လော်င်ခြိူဝ်းအဲတအာင်း

လော်င်ခြိူဝ်းအဲတအာင်း နီး ဘိူန်းအူန်းလေဲပ်တိူဝ်ႈ ကဆီုဝ်နီးနာ်ႏ။