ကီးဘောတ်တအာင်း စာယူနီကိုက်

ဇိုက်ဇားႎါးႎည်းအဲ တော်န်းချှေႈ၊ အံဝ်းဒေဲႈကပါဝ်းဒဲႈ ကီးဘော်တ်တအာင်းအဲ စားကဲအီဒါး ဖိုင်းအန်ဒရည်းကဲ တော်န်းချှေႈ၊ စာကဲအီးမိုႈဘေဲႇယူနီကိုက်ဟာ့်။

t.u.k bg6.png