ကီးဘောတ်တအာင်း စာဖိုင်းအန်းဒရည်း (zg)

Downloads: 
  • File icon ကီးဘော်တ်မားနဂါး (zg)
    Download109.45 ကီက်ကဘည့်
  • File icon ကီးဘော်တ်ခြိူဝ်းတအာင်း (zg)
    Download125.69 ကီက်ကဘည့်

အီးနီးမိုႈ စာပီးႎါးအဲတော်န်းချှေဲႈ နှာင်းဘိူန်းတဲမ်ဘေဲႇအဲတအာင်း ခေဲင်းဖိုင်း အဲန်းဒရည်း၊ မိုႈစာမားဘေဲႇ စော်ကီဟာ့်။

Ta'ang key map.png