ကညျားအန်း/ဒီကဆိူက်

လောင်ႇဆိုက်နီး Ta'ang Rumai Bible Translation Team မို့အီရန်ႈဒေဲ့ဇီုင်းဟာ့

လောင်ႇဆိုက်လှေနီးတိုန်းဟောဝ်ႇပါ့ info@taangrumaichrist.org

လှေမှေဲ့ ဆာ်ဘူမေဲႈအီးခွါင်၊ ကဲအီဆဲင်ႏအန်း Ta'ang Rumai Bible Translation Team ကဲဟည်ထီင်းအူန်းဟော်ည်ႇ။