မည်းကာည်းအံဝ်း

ည်းကာည်းအံဝ်း 

ဘ္လံက် ၁

ဘျည်းမာ်ဟည်အာ်ႇ ဆံမ်မိုႈမိူဝ်ကာ်ႇ အေဲမ်းလငါန်းမာ် ဟည်ဇောႈ လေႈတံင်ကတာည်း မိုႈပေါႇဆေဲမ်းကာ်ႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ဆံမ်မေဲႈကော်န်းအီးပဲန့်ဒဲ့အူချှေႈ ဂီဒေါ်ကပျာဝ်း ဂျိုးအန်း အချီုင်ခည်ဆေဲမ်းဘာည်းဇေဲန်း။

 ဆံမ်အာဝ်မေဲႈမ အီးခလောႈႎီးခလောႈဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်း ဒီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းမေဲႈအူန်း ငည်းအီုန်ဒါ်န်း ဂီထော်င်ဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်း ဂီဟာဝ်းကော်န်းအီးပဲန့်ဒီး။ ကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးမာ် ပါ်ဂျာ်ႇ ဂျိုးအန်း ပါ်ယေဲဝ်းတာ်ကာ်ႇ ဂီဂျဲလာ်ဟာဝ်း တံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်းဒီး အန်း အူချှေႈ။

ငည်းခိူဝ်းတံင်အီုန်ဒါ်န်းမာ် ဟည်ထော်င်ဒေဲႈလာ် တံင်ငါည်းအန်း ဟာ့်။ နှာငါည်းအန်းမိုႈ အီးက္လာင်၊ မိုည်ႇမာ် ဒဲ့အျောပ်၊ ဟီုက်ကေဲန်းအန်း မာ် မိုႈအီးႎံင်၊ ဆံမ်ချှေဲပ်အူန်းဘိုး ကဘျိုက်ရာ်ည်ႇဟီုက်ဒိုင်း အီးဘိလေႈ ဒို့ဇာ်န်းအန်း ပါ်ပည်မေဲႈ။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ်ဟိုမ်းဒါးပိုမ်းမေဲဝ်း အန်းဟည် ကဘျာန်းဒေဲႈပေါႇ ပိုမ်းဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီတိူဝ်ႈႎီး တိူဝ်ႈဟာဝ်းပေါႇ ရီမ်းအီုန် ဒါ်န်းဒါင်းဒီးဟာ့်။

 ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် ဆဲင်ပံင်ဟိုမ်း အီးဂီႎိူဝ်ႈအူန်း တံင် ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်းဒီး အူဆဲင်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ရိူန်းအီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်အန်း ဆံမ်ဟည်ဘူကိုမ်မ စာနံင်ဇိူဝ်ႈအန်းတာ် ပံင်ဟိုမ်း၊ နံင်ကိုမ်လိူည်ဖာ်ႈ စာနံင်ဟာဝ်းအန်းတာ် ပါ့်လိုအန်းတာ်လာ် ဟာဝ်းဒီး။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဘူတိူဝ်ႈမ  ဆဲင်ပံင်ယေဲဝ်းအန်းဒီး ဟည်ခလောႈဟာဝ်းပေါႇ ဒဆဲင်ဒီး။  

ဂေါႇမိုႈ အန်းကဘျာန်းယာဝ်းပိုမ်း၊ အန်းဟည်တေဲႈကဘဲဝ်အေဲမ်း အီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်အန်းဒီး စိုင်းဟာဝ်လာ် တောႇအီုန်ဒါ်န်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်စာ်မ်းဒေဲႈ အချီုင်တားအီုင်ဂည်း ဘျည်းမာ် ဟည်အာ်ႇဒါင်းဒေဲႈ၊ ဟည်ဘူယေဲဝ်းမ တိူဝ်ႈအီုန်ဒါ်န်း ကရီးကတီး။ အီးမိုႈ အေဲမ်းလငါန်းမာ် ဟည်ဂီဇောႈလေႈ တံင်ကေဲန်းအန်းဘာည်း...... 

အီုန်တဲ...အီုန်တဲ။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီဟည်တီုက်ႏလာ် မှိုက်ႏအီးဂေါ်ည်း တံင် ကဘျိုက်ရာ်ည်ႇအန်းဒီး စီချှေဲပ်လာ်ပေါႇ အူစာ်န်းဟာ့်။ 

ဂေါႇအန်းအာဝ်မေဲႈ ဘံဝ်ဖီုင်းနံင်ကျောႈ အန်းဟည်တေဲႈလာ် စာက် အီးတညာဝ်းဆကျင်းဒီး ဟပ်တံင်ချှိုက်အန်း ဂီတညာဝ်းလာ် ဆကျင်း ရူမာည်း တောႇအီုန်ဒါ်န်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဇိုဂီဟာဝ်းအန်းဒီး အန်းစီတဂေန်းႎီးလာ် ပံင်အီးဘိူန်ဒေဲႈ အူပကျိူဝ်း ဒီး။ ..... စာနံင်ဆီုပ်ဒီႈဟာဝ်း

ဘ္လံက် ၂

“အေဒေဲႈဟံင်းပါ့်နီး။” 

ချှေႈအီးတေဲႇအေဒီးမိုႈ မာအေကဲဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ်ဟည်ဒေဲႈ ပါ့်မာအန်း ဒါ်ႈ.....

 ဆီအန်းဘာည်းမာ။’’ 

ဇိုယာမ်းဇေဲန်း အေစီဂီတိူဝ်ႈငါ်ႇအူန်းလိူည် ဖိုင်းအီးဂေါ်ည်း တံင် တည်းအန်းဒီး။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ပေန်ဖာ်ႈ ပါ်တိူဝ်ႈဖိုင်း ပါ်ဒေဲႈဇူး ပါ့်မာအန်းဟာ့်။  

အီးမိုႈမာအန်းဒီး စီဂီရာည်းအူန်းညျှေဲမ်း ပါ့်ကလကဲ။ ဂေါႇဘာည်း ဇေဲန်း အန်းဟည် တိူဝ်ႈႎါည်လာ် အေအန်း ဂီတိူဝ်ႈဒါးဖိုင်း နံင်ဒေဲႈဇူး ပါ့်အန်းဘာည်းဇေဲန်းဒီး၊ အန်းဟည်တိုႈပေါႇဖေဲမ်းဒါင်း စီမူႇလေႈပေါ, ကေဲန်းအန်း ညျှာချေဲမ်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီးအူတည် အန်းစီဟည်ဒါ်ႈ....

အေ..... စာမည်းနံင်ဘိူန်းဆရေ စားမည်းနံင်ဟော်ည်ႇစော်င်း မာနီး ခံမ်ကီန်းခံမ်ဒည်း ဟည်တိူဝ်ႈဒေဲႈ လာ်မည်း.... ဆာ်မည်းလိုဆိမာ် မာအဲ ရေဲန်းဒဲႈဒို့နံင်ဘိူန်း..... 

အံဝ်းတိူဝ်ႈမည်းစံင်နည်..... အံဝ်းဘိူန်းမဘ္လော်မ်း ခံဝ်အီးချှီုက်...... မှေဲမည်းအာန်းလာ်ဘာည်း.....

မာအဲမာ် မေဲႈလိူည်မည်းအူချှေႈ ကူန်မာ် မည်ဘူမေဲႈမ၊ မည်းအာဝ် ကႎါ်ည်းဟီုဝ်မာအဲ..... ဆာ်အံဝ်းတိူဝ်ႈမည်း အံဝ်းဆီင်တိုႈပေါႇ ဖေဲမ်းဒါင်း အေ.....ဟူး...။”

မာအန်းမာ် ပါ်တိုႈဖေဲမ်းဒါင်း ပါ်ဒါ်ႈ ကံပ်နှေးအီးနံင်ယာမ်းဟာ့်။ ဘိူန်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါး ငါည်းမာအန်းဒါ်ႈ....

  မာ..... စံင်နည် အံဝ်းဆီင်ဟာဝ်းဟြာ်ည်ႇရိူန်း။ အာဝ်မိုႈမ အံဝ်း အာဝ်မေဲႈ ပံင်ဆီင်ရေဲန်းအံဝ်းမာ၊ အံဝ်းဆီင်ရေဲန်း ကညျားဆကျင်းမာ…..  

ဘည်ဘာည်းမာ်..... စံင်နည်အခည်း အံဝ်းဆီင်ဘိူန်းဆဲရိူန်း လအာည်ႇ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း..... 

အံဝ်းအာန်းလာ်ကလာင်း တာ့်မာ.....

အီးမိုႈ ခေဲင်းကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းအဲမာ် ဟြာ်ည်ႇဟိုမ်းကီန်းဒည်ယာဝ်း၊ အံဝ်းဆီင်ဟာဝ်းလိူည်ကီုင်းအီး.....’’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈမာအေကဲမာ် ဂီကမ်းဒါး စဇို့ညျှေဲမ်းအန်း ဂီတညာဝ်းလာ် ပံင်ဒါ်ႈအေအန်းဒီး။  အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဘိႎီုန်ဖာ်ႈ ဖိုင်းအန်းဒီး စီကျောႈဘိုး တာ့်မာအန်းဒါ်ႈ.....

ခမေဲဝ်းအံဝ်းယေဲဝ်းစံမ့် မာအမ်မာ..... အန်းဒါ်ႈ အန်းယေဲဝ်းအူန်း ဇီုင်းညျှာဆိုးဒ၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းဒါ်ႈနံင်တောႇဟာဝ်း အန်းဒီးမာ.... 

အံဝ်းဆီင်ဘိူန်းရိူန်းမာ။ မာမာ် နံင်ဘူမော်ည်ယံဝ့် အံဝ်းမာ် နံင်ဘိူန်း ရေဲန်း ပံင်ဆီင်ရေဲန်းအံဝ်း။ ဘာည်းမှေဲမည်းနံင်ဒါ်ႈမာ.....။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း ယားအီဆေးမာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်းအေအန်း၊ စီဟည် ဒါ်ႈ..... 

အေ...... မာအခည်းနာ်ႇအိူဝ်မိုႈတာ် ဟြာ်ည်ႇရိူန်းဒီး အန်းကီန်းဒည်း အခည်း...... 

ဆာ်မိုႈလိူည် ဟာဝ်းဟြာ်ည်ႇဖာ်ႈရိူန်း နံင်ဟာဝ်းခါ်ႇဘိုး ပါ့်ကီုင်းခယ် ဘာည်းကော်န်းအီးအခည်း မာအဲ အာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ မည်းဟာဝ်း.... 

ဘည်ဘာည်းမာ်.... ဆာ်မည်းဒါ်ႈ အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းဟြာ်ည်ႇဖာ်ႈ စီႎီး ဒေဲႈ စာနံင်ရေဲန်းကညျားဆကျင်း စာနံင်ဖိုက်ခြိူဝ်းအခည်း မာအဲ နံင်ဒဲႈ အိူဝ်....

 မိုႈလိူည် မည်းလိုနာ်ႇ လှေမှေဲမိုႈအီးမှာန် လှေမှေဲမိုႈ အီးကလေဲပ်။ ဆာ်မည်းဟာဝ်းပါ့်မှေဲ့မာ် ခူဒဲႈအီးဘိူန်းလာ်ဒါ်ႈ ကော်န်းအီးနူး အာဝ်လေႈ လော်င်ဆိ မိုႈလိူည်တူအီးလေဲဝ်း မာအဲအာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ မည်းဘာည်း ဇေဲန်း။’’ 

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇ မာအန်းတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်မာအန်း.....

 မာ...... အံဝ်းနံင်ဒဲႈကတိတာ့်မာ အံဝ်းနံင်ရေဲန်းကရီးကတီႇ၊ အံဝ်း နံင်ဂေါ်ည်းဘာည်းဒါ်ႈမာနာ်ႏ.....။’’

ႎါည်းဒီးအေမာ် ပါ်အေဲဝ်းပါ်ခိုည်း ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်ႎဲတ်မာအန်း။ မာအန်းမာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈတာ့်အေ၊ ဟည်တေဲႈတည်းပေန်ညျှေဲမ်းအန်း ကျည်းႎါည်တံင်ငါည်းအေ ဒါ်ႈ.....

မည်းဆီင်ကျည်းညျှေဲမ်းပံင်ရာည်းမာအဲမိုႈ ကဇော်ည်ႇလာ် မာအဲ ရာည်း နှာင်းဇေဝ်းဟော်ည်ႇ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းကာည်းမာအန်းမာ် ဟည်ကညျာႈလာ်ဒါး စီဂီရာည်းလာ် ညျှေဲမ်းကဲဘာည်းဇေဲန်း။

ဘ္လံက် ၃ 

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ဆငည်းနံင်ဟာဝ်း ကာည်းမာအမ်အန်းတာ် ကီုင်းခယ် အီးမိုႈမာအန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်း တိုန်းလာ်အေ ပါ့်လှံင်းအေဲမ်းခြီး၊ စာနံင် ဘံက်ဟိုက်ကား ပါ့်မူစယ်ဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ပါ့်ခေဲင်းကလာႈ လှံင်းအေဲမ်းခြီး၊ အီးမိုႈမာအန်း ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်ကာည်းမာအမ်အန်း    

“အေပါည်းမာအမ်အန်း၊ ဟာႈ..... အဲလေဲပ်ဆဲကလာႈလအာည်ႇ.... ဆီပါည်းလိုဘိုး... ဇိူဝ်ႈဟာဝ်းပံင်လိုပါည်း ယံဝ်းအာဝ်မေဲႈခေဲင်းကီုင်းခယ်။”

ဂေါႇမိုႈမာအန်းနာ်ႇအူန်းမိုႈတာ် အေဆမားယဲတဲဝ်း အန်းဟည်ဇိူဝ်ႈ ဟပ်ဟာဝ်း တာ့်အေအန်း ပံင်ဟိုမ်း ပံင်ဟာႇ ပံင်မာ်က်အေအန်းကဲဟာ့်။ ႎါည်းဟော်ည်ႇလေဲပ် ကဲမာအန်းတာ်ကလာႈ၊ ကဲမာ်ဟည်ဟာဝ်းလာ် ညျှာဂေါ်ည်းကား အီးနံင်ဟိုက် ပါ့်လှံင်းမူစယ်ဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး ကာည်းမာအမ်အန်းမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းလာ် တံင်ကား မူစယ်ဒီး။ အီးမိုႈမာအေကဲ စီဟည်ဆီင်ယာမ်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်း ဟည်ကအျဲပ်ဖာ်ႈငါည်းအန်း၊ စီတိူဝ်ႈအေဝ်းလေဲပ်ဘိုး တာ့်အေအန်း ဒါ်ႈ.... 

“အေ....။” 

အီးမိုႈဟာ်မ်းတေဲႇမာအန်းဒီး ဟည်မိုႈပေါႇ ဟာ်မ်းဆီင်ယာမ်းဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်နောႈခေဲမ်းဒေဲႈပေါႇ အူစာ်န်း အီးမိုႈ အေဲမ်းငါည်းအန်းမာ် ဟည်လှာည်ဇောႈလေႈပေါႇ တံင်ကလားမိုင်အန်း ဟာ့်။ ဘာည်းဇေဲန်းမာ် အန်းဟည်ဆီင်ဂေဲႈတိူဝ်ႈဘိုးမာအန်း၊ အီးမိုႈ မာအန်းမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး..... 

“ရေဲန်းဇီုင်းချှီႇချှီႇ၊ ဆာ်မည်းဘာည်းမှေဲမာ် ကလာင်းတာ့်မာအမ် မည်းနာ်ႏ။ ခူကံဝ်းယာဝ်းအေဲမ်း။ ဆာ်အဲရေဲန်းဆိမာ် လိုရေဲန်းနံင်မိုႈ ခူတောႇဘံဝ်ဖီုင်းအီးဘူပေန်ကဲ၊ မည်းကအာ်မ်းအူန်းကျောႈတာ်မ်း မာအဲ နာ်ႏ......” 

ႎါည်းဒီး အီးမိုႈ အေမာ် ဟည်လေႈဟာ်မ်းဆီင်ယာမ်း ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်မာအန်း.... 

“အိူဝ်း...မာ။” 

ႎါည်းဒီး အီးမိုႈအေဲမ်းငါည်းအေမာ် ဟည်ခလိုင်းဇောႈ... ခလိုင်း ဇောႈလေႈပေါႇ တံင်ငါည်းအန်းဟာ့်၊ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈ မာအမ်အေ ကဲမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ..... 

“ဟေး.... ပါည်းမာမည်း နံင်ယာမ်းဖာ်ႈ ဘာည်းဇေဲန်းဟီုဝ်၊ ပါည်းအာဝ်နာ်ႇဟီုဝ် အဲနံင်လည်လေႈ အီုန်ဒါ်န်း၊ ခူယာမ်းယံဝ့်၊ အံဝ်းကံပ် တောႇလာ် ဆီနံင်လိုယံဝ်း။” 

မာအမ်အေကဲဒီး၊ အန်းဆံမ်မိုႈအီးလိုည်းဂါ်ႇ၊ ဆာ်အန်းဒါ်ႈကျောႈမာ် အန်းကျာင်းလာ် ဒါ်ႈဆီုဝ်ပေါႇဟာ့်။  မာအေကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ.... 

“ဟည်မိုႈ.... ယားဆြာဘီဝ်း တိူဝ်ႈဒဲႈအေချှီႇချှီႇ။” 

အန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈပီအန်း စီကငီုက်လာ်ကေဲန်းအန်း။ အီးမိုႈ ကညျားကားမာ် ဟည်ဟိုဟာဝ်းလာ် ကားဟာ့်။  အေမာ် ဂီတိူဝ်ႈႎီလာ် မာအန်းတံင်စံမ် ညျှာဘာ်န်းကားဒီး။ 

အီးမိုႈမာအန်းမာ် ဂီတိူဝ်ႈဟာဝ်းလာ် ညျှာခည်ဟာဝ်းကော်န်းအန်း လီုင်အေဲမ်းငါည်းဘာည်းဇေဲန်း။ ယာမ်းဇေဲန်း  တံင်ခေဲင်းပိုင်းကေဲန်းနောႈ ယာအီဆေး  ဟည်ပေန်ပေါႇ ကီန်းဒည်း၊ နောႈခေဲမ်း၊ နှလှောႈ၊ နောႈမှည် စာကော်န်းအန်းဟာ့်။ 

 အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဟာဝ်းလာ် တောႇအီုန်ဒါ်န်း ဂီတဂေန်း ဒါ်ႈ..... 

အံဝ်းနံင်ႎီးဒေဲႈအူန်းဘိုး အာဝ်လိုငဲဝ်၊ အံဝ်းမိုႈ အီးနံင်ဟာဝ်းဟြာ်ည်ႇ ရိူန်း အန်းမိုလိူည် စာယာည်းမာအံဝ်း နံင်ဂေါ်ည်းပျော်။ 

အေမာ် ပါ်တဂေန်းကျောႈ စာနံင်ဖျီမ်းနောႈအန်း၊ ပါ်နှလှောႈ တာ့်မာအန်း ဂီပေန်လာ် ဘာည်းတူအီး ကွံင်းတေဲင်းကား၊ အန်းဘယ် ဘူလေႈ ဟာ်မ်းကျောႈဆိဟာ့်။ 

အီးမိုႈမာအမ်အန်းအခည်း စံန်ဟိုက်တေဲင်းကားမာ် ဟည်အိဘီး ဟာဝ်းပေါႇ တေဲင်းကားဟာ့်။ ကားကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်မိုည်ႇပလိုႇ စာနံင်လေဲပ်ကီုင်းခယ် ပါ့်ဆာင်းလီုည်း ဒါ်ႈအီးဒီး။ 

ဆာင်းလီုည်းဒါ်ႈအီးမိုႈ ကပီုက်ခနား ကီုင်းခယ်ကာည်း ကီုင်

အီုမ်ဘျာန်း။ အီးမိုႈအေမာ် ဂေါႇအန်း အာဝ်တေဲမ်ဟာဝ်း ကီုင်းခယ် ခံဝ်းဘော်က်၊ အန်းဟည်မေဲႈနောႈယံဝ်း ဟည်တောႇ ဇူဇိ....ဇူဇိ... ဟာဝ်း လဘာ်န်းမာအမ်အန်း။

 ပါ်တိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈဟာဝ်း ပါ်တိူဝ်ႈငါ်ႇဟာဝ်း ခေဲင်းကီုင်းခယ် ဘာည်းဇေဲန်း။ ကျောႈခယ်မာ် အန်းအာဝ် နာ်ႇမ၊ ဘေဲႇခယ်မာ် အန်းအာဝ် ဆမားမ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈမာအမ်အန်းအခည်း မိုႈပေါႇ အီးဂီ

ရေဲန်းဟိုမ်းဇီုင်း ခေဲင်းကီုင်းခယ် ဆေဆေ။ 

ႎါည်းတော်က်ဟော်ည်ႇ ကာည်းတာ်စုမ် စာနံင်လေဲပ်တာ် ကီုင်းခယ် ဒီး၊ ကာည်းဟည်ဘံက် ဟာဝ်းလာ်ကား အူဒီဟော်ည်ႇအူဒီဟာ့်။ စာနံင် ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်နံင်ရေဲန်း ကဲတာ်ဇီုင်းဒီး ကာည်းဘံက်ကား ကံပ်စာ်မ်း ဘိုး အချီုင်ခည်ဆေဲမ်း တီမ်းအီုင်ဂည်းဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈ အီုန်ဒါ်န်းကီုင်းခယ် ဆံမ်မေဲႈဟာဝ်း ငည်းတောႇအီုန်ဒါ်န်းဒါင်း ကံပ်ဘူနှေးဘိုး ခည်ဆေဲမ်းဟာ့်။ ဂေါ်ည်းအူ တည် ကားကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်ဒီနံင်ဟာဝ်းကာည်း ဟာ့်။  

ဘ္လံက် ၄

ဘိူန်းဇေဲန်း ဆံမ်မေဲႈအီးပဲန့်ဒဲ့အူချှေႈ လေႈကဇော်ည်လာ် ကာည်း တေဲႈလေဲပ်ဂျိုး တံင်ခေဲင်းဆဲင်ဒီး။

မာအမ်အန်းမာ် ယံဝ်းယာဝ်းအေနောႈဒဲ့  ဇိုဂီလေဲပ်စာ်မ်း ကာည်း ရာ်ည်ႇမိုည်ႇပလိုႈဒီး၊ အန်းဟည်ကမ်းႎါည်လာ် တည်းအေဒါ်ႈ.... 

အေ........အီးနူးမာ် မိုႈလိူည်ကော်န်းရူမာည်း.... မည်းဘိူန်းအူန်းပေန် ဖီုင်းတာ့်အန်းနာ်ႏ၊ မာအမ်းဂီယေဲဝ်း မည်းဒါ်ႈ မည်းအာဝ်နာ်ႇကျောႈခယ် ခေဲင်းနီးမိုႈဒို့ ကော်န်းရူမာည်း ကညျားဆဲင်နီးမာ် မိုႈလိူည်ရူမာည်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ငါ်ႇပေါႇ ပံင်ဒါ်ႈမာအမ်အန်းဒီးဟာ့်။ ဘည် ဘာည်းမာ် ဂေါႇမိုႈအန်းဟည်မော်ည်ႇ အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈလိူည်ဖာ်ႈ....

မာအမ်.... အံဝ်းဟည်ဆီင်အိိကော်။”

အေ.....မည်းအာဝ်နာ်ႇဟီုဝ် အံဝ်းနောႈညျာပ်စာမည်း။”

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇမာအမ်အန်းဒီး အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည် မာအမ်အန်း စီတိုႈဖေဲမ်းဒါင်းဒါ်ႈ....

အံဝ်းနောႈကီန်းအိူဝ် မာအမ် မိုႈလိူည် စံင်နည်အံဝ်းနှေးအီးဆီင် အိ။

အီးမိုႈမာအမ်အန်းဒီးအခည်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းရေဲန်းဒေဲႈ တံင်ဆဲင်ဒီး ဟည်လှာ်န်း အန်းဟည်ဘာည်းပေါႇ တူအီးခလေဲပ် ဆဲင်ဒီးဟာ့်။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဟာဝ်းနှဲလာ် ဒီနံင်အိအေ၊ ဘိူဝ်စာ်မ်း ကာည်းတာ် ပါ့်နံင်အိအေဒီး အန်းစီဒါ်ႈ..... 

“အေ... မည်းလိုအိတံင်ဟော်င်နီးနာ်ႏ။ မာအမ်းအဲမာ် အိလိူည် ရီမ်း ဟော်င်မည်း၊ ခူယံဝ်းနာ်ႏ။ ဆာ်မည်း လိုဆိ စီတေဲႇပေါႇမာအမ်အဲနာ်ႏ.....။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကငီုက်ဖာ်ႈ ကေဲန်းအန်း စီအံက်လေႈလာ် တံင်ကူနံင်အိ အန်းဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈ မာအမ်အန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းလာ် ပါ့်ဒီနံင် အိအန်းဒီး။ 

ႎါည်းဒီး အီးမိုႈအေမာ် ဟည်မာ်န်းဖာ်ႈအေဲမ်းအန်း စီလေႈဟာဝ်း  ခရာ်ည်ႇဆဲင်ကဲဟာ့်။ အချှီုင်ဒီး ဟည်မိုႈလာ် အူကိူဝ်းအီုင်ဂည်း ကီုင်းခယ် ကဲဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဟာဝ်းဖာ်ႈ ညျှာညျူး ညျှာညျှေဲန်း၊ အန်းဂီ နှလှောႈႎီးလိူည် ပါ့်ကိူတ်ႏအန်း အီးမိုႈနောတအာင်းကာည်း မာအန်းဟာ့်။  ဘည်ဘာည်းမာ် စာနံင်ကျောႈႎီး တာ့်မာအန်း ဟည်ဘူမေဲႈမ ဖိုင်းလဲင်း ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။ ဘိူန်ဇေဲန်း အန်းမာ် ဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ.... 

