ဘာန်းဘေဲႇတအာင်း (ရူမာည်း)

မေဲႈပံင်ကပါဝ်းဒဲႈတာ့်ပီႎါးတော်န်းချှေႈနာ်ႏ။ ပံပ်ဘာန်းဘေဲႇတအာင်းကျောႈရူမာည်း ဘာည်းလိုတာ်ဒါး၊ ဘာည်းလိုတာ်ဆုင်း ပံပ်နီး နံင်ကဇော်ည်ဒဲႈအဲ ဘာည်းတားဆြာချှေႈအူအော။

Ta'ang Grammar Primary Image.jpg