ပံပ်ဆကျင်းဇိုက်ဖိုက်ခိုည်းစံဝ်ဖြား

Downloads: 
  • File icon ဆကျင်းဇိုက်ဖိုက်စံဝ်ဖြား တောႇအရာင်ဟာ်မ်း
    Download View10.48 မေကဘည့်
  • File icon ပံပ်ဆကျင်းစံဝ်ဖြား
    Download View780.69 ကီက်ကဘည့်

စာပီႎါးအဲတအာင်း ဘိူန်းဒါ်ႈဆကျင်း ဇိုက်ဇိုက်ခိုည်းစံဝ်ဖြား ကာည်းတောႇဘိုးအရာင်ဟာ်မ်းကျောႈအန်း ဘာည်းအီးဟာ့်။

Rumai Hymn Cover photo.jpg