ကံမ်ဘည်ဒါ်.... အံဝ်းနံင်ရီန်းလိူည် အံဝ်းဘိူန်းရိူန်း၊ အူဆငည်း အံဝ်းနံင်ႎီးဟာဝ်းဘိုး ပါ့်မာအံဝ်း။’ 

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်လေဲပ်အိ ပါ့်ခေဲင်းဟော်င်အိ အန်းဒီးဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းခလာည်းဒီအိ၊ အန်းတင်ချင်အိ ဘာည်းမှေဲ့ ဘူဒါ်ႈ အန်းအာဝ်ဘိူန်းမအိ ကရီးကတီး။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီ တေဲႈလာ်ဖိုင်းအန်းကာည်း စာက်ပံင် တညာဝ်းဆကျင်း စီႎိူဝ်ႈတညာဝ်း ဆကျင်းအီးဂေါ်ည်း တံင်ခေဲင်းဖိုင်း အန်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်တညာဝ်းဟော်ည်ႇ အန်းတာ်အူပုက် အန်းဟည် တေဲႈတိူဝ်ႈဘိုး ဖိုင်းအန်းဒီး စာနံင်ဟြာ်ည်ႇဆကျင်း ပံင်ဆီင်တညာဝ်းအန်းဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ဂေါႇမိုႈအီးဟည်အိဘီးဒို့ အန်းယေန်ဆိပေါႇဒို့ဟာ့်။ အီးမိုႈအေမာ် ကော်လာ်ဒါ်ႈနံင်ဘိူန်းအိ အန်းဟည်နှေးလာ်အီးမေဲႈ ဟာ်မ်းဆဲင်ကယ် ဒေဲႈဇံင်းလအာည်ႇ ဆဲင်ကဲဒီးဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေမာ်  ပါ်ယံဝ်း၊ ပါ်အာဝ်ဘိူန်းအိ ဆံမ်ဟည် ယေဲဝ်းဘိုး ဟာ်မ်းဆဲင်ကယ် ဒေဲႈဇံင်လအာည်ႇဆဲင်ကဲ ဘာည်းဇေဲန်း၊ အန်းဟည် နောႈကီန်းပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈ ဟာ်မ်းဆဲင်ကယ်ဒီးမာ် ဟည်ဇံင်းပေါႇ လအာည်ႇဆဲင်ကဲ၊ ဟည်နှေးလာ် မေဲႈတူအီးႎိူဝ်ႈလေဲပ် မိုည်ႇပလိုႈ ဆဲင်ကဲဒီး။ အေမာ် ဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ.... 

ဟာ်မ်းကျောႈဆိမာ် အံဝ်းယေဲဝ်းဟံင်း....၊ မိုႈယေဲဝ်း.... တူအီးဘျား။ ဟား..... ဘာည်းမှေဲ့မာ် အံဝ်းလို လေႈတိူဝ်ႈဟံင်းယေဝ်း။ 

ႎါည်းဒီး အန်းမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဒေဲႈလာ် ဒဒီအိအန်းဒီးဟာ့်။   ဘည်ဘာည်းမာ် စာနံင်ကာင်းတိုးအန်း အန်းဟည် တေဲႈကိုင်းဘိုးစော်င် အီးဂေါ်ည်းရီမ်း ကူအိအန်းဒီး။ 

စာနံင်တေဲႇတာ် မာအမ်အန်းမာ် အန်းဘူယမတေဲႇ၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းတဂေန်းဒါ်ႈတာ် မာအမ်အန်း နံင်ဟည်အိငါမ်း။  

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်တေဲႈကိုင်ဖာ်ႈစော်င်ဒီး စီႎိူဝ်ႈလေႈလာ် မိုည်ႇပလိုႈအိအန်းဒီး လော်ည်း... လော်ည်း။ 

အီးမိုႈမိုည်ႇပလိုႈဒီးမာ် ဆံမ်မိုႈ မိုည်ႇပလိုလှဲက်ႏ၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ယံဝ်းယာဝ်း မိုည်ႇပလိုႈဒီးဟာ်မ်း၊ အန်းဟည်ကအာ်ႇပေါႇ ဒါးငါည်းအန်း ႎိူဝ်ႈလေႈဟာ့်။  

ဘိူဝ်လေႈဒေဲႈအန်းဒီး အန်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် တညာဝ်းဘိုး ဟာ်မ်းဂီ နှေးလာ် အီးဟိုမ်းအူန်းပိုမ်း။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အန်းမာ် ဟည်ႎါည်ဟာဝ်းပေါႇ ပါ့်ယေဲဝ်းအန်းတာ် ဟာ်မ်းဒီး ပါ်ယံဝ်း၊ ပါ်ကဘည်း ဘာည်းဇေဲန်း။ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ငည်းမာ် အာဝ်ပ္လါင်မ။ 

အီးမိုႈအေမာ် ပါ်ယံဝ်း၊ ပါ်ႎါည်ဟာဝ်းလာ် ပါ့်လေႈဒေဲႈဟာ်မ်းဒီး ဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် ဂေါႇလီုင် ငည်းအီုန်ဒါ်န်း အီးမိုႈခေဲင်းဆဲင်ကဲမာ် အာဝ်မိုႈမပေါႇ အာ်ႇကံပ်ဘူယေဲဝ်းဆိ၊ မိုႈလိူည် ထန်ပ္လါင်ငည်းဒီး နံင်အာဝ် ဆမားမတိူဝ်ႈ နံင်မိုႈချှေႈမှေဲဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဆံမ်ဟည်ဘူနာ်ႇမဘိုး ဒီနံင်ႎိူဝ်ႈလာည်းငည်း၊ ဟည်ဂီ ဟာဝ်းဖာ်ႈ တံင်အာ်ႇ ပါ်ကိုင်တာ် စော်င်ယောက်ဒီးဟာ့်။ 

စာနံင်ထော်င်တာ် ငည်းဖိုင်းမာ် အန်းဆံမ် အာဝ်ယမထော်င်။ ခည်ယာမ်းဒီး စာအေအခည်း ဟည်မိုႈယာမ်းကီန်းဒည်း၊ ယာမ်းနောႈ ကီန်း၊ ယာမ်းနောႈဒဲ့ဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းနာ်ႇလိူည်ႎါည်ဟာဝ်း ပါ့်လေႈဟာ်မ်းဒီးဟာ့်။ အန်းဟည်ဂျဲလာ် ယဲမ်ႎါည်လာ် ပါ့်မေဲႈတာ် ဟာ်မ်းဒီး။ ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်း အန်းတာ် ပါ့်ဒီလေႈတာ် ဟာ်မ်းဒီး၊  အန်းဟည်ဟာဝ်းယေဲဝ်းလာ် ...... 

ဘ္လံက် ၅

ကော်န်းအီးမာည်း အူချှေႈ ဂီအံက်ဟိုမ်းလာ်ပိုမ်း တံင်ပဒေဲန်းဒါင်း ဒီး.....။

ဂေါႇမိုႈအန်းဂီ ဟိုမ်းအူန်းပိုမ်းဘာည်းဇေဲန် အန်းဘူယေဲဝ်းမမိုႈတာ် မေဲႈအီးဒေဲႈ ပါ့်အန်း။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းအေတာ် ပါ့်အန်း၊ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဆဲန်းပေါႇ ထန်အီး ဂေါ်ည်းဘ္လော်မ်းအန်း ဟည်ယဲမ်လာ်ဒါး ငေါႈဟပ်လာ်ပေါႇ ကော်န်းအီး မာည်းဒီး...။

ဖူက်...ဖူက်။”

 ဘိူန်းဇေဲန်း ကော်န်းအီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်ကဒိုန်း....ဟည်ယာ်ည်ႇ ကမ်းလာ် စော်င်အန်းဒီးဟာ့်။

 ဇိုဂီလည် ကဖာႇကာည်းတာ် စော်င်ဒီး ဘာည်းဇေဲန်း၊ ကော်န်းအီး မာည်းဒီးမာ် ဟည်ပ္လေႈဖာ်ႈတည်အေ စီဟာဝ်းႎိူဝ်ႈလာ်ငည်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အန်ဟည်ယေဲဝ်းလာ်ပေါႇ အေဟာ့်။ အီးမိုႈအေမာ် စီဂီ ဇံင်းကဘည်း ကမ်းအူန်းလာ် စော်င်ယောက်ဒီး ဘာည်းဇေဲန်း။ 

ကော်န်း အီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်ဒါ်ႈလာ် တာ့်အေ.... 

ဆီမည်းမိုႈ’’ ညျှာခည်ကျောႈခယ်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ငါ်ႇဖာ်ႈပံင်ဒါ်ႈအန်း စီႎီးဒါ်ႈဘိုး....

မှေဲအံဝ်းနံင်ဘာည်းလာ့်....၊ အံဝ်းလိုရိုင်း နှာင်းအီးယေဲဝ်းဟာ်မ်း အံဝ်းယေဲဝ်း....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ကော်န်းအီးမာည်းဒီးမာ် ပါ်ကဒိုန်း.... ပါ်ဆီင်ဇာဝ်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈပေါႇ....

မှေဲမည်အာန်းလာ်ဘာည်း မည်းဒါ်ႈ။’’ ညျှာခည်ကျောႈရူမာည်း....

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကဒိုန်း ပံင်ဒါ်ႈကော်န်းအီးမာည်းဒီး စိႎီး ဒါ်ႈဘိုး....

မည်းမာ်မိုႈ ကော်န်းရူမာည်းဟီုဝ်....၊ ဆီဆံမ်ဒေဲႈ ဘျားလာ်ဟိုမ်း ခေဲင်းဆဲင်နီး ကလာင်းဟံင်း....။ ’’

ဟာ်မ်းကျောႈပံင်ဒါ်ႈအေဒီး မိုႈပေါႇ ဟော်င်းအီးပါးတောဆားဟာ့်။ 

 ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်နာ်ႇမမိုႈတာ်  ကော်န်းအီးမာည်း ပံင်ဂီ ကျောႈအန်းဒီးမိုႈ ကော်န်းကညျား ဆဲင်ဒီးဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ်  ကော်န်းအီးမာည်းဒီး စီအာဝ်ဒါ်ႈမမိုႈတာ် ဆဲင်ဒီး မိုႈဆဲင်ကဲ၊ အန်းစီႎီးဒါ်ႈလိူည်....  

မည်းခူကလာင်းတာ့်အီးနာ်ႏ....။ အံဝ်းဘူဘိူန်းဟိုမ်းပိုမ်းဟည်လှာ်န်း ကော်၊ အံဝ်းကဘျာန်းယာဝ်း ပိုမ်းဒီး။ အံဝ်းစီနာ်ႇအူန်း မိုႈတာ် အချီုင်နီး ပဲနံင်ဟည်ဘိဆဲင်.....

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းစီဒါ်ႈ နံင်ဒေဲႈဘျား ဟိုမ်းပိုမ်းခလိူဝ်း တဲဝ်း ခလိူဝ်း တံင်ခေဲင်းဆဲင်နီး။ ဘည်ဘာည်းမာ်.... အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းဒါ်ႈ နံင်လေဲပ်ဘျားဂျိုး ခေဲင်းဆဲင်ပဲနာ်ႏ...။” 

အန်းဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းဒီး မိုႈ အန်းဆီင်စာမ်းတိူဝ်ႈ နောႈအေ၊ အန်းဆီင်နာ်ႇဘိုးမိုႈတာ် တူအီးတမာည်း ကဲအီးဒေဲႈရေဲန်းဇီုင်း တံင်ခေဲင်း ဆဲင်ကဲဒီးမိုႈ တူအီးဘာည်းမှေဲ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈ အေစီဆံမ်မိုႈဘိုး တူအီးဆမားကႎါ်ည်း အီးဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ ........

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... ဟိုမ်းဖာ်ႈ နံင်မည်းဖည်း၊ အံဝ်းနံင်.... 

အူကလာင်းမတာ့်အီး။ အံဝ်းနံင်ပည်အူန်းမည်း ဂေါႇမိုႈ အံဝ်းယံဝ်း ကညျားဆဲင်ကဲဒေဲႈယေဲဝ်းမည်း၊ ဆာ်ကဲယေဲဝ်းဖာ်ႈမည်း.... 

မည်းနံင်ဘူလော်တ်။ မိုႈလိူည်... အံဝ်းဆီင်ဒါ်ႈ တာ့်မည်းအူမျိုး.....။

 ႎါည်းနီး မည်းခူရေဲန်းယံဝ့်ဘာည်းညျေဲန်းနာ်ႏ။ အံဝ်းတိူဝ်ႈမည်း စီနှေးအူန်း တူအီးဆငါး ကော်။ အံဝ်းညျှေဲမ်အိူဝ်း ဆာ်မည်းရေဲန်းဇီုင်း မည်းမိုႈပေါႇ အီးနံင်ကံတ် ခည်းခည်းဟာ့်.... အီုမ်ဘာဝ်း

အံဝ်းဆီင်ဒါ်ႈဘိုး..... အဲရူမာည်းနီး ပ္လေႈႎီုန်ဖာ်ႈ ကူန်းမား၊ ကော်န်း ႎါး၊ ပီႎါးအဲ ဒေဲႈကီုင်းအီး အာဝ်မိုႈမ စာနံင်ဒေဲႈဘျား စာနံင် ပလေဲဝ်း ဇီုဝ်ခြိူဝ်းအဲဇောႈ၊ စာနံင် ဒဲႈအီးထင်ဒဲ့အဲ။ ပံင်ဘာည်းမည်း နံင်ပေန်လိူည် ပံင်ထင်ဒဲ့အီး.....

အဲလိုရေဲန်းလိူည် နှာင်းခြိူဝ်းအဲဟိုက်ဇား.....နာ်ႇလာ့်။’’ 

ဇိုယာမ်းဂီဒါ်ႈ အေတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈ ကော်န်းအီးမာည်းဒီး ကံပ်ဘယ်အာင်း ဒါးမိုည်ႇအန်း ဂီငါ်ႇ လာ်အေဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ် တေဲမ်ယေဲဝ်း အီးဆမားဒါ်ႈကျောႈဘာည်းအေ တံင်ခေဲင်းဇိုအန်း။ ဂေါႇမိုႈ ဘာည်းဇေဲန်း အန်းမာ် ဟည်မှော်ႇအေဒါ်ႈ....... 

ဆီမည်းဇီုဝ်။” အေဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “အံဝ်းဇီုဝ်..... 

အေပိုႈ၊

အံဝ်းနံင်ကလာင်းဘိုးတာ့်မည်း၊ ဆာ်မည်းဘူမေဲႈ ပါ့်နံင်ဟာဝ်း မည်းစီဒေဲႈပါ့်ဆဲင်နီးနာ်ႏ။ မာအမ် အံဝ်းဒါ်ႈ..... ကဲမိုႈလိူည်ရူမာည်း.... အံဝ်းထင်အိူဝ်..... ကဲနံင်လာည်းမည်း။’’ 

လီုင်ကျောႈဒါ်ႈ အေကဲကဲဒီး အီးမိုႈ ကော်န်းအီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်ကျိူက်ဟာဝ်းပေါႇ ပိုင်းကေဲန်းနောႈ အေဟာ့်။ ဇိုဂီတိူဝ်ႈအန်းတာ် အေဘာည်းဇေဲန်း အေဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး......  

မည်းဖည်းဟာ့်။ ဆာ်ဖည်းမာ် မည်းဟည်လိုဒဲဝ်းနာ်ႏ။ ဆာ်အီးဒေဲႈ ယေဲဝ်းမည်း၊ မည်းနံင်ဘူလော်တ် ဟာ့်။’’

 ႎါည်းဒီး အေဟည်ရိူဝ်ႈလေႈဘိုး စေဖာ်န်းကိူဝ်း အီးမိုႈရိူန်းခယ် အီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်အန်းဒီး။ စီဒါ်ႈဘိုး....

လာည်းအူန်းရိူန်းနီး တာ့်မည်းနာ်ႏ။ အံဝ်းမာ် ညျံမ်ဆမားမဒါး ရိူန်းခယ်.... အီးနီးမိုႈလိူည် ပံင်ခလိူဝ်း ငေါႈကား ယာည်းမာအမ်အံဝ်း။ အံဝ်းမာ်.....

အာဝ်မေဲႈမရိူန်း ဆာ်အံဝ်းမေဲႈအခည်း အံဝ်းနံင်ဒဲႈတာ့်မည်း နှာင်း ဂီုန်းခူအီးနီး။ အိူဝ်း....ဆာ်မည်း ဘူမေဲႈ ပါ့်နံင်ဟာဝ်း..... 

မည်းဘိူန်းအူန်း ဒေဲႈပါ့်နီးနာ်ႏ။ မည်းခူဟာဝ်းဘျားယံဝ့်လာ့်အီး.... အံဝ်းနံင်ကလာင်းဒဲႈ တာ့်မာအမ် အံဝ်း၊ နှာင်းအန်း ကဇော်ည်ကလာင်းဒဲႈ စာမည်း တာ့်တားကညျားဆဲင်နီ နာ်ႏ....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ကော်န်းအီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်စူန်းႎါည်ဖာ်ႈ တည်းအေ စီဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းဘူလာည်းမ..... အူန်းလိူည်တာ့်မည်း။ ဟီုဝ်.... အံဝ်းလိုဒါ်ႈပီ၊ လိုတေဲႇႎါးဒီး။” 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...... 

“အံဝ်းဟည်မိုႈ ၂၃။” 

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနံင်ဒါင်းခူမည်း၊ မည်းစီတေဲႇတာ့်အံဝ်း စာည်နာ်ႏ။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်အာမ်းဖာ်ႈ ကော်န်းအီးမာည်းဒီး စီတိူဝ်ႈငါ်ႇအူန်း လာ်အန်းဟာ့်.....။

“ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။ မည်းပည်ဒဲႈ အချှီုင်ဟိုမ်းအံဝ်း တာ်ပိုမ်း။” အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

အိူဝ်း.... မှေဲမည်း ဘာည်းလာ်လေဲပ်ဒေဲႈ။” 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈအေ စီႎီးဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းအာဝ်း ကလာင်း၊ ဆာ်အံဝ်းကလာင်းမည်းနံင်နာ်ႇလေဲႈ...။”

အေမာ် ဟည်တဂေန်းဖာ်ႈ ကဆီုဝ်နံင်လေဲပ်ဒေဲႈအန်းဒီး....

ႎါည်းဒီး ကော်န်းအီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်ကႎီင်ဖာ်ႈ ငါည်းအန်းဒအေ၊ စီအေဝ်းလာ်ဒါး လေႈဟာဝ်းလာ်  ရာ်ည်ႇဆဲင်ကဲ စီဘံက်ဟာဝ်းလာ်ပေါႇ ဆဲင်ကယ်အန်းဒီးဟာ့်....

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တောႇတိူဝ်ႈ ဟာဝ်းဘိုး ပါ့်ဟာဝ်း ကော်န်းအီး မာည်းဒီး။ ဘိူဝ်ကႎီင်ႎီးအန်း၊​ အန်းစီယေဲဝ်းလာ် မိုည်ႇပလိုႈရီမ်းဆဲင်ကဲဒီး မေဲႈမိုည်ႇပလိုႈဒဲ့ တံင်မိုည်ႇပလိုႈဒဲ့ဒီး ဆံမ်မိုႈကဲရေဲန်းပ္လေႈအူန်း စာတူအီး ခလေဲပ်ကဲ နံင်ဘိူန်းလေဲပ် ယာမ်းလိုတာ် လေဲပ်ညျာခေဲင်း။ 

အေဘည်ဟာဝ်းတိူဝ်ႈစံမ့် တံင်ဒီးမာ် အန်းအာဝ်နာ်ႇမ၊ အာဝ်ဘယ် မတဂေန်း ဘည်ဘာည်းလေဲပ်ဒေဲႈ ကော်န်းအီးမာည်းဒီး။ 

ႎါည်းဒီး အန်းဟည် ဘိဖာ်ႈ မိုည်ႇပလိုႈဆဲင်ဒီး၊ ဟည်ဟာဝ်းဘိဘိုး ငည်းဒီး၊ စီလေဲပ်ဟာဝ်း ပါ့်ဟော်င်အိ အန်းဒီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ်... ခေဲင်းဟော်င်အိအန်း ဆံမ်မေဲႈဘိုး တူအီးအူချှေႈ အိအူန်းဟာ့်။ 

အေမာ် လိုဆဲအန်းကဒိုန်းဒေဲႈအူမျိုး၊ ဆံမ်ဒေဲႈယေဲဝ်းဘိုး ဘာည်း ဇေဲန်း။

 ဘ္လံက် ၆

ဘိူဝ်ႎိုတ်အေတာ်ဟေဲပ် အန်းစီယေဲဝ်းလာ် ကော်န်းအီးပဲန့်အူချှေႈ ဂီအိအူန်းလာ် တံင်ကူအန်းဒီး။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တေဲႇကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးဒါ်ႈ......

 နှေး...နှေး... ဆီမည်းမိုႈ၊ မည်းဆံမ်ဒေဲႈအိလာ် တံင်ကူအိအံဝ်း။’’

 အီးမိုႈကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးမာ် ဟည်ကဒိုန်းကဆေဲႈဒေဲႈဒါ်ႈ..... 

အော်...အီးနီးမိုႈ ဒီအိမည်းဟီုဝ်၊ အံဝ်းဒါ်ႈမိုႈ အာဝ်မေဲႈတူအီးအိ၊ 

နီးမိုႈ ပါ့်အိအံဝ်းနှေးယာဝ်းအီးကာ်ႇ၊ အံဝ်းစီဒါ်ႈနံင်ဒေဲႈအိပါ့်နီး....

 အံဝ်းနာ်ႇမမိုႈတာ် မေဲႈတူအီးအိ။”

ႎါည်းဒီး အန်းဟည်တိူဝ်ႈအေ ကရီးကတီးစီဒါ်ႈဘိုး.... 

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ဆီမည်းမိုႈ။ အော်.... ဟည်နာ်ႇ မည်းမိုႈ ချှေႈပံင် ယိုင်းဒေဲႈ မာအမ်ထေးမိုႈ

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ကော်န်းအီးပဲန့်ဒီး စီႎီးဒါ်ႈ..... 

မိုႈအိူဝ်။ မာအမ်အံဝ်းဒါ်ႈတာ့်အံဝ်း အိတံင်နီးဒီး။”

 ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မည်းဆီင်အိအခည်း အာဝ်ဘာည်းဆိ.... ဘိူန်းအိူဝ်။’’

 အီးမိုႈကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးမာ် ဟည်ဒါ်ႈ..... 

မှေဲမည်းဘာည်းလာ်နာ်ႇ မိုႈတာ် အံဝ်းမိုႈကော်န်းရူမာည်း ဂျိုးချှေဲပ် အံဝ်းနှေးပေါႇ ယားရူမာည်းဟီုဝ်။ 

အံဝ်းကံပ်ဟေဲပ် တဆီးအိချှီႇအန်း၊ အီးငေါႈအန်း ကံပ်ဘာည်း ညျှေဲန်းမာ် မည်းတီုက်နာ်ႇအူန်းဟီုဝ်....။’’ 

မည်းအခည်း အာဝ်နှေးမရူမာည်း မိုႈလိူည် မာအမ်အံဝ်းဒါ်ႈ ပါ့်နီးမိုႈ ဆဲင်ရူမာည်း ကဲလာည်း လိူည်ကော်န်းရူမာည်းဒီး။ 

ပါ်နည် အံဝ်းစီနာ်ႇလာ် မည်းမိုႈကော်န်းရူမာည်း။ ဆီအန်းဘာည်း မည်းဂလားပေန်ခည်း 

ကော်န်းရူမာည်းဟီုဝ်...။’’ 

ဘိူဝ်ဒါ်ႈအေတာ် ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈကော်န်းအီးပဲန့်ဒဲ့ဒီးမာ် ဟည် ဆာည်းပံင်ဒါ်ႈအေဒီး စီကကဲန်းဒါ်ႈ.....

 “အိလိူည်မည်း၊ အံဝ်းဘူအိမ။ အံဝ်းမိုႈအီးနာ်ႇ ကျောႈခယ် အံဝ်းဟာဝ်းပါ့်မှေဲ့မာ် အီးလာည်းအူန်းအံဝ်း.... 

အံဝ်းအာဝ်လိုမ နောႈကီန်း။ မိုႈလိူည်မည်းဟာ့် ဆာ်အီးချူႈဖာ်ႈမည်း တံင်ဆဲင်နီး ပါ့်မှေဲမည်းနံင် ဟာဝ်း....။ 

မည်းခူဒါ်ႈနာ်ႏ ဇီုင်းဆဲင်နီးအီုင်ဟိူည်း၊ အန်းကီန်းခည်းကော်။’’ 

အန်းဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းဒီး အာဝ်မိုႈမ အန်းကႎါ်ည်းအေစီဒါ်ႈ၊ မိုပေါႇ အန်းဆီင်ကျောႈပံင်အာည်း တာ့်အေဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆိ တာ့်အန်း။ ဂေါႇမိုႈ အေနာ်ႇ အူန်းမိုႈတာ် အန်းဟည်ဆာည်း ပံင်ဒါ်ႈအေတာ့်အန်းဒီး။

ႎါည်းဒီး ကော်န်းအီးပဲန့်ဒီးမာ် ဟည်တေဲႈပေါႇဟေဲပ်အန်း စီလေႈ ဟာဝ်းပေါႇ တံင်ခေဲင်းဟော်င် အေဟာ့်။ 

ႎါည်းလည်လေႈဟာဝ်းအန်း၊ အေမာ် ဟည်ႎီးတိုႈပေါႇ ဖေဲမ်းဒါင်း ဒါ်ႈ......

