တိုးမားဘေဲႇတအာင်း အီးချှီႇချှီႇ (ttf)

အီးမိုႈတိုးမားဘေဲႇတအာင်း ညှီတအာင်း ttf ဒိူဝ်း စီႎီးဆားဘျာည်း ဒဲႈအန်းချှီႇဟာ့်။ ဆံမ်မိုႈဘိုး အီးမိုႈတိုးမားဘေဲႇတအာင်း အီးမိုႈစော်ကီမာ် အံဝ်းစီကီက်ပ္လေႈအူန်း စာအဲတအာင်းဟာ့်။

ttf font jpg.jpg