ရံပ်အီုင်ရိုႈအူန်းပီႎါးအဲ​တော်န်းချှေႈအော်။ 

ပီႎါးအဲတော်န်းချှေႈ ကဲအီးလေဲပ်တိူဝ်ႈ ခေဲင်းႎဲပ်ဆည်း ခြိူဝ်းတအာင်းနီးမာ် တေဲႈအူန်းကနေဲႈ ပီႎါးအဲတော်န်းချှေႈအော်။ ခေဲင်းႎဲပ်ဆည်းလှေနီး အန်းတောႇဒို့လာ်ပေါႇ ဆောပ်ႎဲအဲ ညျှာတအာင်း၊ ဆောပ်ႎဲဖိုင်း ကာည်း ကော်မ်ပျူတာ၊ တိုးမားဘေဲႇတအာင်း၊ ကီးဘော်တ်တအာင်း လော်က်တည်းတအာင်း၊ ဆကျင်းတအာင်း၊ ပံပ်ဘေဲႇအဲတအာင်း၊ အပိုမ်အဲတော်န်းမျိုးတော်န်းလှေဟာ့်။

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

နာင်ထုဒီးမိုႈ ယားဆြာပနံဝ်းဘေဲႇ တံင်အီုန်ဇူႈခမိုမာန်လိုင်ဟာ့်။ အန်းမိုႈအီးမေဲႈနောႈကမေဲႈ၊ နောႈကႎါ်ည်း တေဲင်းကော်န်း 

စော်င်းအန်းကဲခည်းခည်း။ အန်းဆံမ်မိုႈဘိုး အီးလိုည်းခါင်း အူချှေႈဟာ့်။.... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း      

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

ခည်အာည်ႇနီး မေဲႈလာ်ယားအမ်ဒီးအူချှေႈ အန်းမေဲႈလာ် ကော်န်း

အီးမာည်းအူချှေႈ ကာည်း ကော်န်းအီးပဲန့်အူချှေႈ။

 ကော်န်းအီးမာည်းအန်း စီဇီုဝ်အနာည်၊ ကော်န်းအီးပဲန့်အန်း 

စီဇီုဝ်အေ။ခည်ဒုင်ဒီး ဆံမ်မိုႈအချီင်လေႈဘံင်းဟာ့်။.... စာနံင်ဒီႈဟာဝ်း 

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

ကော်န်းအီးလိုည်းဒီးအူချှေႈ၊ အန်းဇီုဝ်ဆဲင်။ အန်းမအေဲႈဆမား တင်းတဲဝ်း၊ ဇီုဝ်အန်းကံပ်စော်တ်ဒို့ ခေဲင်းကဇိုင်းဒီး။ ချှီႇမာ်အန်းချှီႇ၊​ တင်းနာ်ႇတင်းတဂေန်းမာ် အန်းမေဲႈ။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ဆနာဝ်းကဲ ကျိုက်ပေါႇခည်းအန်းဟာ့်။ ..... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း 

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

အည်မိုႈအီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ယုင်ဆနမ့် ပါ့်လှံင်ရာင်ဂုင်။ အန်း

ယာ်ည်ႇအိဖာ်န်းအီုင်ဂည်း၊ အန်းမာ်န်းအေဲမ်းဟိုမ်းပိုမ်း ဆံမ်လှာ်န်းဟာဝ်းစာ်မ်းဘိုး တားအီုင်ဂည်း။ အန်းဆံမ်ခါတ် ဂေါ်ည်းဟော်င်းတရာင်းအန်း။.... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း 

အပိုမ်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်တအာင်း (ရူမာည်း)

တားအငူးဒီးကာည်းမားကဲ မေဲႈကော်န်းအယ်ချှေႈ၊ အီးမိုႈ 

ကော်န်းအန်းကာည်းဒီး ဆံမ်ဟည်ဟာဝ်းဟိုက်စော်င်း ပါ့်ခေဲင်း 

လှံင်းဒါင်း။ ကာည်းဟည်ဟာဝ်းဂေါ်ည်း ပါ့်ဒီဂေါ်ည်းအီးတာ် 

ပနံဝ်းဘေဲႇ ခေဲင်းလှံင်းဒီး။ .... စာနံင်ဒီႈဟာဝ်း 

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

အီးမိုႈယားအီ စီဂီပျာ်ႇလာ် ကအာင်းတဲဝ်းဒူး(တဲဝ်းဂံင်း) တံင်ခေဲင်းလိုင်းကာည်းကူန်းကဲ၊ ဂေါ်ည်းအူတည် ကူန်းကဲစီဒါ်ႈတာ့်အန်း.....

“ဆီမည်းပျာ်ႇဂီုန်းရေဲန်း တဲဝ်းဒူးကံပ်ဘာည်းထန်ဇေဲန်း။”

ႎါည်းဒီး ယားအီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည် ငါည်းကူန်းကဲဒါ်ႈ.... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း 

အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်ညျှာခည်တအာင်း (ရူမာည်း)

အေဲမ်းကလာည်းမာ် ဟည်ဇောႈလေႈတံင်လှားဟာ်ည်း၊ 

လှားဟြာင်းခူးအီးပူႇဒေဲႈ ညျှာခည်ကဒိုႈမာ် ဟည်ပူႇဟပ် လှားဟြာင်းကဲကဲဒီး ကံပ်တော်ဘိုး အေဲမ်းကလာည်း အီးဂေါ်ည်းတံင် 