 အီုန်ဒီႈ ဆငည်းဆီအန်းမိုႈ ဆံမ်လိုလာ် ဒေဲႈယေဲဝ်းတူအီးဂည်မျိုး ဂည်စားဘာည်းညျေဲန်း။”

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း မိုႈပေါႇလော်င်နောႈကီန်း စာအေဟာ့်။ အေမာ် ဟည်တေဲႈဖာ်ႈဟေဲပ်အန်း ဟည်အိ တံင်ဒီအိအန်းဒီး၊ စီကပ္လါႎီး ညျှာညျှူး ညျှာညျှေဲန်း၊​ကံပ်တော်ဘိုးအန်းအိဘီးဟာဝ်းဟာ့်။

 ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ခညျှေးဇေဝ်းဇေဝ်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကကဲန်း လာ်ကဆေဲႈဒေဲႈ ဟည်ဟာဝ်းတဲဝ်း လာ်ငါည်းအန်း ပါ့်တဲဝ်းငါည်း ကော်န်းအီးပဲန့်ကဲဒီး၊ ဟည်ဒေဲႈကဘ္လူတ်ဘိုး တဆိးအန်း တံင်ခေဲင်း ဟော်င်အန်းဒီးဟာ့်။  

ဂေါႇမိုႈဆငည်းဒီးမိုႈ ဆငည်းတဇူႈ စာအန်းနံင်လေဲပ်ရေဲန်းဇီုင်း တံင်ခေဲင်းဆဲင်ဒီးဟာ့်။ အန်းမာ် ဟည်နောႈ ကဘည်းပေါႇအခည်း စာနံင် ရေဲန်းတာ်ဇီုင်း ခေဲင်းဆဲင်ဒီး။ 

အီးမိုႈ မာအမ်အေကဲဒီး စီမိုႈပေါႇ ပံင်ညျှေဲမ်ကညျား ဆဲင်ကဲဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် တဇူႈပေါႇ ဆငည်းဒီး မာအမ်အန်းဟည်ဘူဘိူန်းမ ဂေါ်ည်းတောႇအေ တံင်ခေဲင်း ဆဲင်ဒီး။  ဂေါႇမိုႈ အန်းလိုဟာဝ်းရေဲန်းဘိုး တံင်ဆဲင်တမာည်း ပံင်ႎီုဝ်ႈအူန်း ကညျားဆဲင်ဟာ့်။ 

ဇိုအေကဲဂီကကဲန်း စာနံင်ႎိူဝ်ႈဆဲင်ကဲဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈကော်န်း အီးမာည်းဒီးမာ် ဟည်လေဲပ်ဒေဲႈလာ် ခခေဲင်းဆဲင်ကဲ။ ချှေႈမှေဲ့မာ် အာဝ် နာ်ႇမ ကော်န်းအီးမာည်းဒီး။ 

ဂေါႇမိုႈ တံင်ဆဲင်ကဲဒီး မိုႈဒို့တူအီးတမာည်း ပါ်ပည်မေဲႈ ကဲဟည် ဘူနာ်ႇမနာည်ခံဝ်ချှေႈ။

 အီးမိုႈနာည်မာ် အာဝ်ကံပ်ဒေဲႈမ ပါ့်ဆဲင်ကဲ ဂေါႇမိုႈအန်းအာဝ် မေဲႈနောႈ စာနံင်တိူဝ်ႈဆဲင် အာဝ်မေဲႈနောႈ စာနံင်ချံဝ်ပိုမ်း ချံဝ်တဲဝ်း ဘာည်းအညျီကဲ။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နာည်ဆံမ်ဟိုက်ဘိုး စော်င်းဒီပနံဝ်းတာ် ပံင်ဂည်း၊ ပံင်ဒါ်ႈ၊ ပံင်ကာကဲကဲဒီး။ ပံင်ဆီင်ပေန်အန်းမာ် မိုႈကညျားဆကျင်း အူချှေႈဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် တံင်ဆာင်နမ့်ဒီး၊ အန်းနံင်ဟည်ဟော်ည်ႇပေါႇ စော်င်းအန်းဒီးဟာ့်။ အန်းႎီးဒေဲႈဒီးမာ် ဂေါႇမိုႈကဲပီက်စော်င်း အူပကျိူဝ်း။

မာအန်းကာည်း ကူန်အန်းမာ် ဆံမ်လို လည်လေႈအီုန်ဒါ်န်း ဆငည်း ဒီး။ 

နံင်မိုႈဖာ်ႈႎါးအန်း နံင်ဂေါ်ည်းပါ့်ဆဲင်ကဲ။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်း ဟည်ကျောႈဖိုင်း ကလာင်းအူန်းဟော်ည်ႇ တာ့်ႎါးအန်းဒါ်ႈ....

 “ညျီ....

 အံဝ်းဟည်ႎီးဒေဲႈပါ့်ခလေဲပ် ဘည်ဘာည်းမာ် လော်င်အံဝ်းႎီးဒေဲႈနီး အံဝ်းညျံမ်ဘိူန်းမကလာင်း တာ့်ကူန်ကာည်းမာ။” 

 “စာည်.... မည်းဒါ်ႈမိုႈ အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇဟီုဝ်၊ အံဝ်းကံပ်ယေဲဝ်းလာ် မည်းခမှေဲမ်း။” 

နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...... 

“မည်းဆံမ်ဘူလေႈကျောႈလာ် တာ့်အံဝ်း။”

 “မှေဲအံဝ်းနံင်ဘာည်းလာ်ကျောႈ၊ ခည်တဇူႈအန်း အံဝ်းဂီဒါ်ႈ တူအီး ဘျား၊​ ဘိူဝ်လေႈတိူဝ်ႈအံဝ်း၊ အံဝ်းဆံမ်ယေဲဝ်းဘိုး လှာန်ကဲန်ထေး၊ ဆံမ် ယေဲဝ်းဘိုးတညာဝ်း မည်းဂီကလာင်းခလံဝ်း တာ့်အန်း။ မှေဲအံဝ်း 

နံင်ဘာည်းလေႈ..... 

 ဆီမ်ဘာည်း... မည်းဆီင်ဒဲႈအံဝ်းလေႈကလာင်းဒါ်ႈ မည်းခလံဝ်း အန်းဟီုဝ်။” 

 နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းနာ်ႇအူန်းဒါ် ႎါးအံဝ်းမိုႈအီးကံတ်၊ ချှီႇမာ်ချှီႇခူအီး။” 

ညျီမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.... 

“ဆီမည်းဆီင်ဒဲႈဘိုးအံဝ်းရေဲန်းဒဲႈ။” 

“အိူဝ်း... အီးဒီးဟာ့်။ တညာဝ်းနာ်ႏညျီ၊ ခူဒဲႈအီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ခေဲင်း ဆဲင်အဲနာ်ႇမိုႈတာ် အံဝ်းမိုႈ

စာည်းမည်းနာ်ႏ။ ဘိူန်းလာ့်။”

 ညျီမာ် ဟည်အာမ်းပံင်ဒါ်ႈ နာည်ကဲ။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည် ႎီးဒါ်ႈဘိုး  တာ့်နာည်ကဲ....

“အိူဝ်။ ဆီမည်းနံင်ရေဲန်းဘိုး အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇ။ ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းဟည်နာ်ႇ ဒါ်.... အကျာင်းမည်း ဘာည်းလိူည်ဇေဲန်း၊

 ဘိူန်မှေဲ မည်းစီနံင်ဂေါ်ည်းလာ် ဘာည်းပီစာည်း အီးဘာည်းတူအီး ဒါင်းအူချှေႈ။”

ဘည်ဘာည်းမာ် ညျီဟည်ဒါ်ႈတာ့်အန်း....

ဘိူန်းအိူဝ်... မိုႈလိူည် ဆာ်ပေန်နီုင် ပေန်ဆော်င်ဒေဲႈ အံဝ်းအာဝ် တောႇမနာ်ႏ။” 

နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ ပံင်ဒါ်ႈႎါးအန်းဒီး၊​ ဟည်ပ္လေႈဖိုင်းအန်း ဟာ့်။ 

အီးမိုႈမာအမ်အေကဲမာ် ဟည်လိုတောႇဟာဝ်း တားဆထေးကာည်း ယားအန်း ခည်ညျှေဲးဒီးဟာ့်။ ဘိူဝ်ဟော်ည်ႇတိုန်းညျီတာ် မာအန်းကာည်း ကူန်အန်းခရာ်ည်ႇ ဆဲင်ကဲဒီး၊ အန်းဟည်ယေဲဝ်းဘိုး အေဂီကျောႈ တာ့်မာ အမ်အန်း။

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိုန်းလာ် မာအမ်အန်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး ကာည်း ညျီမာ် ဟည်လေဲပ် ဒေဲႈလာ်ခခေဲင်း တံန်တောႇအူဒီး။ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အညျီဟည်ကျောႈလေႈ လအာည်ႇဒါ်ႈ.....

 မည်းခူယံဝ်းနာ်ႏ။ ဆာ်မည်းမေဲႈပံင်လို မည်းဒေဲႈကလာင်းနှဲ 

တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။ မာအမ်မည်းမာ် မိုႈပေါႇ ပံင်ဘိူန်းညျှေဲမ် အံဝ်းနာ်ႇ အိူဝ်.... မည်းမာ် နံင်ဘာည်းမာအမ်မည်း။ 

ဆာ်မေဲႈဒီကီန်းမာ် ကလာင်းနာ်ႏ။’’ 

အေမာ် ဟည်ဂီတိူဝ်ႈအညျီကဲ ဂီတဂေန်းဒါ်ႈ ပါ့်မှေဲအန်းဟည် တေဲမ်ယေဲဝ်းညျီ။ ညျီမာ် ဂီတဂေန်း ဒါ်ႈ.... 

ဆီစာည်အံဝ်း နံင်အာန်းလာ်ရေဲန်း....။” 

ကာည်းမာ် ဟည်ဂေါ်ည်းတံင်ပံင်တဂေန်းဆိ တဂေန်းအန်း ဘာည်းဇေဲန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်တဂေန်းစော်မ်းမ မိုႈတာ် အန်းတံန်နှေးတာ် ချှေႈပံင်ယေဲဝ်းအန်းခည်ဆေဲမ်းဒီး။ 

ဂေါ်ည်းအူဇို အေစီႎီးဒါ်ႈလာ်....

 ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်ရေဲန်း နှာင်းအံဝ်းဘိူန်း၊ 

ဘည်ဘာည်းမာ်..... ဆာ်အံဝ်းမေဲႈ ပံင်ကလေဲပ်ဘိူန်းအူန်း ကလာင်း ဒဲႈ တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။”

အီးမိုႈအေကာည်းညျီမာ် ဟည်ကအုပ်ကမိုန်ဒါး လေဲပ်ဟာဝ်းလာ် ခေဲင်းဆဲင်ကဲဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ပါ့်ခေဲင်းဆဲင် ညျီမာ် ဟည်ဟာဝ်းနှဲ ကဆီုဝ် နံင်ရေဲန်းအေဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နာည်ဟည်လေဲပ်အံက်အူန်းဟော်ည်ႇ တံင်ခေဲင်း ဆဲင်ကဲဟာ့်။

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းခူတ်လာ်ပဒေဲန်းပိုမ်း တံင်ဆဲင်ကဲဒီး။ နာည်မာ် ဟည်အံက်စဲန့်လာ်ဒါး ကလားအန်း၊ ဂီတိူဝ်ႈလာ် အေရေဲန်း ဇီုင်းဘာည်းဇေဲန်း။

 အေဒီး အန်းအာဝ်မိုႈမ တူအီးဆမားအီုမ်ဘျာည်း။

ဆိမာ် အန်းအာဝ်ကျည်းမ တံင်ငါည်းအန်း။ 

ယင်းအန်းမာ် အာဝ်မိုႈမ လီုည်ယာဝ်း၊ တိုးအန်းမာ် အာဝ်မိုႈမ 

အီးဇားယာဝ်း။ 

 ဘည်ဘာည်းမာ် နှာမူနှာငါည်းအန်း ဆံမ်ချှီႇမှေဲမ်ခိုည်းပေါႇဘိုး ခည်းခည်းဟာ့်။ 

နာည်မာ် ဟည်ဂီတိူဝ်ႈငါ်ႇအူန်းလာ် အန်းဘာည်းဇေဲန်း။ ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈအညျီကဲ ဟည်လေႈ ဒေဲႈပါ့်အန်းဒါ်ႈ....

 ဆီမည်းလို မည်းဆံမ်ဒေဲႈဇေဝ်း ကံပ်ဘာည်းညျေဲန်း၊ ယေးညျံမ် တင်းဟံင်းဆိ၊ မည်းလို နှံက်ဆဲအူတည် မည်းဂီဒေဲႈတိူဝ်ႈလိူည် 

အီးလိုည်းဘာည်းဇေဲန်း အာဝ်ပေန်ယေဲဝ်း.....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ်အန်း၊ ခေဲင်းနောႈအေမာ် ဟည်ဘာည်းအိုးအေဲမ်းဒါင်း 

ဟည်ကဒိုန်းပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းယံဝ်းမိုႈတာ် နာည်နံင်ဒေဲႈ ဘာည်းဘိုးအူမျိုးအူလှေႈ တံင်ခေဲင်းဆဲင်ကဲ။  

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကကဲန်းပေါႇဒေဲႈ ပါ့်ကာည်း ဒါ်ႈ.....

ညျီ.... အီးနီးမာ် မိုႈလိူည်ကော်န်းရူမာည်း၊ မည်းနံင်လာည်းဘိုး အန်း။ အန်းဒါ်ႈ အာဝ်မေဲႈ 

ပါ့်နံင်ဟာဝ်း အန်းမိုႈဘံဝ်းဖီုင်အံဝ်း။’’ 

ဇိုဂီဒါ်ႈ အေတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈ အနာည်မာ် စီဂီကယဲဝ်းဒါး ငါည်းအန်း တာ့်အညျီကဲ။ နှေးပေါႇ အီးဘိူန်းဘ္လော်မ်း၊ နှေးပေါႇ အီဆီင်နှဲ အညျီကဲတိူဝ်ႈ ဒါ်ႈတာ် အန်းမေဲႈအူန်း အီးရံပ်လာည်းအန်း။ 

ညျီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ငါည်းစာည်းအန်း၊ စီကငီုက်ဒါးကေဲန်းအန်း ဒါ်ႈ.....

 ဘိူန်းအိူဝ်.... မေဲႈအူန်းဇီုင်းအူမျိုး၊ အီးဒီးမိုႈ ဇီုင်းလိုခိုည်ႇဂျိုးဟိုမ်း၊ အံဝ်းနံင်ဒဲႈအန်းဂေါ်ည်း တံင်ကဆီုဝ်ဒီး၊ ဘိူန်းလာ့်မည်းဒါ်ႈ။’’ 

ဟည်တိူဝ်ႈလာ်ဒါး ငါည်းစာည်းအန်းဒါ်ႈဟာ့်။ နာည်မာ် ဟည်အေဲဝ်း ကငီုက်ဖာ်ႈကေဲန်းအန်း ဒါ်ႈ.....

 ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ။ ဂေါႇမည်းဒဲႈ တာ့်အံဝ်းဇီုင်းအီးမှေဲမ်ရေဲန်း အန်း’’ 

ညျီမာ် ဟည်ကညျာႈ တာ့်စာည်းအန်းဒါ်ႈ....

မည်းဟည်ဂေါ်ည်း တံင်တည်းအံဝ်းနာ်ႏ။ ရေဲန်းချှီႇချှီႇ ဆာ်ဘူမိုႈ အံဝ်းဘိူန်းဒို့ ကလာင်းလည်လေႈ ပံင်ဘာည်းမည်းနာ်ႏ။” 

အေအခည်းအာဝ်နာ်ႇမ ပံင်ဂီလည်ဒါ်ႈကာည်း၊ ဂေါႇမိုႈ ကာည်းဂီ လည်ဒါ်ႈ ညျှာခည်ကျောႈခယ်၊ ဂေါ်ည်းအူတည် အေစီဟည်ဒါ်ႈ ....... 

ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။’’ 

ႎါည်းဒီးအေဟည်ယိုင်းလာ် နာည်ဟာဝ်း ပါ့်ခိုည်ႇအီးတာ် ဂျိုးဟိုမ်း၊ စံန်စာ်မ်းပါ့်ဒီး အန်းစီ​မှော်ႇဒါ်ႈ.....

 ဆီမည်းဇီုဝ်၊ အံဝ်းညျံမ်နာ်ႇဟံင်း ဇီုဝ်မည်းကော်။

 အံဝ်းဇီုဝ် အနာည်ဟေင်းဇား။ ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ...... မည်း ကလာင်းဒဲႈ အံဝ်းလေဲပ်တံင်နီး။’’

 အာဝ်ဘာည်းဆိ၊ အဲမိုႈလိူည် ကော်န်းရူမာည်း၊ ဆာ်မည်းလိုဆိ စီကလာင်းနာ်ႏ။ မည်းခူရေဲန်း အီးဘူမိုႈအန်း၊ ရေဲန်းကစုအူန်းရိူန်းမည်း စာနံင်ဘိူန်းဟပ်ႎီး ပါ့်ခလေဲပ်ပဲနာ်ႏ..... 

ဇိုအဲတံန်နှေးလိူည်း..... အဲမိုႈဒို့ အီးဒေဲႈရေဲန်းဇီုင်းအီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်အဲရေဲန်းဆိမာ် အဲလိုရေဲန်း ချှီႇချှီႇ၊ လိုမေဲႈ

နောႈကမေဲႈ။’’ 

နှာည်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈအေ စီတိူဝ်ႈလေႈဘိုး ဆလေႇ ပံင်လိုတာ်ခိုည် ကဲကဲဒီး၊ အန်းဟည် ပေန်ပေါႇ နောႈကီန်းဟာ့်။ အန်းဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ... 

ညျီ...နှံက်ဆဲ။’ 

ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဟည်ကကဲန်းပေါႇ ခိုည်ႇဆလေဲႇကဲကဲဒီး ဂေါႇမိုႈ အန်းယဲဝ်းအေကဲနာ်ႇမိုႈတာ် အန်းမိုႈကော်န်းတားဆထေးကဲဒီး။

 ႎါည်းခိုည်ႇဟော်ည်ႇတာ် ဆလေဲႇကဲကဲဒီး၊ နာည်မာ် ဟည်ႎါည် ဟာဝ်းပါ့်အေ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေစီဂီပါည်းအူန်း တဲဝ်းစာနံင်တင်းကဲ ဘာည်းဇေဲန်း။

အေ.... ဆီမည်းဆီင်ရေဲန်း၊ မည်းအာန်းလိူည် ရေဲန်းဇီုင်း တံင်ဆဲင် ဘာည်းညျေဲန်းဟီုဝ်။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တိုႈလာ်ဖေဲဝ်းဘာည်း.....

 ဟူး.....’’ 

ဂေါ်ည်းအူဇို အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈတာ့် အနာည်...

 စာည်းနာည်..... ဆာ်အံဝ်းကလာင်းအန်းဒိုင်း၊ အံဝ်းဟည်ဟော်ည်ႇ စော်င်း၊ မာအံဝ်းဆံမ်ဒါ်ႈတာ့်အံဝ်း ဟာဝ်းလေဲပ်ဇီုင်းမာ် အံဝ်းအာဝ်ဆီင် လေဲပ်၊ အံဝ်းဆီင်ရေဲန်းမဇီုင်း ပံင်ဒါ်ႈမာအံဝ်းတာ်ရေဲန်းကဲကဲဒီး။  

ဇီုင်းပံင် အီုမ်ပါဝ်းအံဝ်းမိုႈ ကညျားဆကျင်းဒီး။ 

အံဝ်းဆီင်ပေန်အခည်း ကညျားဆကျင်း အံဝ်းဆီင်ရေဲန်း နှာင်းအီး ကံပ်နာ်ႇဒို့ တအာင်းအဲပါ်ကံမ်ဖာ၊ အံဝ်းဆီင်ဒါး ဟာ်မ်းဆကျင်းအဲ စီရေဲန်းဒဲႈ နှာင်းအီးကံပ်နာ်ႇ ဘည်ဘာည်းထုင်မှေဲမ်းအဲ။

 စံင်နည်အခည်း...... အံဝ်းဆီင်ဟြာ်ည်ႇဆဲရိူန်း ႎါည်းဒီး အံဝ်းစီနံင် ႎီးရေဲန်းလာ် ပံင်အိအီုမ်ပါဝ်း အံဝ်းဒီး။’’ 

အေမာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းဘိူန်းလာ်ကလာင်း ပံင်ဆီင်ရေဲန်းအန်းဒီး တံင်ငါည်းအန်း နှေးပေါႇ အီးနောႈတခိူည် နောႈပျော်အခည်းဟာ့်။

အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်ဂီတိူဝ်ႈအေဲဝ်းဖာ်ႈအေ စီတဂေန်းဒါ်ႈ...... 

ဆီအန်းဘာည်း ဆာ်အံဝ်းကျောႈတာ့်အေဘူဒါ်ႈ ဆာ်တညာဝ်း ကျောႈအန်းဘူဒါ်ႈ အံဝ်းဆံမ် နောႈပျော်လာ် ကံပ်ဘာည်းညျေဲန်း။ အံဝ်းအာဝ် တေဲမ်ဘာည်းမညျေဲန်း၊ ဆီအံဝ်းဟည်ဘာည်း ပံင်ဆီင်ရေဲန်း ယာည်းမာ် ဆံမ်ဒိူည်းဘိုးလာ်တံန်နှေး အန်းနံင်ဟည်မိုႈ ကအာင်းပျာ်ည်ႇ အံဝ်းဟီုဝ်။

 ဇိုဂီတဂေန်းနာည်ဘာည်းဇေဲန်း အေဟည်ႎီးဒါ်ႈ .....

“အာည်းဂီးကျောႈဂီုန်းယာဝ်း ပံင်လိုတာ်ဖျေဝ်ဟည်ဂီုန်းကော်

 အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းဖျေဝ်ဆဲနာ်ႏ။ မည်းစီခိုည်ႇအူန်းဆဲတံင်နီး။’’ 

နာည်မာ် ဟည်ကငီုက်ဖာ်ႈကေဲန်းအန်း တာ့်အေ။ အေမာ် ဟည် ဟာဝ်းဖျေဝ်းလာ် ပံင်လိုတာ်ဖျေဝ်ဒီး။  အီးမိုႈနာည်စီခိုည်းလာ် ဆလေဲႇ ပံင်ဟော်ည်ႇဟိုမ်းအီးကဲကဲဒီး။

နာည်မာ် ပါ်ခိုည်ပါ်ဒါ်ႈ..

 “အိူဝ်.... ခိုည်ႇဆလေဲႇမာ် ပျော်အူန်းဒီး။” 

အန်းဂီကကံပ်လာ်ဒါး ဆကျင်းခိုည်ႇဒီး ဂီခိုည်ႇဆလေဲႇဘာည်းဇေဲန်း၊ အီးမိုႈတူအီးဂေါ်ည်းခေဲင်းဆဲင် ကဲမာ် ဟည်ကညျာႈဒို့နာည်ဟာ့်။ 

     

ဘ္လံက် ၇

ဆငည်းအန်းမာ် ဟည်လှာ်န်းဒေဲႈ အီးမိုႈအေကာည်း နာည်မာ် ဟည်ကလည်မီုတ်ဒေဲႈ အူဆငည်း ဟော်ည်ႇအူဆငည်းဘာည်းဇေဲန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် ချှေႈမှေဲ့မာ် အာဝ်နာ်ႇမမိုႈတာ် နာည်မိုႈကော်န်းကညျား ဆဲင်ဒီးခံဝ်အူချှေႈ။ 

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ဘျည်းအယ်ပါတ် အီးမိုႈ တံင်ခေဲင်းနောႈအေမာ် ဟည်ဘာည်းဒေဲႈအူမျိုးဟာ့်။

အန်းဟည်ခူည်လာ်ဒါးပဒေဲန့် ဂီတိူဝ်ႈဒါးနာည် စီတဂေန်းဒါ်ႈ......

 ဆီအံဝ်ဘာည်း..... ဆာ်အံဝ်းဂေါ်ည်းရီမ်းအနာည် အံဝ်းဆံမ်ပေန် လာ်နောႈခိုည်း၊ ဆာ်အံဝ်းတဂေန်း ဆိမာ် အံဝ်းဆံမ်ဆီင်ကလာင်းလာ် တာ့်အန်း။ ဆီအံဝ်းဟည်ဘာည်း.... အံဝ်းအာဝ် တေဲမ်ဘာည်းမညျှေဲန်း ခံဝ်အူဘော်က်။ 

အေမာ်  ဟည်ဂီမေဲႈဖာ်ႈ ပံင်ဆီင်မှော်ႇခေဲင်းနောႈအန်း ဂီုန်းပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည် စီဂီပီႈဖျေဝ်ခေဲင်းဆဲင် ကဲဒီး။ 

ဘိူဝ်ဂီတိူဝ်ႈ တာ့်အန်းဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည် လာ်အေဟာ့်။ ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအန်းတာ်အေ ဂီတိူဝ်ႈအန်း ဘာည်းဇေဲန်း 

အန်းဟည်အေဝ်းႎါည်လာ်တာ့်အေဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဂီတိူဝ်ႈအေဝ်းအူန်းလာ် တာ့်အန်းဟာ့်။ ဂေါ်ည်း အူတည် အေဟည် နှလှူႈဒေဲႈ တိုးအန်း၊ ဘိူန်ဇေဲန်း အန်းဟည်ကကဲန်း ပေါႇလာ် ကအျိုပ်ႎီုန်မိုည်ႇအန်း။ စီကကဲန်းဘိုး ႎဲႈႎီုန်ငါည်းအန်း ဒနာည်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ကာည်းပါ်အယ်ချှေႈ ဟည်ဂီဘျားလာ်အေဲမ်း တရာင်းဆိ တရာင်းအန်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈအညျီကဲမာ် ဟည်ဒေဲႈယေဲဝ်းကာည်း ဘာည်းဇေဲန်း၊ ညျီမာ် ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ နောႈညျာပ် စာစာည်းအန်းဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ် ဆီင်ဒဲႈမ နာည်ကဲဘာည်းဇေဲန်း၊ အန်းအာဝ်ဆီင် ဒဲႈနာည်ကဲ နောႈကီန်း။

အန်းဆံမ်နာ်ႇဘိုးမိုႈတာ် နာည်ကဲကျိူက်အေ၊ ဆာ်အေနာ်ႇမိုႈတာ် အန်းခလံဝ်း၊ အန်းယံဝ်အေဆီင်ဇာဝ်း တာ့်အနာည်ကဲ။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎါည်ဟာဝ်း ပါ့်အနာည်ကဲဒါ်ႈ.....

 နာည်...... အံဝ်းဆီင်ဒါ်ႈ တာ့်မည်းအူမျိုး၊ ဘိူန်မှေဲမည်းနံင် ကလာင်းအီးမိုႈအန်း။ 

မည်းဂီးခလံဝ်း ဘာည်းဇေဲန်း ဆာ်အေနာ်ႇမိုႈတာ် မည်းခလံဝ်းအန်း၊ အန်းနံင်ဘာည်းမှေဲ.....

 မည်းလိုကလာင်းအန်းနာ်ႇ၊ ဆာ်မည်းကလာင်းစံင်နည် အန်းဆီုင် ဂီပေန်အူန်း....  

ဆာ်အန်းနာ်ႇဒေဲႈ တရာင်းအန်း မှေဲမည်းနံင်ဘာည်း။ ဆာ်စီဘူ ပေန်ဒေဲႈလာ် ဘည်ဘာည်းတဂေန်း မည်းလည်..... မှေဲမည်း နံင်ဘာည်း...

