ဘေဲႇကျာမ်းတအာင်း apk

Downloads: 
  • File icon ဘေဲ,ကျာမ်းတအာင်း
    Download924.5 ကီက်ကဘည့်
  • File icon Rumai_Bible-w Audio1.0
    Download14.64 မေကဘည့်
  • File icon Rumai_setupWindowsBible
    Download1.11 မေကဘည့်

ခေဲင်း apk လှေနီး ဆီင်တောႇလိူည် ကျာမ်းမာကု။ ကျာမ်းလှေနီး ဘိူန်း ဘ္လောမ်းႎိညေန်ချှီႇဆငါး တာ့်စံဝ်ဖြားဆေဆေဟာ့်။

Bible app barnar image.jpg