လှားဟာ်ည်းလှားဟြာင်း ကဲကဲဒီး ကံပ်ဇောႈလေႈတံင်

ကတာည်းဟာ့်။..... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း  

အပိုမ်တအာင်း (ရူမာည်း)
အပိုမ်တအာင်း (ရူမာည်း)

မိူဝ်ကာ်ႇမာ်ဟည်ႎါည်း ဟည်စာ်မ်းဒေဲႈမိူဝ်မှည် အီးမိုႈလှား 

ဟာ်ည်ႇ၊​ လှားဟြာင်းအီးပျီမ်းမာ် ဟည်တက္လူႈဇောႈဒို့၊ 

ဟည်ခလာည်းပေန်ဟာဝ်းဒို့အီးတမာည်းဟာ့်။.... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း 

အရာင်

ည်းကာည်းအံဝ်း 

ဘ္လံက် ၁

ဘျည်းမာ်ဟည်အာ်ႇ ဆံမ်မိုႈမိူဝ်ကာ်ႇ အေဲမ်းလငါန်းမာ် ဟည်ဇောႈ လေႈတံင်ကတာည်း မိုႈပေါႇဆေဲမ်းကာ်ႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ဆံမ်မေဲႈကော်န်းအီးပဲန့်ဒဲ့အူချှေႈ ဂီဒေါ်ကပျာဝ်း ဂျိုးအန်း အချီုင်ခည်ဆေဲမ်းဘာည်းဇေဲန်း။

 ဆံမ်အာဝ်မေဲႈမ အီးခလောႈႎီးခလောႈဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်း ဒီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းမေဲႈအူန်း ငည်းအီုန်ဒါ်န်း ဂီထော်င်ဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်း ဂီဟာဝ်းကော်န်းအီးပဲန့်ဒီး။ ကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးမာ် ပါ်ဂျာ်ႇ ဂျိုးအန်း ပါ်ယေဲဝ်းတာ်ကာ်ႇ ဂီဂျဲလာ်ဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်းဒီး အန်း အူချှေႈ။

ငည်းခိူဝ်းတံင်အီုန်ဒါ်န်းမာ် ဟည်ထော်င်ဒေဲႈလာ် တံင်ငါည်းအန်း ဟာ့်။ နှာငါည်းအန်းမိုႈ အီးက္လာင်၊ မိုည်ႇမာ် ဒဲ့အျောပ်၊ ဟီုက်ကေဲန်းအန်း မာ် မိုႈအီးႎံင်၊ ဆံမ်ချှေဲပ်အူန်းဘိုး ကဘျိုက်ရာ်ည်ႇဟီုက်ဒိုင်း အီးဘိလေႈ ဒို့ဇာ်န်းအန်း ပါ်ပည်မေဲႈ။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ်ဟိုမ်းဒါးပိုမ်းမေဲဝ်း အန်းဟည် ကဘျာန်းဒေဲႈပေါႇ ပိုမ်းဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီတိူဝ်ႈႎီး တိူဝ်ႈဟာဝ်းပေါႇ ရီမ်းအီုန် ဒါ်န်းဒါင်းဒီးဟာ့်။

 ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် ဆဲင်ပံင်ဟိုမ်း အီးဂီႎိူဝ်ႈအူန်း တံင် ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်းဒီး အူဆဲင်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ရိူန်းအီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်အန်း ဆံမ်ဟည်ဘူကိုမ်မ စာနံင်ဇိူဝ်ႈအန်းတာ် ပံင်ဟိုမ်း၊ နံင်ကိုမ်လိူည်ဖာ်ႈ စာနံင်ဟာဝ်းအန်းတာ် ပါ့်လိုအန်းတာ်လာ် ဟာဝ်းဒီး။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဘူတိူဝ်ႈမ  ဆဲင်ပံင်ယေဲဝ်းအန်းဒီး ဟည်ခလောႈဟာဝ်းပေါႇ ဒဆဲင်ဒီး။  

ဂေါႇမိုႈ အန်းကဘျာန်းယာဝ်းပိုမ်း၊ အန်းဟည်တေဲႈကဘဲဝ်အေဲမ်း အီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်အန်းဒီး စိုင်းဟာဝ်လာ် တောႇအီုန်ဒါ်န်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်စာ်မ်းဒေဲႈ အချီုင်တားအီုင်ဂည်း ဘျည်းမာ် ဟည်အာ်ႇဒါင်းဒေဲႈ၊ ဟည်ဘူယေဲဝ်းမ တိူဝ်ႈအီုန်ဒါ်န်း ကရီးကတီး။ အီးမိုႈ အေဲမ်းလငါန်းမာ် ဟည်ဂီဇောႈလေႈ တံင်ကေဲန်းအန်းဘာည်း...... 

အီုန်တဲ...အီုန်တဲ။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီဟည်တီုက်ႏလာ် မှိုက်ႏအီးဂေါ်ည်း တံင် ကဘျိုက်ရာ်ည်ႇအန်းဒီး စီချှေဲပ်လာ်ပေါႇ အူစာ်န်းဟာ့်။ 

ဂေါႇအန်းအာဝ်မေဲႈ ဘံဝ်ဖီုင်းနံင်ကျောႈ အန်းဟည်တေဲႈလာ် စာက် အီးတညာဝ်းဆကျင်းဒီး ဟပ်တံင်ချှိုက်အန်း ဂီတညာဝ်းလာ် ဆကျင်း ရူမာည်း တောႇအီုန်ဒါ်န်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဇိုဂီဟာဝ်းအန်းဒီး အန်းစီတဂေန်းႎီးလာ် ပံင်အီးဘိူန်ဒေဲႈ အူပကျိူဝ်း ဒီး။ ..... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.