 အံဝ်းဆီင်ဒဲႈမည်း ကလာင်းအီးမိိုႈအန်းနာည်။’’

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈအနာည်နာ်ႇလိူည်အေဲဝ်းဒါးဒါ်ႈ....

 ညျံမ်စာ်မ်းအချှီုင်အန်း။’’

ႎါည်းဒီးညျီမာ် ဟည်လေႈဒါးတောဆားဒါ်ႈ.... 

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်းမာ် အံဝ်းဘူနာ်ႇမ၊ မည်းကျာင်းယာဝ်းရေဲန်း ဘာည်းဆီင်ရေဲန်းမည်း။ ရေဲန်း....။”

ႎါည်းဒီး နာည်မာ်စီကညျာႈဖာ်ႈ ဟည်ကမ်းႎါည်ယညျီကဲဒါ်ႈ....

“ညျီ..... ဆေဲမ်းအီုန်ဒီႈ စာည်အဲနံင်ဟာဝ်းအိ ပါ့်ခလေဲပ်ဒါင်းနာ်ႏ၊ မည်းလည်နံင်ဟာဝ်းလာ့်။”

ညျီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ….. 

“အံဝ်းလိုလာ် ပည်ပါ့်နီး... ဟာဝ်းလိူည်မည်း။ ဟိုမ်းဖာ်ႈမည်းဒါးပိုမ်း ဆာ်စာ်မ်းပါ့်ခလေဲပ် ဆီနံင် တင်းဒဲႈမည်းဟိုမ်း၊ မာကံပ်ဘူဂေါ်ည်း ဟံင်း။” 

နာည်မာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ....

“အံဝ်းနံင်ဟိုမ်းလိူည်ခရာ််ည်ႇ ဂေါႇမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်းစာည်.... ဒါ်ႈ​နံင် 

ဒေဲႈရေဲန်းဘေဲႇဒီး။ စာည်စီဒါ်ႈ တာ့်အန်း ဒေဲႈ ပါ့်ခလေဲပ်။” 

ညျီကဲမာ် ဟည်ကငီုက်ဖာ်ႈကေဲန်းအန်း စီဂီတိူဝ်ႈနောႈညျှာပ်လာ် စာ နာည်ကဲဟာ့်။

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်ဘံက်ဟာဝ်းလာ် ဆဲင်ကယ်အန်း  ပါ့်ခလေဲပ်ကဲဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ် နာည်ဟည်ဘံက် ဆဲင်ကယ် လည်လေႈဟာဝ်း ခရာ်ည်ႇ။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎါည်ဒေဲႈ ပါ့်ဂေါ်ည်းညျီ စီမှော်ႇဒါ်ႈ....

 “ညျီ.... ဟေဲႇစာည်းနာည်ဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း။”

ညျီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ ပါ်တိုႈဒါးဖေဲမ်းဒါင်းအန်းဒါ်ႈ....

 “အန်းဒါ်ႈ နံင်ဟာဝ်းအိခရာ်ည်ႇ။ အန်းအာဝ်ကလာင်းဟီုဝ် တာ့် မည်း၊ အံဝ်းတိူဝ်ႈ ပါည်းနှေးခည်း အီးလည်မီုတ်။” 

အေမာ်ဟည်ကဒိုန်းပံင်ဒါ်ႈညျီဒီး စီကကဲန်းႎီးဒါ်ႈ.....

အံဝ်းမီုန်ဒို့ တာ့်တော်န်းချှေႈ။ အာဝ်မိုႈလာ် အံဝ်းမီုတ်လိူည် တာ့် အန်း။” 

ဘည်ဘာည်းမာ် ခေဲင်းနောႈအေ ဟည်ပေန်ဘိုးငဲဝ်ဟာဝ်းဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ နာည်အာဝ်ကလာင်း တာ့်အန်း ဒါ်ႈတာ် နံင်ဟာဝ်းအိ ခရာ်ည်ႇ။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းတဂေန်းဒါ်ႈ နာည်အာဝ်ဆော်န် အန်းမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်း၊ နာည်အာဝ်တေဲႈအန်း လေဲပ်နောႈ။ ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ဘူ ဒါ်ႈမဆိ စိဟာဝ်းပေါႇ ပါ့်ဇီုင်းအန်းဟာ့်။

အီးမိုႈညျီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ စီတဂေန်းဒါ်ႈ ခေဲင်းနောႈအန်း..

 စာည်နာည်... မည်းအာဝ်နာ်ႇမမိုႈတာ် အီးပဲန့်နီးမာ် ဟည်နောႈ တံက်တာ့်မည်း။ မည်းဂီတဂေန်း ဘာည်းမှေဲမာ် အံဝ်းအူနာ်ႇ။’ 

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် အူပိုမ်းညျှေးဒီး အီးမိုႈတားဆထေးကာည်း 

ယားအန်းမာ် ဟည်ႎီးဒေဲႈလာ် ပါ့်ဆဲင်ကဲဟာ့်။ နာည်မာ် ဂီဒုင်မိုႈ အီးငေးဒေဲႈပါ့်ဆဲင်ကဲ။

 ႎါည်းဒီး အန်းမာ် ဟည်ကကဲန်းဒေဲႈ ဒါ်ႈနံင်မှော်ႇ ပံင်ဆီင်ဟိုမ်းကဲ။ ဘိူဝ်စာ်မ်းအန်းတာ်ခရာ်ည်ႇ၊​ အန်းဟည်တိူဝ်ႈႎါည် ဟည်မိုႈလာ် မာအန်း ကာည်း ကူန်အန်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈမာအန်းမာ် ဟည်ကဒိုန်း ကညျာႈဒါ်ႈ.....

 နာည်.... ဆီမိုႈဘာည်းဇေဲန်း၊ မိုႈမည်းဟာဝ်းပါ့်စော်င်း..... ခည်မှေဲ မည်းဒေဲႈ ယာည်းကူန်မည်း အာဝ်နာ်ႇဟံင်း.....။ 

မည်းဆံမ်ဘူကျောႈလာ်တာ့်ယာည်းဖိုင်း။’’ 

ကူန်အန်းမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.....

 ဆာ်နာ်ႇမည်းနံင်ႎီးဒေဲႈ ယာည်းမာမည်း ဘူဟာဝ်းယံဝ်း၊ 

နံင်ဂေါ်ည်း နှံက်အူန်းမည်း။’’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေမာ် ဆံမ်ဟည်အာန်းလာ် လေႈဒေဲႈခရာ်ည်ႇ စာနံင်လေႈတိူဝ်ႈအီးဒေဲႈ ပါ့်ဆဲင်ကဲ ဒီး.....။

အီးမိုႈနာည်မာ် ပါ်လိုကလာင်းဒဲႈ ကူန်အန်းကာည်းမာအန်းနာ်ႇ၊ ပါ်ယံဝ်းတာ်အေဒေဲႈယေဲဝ်းကဲ။ အန်းဟည်ကကဲန်းပေါႇ အခည်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အညျီကဲမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ ပါ့်ကူန်အန်းကာည်း မာအန်းဒါ်ႈ......

ကူန်ပါည်းမာ.... နှဲဝ်းဆဲပါည်းဒါး၊ နာည်အဲဆီင်ဒဲႈ ကူန်ပါည်းမာ ကဒိုန်း၊ ပါ်နည်အန်းဘူကလာင်းမ တာ့်ပါည်း။”

 နာည်မာ် ဟည်တဂေန်းတိူဝ်ႈ ဆာ်အန်းအာဝ်ကလာင်း တာ့်ကူန် အန်းကာည်း တာ့်မာအန်းဒီး ကရီးကတီးမာ် ဆံမ်ယံဝ်းအန်းအာဝ်ပေန်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဒါ်ႈ.....

 ကူန်ပါည်းမာ.... အဲလေႈဟံင်းခရာ်ည်ႇ အံဝ်းမေဲႈပံင်နံင်ကလာင်း တာ့်ပါည်း။’’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း.... ဆံမ်အာဝ်မေဲႈမ အီးဒေဲႈဟိုမ်း ပါ့်ဆဲင်ကဲ။ အီးမိုႈအေကဲမာ် ဂီဂေါ်ည်းလိူည် ပါ်တင်းအီးတာ် ပိုမ်းတဲဝ်း၊ ဂီပါည်းဒဲႈ တဲဝ်း စာနံင်တင်း တူအီးတင်းပိုမ်းတဲဝ်းကဲ။ 

နာည်မာ် ဟည်ကယဲဝ်းႎါည် ငါည်းအန်း တာ့်ညျီကဲ စာအန်းနံင် ဂျဲတ်ဒဲႈအေ လေႈဒေဲႈခရာ်ည်ႇဟာ့်။ 

ကူန်အန်းကာည်း မာအန်းမာ် ဟည်လေႈဟာဝ်းခရာ်ည်ႇ တောႇ အနာည်ဟာ့်။ အညျီကဲမာ် ဂေါႇအန်းယံဝ်း အေဒေဲႈယေဲဝ်းကဲ၊ အန်းဟည် လေဲပ်ဟာဝ်းပေါႇ ပါ့်အေဒါ်ႈ.....

 “ပီအေ.... အံဝ်းဆီင်ဆူည်ႇမည်းအူမျိုး ဘိူန်းလာ့်။’’ 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 ဘိူန်းအိူဝ်.....။ ဆီနံင်လိုရေဲန်း။’’

အာဝ်မိုႈမယာဝ်းကံပ်လိုညျှာပ် ကူန်အံဝ်းကာည်း မာအံဝ်းဒေဲႈ အီုန်ဒီႈ၊ မည်းဘိူန်းလာ်ဆားတာႇဒဲႈဟံင်း ဒီနံင်အိကာည်း။’’ 

အေမာ်ဟည်တိူဝ်ႈဒါး ငါည်းညျီဒါ်ႈ....

 ဘိူန်းအိူဝ်.....။ အံဝ်းနံင်ရေဲန်းဒဲႈ စံင်နည်နာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အညျီမာ် ဟည်ကကဲန်းကမ်းဘိုး တည်အေဒါ်ႈ.....

 အီုဝ်ဘာဝ်းဆဲနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်ဟိုက်တိူဝ်ႈဆဲ အူတည်ဒဲ့၊ မည်းစီ ဂေါ်ည်းဆဲခချှေဲပ်း၊ မည်းအီုမ်ဘာဝ်း ဟိုက်ဒေဲႈနာ်ႏ။’’

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအညျီ နှေးလာ်အီးကကဲန်း အူမျိုးအူလှေႈ နှေးလာ်ယံဝ်း အေနာ်ႇအူမျိုးအူလှေႈ။ ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်ႎီးမှော်ႇ မဆိ တာ့်အန်း။ 

အညျီဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းဒီးမိုႈ စာနံင်ဟိုက်ချိုင်းႎီုန် အရာင်ပံင်ငေါႈ တံန်တောႇကာည်းနာည်ကဲတာ် တောႇကူန်အန်း ကာည်းမာအန်းဒီးဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အညျီမာ် ဟည်ကကဲန်ဟိုက်ဟာဝ်း ပါ့်ဟော်င်  ကူန်အန်းကာည်းမာအန်း ဟည်ဟာဝ်းတေဲႈလာ် အရာင်ကဲကဲဒီး ချိုင်း အူန်းလာ် တံင်ခေဲင်းချှော်င်တဆီးကူန်အန်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး အန်းစီလေႈဒေဲႈ ပါ့်အေ ဒါ်ႈ....

 ပီအေ.... အံဝ်းတိူဝ်ႈအခည်း နှေးမနံင်လိုယာဝ်းရေဲန်း၊ ဘည် ဘာည်းမာ် မည်းစီတိူဝ်ႈဒဲႈ နှာင်းကံပ် ဘူမေဲႈဖာ်ႈ ဒီနံင်လို ဟည်ဘိူန်း နာ်ႏ။’’ 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 အော်....။ အာဝ်ဘာည်းဆိ အံဝ်းနံင်ဟိုက်တိူဝ်ႈ စံင်နည်နာ်ႏ။’’ 

ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ ပီအေ။”

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇညျီဒီး အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဟိုက်ဟာဝ်းကတေဲင်း စာနံင်ရေဲန်းပံင်ဒါအန်းဒီးဟာ့်။ အီးမိုႈညျီမာ် ဟည်ဆူးတရာင်းအန်းဒါ်ႈ....

နာည်အိူည်နာည် မည်းဘာည်းဆိမာ် အာဝ်လော်တ်အံဝ်း။ စံင်နည် ကော်လာ်မိုႈလိူည် တဇူႈအန်း၊ ဆာ်လှာ််န်းဒေဲႈ မှေဲမည်းနံင်ဘာည်း။ 

အံဝ်းမာ် ဘူဆီင်ခလံဝ်းမအီး။ ဘူဆီင်ရေဲန်းမ ဇီုင်းအီးငုမ်ငါည် ဘာည်းညျှေဲန်း။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဂီတဂေန်းဒါ်ႈ....

 ဆီညျီဘာည်းအီုန်ဒီႈ..... ဆံမ်နှေးလာ် အီးတချားအူမျိုးအူလှေႈ 

ဆီအန်းဘာည်း....။’ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေဟည်ဟာဝ်းရေဲန်းဒဲႈလာ်ပေါႇ ကရီးကတီး ကံပ်ဘူမေဲႈဘိုး ဒီနံင်နှဲဟာ့်။     

အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်ကူန်အန်းကာည်းမာအန်း....

 ကူန်ပါည်းမာ.... အံဝ်းဘိူန်းလိူည် အချီုင်အူပကျိူဝ်း၊ အံဝ်းႎီးဒေဲႈ မိုႈ စာနံင်ရေဲန်းဘေဲႇ။ 

မိုႈလိူည် အံဝ်းတိူဝ်ႈတူအီးခေဲင်းဆဲင်အဲ မိုႈဒို့တူအီးတမာည်း ဆံမ်မိုႈ ဘိုး တူအီးဒေဲႈညျှာ ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။ 

အံဝ်းဆီင်နာ်ႇ မိုႈတာ် ချှေႈ​မှေဲမိုႈ အီးနောႈပေန်....။ 

ပါ်နည် အံဝ်းစီရေဲန်းလာ်ထင်မိုႈ အီးဒေဲႈရေဲန်းဇီုင်း။ 

ကူန်ပါည်းမာမာ် ဂီမိုႈလိူည် နှာမ်းရူမာည်း အံဝ်းမာ်မိုႈလိူည် ကော်န်း ရူမာည်း၊ မိုႈလိူည် အံဝ်းဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် ရူမာည်းကီုင်အီုမ်ဘျာန်း ကဲမိုႈလာ့် အီးမှေဲမ်ညျှေဲမ်။’’ 

ကူန်အန်းကာည်းမာအန်းမာ် တိူဝ်ႈဖာ်ႈနာည်ကာည်း၊ စီကလည် တိူဝ်ႈဘိုးငါည်းကာည်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ကာည်းဟည်ဒဲႈလာ် အခွါင်း တာ့်အနာည်ဟာ့်။

စံန်ကူန်အန်းကာည်းမာအန်းဒါ်ႈ....

“အာဝ်ဘာည်းဆိ။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဂျာ်ႇပေါႇ ကူန်အန်းကာည်းမာအန်း ဒါ်ႈ....

  ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... ပါည်းမာ်.... လိုရေဲန်းထင်ဘူနာ်ႇအံဝ်း။ တော်အံဝ်းဟာဝ်း ပါ့်စော်င်းနာ်ႏ။’’ 

ကူန်အန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 အိူဝ်းဒါ်။’’

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈမာအန်းစီဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အန်း....

 နာည်.... မာအဲနာ်ႇခည်းနောႈမည်းခူအီနာ်ႏ....  မည်းမိုႈ တူအီးနာ်ႇ အူ​ချှေႈ ဆာ်မိုႈလိူည် စာနံင်နာ်ႇ နောႈတူအီးအခည်း မည်းနံင်အာဝ်ခံမ်စံမ့် ရေဲန်းတူအီးခိုည်ႇဆလေႇ နံင်မေဲႈအီးမှေဲမ်တညာဝ်း ခူပံင်ဒါ်ႈမည်း ခဒိူဝ်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် မည်းနာ်ႇအူန်းမိုႈတာ် မာကာည်းကူန်အဲ မိုႈတူအီး ဒါ်ႈဆိူဝ် ဆာ်ပါည်းညျီပဲ ကျိူက်ချှေႈမှေဲ့မာ် ကူန်ကာည်းမာမာ် ကျိူက် တောႇအူန်း။ 

မိုႈလိူည်ဆာ်မိုႈဒေဲႈခည်းခည်း မာအဲနံင်လိုဆဲတဂေန်း တိူဝ်ႈဘိုး နံင်ကီုင်ဘူကီုင် တာ့်မည်းနာ်ႏ။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈမာအန်း၊ အန်းဟည်ခိုည်း ကံပ်ဘယ်လေႈ အေဲမ်းငါည်းဟာ့်။

ႎါည်းဒီး နာည်ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်ဘိုး ကူန်အန်းကာည်းမာအန်း။ စီဒါ်ႈ ဘိုး....

 ကူန်ပါည်းမာ.... အံဝ်းနံင်လေဲပ်ရေဲန်းဆဲဇီုင်းအံဝ်းနာ်ႏ။’’ 

ကူန်နာည်ကာည်းမားနာည်မာ် ဟည်လည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်း ကာည်း စီဂီလည်အေဝ်းဖာ်ႈ ဟည်တောႇတိူဝ်ႈဟာဝ်းလာ် နာည်ကာည်း။

 ဇိုဂီဒါ်ႈ နာည်တာ်နံင်လေဲပ် ခခေဲင်း၊ အီးမိုႈအေမာ်  ဟည်လေႈဒေဲႈ ပေါႇခရာ်ည်ႇ ဟည်ယေဲဝ်း

ႎါည်နာည် စီဟည်ႎါည်ဒေဲႈ ပါ့်နာည်ဒါ်ႈ... 

စာည်းနာည်.... မှေဲမည်းဂီဟာဝ်း။ အံဝ်းခည်စားဂီဟြာ်ည်ႇမည်း၊ အံဝ်းဒါ်ႈမိုႈ မည်းဘူဆီင်ရေဲန်းဇီုင်း မည်းဟည်ဒဲဝ်းဟာဝ်းဒီး။’’ 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်းအေ စီအေဲဝ်းဖာ်ႈလာ်ဒါးဒါ်ႈ.....

 အေ.... မှေဲအံဝ်းနံင်ဆမားဟာဝ်း နောႈအံဝ်းဂီဂေါ်ည်းလာ် ပါ့် နီး။’’ 

ဘိုန်ဇေဲန်း အေမာ်ဟည်ဆာည်း ပံင်ဒါ်ႈအနာည် ငါည်းအန်း ကံပ် ရာ်န်းဒို့ဘိုးဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈဘံဝ်ဖီုင်းအေ အီဂီရေဲန်းထာင်နှေး ကော်န်း ခယ်အီးဇီုဝ် အီးဒိူဝ်းမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈဘိုး ပါ့်အေကာည်းနာည်ဒါ်ႈ...

  ဆီိပါည်းဆံမ်ဘူရေဲန်းလာ်ဇီုင်း ဂီဒေဲႈကျောႈဂီုန်းလာ် တံင်နီး။ ပါည်းအာဝ်ယေဲဝ်းဟီုဝ် အီးဒေဲႈပါ့်ဆဲင် ဂီုန်းကံပ်ဘာည်းထာန်ညျှေဲန်း.... နာ်ႇစံမ့်ဇီုင်းအီးချီုက်။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ်တညာဝ်းအီးဒီး နာည်မအေဲႈလေႈပေါႇခည်း တောဆားဟာ့်။ 

ဘည်းဘာည်းမာ် အန်းရေဲန်းလိူည်ထင်ဘူနာ်ႇ ပံင်ဒါ်ႈအန်းဒီး။  အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ငါည်းနာည် ဂေါႇအန်းယံဝ်း နာည်ဟြာ်ည်ႇ လာ် ကဇာဝ်းတာ့်အီး အန်းဟည်ဒါ်ႈႎါည်တာ့်အနာည်....

 ဟာႈ.... စာည်းနာည် ခူဂီတညာဝ်းပံင်ဒါ်ႈအန်း၊ ပံင်ဒါ်ႈအန်းမာ် မိုႈအူန်း ခူဆီင်ဇာဝ်း တာ့်အန်းနာ်ႏ။ 

မိုႈလိူည် ပံင်ကျာင်းအန်းတာ်ဒါ်ႈ.... ဘည်ဘာည်းမာ် နောႈအန်း ဆံမ်နှေးဘိုးအီးပေန်.... ခည်ဒေဲႈအံဝ်း တာ့်ပါ့်နီးမာ် အန်းကလာင်းဒဲႈ အံဝ်းနာ်ႇ နှာင်းအံဝ်းကံပ်ဆမား တဂေန်းဒေဲႈ ကော်။’’ 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါးငါည်းအေ အန်းမအေဲႈနောႈခိုည်းပေါႇ အခည်း ဂေါႇမိုႈ ချှေႈအီးဂေါ်ည်း လအာည်ႇငါည်းအန်းဒီးမိုႈ ချှေႈပံင်  ကျိူက်အန်း ဆံမ်မိုႈဘိုး ချှေႈပံင်နောႈခိုည်းအန်း။ 

အေဆံမ်မိုႈဘိုး အီးမေဲႈတင်းတဂေန်း ဆံမ်မိုႈတူအီးဆမားကမေဲႈ အီးဘာည်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ကဘျိူက်ပေါႇ နောႈအန်းဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း စီတဂေန်း ဒါ်ႈ....

 မည်းနံင်မိုႈပေါႇ ပံင်ဆီင်ဂေါ်ည်းတောႇအံဝ်းပါ်ဇိုဟာ့်။ 

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ဇိုဆေဲမ်း၊ တူအီးအီးဒေဲႈဟိုမ်း ပါ့်ဆဲင်ကဲမာ် ဟည် ဘူမေဲႈမဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်းနာည်ကဲမာ် ဟည်ဖျေဝ်လာ် ဆဲင်ကဲဒီး။ 

ဘိူဝ်ဟော်ည်ႇဖျေဝ်ကဲဒီး အီးမိုႈ ကူန်ကာည်းမာ နာည်ကဲမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ ပါ့်ခချေဲမ်း စီတေဲႇဒို့ကဲ​ ပါ်ပည်မေဲႈဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း စံမ့်နာည်စံမ့်အေ၊ စံမ့်တူအီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ဆဲင်ကဲ ပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်ဒေဲႈကစုဒို့ ရီမ်းအန်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈ ကူန်နာည်ကဲမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါး ငါည်းနာည် အန်းဒါ်ႈ....

ပေဝ်ဆီင်ဟိုမ်းပိုမ်းမေဲဝ်းတံန်တောႇတာ့်ပဲအူဒီ။ ဆေဲမ်းအီုန်ဒီႈနာ်ႏ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း.... အီးမိုႈနာည် စီနာ်ႇပေါႇမိုႈတာ် မာအန်းကာည်း ကူန် အန်း ဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် ဆီမ်ဘာည်း အန်းဆံမ်ဆီင်ရေဲန်းလာ်ဇီုင်း တံင်ဆဲင် ကဲဒီး။

အီးမိုႈအီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ခေဲင်းဆဲင်ကဲဒီး ပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်က ထိုပ်ဒို့တည်းကဲဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈနာည်အခည်း၊ ဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ နောႈချှူက် ပံင်ဒါ်ႈကူန်အန်းဒီး။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎါည်ဟာဝ်း ပါ့်ဂေါ်ည်းအေ ကဲဒါ်ႈ....

 အေ...... မည်းနာ်ႇလာ့် မိုႈတာ် အဲလိုဟိုမ်းပိုမ်းမှေဲဝ်း တံန်တောႇ တာ့်တားဆထေးကာည်းယားအန်းကဲ၊’’

အေမာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီႎီးဒါ်ႈ....

  တေဲမ်ယေဲဝ်းနံင်ဘူနာ်ႇ ကော်လာ်ဒါ်ႈခဒိူည်း၊ နာ်ႇအိူဝ်....၊ ဆီ အန်းဘာည်း။’’ 

နာည်မာ် ဟည်ကကဲန်းႎီးဒါ်ႈ.....

 အာဝ်ဘာည်းဆိလည်၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်ကဲမှော်ႇတာ့်မည်း မျို့မှေဲ့ဘူဒါ်ႈ ဆာ်မည်းဆမားမာ် ကလာင်း ဆာ်ဘူဆမားမာ် ခူကလာင်း နာ်ႏ။ အံဝ်းဂေါ်ည်းအူန်းရီမ်းမည်း။ မည်းခူယံဝ်းနာ်ႏ....။’’

ဘိူန်ဇေဲန်း အေဟည်တိူဝ်ႈငါည်းနာည် စီဒါ်ႈ....

 “စာည်းနာည် မည်းအာဝ်ဂေါ်ည်းချှီႇဟီုဝ်။ ဆီမ်ဘာည်း.... မည်း ဆံမ်ဒါ်ႈလာ် တာ့်အံဝ်းဘာည်းဇေဲန်း။ 

မည်းကာနာ်ႇဟီုဝ် ကာည်းနံင်မှော်ႇဘာည်းမှေဲ တာ့်အဲ။ မည်းဟည် ဒည်းဟာ့်။ 

အံဝ်းနာ်ႇအိူဝ် မည်းနံင်ဂေါ်ည်း ရီမ်းအံဝ်း ဆီမ်ဘာည်းမိုႈ အံဝ်းမာ် နံင်ဂေါ်ည်းရီမ်းမည်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်းမာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈတာ့်အေ ပါ်ယံဝ်းအန်းတာ် အေနာ်ႇပံင်မိုႈအန်း။ ပါ်ယံဝ်းကူန်အန်း ကာည်းမာအန်း အာဝ်ကျိူက်အေ။ အေမာ် ဆံမ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး....

