ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း

ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း ပံပ်ရေဲန်းလေႈ ကော်မတီဘေဲႇဘာန်းကာည်းထုင်းမှေဲမ်းတအာင်း အဲ။

 

မှာန်းအူန်း Creadit နာ်ႏ။

Ta'ang Primar book Image.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.