မားဘေဲႇတအာင်း စော်ကီ

စာပီႎါးအဲ နံင်ဘိူန်းလာ် ဒါးတဲမ်ဘေဲႇအဲတအာင်းအန်းအီးချှီႇချှီႇ ခေဲင်းဖိုင်းဘူဒါ်ႈ၊ ခေဲင်းတဲပ်ဘလတ်ဘူဒါ်ႈ၊ ခေဲင်းကော်မ်ပျူတာဘူဒါ်ႈ မိုႈဖော်န်းတအာင်း၊ မားဘေဲႇတအာင်းစော်ကီး ကာည်း ညှီတအာင်း လှေတမာည်းဟာ့်။

rumaisoft_0.jpg