 နာည်မည်းခူယံဝ်းနာ်ႏ...။ ဆာ်ကဲမှော်ႇ တာ့်မည်းဆိမာ် အံဝ်းနံင် ကဇော်ည်ကလာင်းဒဲႈနာ်ႏ။ ဂေါႇမိုႈ ကဲအာဝ်တေဲမ်ယေဲဝ်းမည်း။

အံဝ်းဟာ့် နောႈညျှာပ်စာမည်း။ အံဝ်းယံဝ်းကဲအာဝ်ကျိူက်မည်း။ 

ဆာ်ကဲနာ်ႇမိုႈတာ် မည်းဒေဲႈဘျားဟိုမ်းပိုမ်း တံင်ဆဲင်ကဲ၊ ကဲနံင် ဘာည်းမှေဲကံပ်ဘူနာ်ႇဟံင်း....။

 ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းဂေါ်ည်းအူန်းနာ်ႏ။ မည်းခူယံဝ်းနာ်ႏ...။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းမှေဲ့ နာည်ဟည်နောႈပျော် နောႈတခိူည်းပေါႇ ခည်းခည်း ဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး တာ့်အေ....

 အေ.... ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။ အံဝ်းခိုည်းခည်း အံဝ်းဘိူန်းလာ်ယေဲဝ်း ဘိူန်းလာ်ကညားတူအီး ဘာည်းမည်း။ 

အာည်းလည်ယေဲဝ်းဘိုး လဒီးနာ်ႏ။’’ 

အေမာ် ဟည်အေဲဝ်းႎါည်း တာ့်အနာည်ဒါ်ႈ.....

 တံန်နှေးလိူည် စာည်းနာည်။ အဲလည်ယေဲဝ်းဘိုးလဒီး။ အံဝ်းနံင် မာ်န်းဆဲဒါးအေဲမ်း။ မည်းမာ် ဟာဝ်းမာ်န်းလာ်အေဲမ်းမည်းနာ်ႏ။’’ 

ႎါည်းဒီးကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်း ပါ့်ဂေါ်ည်းဆိပါ့်ဂေါ်ည်းအန်း စီဟာဝ်းရဲန်းလာ် စာနံင်ဟိုမ်း ပိုမ်းမှေဲဝ်းတောႇ တားဆထေးကဲဟာ့်။ 

အီးမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်းအေဒီးမာ် ဇိုအေဂီကဘ္လူတ်တဆီး အန်းဟည် လေဲပ်ဒေဲႈ ပါ့်အေဒါ်ႈ....

 အေ... မည်းနာ်ႇလာ့် ဆီအန်းဘာည်းကညျားဆဲင် ဆံမ်တေဲႇလာ် အဲဟိုမ်းပိုမ်းမှေဲဝ်းတောႇကဲ။ 

ဆာ်ဘူမိုႈမာ် နံင်ဒဲႈတာ့်အဲ ဟော်င်ပံဝ်ယေဲဝ်း.... ဆာ်ဘူမိုႈမာ် နံင်ဒါ်ႈ တာ့်အဲဆိဒီး။’’ 

အေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 မည်းမာ်၊ ဆီမည်းဘာည်း အဲကံပ်ဘူလူည်ႇလာ်ဆိ ဆီနံင်လို ယံဝ်း။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးစာမ်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး...

 အေ.... အံဝ်းတိူဝ်ႈနာည် နှေးလာ်အီးဆီင်ဘိူန်းမည်း။ 

အံဝ်းတိူဝ်ႈနာည် ပံင်ဂီပေန်မည်းတာ် ဘံဝ်ဖီုင်းဒိူဝ်း၊ အံဝ်းယေဲဝ်း အခည်းအန်းမှေဲမ်းကအီႈ...

ကဲနှေးလိူည် အီးနံင်ဖ္လာန်း။ မည်းမာ် ကံပ်ဘူမေဲႈဆိ မည်းဆံမ် နံင်ဟြာ်ည်ႇဘိုးလာည်း တူအီးဘူမေဲႈ အံဝ်းနောႈညျှာပ်အခည်း စာမည်း အေ....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေဟည်ႎီးဒါ်ႈ.....

 အီ.... မည်းခူဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်း။

 မိုႈအိူဝ်အန်းဖ္လာန်း ဘည်ဘာည်းမာ် တူအီးဒါ်ႈအီး အာဝ်မိုႈမ အဲနံင် ဖ္လာန်းဆေဆေ ဆာ်အဲရေဲန်း ရိူန်းခြီးဒါ်ႈအီး အန်းဘိူန်းဟြာ်ည်ႇ၊ ပိုင်းနောႈ မိုႈ ဒီဒါင်းအန်း။ အန်းအာဝ်ဘိူန်းမဇိူဝ်ႈ အာဝ်မိုႈမ တံန်ချှီုင်မှေဲ့မာ်ဘိူန်း။

  ဆာ်နောႈအာဝ်ပေန် ဆံမ်ချှီႇစံမ့်ဘာည်းမှေဲ့၊ ဆံမ်မေဲႈစံမ့်ဘာည်း မှေဲ့မာ် အာဝ်ခေါ်တာဆိအီ။ 

အံဝ်းနံင်ဒါ်ႈဘိုးတာ့်မည်း ရိူန်းအာဝ်ဘိူန်းမဇိူဝ်ႈ ပိုင်းနောႈတူအီး မည်းနာ်ႇလာ့်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 အံဝ်းအာဝ်ဘယ်မည်းအေ။ မည်းမိုႈအေ၊ အံဝ်းကံပ်မိုႈလိူည်အီ။ မိုႈလိူည် အံဝ်းကႎါ်ည်းမည်းဒီး အံဝ်းစီဒါ်ႈ။

 ဆာ်မည်း ကံပ်ပျော်မာ် အံဝ်းဘူဒါ်ႈယံဝ့်ဆိ။ ကဘ္လူတ်လာ့် တဆီး မည်း  အံဝ်းကံပ်ဟော်ည်ႇ။’’ 

ႎါည်းဒီး ကာည်းအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းလာ် ပါ့်ဟိုမ်းကဲတာ့်ပိုမ်းဒီး ဟာ့်။ 

 

ဘ္လံက် ၈

ခည်ခည်းအန်း ကူန်မာနာည်ကဲ ဟည်မှော်ႇလာ်ညျီကဲ ပံင်ဘာည်း စာည်းအန်း ပါ်ပည်မေဲႈ အီးမိုႈညျီမာ် အာဝ်နာ်ႇဘာည်းနံင်ဘာည်း မိုႈစံမ့် အန်းယံဝ်းစာည်းအန်း နောႈကီန်းဘိူန်လှာ အန်းမာ် ဟည်ကလာင်းဒို့ တာ့်မာအန်းကာည်းကူန်အန်း ပါ်ပည်မေဲႈဟာ့်။

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မာအန်းဟည်ဒါ်ႈ...

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မာအဲဟည်လိုရေဲန်းအူမျိုးအူလှေႈ။” 

အီးမိုႈညျီကာည်းကူန်အန်းမာ် ဟည်ဂီပေန်ဖာ်ႈ တိူဝ်ႈငါ်ႇအူန်းမာ ကဲဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းဒေဲႈ အေကာည်းဘံဝ်ဖီုင်းအန်းဒီး ပါ့်နံင်ဟိုမ်းကဲတာ်ပိုမ်း၊ ကာည်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် ပဒေဲန်းဒါင်း အီးတာႇအူန်း ပီက်ရာ်န်း၊ ဆံမ် ပလေႈအူန်းဘိုး ဆလေႇစာနံင်ဟိုမ်းကဲ၊ ဘည်ဘာည်းအီုမ်ဘျာည်အူန်းကဲ အခည်း မအေဲႈချှီႇပေါႇခည်းခည်းဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ဆဲင်ကဲ ပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်ဒေဲႈဒို့ ပါ့်ပဒေဲန်း ဟိုမ်းကဲတာ်ပိုမ်းဒီးဟာ့်။

 ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈတားဆထေးကာည်း ယားဆထေး 

တောႇတူဘိုး ကော်န်းကဲအညျီမာ် ဟည်ဒေဲႈ ပေါႇပါ့်ပဒေဲန်းပိုမ်းဒီး ဟာ့်။  

အီးမိုႈအေကဲမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းဒို့ စာနံင် အီုင်ရိူႈအီုင်ဟိုမ်း တားဆထေးကဲဟာ့်။ တားဆထေးကဲ မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 အာဝ်ဘာည်းမဆိ အံက်... ပေဲဝ်တေဲႇပဲ ဒေဲႈဟိုမ်းပိုမ်းမှေဲဝ်းနီးမိုႈ စာနံင်လည်ယေဲဝ်းတာ့်ပဲ။

 စာနံင်နာ်ႇ ပံင်လိုပဲ။ အာဝ်မိုႈမမျိုးမှေဲ့.... 

ဘည်ဘာည်းမာ် နံင်မေဲႈအူန်း ကျောႈပံင်နံင်မှော်ႇတာ့်အူချှေႈ။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းကဲတာ် တညာဝ်းကျောႈလှေဒီး ကဲပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်  လည်တိူဝ်ႈဒို့ငါည်း အူချှေႈတာ် အူချှေႈဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ ကဲဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် တားဆထေးကဲ ဒါ်ႈတာ်ချှေႈမှေဲဒီး။

ဇိုဂီလည်တိူဝ်ႈအီးတာ် ငါည်းဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေအခည်း အာဝ်နှေးမ အီးတောႇနောႈ တံင်ပံင်ကလာာင်း တားဆထေးကဲဒီး အန်းဟည်ဂီဟြာ်ည်ႇတိူဝ်ႈလိူည်နာည်ဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းအာဝ် ယေဲဝ်းမနာည်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည် မူႇဇူးႎါည်လာ် ပါ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်းဒါ်ႈ....

 အီ...... မည်းယေဲဝ်းလာ့်စာည်းနာည်၊ အန်းဆံမ်နှေး ညျံမ်ဒေဲႈ ဟံင်း.....’’

 ယာမ်းဇေဲန်း တားဆထေးကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 ဟိုမ်းနာ်ႏ....။ တဇူႈပကျိူဝ်းနီး၊ ယာည်းနံင်ဘိုးဒဲႈဘိုး ငေါႈပကျိူဝ်း စာပဲနာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ကဲပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်ကထိုပ်ဒို့တည်းကဲ ခိုည်းဒို့လာ် ပံင်ဒါ်ႈတားဆထေးကဲဒီးဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈအေအခည်း စာအန်း အီးဒါ်ႈဆိမာ် နောႈအန်းဘူတောႇမ ဂေါႇမိုႈ အန်းညျံမ်ယေဲဝ်း နာည်ဒေဲႈ ပါ့်ဟိုမ်းကဲတာ် ပိုမ်းဒီးဘာည်းဇေဲန်း။

ႎါည်းဒီးတားဆထေးဆံမ်ဒါ်ႈဘိုး...

 အညျီ....မိုႈမည်းဒါ်ႈ မေဲႈဘိုး အီးလေဲပ်ဇီုင်းတမာည်း ဆီဆံမ် ဘူဒေဲႈဟံင်း အံဝ်းဆီင်ယေဲဝ်းစံမ့်အန်း။ နံင်မိုႈ အန်းအာဝ်ဆီင်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်းယေဲဝ်း။’’ 

ညျီမာ် ဟည်အာန်းလာ် ကလာင်းႎါည်တာ့်ကူန်အန်း၊ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေဟည်ဒါ်ႈႎါည်ပေါႇ လအာည်ႇညျီဒါ်ႈ.....

 တားဆထေး အန်းဇီုဝ်နာည်၊ အန်းအာဝ်မိုႈမ တူအီးအာဝ်ပေန်။ အန်းရေဲန်းဇီုင်းမာ် အန်းကံတ်ပေါႇအခည်း။

အန်းအာဝ်မေဲႈမဒါ်ႈတာ် နံင်ဂလား နံင်လီလာရေဲန်း အန်းရေဲန်း ဘာည်းပေါႇ ခလေဲပ်အန်း။ 

ဆာ်အန်းဒါ်ႈနံင်ရေဲန်း အန်းမိုႈပေါႇ တူအီးအီးရေဲန်းခည်းခည်.... 

နံင်မိုႈအန်းဘာည်းဆီ တံင်အီုန်ဒါ်န်း၊ အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းတိူဝ်ႈဟံင်းအန်း ဘိူန်းလာ့်။

 နံင်မိုႈ... အန်းကတူႈဆီ တံင်အီုန်ဒါ်န်း။

ယေးအာဝ်မိုႈ တူအီးကီုင်းခယ်၊ ယံဝ်းဆံမ်မိုႈ ဆိူက်ခယ်ကဲ ရံပ်အူန်း အန်းယေဲဝ်း။ အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းတိူဝ်ႈအန်းဘိူန်းလာ့်။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈ ကူန်နာည်ကာည်းမာ နာည်ကဲမာ် ဟည်တိူဝ်ႈ

ဖာ်ႈအေ စီဟည်အာမ်း ကံပ်ဘယ်ဘူ လေႈဒါ်ႈဆိဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈညျီ စီဒါ်ႈလာ်...

ပီအေ.... မည်းကံပ်ဘူနာ်ႇဟံင်းအီုန်ဒါ်န်း မှေဲမည်းနံင်ဘာည်း  ဟာဝ်း။ နှံက်ဆဲအူတည် အန်းနံင် ဒေဲႈအူန်း၊ မည်းခူနောႈညျှာပ်....

 အန်းမိုႈလိူည် တူအီးဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနာ်ႇအူန်း။’’ 

အီးမိုႈ အီမာ် ဟည်ဒေါႈတဲဝ်း ဟပ်တံင်တလုင်အေဒါ်ႈ....

 ဟိုမ်းအေ.... မိုႈအိူဝ် မည်းကံပ်ဘူနာ်ႇအီုန်ဒါ်န်း မှေဲမည်းနံင် ဘာည်းဟာဝ်း။ မိုႈဟာ့်အီးဒါ်ႈအံဝ်း နာည်မိုႈလိူည်တူအီးလူလာ် အံဝ်းကံပ် ဒါ်ႈအူန်း။’’ 

အေမာ် ဟည်ဒေါႈဖာ်ႈပိုမ်း ဟိုမ်းလေဲပ်ဖာ်ႈအူမိုည်ႇ စီဂီတိူဝ်ႈ ႎါည်ဘိုး ပါ့်မိုည်ႇပလိုႈ စံမ်ဒါင်း အီးဂီဘိအူန်းဒီးဟာ့်။  ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈ တားဆထေးကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈဘိုး...

အေ... ယာည်းကဲန်မည်း မေဲႈပံင်ဆီင်ဒါ်ႈတာ့်မည်း။ တာ့်မာအမ် မည်းမာ် ယာည်ႇဟည်မှော်ႇဟော်ည်ႇ။ 

အဲကံပ်ဘူမိုႈလာ့်အီး မာအမ်မည်းမာ် ဘာည်းပေါႇ တူအီးအီုင်ဟိုမ်း ယေးအူချှေႈ....၊

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ယေဆိင်ဒဲႈ အဲလည်ပေန်မှယ်ခူဘိုးအီးနီး အီးမိုႈ အညျီမာ် ဟည်လိုအီးကဇော်ည် ဘာည်းမှေဲမည်းနံင်ဒါ်ႈ’’

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ကျောႈလှေဒီး အေဟည်ပလာ်ႇ လေႈပေါႇ စောအန်းတံင်တည်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်းအီးရေဲန်းဇီုင်းကဲမာ် ဟည်ကဒိုန်းဒို့ ပံင်ဒါ်ႈ တားဆထေးကဲဒီး။

 မှာင်ချှေႈကဲဒိူဝ်းအခည်း ခိုည်းဒဲႈအူန်းစာအေ။ 

အီးမိုႈမှာင်ချှေႈအခည်း ဆံမ်နောႈဆဂဲဘိုး တေဲင်းအေဟာ့်။ 

အီးမိုႈဘံဝ်ဖီုင်အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

အေ... ပေန်အိူဝ် အံဝ်းဆီင်ဒဲႈအိူဝ်၊ ညျီမာ်မိုႈတူအီးပေန်၊ ကဲမာ် ဆံမ်မိုႈတူအီးချဲမ်း။

 ဆီမည်းနံင်ဒါ်ႈ....  ဒါ်ႈလေႈဘိူန်းအိူဝ်အေ အီးနီးဟည်မိုႈ အချှီုင် စာမည်းဟာ့်။’’ 

အီးမိုႈ ကူန်ကာည်းမာ နာည်မာ် ဟည်ဆီင်တညာဝ်းအခည်း ပံင်ဒါ်ႈအေ၊ ဂေါႇမိုႈ စာကဲနံင်နာ်ႇမိုႈတာ် အီးပဲန့် ပံင်ဆီင်ဘိူန်းကော်န်း ကာည်းဒီး မိုႈဘူမိုႈ တူအီးပေန်၊ မိုႈဘူမိုႈ အီးကမေဲႈနာည်ကာည်း ခည်းခည်း။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တဂေန်းဒည်း ပေါႇအခည်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းယံဝ်း ငါည်းမာအမ်အန်းလှဲဝ်အူပိူင် ပံင်ကမေဲႈအန်း စီအာဝ်မိုႈမဘိုး အညျီ။

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ကဘျိူက်ပေါႇနောႈအန်းဒါ်ႈ ......

ပေဲဝ်ပါည်းကဲန်.... အံဝ်းခိုည်းအိူဝ် ပေဲဝ်ပါည်းကဲန် ယေဲဝ်းဒဲႈအံဝ်း ကမေဲႈဒဲႈမာအမ်အံဝ်း ဘာည်း တူအီးခလေဲပ်ပဲ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မိုႈလော်င် ပိုင်းကေဲန်းနောႈအခည်း..... အံဝ်းဆီင်တဂေန်းလိူည် တရာင်းအံဝ်း လော််ကဲကဲနီး ဆံမ်အာဝ်မိုႈ ပံင်ဘိူန်းတာ် လည်စူည်။

 အံဝ်ကမေဲႈအိူဝ် အညျီဘာည်းတားဆထေး 

ဘာည်းဘံဝ်ဖီုင်းအူချှေႈ....၊ 

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ ပံင်ကကာမ်း တာ့်ပေဲဝ် ကာည်းကဲန်၊ ပါည်းစီနာ်ႇဒဲႈဟံင်း တေဲင်းအံဝ်းနာ်ႏ။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းတညာဝ်းကျောႈဒီး အီးမိုႈ ကူန်းနာည်းကာည်း မား နာည်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအာမ်းပေါႇအေ။

 ဂေါႇမိုႈကာည်းဂီဒါ်ႈ တူအီးပါ်ပည်မေဲႈ မိုႈဒို့လိူည် အီးတိူဝ်ႈ ငါည်းရိူန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈ ပံင်ရောႈ နာည်ကာည်း ဆံမ်မိုႈတူအီး တချားခူအီးဘာည်းဇေဲန်း။

 ကာည်းမာ် ပါ်အာမ်း ပါ်ဘျားခိုည်း စာနာည်ကာည်း။ 

အီးမိုႈ တူအီးအီးရေဲန်းဇီုင်း တံင်ဆဲင်ကဲကဲဒီး ပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်အာမ်းဒို့ ပံင်ဒါ်ႈအေဒီးဟာ့်။ မှာင်ချှေႈမာ် ဘျားလာ်ဒါ်ႈ...

အို... အေအီုဝ်အခည်း။”

မှာင်ချှေႈမာ်ဒါ်ႈ...

နောႈအေမအေဲႈမှေဲမ်ခိုည်းခည်း။ အန်းမိုႈတူအီးအာဝ်တိူဝ်ႈငါည်းရိူန်း။”

 ခည်းခည်းအန်း၊ အနာည်မာ် ဂီဂေါ်ည်းအူန်း ပါ့်ရာ်ည်ႇဆဲင်ကဲ တညာဝ်းအူန်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈ ဂီနောႈခိုည်းလာ် တံင်ကျောႈ ပံင်ဒါ်ႈအေကဲကဲဒီးဟာ့်။

 ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းညျံမ်နာ်ႇမမိုႈတာ် ချှေႈမှေဲမိုႈ အီးဂေါ်ည်း တံင်ပိုင်းနောႈအေဒီးဟာ့်။ 

 ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈတာ့်မာနာည်ကဲ

 ကဲန်.... ဘည်ဘာည်းမာ်၊ ဘိူန်းလာ့် ဒဲႈဟံင်းညျီ ဟာဝ်းတိုန်းအံဝ်း စာနံင်ဟာဝ်းဟြာ်ည်ႇအနာည် ဘိူန်းလာ့်။’’

အီးမိုႈမာနာည်ကဲမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ငါည်းကူန်းကဲဒါ်ႈ....

ဘိူန်အိူဝ်.... အေ၊ အံဝ်းကျိူက်အခည်း ပိုင်းနောႈမည်း၊ မည်းတံန် နှေးအခည်း တာ့်အံဝ်း။ 

အံဝ်းဟည် ကျိူက်ခည်းမည်း......။ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ညျီ..... မည်းစီဟာဝ်းတိုန်းဒဲႈအေနာ်ႏ။’’ 

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းပေါႇဒါ်ႈ....

ဟာႈ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အညျီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 မည်းဘူဟိုမ်းဟီုဝ်အေ။’’

အံဝ်းဟည်ဖည်းဟော်ည်ႇ။’’ 

အညျီမာ် ဘူလေႈမဒါ်ႈဆိ ဟည်ဟာဝ်းတေဲႈလာ် ကာက်ဆော ကားအန်း စာနံင်ဟာဝ်းတိုန်းအေဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အီ...

 အီ.... အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းဆဲ၊ ဟိုမ်းမည်းဒါး လော်ည်းလော်ည်းနာ်ႏ။ ဟိုမ်းစံမ့်စာအံဝ်း။’’

 အိူဝ်း.... ယာအေ အံဝ်းဆီင်ဇာဝ်းအခည်းတာ့်မည်း။ ဆာ်မည်းဒါ်ႈ အိူဝ်အခည်း၊ မည်းနံင်မေဲႈပေါႇ ရာန်ဆူဂီုန်းအခည်း။ 

ဂေါႇမိုႈ အီးလိူည်းအီးဂေါ်ည်းခေဲင်းဆဲင်ကဲနီး နံင်ကအီႈဒို့မည်း။ 

ဆာ်မည်းဒါ်ႈ ဘာည်းဇေဲန်းမာ် ဟည်ပေန်ဟာဝ်းအူမျိုး၊ ဟာဝ်း.. ဟာဝ်း။’’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ကကဲန်းလာ်ဘံက်ဟာဝ်း ဆီင်ကယ်အန်းချှာ်န်းချှာ်န်း ဂီရေဲန်းဟာဝ်းအံက်ငဲဝ်အူန်း ရီမ်းအီုန်းဒါ်န်း ဒါင်းအန်းအူချှေႈ။ 

အီးမိုႈအေကာည်းညျီမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းခေဲင်းကား ဂီတောႇ တိူဝ်ႈဟာဝ်းလာ် နာည်တောႇအီုန်ဒါ်န်း ဒါင်းဒီးဟာ့်။ 

ယာမ်းဂီဟာဝ်းကာည်းတာ် ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈညျီမာ် ဟည် ဆလဲန်းတိူဝ်ႈႎါည်အေဒါ်ႈ...

“အေ... ခူနောႈညျာပ် နံင်ယေဲဝ်းအူန်း အန်းအာဝ်ယာ်မ်းစံမ့်။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈညျီဒီး အန်းဟည်ဒါ်ႈပေါႇ...

မည်းခူဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်း….. လိုဆဲအံဝ်းယံဝ်းအူန်း။ မည်းအာဝ် ဆမားဟီုဝ် ဒါ်ႈကျောႈချှီႇ စံင်နည်။ အံဝ်းအာမ်းစံမ့်မည်း၊ ဆီမ်ဘာည်း အံဝ်းကံပ်ဒါ်ႈ အာဝ်ပေန်ဘိူန်းမာ် မည်းဆံမ်အာဝ်ဘာည်းဟံင်းဆိ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အညျီမာ် ဟည်ကညျာႈဒါးဒါ်ႈ

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မည်းဆီင်ဒဲႈအံဝ်း ဆီင်ဘိူန်းအခည်း ကော်၊ ခည်းခည်းအန်းပီအေ အံဝ်းမာ်ဘာည်း လိူည်မည်း မိုႈလိူည်ဂေါႇကူန်မာ အံဝ်းကဲဒီး။’’

အညျီမာ် အာဝ်ယမဒါ်ႈတာ် မိုႈပံင်တဂေန်းမာအန်း၊ အန်းဟည်ဒါ်ႈ ခေဲင်းနောႈအန်း

 လီုင်မည်းဟာ့်နာည် အဲပါ်ခလေဲပ် ကံပ်ပေန်ဒို့ တူအီးဆမား ခလံဝ်း။

အီးမိုႈအေမာ် စီဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈ တာ့်အညျီဒါ်ႈ....

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းမာ် ဟည်နောႈပျော်၊ အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ အီးနောႈကီန်းဂေါႇအံဝ်း။’’ 

ဇိုဂီကျောႈကာည်းတာ် ဘာည်းဇေဲန်း အေစီ ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ် ဆဲင်ကယ်နာည် ဂီဇံင်းအူန်း ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်းဒါင်းဒီး။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဒါ်ႈ တာ့်ကညျီ....

ညျီ...ဇံင်းဆဲ......ဇံင်းဆဲ...... တော်ည်းနှေးလာ်စာည်းနာည်။’’

အညျီမာ် ဟည်ဇံင်းကားအန်း၊ စံန်ညျီဇံင်းကားအန်းမာ် အေဟည် ကကဲန်းပေါႇ လေႈဟာဝ်းဒကား အညျီစီတဘုဟာဝ်းလာ် ပါ့်အနာည် ခနားကား အီးဂီဟာဝ်းဟာဝ်းႎီးႎီး တံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်းကဲကဲဒီး။

ညျီမာ် ဟည်လေႈဖာ်ႈ ဒကားအန်း၊ စီဂီတောႇဒါ်ႈတာ့်အေ....

ပီအေ.... တိူဝ်ႈမည်းဒါးကားချှီႇချှီႇ၊

 ကားအီးဂီုန်းကံပ်ဘာည်း ထန်ညျှေဲန်း....။”

ညျီမာ် ပါ်ဒါ်ႈ ပါ်တိုႈဖေဲမ်းဒါင်း ဂီပေန်ဖာ်ႈ ကမ်းကဒါ်ႈအန်းဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈအန်းယံဝ်း အေဘာည်း အူမျိုးအူလှေႈ ဂေါႇလီုင်စာည်းအန်း။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဘူယေဲဝ်းမ ပံင်ဒါ်ႈညျီတာ့်အန်း ဟည်ဂီရီန်း စာနံင်ခလောႈ တံင်အီုန်ဒါ်န်းကားဒါင်းဒီး။

ဘိူဝ်စာ်မ်းအန်းတာ် ပါ့်ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်းဒီး အန်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် အနာည်ဂီအံက်ဂေါ်ည်းငဲဝ်အူန်း တံင်ဘဲတ် ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်းဒါင်းဒီးဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တိုႈဖာ်ႈ ဖေဲမ်းဒါင်းအန်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းနောႈမှည်ယာဝ်းစာအနာည် အန်းယံဝ်းယာဝ်း နာည်ကတူႈဖေး။

ဘိူဝ်စာ်မ်းအေတာ် ပါ့်နာည် အီးမိုႈညျီမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း ခေဲင်းကားအန်းဒါ်ႈ...

