ကီးဘောတ်တအာင်း စာယူနီကိုက်

Downloads: 
  • File icon ကီးဘော်တ်တအာင်း စာယူနီကိုက်
    Download104.19 ကီက်ကဘည့်
  • File icon Ta'ang Unicode keyboard.apk
    Download7.9 မေကဘည့်

ဇိုက်ဇားႎါးႎည်းအဲ တော်န်းချှေႈ၊ အံဝ်းဒေဲႈကပါဝ်းဒဲႈ ကီးဘော်တ်တအာင်းအဲ စားကဲအီဒါး ဖိုင်းအန်ဒရည်းကဲ တော်န်းချှေႈ၊ စာကဲအီးမိုႈဘေဲႇယူနီကိုက်ဟာ့်။

t.u.k bg6.png