ဆမဲင်းဘေဲႇတအာင်း pdf

             ဖိုက်ဇားဘေဲႇ

    ခည်မိူန်းခည်တလည်း   အဲရည်းဒေဲႈခေဲင်းအာ်ႇ

    ဘေဲႇဒါ်ႈအီးအာဝ်နာ်ႇ  ဂါ်ႇမာ်ဂါ်ႇတလူႈ 

    ထီဝ်းကော်န်းအီးဖူႈကေဲန်း ရေဲန်းဆိအာဝ်ဒါးဘေဲႇ။ 

    အဲနလှူႈတိုးဘိူဝ်ဒါင်း  တအာင်းအဲနှာင်းကံပ်အေဲႈ

    နှင်းကံပ်မေဲႈမား​ေဘဲႇ တေဲႇဒေဲႈတူအီးဆမား

     လည်ပျားနှဲပံင်နာ်ႇ  ဟည်ကပါ်ႇဒေဲႈဂည်ကီုင်း။ 

 

                                         မည်းဘႎီုန်း

Ta'ang Logo&Stone.jpg