ဂေါ်ည်းဖာ်ႈ တာ့်မည်းနာည်..... အံဝ်းကဇော်ည်မည်း ဒဲႈအန်းမိုႈ တဟော်ည်ႇအန်း။ အံဝ်းဟည်မော်ည် အခည်းဟာ့်။”

ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ဟြိုႎီးပေါႇကားအန်းဟာ့်။

ဘိူဝ်စာ်မ်းအေတာ် ရီမ်းနာည် အေမာ် ဟည်ဆားခမေဲင်းအန်းဒါ်ႈ....

ကဟီမ်း......စာည်းနာည်.... ဆီမည်းရေဲန်းတံင်နီး.... 

မည်းဆံမ်ဘူဒေဲႈလာ် ပါ့်ဟိုမ်းတာ့်ပိုမ်း

 ဆီမည်းဘာည်း.....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်ကႎီင်ႎီးတိူဝ်ႈအေ၊ စီနှေးပေါႇ တူအီး နောႈကီန်း မှေဲမ်ကႎါ်ည်း စီဒါ်ႈ....

အံဝ်းဒေဲႈအိူဝ်အေ မိုႈလိူည်.... မည်းအာဝ်ယေဲဝ်းအံဝ်း၊

 ဂေါႇအံဝ်း.....။”

နာည်မာ် ဟည်ဇံင်းႎီုန်ဖာ်ႈကျောႈအန်းတံင်ဒီး၊ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈပေါႇ.... 

“ဆီအန်းဘာည်းစာည်းနာည် ကလာင်းဟံင်းဘိုး....။”

နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဒါးဒါ်ႈ....

အေ.... အံဝ်းယေဲဝ်းတညာဝ်းအူမျိုး.... အံဝ်းအာဝ်ဘယ်ကလိူန် အံဝ်းစီလေႈဟာဝ်းပေါႇ ခရာ်ည်ႇဆဲင်အူစာ်န်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါးနာည် စီတဂေန်းဒါ်ႈ.... 

ဘာည်းမှေဲ့မာ် အန်းဟည်နှေးအီးနာ်ႇဒို့ ပါ့်ပည်မေဲႈဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈဖာ်ႈ....

စာည်းနာည်.... မည်းခူတဂေန်းဒည်းနာ်ႏ။ ရေဲန်းလိူည်ဇီုင်းမည်း။ အံဝ်းဟည် ကလာင်းဟော်ည်ႇလော်င်မည်း တာ့်ကဲကရီးကတီးနာ်ႏ။”

 အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းဖာ်ႈ စီတိူဝ်ႈႎါည်ငါည်းအေဒါ်ႈ...

အေမည်းနံင်ရံပ်လာည်းလာ့် ပံင်ဒါ်ႈတားဆထေးကဲ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ စီအံက်လေႈဘိုး တံင်တင်း ဘဲတ် စီအေဝ်းဒါးဒါ်ႈ....

အံဝ်းဒါ်ႈ နံင်တဂေန်းတိူဝ်ႈဆဲ၊ ဆာ်အံဝ်းလို ရံပ်လာည်းမာ် အံဝ်းနံင်ရံပ်လာည်းပေါႇဟာ့်။ ကဲကံပ် ဘူမိုႈလာ် တူအီးအာဝ်ပေန်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်အံက်လေႈဘိုး ရီမ်းအေ စီအေဝ်း ပေါႇဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈအန်းနာ်ႇမိုႈတာ် အေဂီခလံဝ်းအူန်းအန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈလိူည်....

အေ.... အီးဒီးအခည်း၊ မိုႈနောႈမည်း။ အံဝ်းအခည်း အာဝ်ဘိူန်း 

မဒါ်ႈ တာ့်မည်းမျိုးမှေဲ့။ တဂေန်းမည်းဒါး ချှီႇချှီႇဒါ်....’’ 

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဖာ်ႈ ငါည်းနာည်၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းဆီင်ဒဲႈ နာည်ဒါ်ႈလေႈကျောႈ ပံင်ဂေါ်ည်း တံင်ခေဲင်းနောႈအန်းဒီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အနာည် အာဝ်ကလာင်းလေႈမ။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေဟည် ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အနာည် စီယာ်ည်ႇဇံင်း ဟည်ဖာႈႎီုန်ဖာ်ႈကုက်အန်းဒါ်ႈ....

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... ဟာႈအဲႎီးလာ့် မည်းကံပ်ဘူဘာည်းလာ်ဆိ။ 

ညျီမာ် ဟည်ႎီးဟာဝ်းယေဲဝ်း၊ စံင်နည် အံဝ်းဟည်ဘူမေဲႈမ ချှေႈနံင် တောႇႎီး၊ ပါ့်နီးမာ် အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇ... 

ဂေါႇမည်းဟာ့်၊ အံဝ်းကတူႈဒေဲႈ ကံပ်စာ်မ်းပါ့်နီး ဆာ်အံဝ်းနာ်ႇမိုႈတာ် မည်းအာဝ်ဘာည်းဆိ အံဝ်းနံင်အာဝ်ဒေဲႈစံမ့်။’’ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ဆီင်ကညျာႈအခည်းဟာ့်၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ကလီုန်ဖာ်ႈ စီယာ်ည်ႇဇံင်း ဒါးဒါ်ႈ....

တောႇႎီးအံဝ်းနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်တာင်ႎီးမည်း။’’ 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်တေဲႈချှေဲပ်ဖာ်ႈ မှိုက်ႏဆဲင်ကယ်အန်း စီဒါ်ႈ...

ဟိုက်ဒေဲႈလာ့်။”

အီးမိုႈအေမာ် ပါ်ဆာည်း ပါ်ဆီင်ဇာဝ်း ဟည်ဟိုက်ဟာဝ်းလာ် တေဲင်းဆဲင်ကယ်နာည်ဟာ့်။

ဇိုဂီဘံက်ႎီးကာည်းတာ် ဆဲင်ကယ်ဒီး ကာည်းချှေႈမှေဲ့မာ် အာဝ် လည်ကျောႈမ တာ့်ချှေႈမှေဲ့။ 

အီးမိုႈ အေမာ် ပါ်ဆာည်းပါ်ဆီင်ဇာဝ်း ကံပ်ဘူလေႈဘိုး ကျောႈဆိ ဟာ့်။ အီးမိုႈအနာည်စီဆံမ်တဂေန်း ဆာ်အန်းကျောႈလေႈ အန်းယံဝ်း အန်းကလာင်းလေႈ ကျောႈအီးဂေါ်ည်းခေဲင်းနောႈအန်းဒီး တာ့်အေ။

 ႎါည်းဒီးအူတည်.... ကာည်းမာ် ဟည်စာ်မ်းလာ် ပါ့်ဆဲင်ကဲဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းပေါႇ ခခေဲင်းဆဲင်၊ ဘူကျောႈဒါ်ႈမ ဆိတာ့်နာည်။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ စီဟာဝ်းအူန်းလာ် ဆဲင်ကယ်အန်း ပါ့်အူန်းကဲတာ် ဆဲင်ကယ်ဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈ ကူန်နာည်ကာည်း မာနာည်ကဲမာ် ဂီနှံက်တိူဝ်ႈအူန်း အေကာည်းနာည် ကတေဲင်းခလေဲပ်ကဲ။ 

ဇိုဂီတိူဝ်ႈကာည်းတာ် နာည်ထော်င်းလေဲပ် ဆဲင်ကယ်အန်း ခခေဲင်း ခလေဲပ်ဒီး၊ အီးမိုႈ မားနာည်ကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

ကူန်နာည်... မည်းတဂေန်းဘာည်းမှေဲ။”

အီးမိုႈကူန်နာည်ကဲမာ် ဟည်တေဲႈဖာ်ႈတည်းအန်း ပ္လေႈတံင် တည်းကရာႈကတေဲင်းကဲဒီး စီႎီးဒါ်ႈ..

အော်...မားနာည် အံဝ်းအခည်း ဒါးလိူည်နောႈကာည်း။ အံဝ်းအာဝ် ဆမားဒါ်ႈဆိ။”

မိုႈအိူဝ်ဒီး၊ ကော်န်းအာည်းမာ် ဟည်ပေန်ဒေဲႈမာဝ်၊ ဟည်မိုႈစာ်မ်း အချှီုင်နံင်ဒဲႈ အီးကမေဲႈကော်န်းအဲ။”

ႎါည်းဒီး ကာည်းအူတားအူယားမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ စီဂီတိူဝ်ႈ လေႈလာ် ပါ့်အီုန်ဒါ်န်းကားဒါင်းဒီး ဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဆေဲမ်းဒီး နာည်ကာည်းအေ ပါ်အယ်ချှေႈ အာဝ်ဘိူန်းမအိ၊ နာည်မာ် ဂီတဂေန်း ဘာည်းမှေဲအံဝ်းနံင်ကလာင်း တာ့်အေ။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဂီတဂေန်းလိူည် မိုႈဘူမိုႈနာည်မေဲႈနောႈတေဲင်းအန်း၊ နံင်မိုႈအန်းမေဲႈနောႈ တေဲင်းနာည်အူဖာက်ဟီုဝ်....။

အီးမိုႈအချှီုင်နံင်ဟာဝ်း နာည်တာ် ပါ့်စော်င်းမာ် ဟည်ကစံမ်ဒေဲႈ။  ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ...

 ဆာ်အံဝ်းဘူယဒါ်ႈဆိ တာ့်အေ၊ အချှီုင် နံင်ဟာဝ်းအံဝ်းတာ် ပါ့်စော်င်းမာ် ဟည်မိုႈစာ်မ်း....

 အံဝ်းလို ကဘျိူဝ်ႈနောႈအံဝ်း စာနံင်ကလာင်းကျောႈ တာ့်အေဟာ့်။

ဇိုယာမ်းဇေဲန်း ဆံမ်မိုႈ ဇိုဖျေဝ်ကဲတာ် ခေဲင်းဆဲင်ကဲဒီး။ အီးမိုႈ အေမာ် ဟည်ဂီပီႈအူန်းလပီႈ ခေဲင်းဆဲင် ကဲဒီးဘာည်းဇေဲန်း။ 

နာည်မာ် ဟည်ႎါည်ဟာဝ်းလာ် ပါ့်အေ ပါ်ယ၊ ပါ်ယံဝ်း ပါ်ဆာည်း ဟည်ဟာဝ်းဒါ်ႈ တာ့်အေ...

 အေ.... ဟာႈ၊ အဲလည်လေႈလှယ်အဲဒါးခရာ်ည်ႇ။ အီုင်ဒီႈ တားဆထေးကဲဒါ်ႈ နံင်ဒဲႈအဲနှဲဝ်း အူဆငည်း’’

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါးငါည်းနာည်၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းဆီင်ဇာဝ်း တာ့်နာည် လော်င်ခည်ဆေဲမ်းဒီး၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဂေါႇမိုႈတံင်နောႈ အန်းမာ် မေဲႈအနာည် အန်းဟည်ကဘျိူက်ပေါႇနောႈအန်းဒါ်ႈ.....

“အံဝ်းနံင်တေဲႇဒိူည်းစံမ့် ဖီုင်းအံဝ်းနာ်ႏ။ 

ဆာ်မိုႈလိူည် အာည်းအယ်ချှေႈ အံဝ်းမာ် အာဝ်ဆီင်ဟာဝ်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈတာ့်အေ....

ဆီအန်းဘာည်း... မည်းယံဝ်းအံဝ်းရေဲန်းဆီ တာ့်မည်း။’’ 

အာဝ်မိုႈဘာည်းဇေဲန်း...... အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဒါ်ႈမ ဘာည်းဇေဲန်း ဆာ်အာည်းလည်လေႈဟာဝ်းအယ်ချှေႈ တားဆထေးကဲ နံင်အာဝ်ဆီင်ဒဲႈ အန်းဘာည်းဇေဲန်း၊ ယံဝ်းအဲထင်ကလေဲပ်အဲနာ်ႇလာ့်။’’

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “အေ..... မည်းယံဝ်းကဲဘူရံပ်လာည်း မည်းပေန်ပီးတမာည်းကဲ ဟီုဝ်။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ပ္လေႈႎီုန်လပီႈအန်းဒီး စီဒါ်ႈ ပံင်အာည်း တာ့်နာည်...

“မိုႈအိူဝ်..... စာည်းနာည် ဆီအန်းဘာည်း။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ် တညာဝ်းကျောႈဒါ်ႈ အေဒီး အန်းမာ် ဂီဒုင်မိုႈ အေဒါ်ႈခည်းခည်း၊ အန်းဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ ဆာ်အန်းစီဒါ်ႈလာ်အခည်း၊ ဟာ့်၊ ယာည်းမိုႈဖာ်ႈ ခညျှာန်းဟာ့်။ 

ပံင်ဒါ်ႈအေကဲကဲဒီး မိုႈဒို့ ကျောႈအီးဒဲႈဘ္လော်မ်း စာနာည် နံင်ဒါ်ႈ တာ့်အန်း ကျောႈအီးဂေါ်ည်း တံင်ခေဲင်းနောႈအန်းဒီးဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူတည် အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

မှေဲနံင်ဘာည်း နံင်ဟာဝ်းအာဝ်ဟာဝ်း၊ ဆာ်ဟာဝ်းမာ် အံဝ်းနံင်တေဲႇ ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်း၊ ဆာ်ဘူဟာဝ်းမာ် အံဝ်းလိုအီုန်လှဲဝ်း။”

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်ကကဲန်းဒါ်ႈ...

ဟာဝ်း.... ဟာဝ်းအိူဝ်လာ်။ တေဲႇအာဝ်ဘာည်းဆိတေဲႇနာ်ႏ။”

အီးမိုႈအေမာ် ပါ်ဆီင်ကညျာႈ ဘည်ဘာည်းနာည် အန်းဟည်ဒါ်ႈ...

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းတေဲႇဆဲ ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်း၊

အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းကဘ္လူတ်ဘိုး တဆီးအံဝ်းနာ်ႏ။’’ 

အီးမိုႈအနာည်မာ် ဟည်အေဝ်းတောႇ နောႈကီန်း စီဒါ်ႈ.... 

“ဘိူန်းအိူဝ်။”

ႎါည်းဒီးအူတည် အေကာည်းဘံဝ်ဖီုင်းအန်း အီးမိုႈအီမာ် ဟည်လေႈ ဒေဲႈလာ်ခရာ်ည်ႇဟာ့်။

ဆငည်းဒီး အေကာည်ဘံဝ်ဖိုင်းအန်း မအေဲႈချှီႇပေါႇခည်းခည်းဟာ့်။ တဆီးချှေဲပ်ကာည်းဒီး အာဝ်မိုႈမ တဆီးအီးႎိူဝ်ႈဟိုက်ႎိူဝ်ႈလေႈ၊ အာဝ်မိုႈမ အီးတိူဝ်ႈဒည်း။ အန်းတိူဝ်ႈချှီႇပေါႇအခည်းဟာ့်။

အီးမိုႈနာည်းမာ် ဂီအံက်ဒါး တေဲင်းဆီင်ကယ်အန်း ဂီနှံက်အူန်း ကာည်းခရာ်ည်ႇဆဲင်ကဲ။

ဘိူဝ်လေႈယေဲဝ်း ဘံဝ်ဖီုင်းအေတာ်နာည် အန်းဟည်ဒါ်ႈတာ့်အေ....

မည်းဟည်ဒည်းအေ..... မည်းဒါ်ႈနံင်တောႇဟာဝ်း နာည်ဟီုဝ်။ အာည်းနံင်လိုလှယ်တောႇနာည်ဟီုဝ်။ ဆာ်အံဝ်းနာ်ႇ အံဝ်းအူတောႇစံမ့်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.....

ကံမ်လာ်မည်း။ မည်းဘူဟာဝ်းမှေဲ့ပေန်။’’ 

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်းငိူမ်းပေါႇ တာ့်အနာည် စီဟည်ဒါ်ႈဘိုး တာ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်း....

အီ..... အံဝ်းနောႈကံပ်ဘူပျော်ဘိုး ဆာ်မည်းဘူဆီင်တောႇနာည်မာ် မည်းစီတောႇဟာဝ်း ကော်န်းဆလူကဲဒိူဝ်းနာ်ႏ။”

ဂေါႇမိုႈ နာည်ဟည်ရေဲန်းအူန်းဟော်ည်ႇဒို့ ပါ်ပည်မေဲႈ၊ အန်းဟည် တေဲႇအူန်းစံမ့် ကော်န်းဆားလူကဲဒီးအူချှေႈ စာနံင်တာင်ဟာဝ်း ဘံဝ်ဖီုင်း အေဟာ့်။ အီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ကော်န်းဆာလူဒီး စီဒါ်ႈ....

ဟာဝ်းလိူည်ဖာ်ႈပဲ အံဝ်းဘူဟာဝ်းမ။ မိုႈစံမ့် အံဝ်းအာဝ်ကံပ် ဂေါ်ည်းချှီႇမ။ မည်းနံင်ယလာ် တောႇဟာဝ်းအနာည် မည်းအူချှေႈ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အီ....

အီ.. ဆာ်မည်းဘူဟာဝ်း အံဝ်းမာ်ဘူဟာဝ်းမ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းအီမာ် ဟည်တိုႈဖာ်ႈဖေဲမ်းဒါင်းအန်းဒါ်ႈ...

အေ..... မည်းဆံမ်ဘာည်းလာ်ဇေဲန်း ပါည်းနာည် ကလည်မီုတ် ကံပ်ဘာည်းဆီ။ တောႇဟာဝ်းဆီနံင်ဘာည်း။’’ 

အီဆံမ်ဒါ်ႈစံမ့်ဘာည်းဇေဲန်းမာ် ဂေါႇအန်းဟည်တိူဝ်ႈကႎါ်ည်းဘိုးအေ၊ အန်းဟည်ဒါ်ႈလာ်...

အိူဝ်း...ဟာဝ်း....ဟာဝ်း။”

ဘိူန်ဇေဲန်းကဲမာ် ဟည်ဘံက်ဟာဝ်းလာ် ဆီင်ကယ် အူလံမ်းဒီး အယ်ချှေႈ အယ်ချှေႈဟာ့်။ နာည်မာ် ခေဲင်းနောႈအန်း ဂီတဂေန်းလိူည် ဘည်ဘာည်းနံင်ဒါ်ႈကျောႈတာ့်အေ။

 အန်းဟည်ဂီတဂေန်းဟာဝ်း တံင်ကဒည်အီုန်ဒါ်န်း၊ ကံပ်နှေးပေါႇ နံင်ခလောႈဟာဝ်းဘိုး ငည်းရာ်န်အီးနှဲအူန်း တံင်အီုန်ဒါ်န်းဟာ့်။

 အီးမိုႈအေမာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းဘိူန်းလာ်လှယ် ခေဲင်းကီုင်းခယ် ဘော်က်လအာည်ႇဒို့အီးဘူဒါ်ႈ ဂေါႇအန်း နံင်ဘိူန်း လှယ်တောႇနာည် ဘူဒါ်ႈ အန်းမအေဲႈ ခိုည်းပေါႇအခည်း တောႇအီုန်ဒါ်န်းဟာ့်။ ဘိူဝ်ဟာဝ်း စာ်မ်းကဲတာ် ပါ့်လိုင်းပိုႈဒီးအူဒီ။......

     ဘ္လံက် ၉

နာည်ကာည်းမာ် ဟည်ဇံင်ဆဲင်ကယ်ကာည်း။ အီးမိုႈ အီကာည်း ကော်န်းဆာလူအီးဇီုဝ် ငေႈဒီးမာ် ဟည်ဇံင်ဆဲင်ကယ်ကာည်း။ 

အေမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ ဒဆီင်ကယ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ်ပေါႇ ဘည်ဘာည်းရေဲန်းအူန်းအီးတာ် တံင်ခေဲင်းလိုင်းပိုႈဒီး ချှီႇယာဝ်း၊ အီးမိုႈ ငါည်းအန်း ဘယ်ဘူဒဲဝ်း ဒလိုင်းပိုႈဒီး ဘယ်ဆီင်လေဲပ်ပေါႇ ခေဲင်းလိုင်းပိုႈ ဒီး။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဘည်ဘာည်းခိုည်းအေ အန်းဟည်ဒါ်ႈ....

ငေႈ..... ပါည်းအီ မှေဲပါည်းဆီင်ဟာဝ်း မည်းစီတောႇတိူဝ်ႈဒဲႈအီနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်တိူဝ်ႈဒဲႈအေ။ အံဝ်းဆီင်ယိုင်းအေတိူဝ်ႈခေဲင်းနီး။’’

ဘိူန်ဇေဲန်း ငေႈမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 ဘိူန်း၊ အာဝ်ဘာည်းဆိ။’’ 

အီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်းငိူမ်းဖာ်ႈ တာ့်အနာည်စီဒါ်ႈ....

မည်းလည်အေ၊ မည်းယလာ့် ဘည်ဒါ်ႈအနာည်။’’ 

အေမာ် စီဟည်ဒါ်ႈ...

အဲဟာဝ်းတံန်တောႇလိူည် အူဒီဒါ်.......၊ နာည်အခည်း အန်းဟည် ဂေါ်ည်းလှာ်န်း ခေဲင်းကီုင်းခယ် အန်းနာ်ႇမှယ်အဲ။ အဲဟာဝ်းလိူည်အူဒီ တောႇအန်း....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ စီတိုႈဖေဲမ်းဒါင်းဘာည်း.... 

“ဟူး.....ဒါးလိူည်နောႈမည်း။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈနာည်၊ ဘည်ဘာည်းအေဝ်းအေ နှေးပေါႇ ကော်န်းဒဲ့အူချှေႈ အေဝ်းခိုည်းကညာႈ ဂေါႇအန်းဘိူန်း ပံင်ဆီင် ဘိူန်းအန်းဒီး။ 

ႎါည်းဒီး ကဲပါ်ဒို့ဒို့မာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း ခေဲင်းလိုင်းပိုႈဒီး အီးမိုႈ အေကာည်းအီမာ် ဟည်ဟာဝ်းငေါႈလာ် အရာင်အူချှေႈဟော်ည်ႇ အူချှေႈ ဟာ့်။

ဂေါႇမိုႈ အီဂီဒဲႈယာဝ်း ငေႈငေါႈအရာင်တာ့်အန်း ကာည်းကံပ်စာ်မ်း ဟာဝ်း ပါ့်ကဒည်လိုင်းပိုႈဒီးဟာ့်။ 

 ကာည်းကံပ်ဘယ်ဘီးႎီုန်ဘိုး နာည်ကာည်းအေဟာ့်။

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်ကာည်းအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဘူယေဲဝ်းမကာည်း ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း နာည်ဟည်ဒါ်ႈတာ့်အေ....

အေ... မည်းယေဲဝ်းလာ် ဘံဝ်ဖီုင်းမည်း၊ ခည်ဒိူည်းစီဒါ်ႈ အာဝ်ဆီင် ဟာဝ်း စံင်နည်စီ ဘယ်ဘူယေဝ်းဘိုး ပါ့်စာ်မ်းအန်း။’’

 အေမာ်ဟည်တိူဝ်ႈဒါးနာည်ဒါ်ႈ.....

မည်းခူဒါ်ႈတာ့်အီ၊ နောႈအန်းပေန်ကော်။ မိုႈလိူည် ကျောႈအန်း အာႇ..... အံဝ်းအခည်း ကျိူက်အိူဝ်နောႈအီ.....”

 ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်....

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အာည်းမာ်ဟာဝ်းလှယ်အူဒီ ဟာႈ....။”

အေမာ် ဟည်ကဒိုင်းပံင်ဒါ်ႈအနာည်စီဒါ်ႈ ...

“ယံဝ်းအီကာည်းအာဝ်နာ်ႇ ပါ့်ဟာဝ်းအာည်း။ ယံဝ်းကာည်းဘူနာ်ႇ အီုန်ဒါ်န်း။ အံက်လိူည်တံင်နီးဟည်ဘိူန်း။’’ 

ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဆံမ်ဟည်ဒါ်ႈ.....

အေ.... ကာည်းကံပ် ဘူမိုႈလာ်ကော်န်းဒဲ့ ဆာ်ကာည်းဘူယေဲဝ်း အာည်း၊ ကာည်းကံပ်ဒိူည်းလာ်တဲင်ခွါ ပံင်ဆီင်ဒါ်ႈနာည်မိုႈ ဖိုင်း.....’’ 

အေမာ် ဘူလေႈမဒါ်ႈဆိဟာ့်၊ ႎါည်းဒီး ကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းလာ် ညျှာခည်ရေဲန်းပ္လေႈအီးတာ် အေဲမ်းတာတ်ႏဒီး။ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ် အေဲမ်းဒီး အန်းဟည်အေဲဝ်းကညျာႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ တာ့်အနာည်...

အီးနီးဟီုဝ်.... ပံင်ဒါ်ႈမည်းတာ် နံင်နှဲအံဝ်းတိူဝ်ႈ။’’

ဂေါႇမိုႈ အေဲမ်းတာတ်ႏအီးဂေါ်ည်း ပါ့်ကဇိုင်းအေကဲ၊ ချှီႇခူ 

အေဲမ်းတာတ်ႏ ပံင်ရေဲန်းပ္လေႈအူန်းအီး တံင်ခေဲင်းလိုင်းပိုႈဒီး စာအေ အခည်း အာဝ်မေဲႈမ ဒီနံင်တိူဝ်ႈအာမ်းခံဝ်အီးချှီုက်။ 

နာည်မာ် ဟည်တဂေန်းပေါႇ အံဝ်းနံင်ဒါ်ႈ စံင်နည်ဟာ့်။’ 

ႎါည်းတဂေန်းဟော်ည်ႇအန်းတာ် ဘာည်းဇေဲန်း ဂည်ဘော်က် အန်းဟည်ဒါ်ႈလာ် တာ့်အေ.....

