ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း

Downloads: 
  • File icon ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း
    Download24.16 မေကဘည့်
  • File icon ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း
    Download View18.15 မေကဘည့်

ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း ပံပ်ရေဲန်းလေႈ ကော်မတီဘေဲႇဘာန်းကာည်းထုင်းမှေဲမ်းတအာင်း အဲ။

 

မှာန်းအူန်း Creadit နာ်ႏ။

Ta'ang Primar book Image.jpg