ထုင်း

 

ထုင်းလည်လာည်းခေဲင်းဂါင်း  ၃   ဂါင်း

ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒါင်းဘိူန်းလာည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒဲ့။ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒဲ့ဘိူန်းလာလည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒိုင်း၊

ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒိုင်းဘိူန်းလာည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒါင်း။

ကအာ်မ်း

ဆာ်ဂါင်းဘူလည်ညားလိုဇိူဝ်းလေဲပ်ဂါင်းဇိုပ္လေါ်ည်းခါ်ႇဒီ။အီဂါ်ႇဒါ်င်းခေဲင်းဂါင်း​လေဲပ်အန်းစိဘိူန်းရံပ်လာည်းႎှီင်ပံင်ပ္လေႈချှေႈဒီး။ဂါင်းဆာတာင်နှေႈမိုႇအူပီအူဓါႈဟာႇ။