 ကျောႈဒါ်ႈအန်းဒီး နှေးပေါႇ အီးကဘည်းဒါးဒါ်ႈ။

အေ... ခည်းခည်းအန်း၊ အံဝ်းဆီင်ကလာင်းတာ့်မည်းအူမျိုး၊ ဆုင် ခည်ယေဲဝ်းအံဝ်းတာ်မည်း၊ အံဝ်းနှေးပေါႇ အီးနာ်ႇဒေဲႈမည်း ဆုင်ခည် အာည်ႇနီး....

ဂေါ်ည်းမှေဲ့ အံဝ်းဟည်နာ်ႇ ဒေဲႈနောႈအံဝ်း..... စံင်နည်နီးအခည်း၊ အံဝ်းလိုဖာ်ႈ ကလာင်းဒဲႈမည်းနာ်ႇ အီးဂေါ်ည်းတံင်ခေဲင်းနောႈအံဝ်း။’’  

နာည်စီဂီဒါ်ႈ ကျောႈအီးဂေါ်ည်း ခေဲင်းနောႈအန်း ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေစီ ဆံမ်အာဝ်ယေဲဝ်းမဘိုး ပံင်ဂီဒါ်ႈအနာည်။ အန်းဆံမ် ဟည်တုင်းဒေဲႈချှိုက်အန်း ပါ့်အနာည်ဟည်ဒါ်ႈ......

ဆီမည်းဒါ်ႈအနာည် အံဝ်းအာဝ်ယေဲဝ်းပံင်ဒါ်ႈမည်း။ 

နံင်မိုႈ အေဲမ်းတာတ်ႏဂီဟာ်မ်းယာဝ်း အံဝ်းအာဝ် ယေဲဝ်းမတညာဝ်း ကော်။’’

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်း နာည်တာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအေဒီး နောႈအန်း ဟည် ဇောႈပေါႇ ခည်းခည်ဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ စာနံင်လေႈကျောႈလှေဒီး အန်းလိုခည်း တဂေန်း မအေဲႈကီန်းအခည်းစာအန်း။ 

ခည်ခည်အန်း အာဝ်မိုႈမ အေအာဝ်ယေဲဝ်းပံင်ဒါ်ႈအန်း၊ မိုႈလိူည် အန်းရေဲန်းထင်ဘူနာ်ႇဟာ့်။

 နာည်... ဟာႈ၊ အာည်းႎါည်ပါ့်တော်ည်း။ အံဝ်းမာ် ဆီင်မှော်ႇ တာ့်မည်းအူမျိုး။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ပါ်နောႈဇောႈ ပါ်ဆာည်း ဟည်တောႇႎါည်လာ် အေဟာ့်။

ကာည်းမာ် ဟည်ႎါည်ဟာဝ်းလာ် ပါ့်တင်ဟော်ည်း အီးဂေါ်ည်းရီမ်း အေဲမ်းတာတ်ႏဒီး။ ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ်ပါ့်ဒီး အေမာ်စီမှော်ႇနာည်ဒါ်ႈ...

ပါ့်မှေဲမည်းဂေါ်ည်း ကလာင်းဒဲႈဟံင်းတာ့်အံဝ်း။

 မိုႈဘိုး မည်းဟိုက်စော်င်း ဟည်စာ်မ်းဘ္လံက်မှေဲ။ ပံင်အီုမ်ပါဝ်းမည်း  မိုႈဆီ၊ ဘိူန်းလာ့် ကလာင်းဒဲႈတာ့်အံဝ်း။’’ 

ပံင်မှော်ႇအေကဲကဲဒီး….. မိုႈပေါႇအီးကီန်းခည်းခည်း စာနာည်နံင် ကလာင်းလေႈဟာ့်။ 

 ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းအာဝ်ကလာင်းမ ပါ်ပည်မေဲႈ။ အန်းဟည် ဒါ်ႈ...

အေ... အံဝ်းမိုႈကော်န်းရူမာည်း စဲတ်စဲတ်ဟာ့်။ ကူန်အံဝ်း ကာည်း မာအံဝ်း ဂေါ်ည်းပါ့်ရီမ်း ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းပဲဟာ့်။

 အံဝ်းညျံမ်ဟော်ည်ႇမစော်င်း... ပံင်အိအီုန်ပါဝ်းအံဝ်းမာ် မိုႈလိူည် ဘာည်းမည်း၊ အံဝ်းမာ်.... ဆီင်ရေဲန်းနှာင်းကံမ်ဖာကဲနာ်ႇ ခြိူဝ်းရူမာည်း အဲ....။

မိုႈလိူည်.....အံဝ်းမိုႈကော်န်းအီးဖ္လာန်းအေ။ ကူန်အံဝ်းကာည်း မာအံဝ်း အာဝ်မေဲႈမဆိ.....။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းစီဒါ်ႈလာ်နံင်ဟြာ်ည်ႇရိူန်း၊ အံဝ်းစီကတူႈ နှဲဝ်းဒါးစော်င်း စာနံင်ဟြာ်ည်ႇအံဝ်းဒါးရိူန်းဟာ့်။’’ 

နာည်မာ် ကလာင်းစံမ့်အီးမိုႈအန်း ကလာင်းစံမ့်အီးဘူမိုႈအန်း၊ ဂေါႇမိုႈအန်းဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် ဆာ်အန်းမိုႈ ကော်န်းအီးဖ္လာန်း ဆီအေနံင်ဒါ်ႈ တာ့်အန်းဟာ့်။

 ဘည်ဘာည်းမာ် အေဆံမ်တိူဝ်ႈလာ်ဒါးငါည်းနာည် စီဒါ်ႈ....

“စာည်းနာည် မည်းခူအီုင်ဂီႈနာ်ႏ။ အံဝ်းခိုည်းအိူဝ် အံဝ်းယေဲဝ်း တညာဝ်း မည်းဒါ်ႈလာ် ဆီင်ပေန် ကညျားဆကျင်း။ 

ပံင်ဆီင်ပေန် အာည်းမာ် တံန်နှေးအခည်း။ အံဝ်းမာ် ဘာည်းလိူည် မည်း။ အံဝ်းမာ်မေဲႈ လိူည်ဖာ်ႈမာ... 

မာအံဝ်းမာ် ဟည်ဂါ်ႇဒေဲႈဂါ်ႇဒေဲႈ..... တော်စံင်နည် အံဝ်းညျံမ်မေဲႈမ ႎီးဒဲႈဆိ တာ့်မာအံဝ်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မည်းခူအီုင်ဂီႈနာ်ႏ။ ဆာ်အဲရေဲန်း အဲနံင်ဘိူန်းအူန်းပံင်ဆီင်ဘိူန်းအဲဒီး။ 

အဲလိုလိူည် မေဲႈနောႈရေဲန်း၊ အံဝ်း​ညျှေဲမ်အိူဝ်မိုႈတာ် အာည်းနံင် ဘိူန်းအိူဝ်..... ပံင်ဆီင်ဘိူန်းအာည်း။’’

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ် တညာဝ်းကျောႈအေ၊ အန်းမာ် ဟည်ခိုည်ႇ ဟည်ဘူလှေဲႇမနောႈမိုႈတာ် စာနံင်ဟာဝ်းအန်းတာ် ခည်အာည်ႇ တံင်ခေဲင်း ဇိုအန်း၊ 

အန်းဟည်ရောႈလာည်းဟော်ည်ႇအေ စာနံင်ပေန်ဘံဝ်ဖီုင်းဇိုအန်း။ 

ကာည်းအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းအံက်လာ်ဒါး တံင်တနှာ်င်ဒီးအူလှေ စီဂီ တေဲႈပံင်ဟိုမ်းကားကဲ ဂီဟပ် တံင်နှော်င်ကားဒီးဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ကာည်းဟည်ဘူမေဲႈမ ပံင်နံင်ဒါ်ႈဆိ ဂီအံက် နှီမ်းအူန်း တံင်ဒီးဘာည်းဇေဲန်း။

 ႎါည်းဒီး ကာည်းပါ်အယ်ချှေႈ ဟည်ကျောႈလေႈ တာန်ဆိူင်းဟာ့်။ 

စာည်းနာည်။”

 “အေ”

ဘိူန်ဇေဲန်း ကာည်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈလာ်ဒါးငါည်းကာည်း ဂီပေန်ဖာ်ႈ အေဝ်းအူန်းဟာ့်။

 ႎါည်းဒီး အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

မည်းစီကျောႈလအာည်ႇအေ။’’ 

အေမာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈ စီဒါ်ႈဘိုး...

မည်းစီကျောႈလအာည်ႇ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ကႎီင်ႎီးငါည်းအန်း ညျှာအေဒါ်ႈ...

အေ..... မည်းနာ်ႇလာ့် ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်းခဒိူဝ်း။’’ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ရေဲန်းထင်ဘူနာ်ႇ စီဒါ်ႈ...

အံဝ်းနာ်ႇမ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

အံဝ်းနံင်ဒါ်ႈဘိုး စံင်နည်’’ 

နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး ဘည်ဘာည်းဒါ်ႈအန်းခည်ဒိူဝ်းဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈအေ စီဂီနာ်ႇလိူည် ရေဲန်းထင်ဘူယေဲဝ်း  ပံင်ဒါ်ႈ အန်း။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အေ အန်းဟည်ဒါ်ႈ...

အေ... အံဝ်းဟည်နာ်ႇ မည်းအာဝ်မိုႈမဆိ မိုႈမမည်းအာဝ်ယေဲဝ်း မိုႈပေါႇ မည်းရေဲန်းထင်ဘူယေဲဝ်း အံဝ်းဟည်နာ်ႇ၊ အံဝ်းကံပ်ဘူမိုႈလာ် ကော်န်းဆထေးဘာည်းအီး...... ဟာႈ၊ အဲႎီးလိူည်။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကကဲန်းပေါႇလာ်ဒါ်ႈတာ့်အနာည်...

အာဝ်မိုႈဘာည်းဇေဲန်းစာည်းနာည်။ ဆုင်ခည်ဒါ်ႈမည်း ပါ့်အေဲမ်း တာတ်ႏတော်ည်း၊ အံဝ်းဂီယေဲဝ်း အူန်းတညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈမည်း....

 မိုႈလိူည် အံဝ်းဆီင်ညျံက်တိူဝ်ႈမည်း။’’ 

နာည်မာ် ကံပ်ဘယ်နှေးနံင်ယာမ်း နောႈမာ်ဘူပျော်မ ဟည်ႎီး မှော်ႇဘိုးအေဒါ်ႈ...

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မည်းလည် မှေဲမည်းနံင်ဘာည်းဒါ်ႈ တံင်ပံင်ဒါ်ႈ အံဝ်းခဒိူဝ်း။’’

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းဒါးဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ 

တာ့်အနာည်...

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မည်းစီကႎီင်ႎီးညျှာဘာ်န်း ဆာ်အံဝ်းဒါ်ႈတိူဝ်ႈ   မည်းစီတိူဝ်ႈဒေဲႈနာ်ႏ။’’

 နာည်မာ် ဟည်ကကဲန်းပေါႇ ကႎီင်ဟာဝ်းညျှာဘာ်န်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းနောႈကဘည်းယာဝ်း စာနံင်နာ်ႇ ဘည်ဘာည်းတဂေန်းအေဒီးဟာ့်။

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တေဲႈဒါး ကအာင်းပံင်ဟပ်ကာည်းတာ် ကားကဲဟိုမ်းဒီး ကိက်လည်လေႈလာ်ဘေဲႇ ညျှာခည်ရူမာည်း။ စီကိက် ဒါ်ႈ....

စာည်းနာည် အံဝ်းမာ် ဘာည်းလိူည်မည်း။”

အေမာ် ဂီအေဲဝ်းလာ်ဒါး ကိက်ဟော်ည်ႇဖာ်ႈဘေဲႇဒီး စီဒါ်ႈ တာ့်အနာည်....

ကႎီင်ႎီးဒေဲႈလာ့် ဟည်ဘိူန်း။”

 နာည်မာ် ပါ်ယပါ်ယံဝ်း စီကႎီင်ႎီးလာ်ငါည်းအန်း စာနံင်ဒီႈဘေဲႇ ဒီး။ ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဆံမ် အာဝ်နာ်ႇ ပံင်ဆီင်ဒါ်ႈဘေဲႇဒီး။ ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ်တေဲမ်ပနံဝ်းလာည်း ဘေဲႇရူမာည်း။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီ ဟည်တေဲႈဖာ်ႈဖိုင်းအန်း ငေါႈအူန်းဘေဲႇ ပံင်ကိက်အေဒီး။

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈနာည် နှေးအီးအာဝ်နာ်ႇ ပံင်ကိက်အန်းဒီး။ အန်းစီဒါ်ႈဖာ်ႈ တာ့်အေ..

အေ..... အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဒီႈမ ဒါးဘေဲႇ အံဝ်းဆီင်တညာဝ်းပေါႇ ပံင်ဒါ်ႈမည်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အနာည်၊ အန်းဟည်တိူဝ်ႈ ငါည်းငိူမ်းဖာ်ႈ တာ့်အနာည် ဟည်ဟာဝ်းဖာ်ႈ အန်းအူချှေႈ ဘူကျောႈမ တာ့်နာည်ဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းဟည်နာ်ႇမိုႈတာ် နာည်အာဝ်နာ်ႇ ဘေဲႇရူမာည်း ကံပ်မိုႈ ဘေဲႇခြိူဝ်းအန်းမာ် အန်းကံပ်ဘူနာ်ႇ ဘာည်းမှေဲ နံင်ဘိူန်းညျှေဲမ်တေဲင်း အန်း။ အေမာ် ဟည်တဂေန်းဒည်းပေါႇဟာ့်။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်နောႈဘူပျော်မ ဟည်လိူည်းတောႇဟာဝ်းလာ် လဘာ်န်းအေ၊ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အန်းဆံမ်အာဝ်တိူဝ်ႈလာ်ဒါး ဆံမ်ဟာဝ်းညျှေဲႇဒါး တော်အေဲမ်းပံင်တီႇအူန်းအီး တံင်ခေဲင်းဘဲတ်ဒီး ကံပ်ကေႈဟာဝ်းပေါႇ တံင်ဒီးဟာ့်။ 

ခည်ခည်းအန်း ကံပ်ဘူဘာည်းဟံင်းဆိမာ် အန်းဟည်ရေဲန်းထင် အိယာ်မ်းဘီးအူန်းအီုန်ဒီး။ ဘိူဝ်စာ်မ်းဟာဝ်းအေတာ် ပါ့်အူဒီ၊ အန်းဟည် ကႎီင်ႎီးတိူဝ်ႈဘိုးအနာည် ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည် ဘူယေဲဝ်းမ အနာည်တောႇဒေဲႈ လဘာ်န်းအန်း။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အန်းမာ် ဟည်ကကဲန်းပေါႇ တဘုဟာဝ်းဘိုး ပါ့်ဂေါ်ည်း ကာည်းနာည်ဒိူဝ်း။

ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်းအန်းအူထုင် အန်းဟည်ဟာဝ်းယေဲဝ်းလာ် အနာည်  ဂီဂေႈအိအူန်းလာ် တံင်ဘဲတ်ဒီးဟာ့်။ 

အန်းမာ် ဟည်တဘုဟာဝ်းပေါႇ ပါ့်အနာည် စီတေဲႈကေဲန်းအနာည် ပ္လေႈတံင်တည်းအန်းဒါ်ႈ....

“စာည်းနာည် ဆီမည်းဘာည်း။ ယာ်ည်ႇလာ့် အံဝ်းဟည်ဒေဲႈ။ အံဝ်း အာဝ်ပ္လေႈႎီုန်မမည်း။ တံင်ဇိုအံဝ်းနီး ဆာ်ဘူမေဲႈမည်း အံဝ်းနံင် ဘူဆမား မဂေါ်ည်း....

 စာည်းနာည်...... ယာ်ည်ႇလာ့် အာဝ်မိုႈမအံဝ်းကအီႈမည်း။’’ 

အေစီဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ နာည်ဟည်ရေဲန်းလာည်းဆီ တံင်တိုးအန်း ဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဘိူဝ်ဆံက်ဆံမ်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇ အေတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ကပ္လါႈဒေဲႈငါည်းအန်းအူဖာက် ဟည်အေဲဝ်းဒေဲႈဒါ်ႈ...

မိုႈလာ့်အခည်းအေ...’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ပါ်ဆာည်း ပါ်ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အနာည် ဟည်ပ္လေႈ လေႈပေါႇ ကေဲန်းနာည် တံင်တင်းဘဲတ်ဒီး..... 

စီကႎီင်ႎီုန်ငါည်းအန်း ညျှာဒနာည် ပါ်ဆာည်း၊ ပါ်လေႈအေဲမ်း ငါည်း ဟည်ဘူလေႈမ ကျောႈဆိဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈတာ့်အေ....

အေ.... အံဝ်းမာ် ဘာည်းလိူည်မည်းနာ်ႏ။ မိုႈလိူည် အံဝ်းမေဲႈဘိုး ပံင်နံင်ကလာင်းတာ့်မည်း ဆာ်အံဝ်းဘူကလာင်းတာ့်မည်း အံဝ်းနှေး အီး ယံဝ်းဒေဲႈအေ....

ပံင်ယံဝ်းအံဝ်းမိုႈ အံဝ်းယံဝ်းအခည်း မည်းကအီႈႎီုန် အံဝ်း... 

ဆာ်အံဝ်း ကလာင်းမာ် အံဝ်းဆံမ်ယံဝ်းဘိုး မည်းဆီင်ဇာဝ်း တာ့် အံဝ်း.....။ 

မိုႈလိူည် အံဝ်းနံင်ကလာင်းနာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ႎီးတိူဝ်ႈဖာ်ႈနာည် စီဒါ်ႈ....

ဆီမည်းမေဲႈဘိုး ပံင်နံင်ကလာင်းတာ့်အံဝ်း၊ အံဝ်းတိူဝ်ႈမည်း မအေဲႈ ဆမားအခည်းခလံဝ်း......

 ခဒိူဝ်းမာ် ဘာည်းဇေဲန်း၊ ကံပ်ဘူမိုႈဆိမာ် မည်းဆမားရေဲန်း ကံပ်နှေးပေါႇ အန်းမိုႈအခည်း....။ 

စံင်နည်မာ် မည်းဆံမ့်ဒါ်ႈဘိုး ဘာည်းဇေဲန်း။ 

အံဝ်းကံပ်နှေးဘိုး အီးယံဝ်းမည်း စာည်းနာည်။ ဆီမည်းနံင်ဒါ်ႈ ဆာ်ဘိူန်းတဂေန်းဒဲႈမာ် အံဝ်းနံင်တဂေန်းဒဲႈ။’’ 

နာည်မာ် ဟည်ယံဝ်းခည်းခည်းဟာ့်။ အန်းမာ် ဟည်ရီန်းခည်းခည်း နံင်ကလာင်း နှာင်းအေကံပ်နာ်ႇ ဒဲႈတေဲင်းအန်း။ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အန်းမာ် ဟည်ကဘျိူက်နောႈအန်း ဒါ်ႈလေႈ.....

“အေ။’’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်းပေါႇ အီးမိုႈ အီကာည်း ငေႈမာ် ဟည်ကဘ္လူႈဒေဲႈ အူစာ်န်း ဟည်ဒါ်ႈ...

အေ..... ယာည်းငေႈ ခည်စားဂီဟြာ်ည်ႇပါည်း။ ပါည်းဂီဂေါ်ည်း အူန်းလာ် ပါ့်နီး......။ 

ဟာဝ်းလာ့်အဲႎီး။ ဘျည်းဟည်မိုႈအာ်ႇ ကော်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဘူယမကလာင်းလည်လေႈဆိ၊ အေမာ် ဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင်မှော်ႇဘိုး အနာည်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အနာည်..

ဆာ်ဘူဘိူန်း ကလာင်းစံင်နည်မာ် ဆာ်စာ်မ်းပါ့်ဆဲင် ဘိူန်းမ ဘူကလာင်း တာ့်အံဝ်း။”

အီးမိုႈငါည်းနာည်မာ် ဟည်ရာ်န်းဒို့ ကံပ်နှေးပေါႇ အန်းရေဲန်းပ္လေႈ အီးမှေဲမ်းယံဝ်းဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်းအီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

“မိုႈအိူဝ်... ဆာ်ပံင်ဒါ်ႈ ပါည်းညျံမ်ဒို့မာ် ႎီးကလာင်းဘိုး ပါ့်ခလေဲပ်၊ စံင်နည်အခည်း အဲဟည်လိုႎီး။’’ 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

အို.....ပဲကဘျာန်းလာ်ပိုမ်း၊ အဲဟာဝ်းဟိုမ်းဆဲအဲဒါးအူမျိုးယေဲဝ်း...။”

အီးမိုႈငေႈစီဟည်ဒါ်ႈ.....

ဟာဝ်း....။”

ဘည်ဘာည်းမာ် အီကာည်းအေစီဟည်ဒါ်ႈ....

ဟား....ဘူဟိုမ်းယံဝ့် ကော်လာ်ဟိုမ်းဒေဲႈ ပိုမ်းဆငည်းပါ့်ဆဲင် ခည်ဒိူဝ်း.... ဒို့လိူည်ရိူန်း။”

ခည်ခည်အန်း အီးမိုႈအီစီအာဝ်ဆီင်ဟာဝ်းတံန်တောႇ တာ့်အငေႈ။ 

အီးမိုႈအေစီ ဘူမေဲႈမနောႈဆီင်ဟိုမ်း ဂေါႇမိုႈအန်းဂီနောႈကီန်းလိူည် ပံင်ဒါ်ႈနာည်တာ် အံဝ်းယံဝ့်မည်း ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အံဝ်းဒီးဟာ့်။

ႎါည်းဒီးကဲမာ် ဟည်လည်လေႈဟာဝ်းဒ လိုင်းပိုႈဒီး စာနံင်ႎီးကဲ။ ကံပ်စာ်မ်းတေဲင်းဆဲင်ကယ်မာ် နာည်ကာည်းအေ ဟည်ဘူလည်ယမ ကျောႈဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူဇို အေဟည်ႎီးမှော်ႇ အနာည်ဒါ်ႈ....

စာည်းနာည်.... ကလာင်းလာ် စံင်နည်။”

 နာည်မာ် ဟည်ဘူယမဒါ်ႈဆိ ဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ

“အေ...... ဆံမ်ဘာည်းစံမ့်မှေဲ့မာ် မည်းနာ်ႇအူန်းလိူည် မိုႈတာ် အနာည်တားရူမာည်း ချှေႈနီး နံင်ကမေဲႈလိူည်မည်း။ 

မည်းဆံမ် ဘာည်းမှေဲ့မာ် နံင်ဂေါ်ည်းရီမ်းမည်း နံင်ဒဲႈဘ္လော်မ်း တာ့်မည်း ဆေဆေနာ်ႏ.....။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ် တညာဝ်းပံင်ဒါ်ႈအနာည်ဒီး၊ အေဟည်မေဲႈဒေဲႈ နောႈယံဝ်း။ ဂေါႇမိုႈ ဘည်ဘာည်း ဒါ်ႈအနာည် နှေးပေါႇ အန်းရေဲန်းအူန်း ပံင်ကလူည်ႇ ကံပ်ဘူဘိူန်းပ္လိုတ်ဒဲႈဟာ့်။

အေမာ် အာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆိတာ့်နာည် အန်းဂီတညာဝ်းအူန်းလိူည် ပံင်ဒါ်ႈအနာည် တာ့်အန်းကဲကဲဒီး။ ဘိူဝ်ႎီးစာ်မ်းကဲတာ် ပါ့်လအာည်ႇ ဆဲင်ကဲ၊ မေဲႈလာ် ဘံဝ်ဖီုင်းအနာည်အူချှေႈ ဒေဲႈပါ့်အနာည်ဟာ့်။

 အီးမိုႈ ညျီကဲမာ် ကော်အာန်းလာ်ကလာင်း တာ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်းဒီး လော်င်နာည်ကဲ၊ အချှီုင်ဒီးပေါႇ နာည်ဟည်ကဘ္လူႈဒေဲႈ လအာည်ႇ ဆဲင်ကဲအူစာ်န်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ဘံဝ်ဖီုင်းနာည်မာ် ဟည်လေႈဟာဝ်းပေါႇ ခရာ်ည်ႇ စာနံင်ကျောႈ တာ့်အနာည်။ အညျီမာ် ဟည်တဘုတောႇလေႈ ဘံဝ်ဖီုင်း နာည်ကဲဒီး။ ဘည်ဘာည်းမာ် ဟည်ဘူကျဲပ်မအန်း။ 

အန်းဟည်လေႈဒါ်ႈ ပေါႇတာ့်နာည်..... 

 နာည်.... မှေဲမည်းဂီဟာဝ်း ဟည်မိုႈစာ်မ်းဆငည်း နံင်ဟာဝ်းအဲ။ မည်းဘယ်ဘူဒေဲႈ ပါ့်အံဝ်း ဆီမည်းဂီရေဲန်း။ စံင်နည်လည်း မှေဲမည်းဒေဲႈ။ အီးနူးလည် ဆီအန်းမိုႈ။’’ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဘယ်ဘူနာ်ႇ ဘာည်းနံင်ဘာည်း ငါည်းအန်းကံပ် ဒိုင်းဒိုင်းဇေဲမ့်ဇေဲမ့်ဟာ့်။

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဆီင်နာ်ႇပေါႇခည်း ပံင်ဒါ်ႈဘံဝ်ဖီုင်းအန်းဒီး။ 

ဂေါႇမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်းနာည်မိုႈ ကော်န်းခယ် အန်းဂီဒါ်ႈလိူည်ကျောႈခယ် တာ့်အနာည်ဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အညျီမာ် ဟည်နှေးအီးတိုႈပျော်ဖှေဲမ်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် ကာည်းအူပီႎါး ဟည်ဘီးမိုႈတာ် အီ ဘံဝ်ဖီုင်းအေမိုႈ အီးနာ်ႇကျောႈခယ်၊ ခည်ယာမ်ဇေဲန်း ဘံဝ်ဖီုင်းအေ အီးမိုႈအီမာ် ဟည်ဒါ်ႈပေါႇ.....

အေ..... ကော်န်းခယ်နူးမိုႈ ဘံဝ်ဖီုင်းဟိုက်စော်င်း တံန်တောႇတာ့် နာည်။ အန်းဒါ်ႈတာ့်မည်း ဆီမည်းမိုႈ။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအီ အန်းဘယ်လာ် ဘူဆမား ကျောႈဆိ အန်းဟည်ဆီင်နာ်ႇပေါႇ လော်င်နာည်ပါ်ပည်မေဲႈ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေဟည်ႎီးဆားဘိုး နောႈအန်းချှီႇချှီႇဒါ်ႈ....

နာည်မိုႈလာ့် ပံင်ဒါ်ႈအီ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ညျီမာ် ဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ တာ့်နာည်ကဲ...

စာည်းနာည်..... ကံပ်စာ်မ်းစံင်နည် မည်းလိုဖာ်ႈကလာင်း အီးမိုႈ အန်း။ ခူခလံဝ်းယံဝ့်။’’ 

အေမာ် ဂီတိူဝ်ႈအူန်းမိုည်ႇနာည် ဂီနှံက်လာ်တညာဝ်း ကျောႈပံင်နံင် ကလာင်းလည်လေႈနာည်ဟာ့်။

နာည်မာ် ဟည်ကႎီင်ဒါးငါည်းအန်း ညျှာအေဒါ်ႈ....

အေ.... မည်းကအာ်မ်းလာ် ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်းခည်ဒိူဝ်း။ ဆံမ်မိုႈစံမ့် ဘာည်းမှေဲ့မာ် အံဝ်းကမေဲႈမည်းနာ်ႏ။’’

 အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

“နာည်... မည်းနာ်ႇအူန်း အံဝ်းအာဝ်ကျိူက်မ တူအီးဆမားခလံဝ်း မည်းကလာင်းဒေဲႈလိူည်ချှီႇချှီႇ ဆီအန်းမိုႈ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်ႎါည်ကမ်းလာ် တည်းအေ။

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈညျီကဲမာ် ဟည်ယိုင်းလေဲပ် ဘံဝ်ဖီုင်းအနာည်ကဲ ခခေဲင်း ဟည်ဒါ်ႈ ဘိုး တာ့်အီကာည်းငေႈ....

ဟာဝ်း.... အဲလေဲပ် ကာည်းနံင်လည်ကလာင်း တရာင်းကာည်း။’’

 ႎါည်းဒီး ကဲပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းခခေဲင်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်နောႈကီန်း လာ်ဒါးဒါ်ႈ တာ့်အေ....

အေ.... ခည်းခည်းအန်း အံဝ်းအာဝ်မိုႈမ တူအီးကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် ကူန်အံဝ်းကာည်း မာအံဝ်းကဲ မိုႈလိူည်ရူမာည်း.... 

စံင်နည် အံဝ်းဟိုက်အူန်း စော်င်းခယ် အံဝ်းဟည်ဟော်ည်ႇဖာ်ႈ ခါန်း အူကိူဝ်း.... 

အံဝ်းစီဟာဝ်းပနံဝ်းလာ် အီးဆဲင်တာ် ပံင်ဂည် ပံင်ဒါ်ႈကဲကဲနီး။’’ 

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တီုတ်ႏလေႈပေါႇတည်းအန်း ဒအနာည်၊ ဟည်ထလားဟပ်ပေါႇ ငါည်းနာည်ဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း အေဲမ်းငါည်းနာည်မာ် ဟည်ခလိုင်းဇောႈလေႈပေါႇ တံင်ကလားအန်းအူစာ်န်း။

အီးမိုႈအေဲမ်းငါည်းအေမာ် ဟည်နိုက်အူန်းပေါႇ တံင်ခေဲင်းပိုင်းငါည်း အေဟာ့်။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ကော်လာ်အာန်းလာ် ခူတ်ဒဲႈ အေဲမ်းငါည်းအေ၊ အေဟည်စူန်းဒဲဝ်းႎီုန်ပေါႇတည်းနာည်ဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အရာင်အေဘာည်းပေါႇ တူအီးနောႈဇောႈပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းကမေဲႈ ယာဝ်းအနာည်၊ အနာည်ဆံမ်ခလံဝ်းဘိုး  အန်ဘာည်းဇေဲန်း၊ အန်းဆံမ်အာဝ်ဆီင်ဘိူန်းမဘိုး တူအီးကီုင်းခယ်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နောႈအေနှေးပေါႇ အီးဇောႈပါ်ဒို့ဒို့ အန်းမေဲႈ လိူည်ဖာ်ႈနောႈ ဆီင်ဒဲဝ်းဟာဝ်းဒနာည် နံင်ဒိုင်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး နာည်ဟည် ႎီးဒါ်ႈ....

အေ...ဆာ်မည်းဆီင်ငေါႈအံဝ်းမာ် ဘိူန်းအိူဝ်၊ မိုႈလိူည် အံဝ်းနံင် မှာန်းဒါ်ႈ.... မည်းခူရေဲန်းတူအီးဘူကျောႈ တာ့်အံဝ်းဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဆာ်မည်းဘာည်းဇေဲန်း…. ပိုင်းနောႈအံဝ်း နှေးပေါႇ နံင်ပဒူႈအေ ကျောႈလာ့်တာ့်အံဝ်း ပနံဝ်းဘိုးအံဝ်း....

ဆီုင်ခည်ယေဲဝ်းအံဝ်းတာ်မည်း အံဝ်းဟည်ဆီင်ဂေါ်ည်းရီမ်းမည်း။ အံဝ်းရေဲန်းလာ်ပေန်ဘာည်းညျေဲန်း မာ် မိုႈဒို့ဂေါႇမည်းအေ..... 

မည်းညျှေဲမ်ဒဲႈဟံင်းဘိုး အံဝ်းအူဘော်က်နာ်ႏအေ။’’ 

နာည်မာ် ဟည်တောႇအေဲမ်းငါည်း ဂီကျောႈတာ့်အေဘာည်းမှေဲ့မာ် အေဟည်ဘူကဆိုည်ႇမ ပံင်ဒါ်ႈအန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း နာည်ဟည် တကေဲပ်လေႈဂုင်ဂျိုင်းအန်း တံင်ကတာည်းဒါ်ႈ...

 အေ.... ပ္လိုတ်ဒဲႈဟံင်း ပံင်ကလူည်ႇအံဝ်းနာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈအေဲမ်းငါည်းအေ ဟည်နိုက်အူန်းပေါႇ တံင်ပိုင်း ငါည်းအန်း။ 

ဟည်ဇောႈလေႈ  ဘာည်းပေါႇ အေဲမ်းကလာင်းဟာ့်။ အေမာ်ဟည် ကရဲပ်လေႈဖာ်ႈငါည်းအန်းဒါ်ႈ.....

နာည်.... ပံင်ဆီင်ဒါ်ႈအံဝ်းစံင်နည်မိုႈ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဆီင်ငေဲႈတိူဝ်ႈဟိုက်ငါည်းအေ ပါ်အေဲမ်း ငါည်းတက္လူႈဘာည်းဇေဲန်းဟာ့်။ အေမာ် ဟည်ဆီုပ်ဒါ်ႈဘိုး....

အာည်းအာဝ်ပေန်ဘိူန်း။ မည်းမိုႈတူအီးကီုင်းခယ် အံဝ်းမိုႈတူအီး ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း....

အူဆငည်း ဇေဝ်းဇေဝ်း အံဝ်းနံင်လိုႎီးပါ့်ကီုင်းယေး.... 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ဆာ်မည်းဒါ်ႈလာ် ကမေဲႈအံဝ်းခည်းခည်း မည်း ဒဲႈအံဝ်းဟာဝ်းနာ်ႏ...

ဆာ်လှာ်န်းမှေဲ့ နံင်ဒည်တာ့်အံဝ်း။ 

အံဝ်းပ္လိုတ်ဒဲႈအိူဝ် ပံင်က္လူည်ႇမည်း....

မည်းလိုနာ်ႇအူန်း ဘာည်းမှေဲ့မာ် အာည်းအာဝ်ဘိူန်းမဂေါ်ည်းအူဒီ။ 

မည်းမာ်မေဲႈ ပံင်ကကာမ်းမည်း အံဝ်းမာ်မေဲႈ ပံင်ကကာမ်းအံဝ်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ဘီးႎီုန်အံဝ်းနာ်ႏ၊ မည်းခူဒေဲႈယံဝ့် ပါ့်အံဝ်း။’’ 

ယာမ်းဂီဒါ်ႈ အေတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈပိုင်းငါည်းနာည်မာ် ဟည် နိုက်ဒို့ အေဲမ်းငါည်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီးအန်းဟည် ယာ်ည်ႇဇံင်းဖာ်ႈဒါ်ႈ....

အေ... မှေဲ့အံဝ်းနံင်ဘာည်းရေဲန်း အံဝ်းအာဝ်ယမလှေဒီး။ 

အာဝ်ပေန်ဘိူန်းအေ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ႎီးမှော်ႇဘိုးနာည်ဒါ်ႈ....

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.......၊ ဆီအန်းဘာည်း မည်းဆံမ်ဒေဲႈဘျားလာ် လေဲပ်ဟိုမ်းပိုမ်းတံင်ဆဲင်နီး။’’

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ် တညာဝ်းပံင်ဒါ်ႈအေဒီး အန်းဟည်ယံဝ်းဘိုး အူဘော်က်ဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ကလာင်း တာ့်အေဒါ်ႈ...

အေ... ဆဲင်နီးမိုႈ ဆဲင်ယေး။’’

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီး အန်းဟည်ကႎီင်ပေါႇ ငါည်းအန်း ဟည်အေဝ်းပံင် အာည်းတာ်နာည်ဒါ်ႈ...

စာည်းနာည် မည်းမအေဲႈကံတ်ခည်းဒီး၊ အညျီမာ် မိုႈႎါးမည်းမိုႈ တားဆထေးကာည်း ယားဆထေး ပံင်ရေဲန်းမည်း တာ်ဘူနာ်ႇမာ် မိုႈ ကူန်မည်းကာည်းမာမည်းမိုႈ၊ ပဲမအေဲႈကံတ်ခည်းခည်းဒီး။ 

မည်းလိုပေါႇ ဘိူန်းဆူးဟာ့်.... 

အံဝ်းကော်လာ်ဒါ်ႈ မည်းခူဒေဲႈယံဝ့်ပါ့်အံဝ်း စံင်နည်အခည်း မိုႈ အံဝ်းလိုဒဲဝ်းဟာဝ်းဒနီး။’’

 နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈပေါႇ….

“မှေဲမည်းနံင်ဟာဝ်းအေ ကဲရေဲန်းထင်ဘူနာ်ႇအံဝ်းမာ် မိုႈလိူည်ဒို့ ပံင်တဂေန်းအံဝ်း ကဲအာဝ်နာ်ႇမဆိ၊ မိုႈဒို့ လီုင်အံဝ်း ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မည်းရေဲန်းတံင်နီး။ 

ဆာ်မည်းဘူကျိူက်မာ် အံဝ်းနံင်ဘူဒေဲႈမ ခံဝ်အူဘော်က်ပါ့် နီးနာ်ႏ အေ။’’ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေဟည်လည်လေႈဟာဝ်းပေါႇ ဒအနာည် ဟည် ဒါ်ႈ......

မည်းခူတောႇဒေဲႈလဘာ်န်းအံဝ်း၊ ဆာ်မည်း တောႇဒေဲႈလဘာ်န်း အံဝ်း၊ ​အံဝ်းနံင်ဘူကျောႈမ တာ့်မည်း ပါ်ဇို၊ အံဝ်းနံင်ကအီႈ ပေါႇမည်း ပါ်ဇိုဟာ့်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဘူယမတောႇလဘာ်န်းအေ ဟည်အံက် ပေါႇ တံင်တနှာ်င် အီးဂေါ်ည်း လအာည်ႇဆဲင်ကဲဒီး ဂီဒါးလာ် တည်းအန်း ဘိအူန်းလာ် ငါည်းအန်းဘာည်းဇေဲန်း။

 ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နာည်နှေးပေါႇ တူအီးနံင်ဘူဆမားႎီးမေဲႈဖေဲမ်း ဟာ့်။ အေမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း ခခေဲင်း ဟည်လေဲပ်တေဲႈဟပ်ဂျိုးအန်း တံင်ကပျာဝ်းဘံဝ်းအန်းဟာ့်။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီမာ် ဟည်ဒေဲႈပါ့် အန်းဒါ်ႈ...

အေ.... မှေဲမည်းနံင်ဟာဝ်း ကံပ်မိုႈအာ်ႇအေ။ မည်းကံပ်ဘူနာ်ႇဟံင်း ခေဲင်းကီုင်းခယ် ကျာင်းလာ်မေဲႈ အီးယံင်းတူအီးအေ။ 

အန်းမှေဲမ်ယံဝ်းပေါႇအခည်းအေ.....ပါည်းဆံမ်ဘူလည်ကလာင်းလာ် နံင်လည်ကဘ္လူႈ။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ပ္လေႈဖာ်ႈဂျိုးအန်းစီဒါ်ႈ...

အီ..... နာည်မိုႈကညားဆဲင်နီးဟာ့်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်းအီမာ် ဟည်ကဒိုန်းပေါႇ ပံင်ဒါ်ႈအေဟာ့်။ အေဟည်ဒါ်ႈ ဘိုး.....

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းလိုလည်လေႈဟာဝ်း ဒနီး၊ အံဝ်းဘူဆီင် ယေဲဝ်းမနာည်။

ဆာ်အံဝ်းယေဲဝ်းအန်း အံဝ်းနှေးနံင်ဆာည်း နှေးနံင်ဆီင်ဇာဝ်း အံဝ်း ဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင်ဘာည်းအေ၊ ပံင်နောႈဆဲဝ်းအံဝ်း ဒါင်းဒါင်းမိုႈ အန်း ထန်ဒဲ့ တူအီးကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းအဲ။ 

အန်းခလံဝ်းအံဝ်းမာ် ပံင်ကလာင်းခလံဝ်းအန်း ပါ်ပည်မေဲႈ မိုႈဒို့ အီးထင်ဒဲ့အံဝ်း။

နှေးပေါႇ အံဝ်းမိုႈတူအီးဆီင်ဘိူန်းရိူန်း၊ တူအီးနောႈကောက်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းပေန်ခည်းနောႈဆဲဝ်း အီ....။”

ႎါည်းဒီး အီမာ် ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်အေ စာနံင်ဒဲႈဘ္လော်မ်း တာ့်အေ။ ဂေါ်ည်းအူတည် အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 “အံဝ်းဟည်ကျောႈဟော်ည်ႇ တာ့်မာအမ်အံဝ်းအီ၊ အန်းဒါ်ႈ နံင်ဒေဲႈ  လာည်းအံဝ်း မိုႈလိူည် အံဝ်းလိုဟာဝ်း လီုင်ဇာ်န်းအူထုင်၊ ကေးစူးဒါင်း နာ်ႏအီ..... မည်းမိုႈဘံဝ်ဖီုင်းပေန်စာအံဝ်းဟာ့်။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 တံန်နှေးလိူည်းအေ၊ မိုႈမာ်မိုႈအူန်းပံင်ဒါ်ႈမည်း၊ ဆာ်မိုႈအံဝ်းမာ် နံင်ဘာည်းလိူည်မည်း။ မိုႈလိူည် ဆေဲမ်းအီုန်ဒီႈ စီအိဆဲပါ့်နီးအေ။”

 ဘည်ဘာည်းမာ် အေနာ်ႇလိူည်ဒါ်ႈ….

အံဝ်းဘူဆီင်ဂေါ်ည်းတီက်တီက်။ အန်းဟည် ဒါ်ႈဘိုး တာ့်အီ...

အီ... အံဝ်းဘူကလာင်းမ တာ့်တားဆထေးကဲ ဆာ်ကဲမှော်ႇဒေဲႈ မည်းစီဒါ်ႈလိူည် အေဟည်ဟာဝ်း ရေဲန်းဒီဟည်းနာ်ႏ။ 

ဆာ်အံဝ်းကလာင်းမာ် ကဲနံင်အာဝ်ဒဲႈစံမ့်အံဝ်း လည်လေႈဟာဝ်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းနံင် ကလာင်းအူန်း တာ့်အညျီ။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီမာ် ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်ပေါႇအေဒါ်ႈ...

အေ.... အံဝ်းနံင်မှာန်းဒဲႈဆူးစာမည်းနာ်ႏ။ ဒဲႈမည်းဘိူန်းလာ်ဟာဝ်း ပါ့်ဆီင်ဟာဝ်းမည်းဒီးနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်နှံက်အူန်းမည်းပါ့်နီးနာ်ႏအေ။’’ 

အေမာ် ဟည်အေဲဝ်းဖာ်ႈ တာ့်အီး ဟည်လည်လေႈဟာဝ်းပေါႇဟာ့်။ ဇိုလည်လေႈဟာဝ်းအေဒီး အီးမိုႈ ညျီမာ် ဟည်လေႈဟာဝ်းပါ့်စာည်းအန်း၊ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ်ညျီကဲ အန်းစီဟည်ဂျာ်ႇဒါးညျီကဲ ဂီယာမ်း လာ်ဘာည်းဇေဲန်း။ 

အေမာ် ဟည်လေႈစာ်မ်း ခရာ်ည်ႇဆဲင် အန်းဟည်ဟာဝ်းယေဲဝ်းလာ် နာည်ဂီယာမ်းအူန်း တံင်ယညျီ ကဲဘာည်းဇေဲန်း၊

 အေမာ် ဟည်အံက်လာ်ဒါး ဂီဘိမိုည်ႇအန်း ယာမ်းအူန်းလာ် ခနား တံင်ပိုႈဒီးဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူဇို အေဟည်ခူတ်ႎီုန်ဖာ်ႈ အေဲမ်းငါည်းအန်း ဟည်ဘူ ကလာင်းမ တာ့်ဆိ၊ ဟည်ကႎီင် တိုးအန်း လည်လေႈဟာဝ်း ဒဒီးဟာ့်.....။ 

အေမာ် ပါ်တဂေန်းဒေဲႈ ပံင်ဘာည်းအန်းကဲကဲဒီး ဂီဟာဝ်း တံင် အီုန်ဒါ်န်း အန်းအူချှေႈဘာည်းဇေဲန်း။

အီးမိုႈဘျည်းမာ် ဟည်အာ်ႇဒေဲႈတီက်တီက် အန်းဟည်မေဲႈဒေဲႈ နောႈယံဝ်းချှီုက်ချှီုက်ဟာ့်။

ဂေါ်ည်းအူတည် အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ဟာဝ်းဟြာ််ည်ႇလာ်အေ 

ပါ့်ဂေါ်ည်းအေကဲ။

 ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ဘူယေဲဝ်းမအေ၊ အန်းဟည်ယေဲဝ်း လိူည်ဖာ်ႈအီ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီမှော်ႇလိူည်ဖာ်ႈအီဒါ်ႈ....

 “ စာည်းနာည်..... အေဘူဂေါ်ည်းမပါ့်နီး၊ အန်းဟည်လည်လေႈ ဟာဝ်းဟော်ည်ႇ။”

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအီဒီး အန်းဟည်ကမ်းဖာ်ႈ ကဒါ်ႈအန်း စီဒါ်ႈ...

 “အီ... မည်းနာ်ႇလာ့် ပါ့်မှေဲအန်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း။” 

အီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဘိုးညျီ အန်းစီဟည်ဒါ်ႈ...

စာည်းနာည်... ခည်းခည်းအန်း အေဒါ်ႈ ခူကလာင်းတာ့်ဆိ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းမာ် နောႈမှည်စာအန်း... အံဝ်းနံင် ကလာင်း တာ့်မည်း။”

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈညျီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈကျိူက်လာ် ပိုင်းနောႈအီ၊ အန်းစီဟည်အေဝ်းႎါည် တာ့်အီး။ 

နာည်မာ် ဟည်ဆဒီုင်ပေါႇ စာနံင်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအီဒီး၊ အီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

အန်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း ပါ့်မာအမ်အန်း...။” 

စံန်အီဒါ်ႈဟော်ည်ႇဖာ်ႈ ဘာည်းဇေဲန်းမာ် နာည်ဟည်ဒါ်ႈပေါႇ နံင် လည်လေႈဟာဝ်းဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ႎီးတဂေန်းဘိုး ဟည်ႎီးဒေဲႈဘိုး 

ညျှာဘာ်န်းစီနှေးအီးနောႈကီန်း စီဒါ်ႈ...

“ညျီ..... ဆာ်မိုႈအံဝ်းဟာဝ်း အေနံင်အာဝ်တောႇစံမ့် မည်းစီတောႇ ဟာဝ်းလဘာ်န်းအန်း၊ စီဟာဝ်း ဒိူည်းအန်း ပါ့်ကဲန်အမ်နာ်ႏ။ 

ကဇော်ည်ႇဟံင်းဘိုး စာည်းအဲဘိုးအူဘော်က်နာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း ညျီမာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 ဘိူန်းအိူဝ်စာည်.... မိုႈလိူည် ဆာ်အံဝ်းဒါ်ႈခူရေဲန်း မည်းခူရေဲန်း ယံဝ့်.....

မည်းနံင်ဒါ်ႈဘိုးညျံမ်စာ်မ်း အချီုင်အန်း.... စံင်နည်အခည်း အံဝ်းဘူ ဆီင်ဒါ်ႈမဆိ၊ ဂေါႇမိုႈအံဝ်းနာ်ႇမိုႈတာ် မည်းနောႈကီန်းခည်းခည်း။ 

အံဝ်းတေဲမ်ယေဲဝ်းမ မည်းယာမ်းဘာည်းဇေဲန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းမိုႈႎါးမည်း ဆာ်မည်းတဂေန်း ဘာည်းမှေဲ့မာ် အံဝ်းမိုႈလိူည် အီးနံင် ရေဲန်းတောႇ မိုႈလိူည်အီးနံင်ဂေါ်ည်းညျှာမည်းဟာ့်....။’’ 

ဇိုဂီဒါ်ႈညျီတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈအီမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအာမ်းပေါႇ ပံင်ဒါ်ႈညျီ အန်းဟည်တိူဝ်ႈကျိူက် ဟာဝ်းပေါႇညျီတံင်ဒီးဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်ကာည်းအူပီႎါးမာ် ဟည်ကဂျာ်ႇဖာ်ႈ ညျီစီဟည်လည်လေႈဟာဝ်း ပေါႇဟာ့်။ 

ညျီမာ် ဟည်ဘံက်ဟာဝ်းကားအန်း ဂီတောႇဟြာ်ည်ႇဟာဝ်းလာ် အေတောႇအီုန်ဒါ်န်း။

ဘိူဝ်ဟာဝ်းအန်းတာ်အူဇို အန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းယေဲဝ်းလာ် အေဂီ အံက်ငဲဝ်အူန်း တံင်တနှာ်င် ဒီနှံက် အီးတာ် ကားဒီးဘာည်းဇေဲန်း။ အညျီ ဟည်ဇံင်းပေါႇကားအန်း လည်လေႈဒေဲႈဒါ်ႈ....

ပီအေ....။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကဒိုန်းပေါႇအညျီ ဂေါႇမိုႈအန်းတဂေန်း ချှူက်ယာဝ်း အန်းဘယ်လာ် ဘူနှလှူႈတိူဝ်ႈကား ဒေဲႈစံင်းလအာည်ႇငါည်း အန်းဒီး။

အညျီမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး...

ပီအေ... မည်းဆံမ်လည်လေႈဟာဝ်းလာ် ဘာည်းဇေဲန်း။ ဟာဝ်း.... အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းတိုန်းမည်း။

 ယေးဟည်နာ်ႇဟော်ည်ႇမိုႈတာ် မည်းအာန်းလာ်ဟာဝ်း ပါ့်ကဲန်အမ်၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ဟာဝ်း... အံဝ်းနံင်တိုန်းဒဲႈမည်း...။’’ 

ႎါည်းဒီး အေမာ်ဟည်နှလှူႈတိူဝ်ႈညျီ အန်းစီဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းဒါး ဒါ်ႈ....

အာဝ်ဘာည်းဆိညျီ.... မာအမ်းအံဝ်းဒါ်ႈ နံင်ဒေဲႈလာည်းအံဝ်း၊ အံဝ်းနံင်နှံက်လိူည်အန်း။ မည်းႎီး ဟာဝ်းနာ်ႏ။’’ 

ညျီမာ်ဟည်ဒါ်ႈ...

“ပီအေ....... ဆာ်အံဝ်းႎီးဟာဝ်း နံင်ဘာည်းအံဝ်အာဝ်မေဲႈကတိ တာ့်နာည်ယေး မည်းတညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈ အံဝ်းအူဘော်က်နာ်ႏ။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တဂေန်းဖာ်ႈအူတည် စီဒါ်ႈ....

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ဟာဝ်း...... မည်းမာ် နံင်ယေဲဝ်းဖာ်ႈ အံဝ်းစံင်နည် ႎါည်းနီး မည်းနံင်ဘူယေဲဝ်းယံဝ့်။

 အံဝ်းတောႇမည်း အာဝ်မိုႈမ ဂေါႇစာည်းနာည်။’’  

ညျီမာ်ဟည်ဒါ်ႈ....

ပီအေ.... အံဝ်းအခည်း အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇမ ခနားပါည်းစာည်းနာည်။ ဘည်ဘာည်းမာ် စာည်းအံဝ်း အာဝ်တေဲမ်နောႈကီန်းမ ဘာည်းညျှေဲန်း ခံဝ်အူဘောက်။ 

အံဝ်းအာဝ်တေဲမ်ယေဲဝ်းမ အန်းယာမ်းဘာည်းညျှေဲန်း။ ကဆီုဝ်အံဝ်း အခည်း၊ အံဝ်းနှံက်အူန်းပီအေ စာနံင်ႎီးဒေဲႈဘိုး ပါ့်ခလေဲပ်ယေး ဆေဆေ နာ်ႏ။’’ 

ညျီဘာည်းဒါ်ႈ ဘာည်းမှေဲ့မာ် အေအာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆီ ဟည်နှေးပေါႇ တူအီးဘူမေဲႈ ပိုင်းကေဲန်းနောႈ အူချှေႈဟာ့်။

ႎါည်းဒီး ကာည်းမာ် ဟည်ဟိုက်ဖာ်ႈခေဲင်းကား၊ ချှေႈမှေဲ့မာ် 

ဟည်ဘူလေႈမကျောႈ ခံဝ်အူတည်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဂီနိုည်ဟာဝ်းလိူည်ဖာ်ႈ တံင်မိုည်ႇပလိုႈကား ