လော်က်တည်းတအာင်း စာ PC

Downloads: 
  • File icon လော်က်တည်းတအာင်း
    Download11.35 မေကဘည့်

လော်က်တည်းနီး မိုႈ စာကူန်ပျူတာ၊ စာနံင်ဒါးတောႇ Keyman နာ်ႏ။ မိုႈလော်က်တည်းတအာင်း မှာန်မှာန်ဟာ့်။ ပီႎါးအဲ တေဲႈလာည်းဒါး ပါ့်အယ်လှေနာ်ႏ။

Ta'angUnicode 1.0 PC KB Image.jpg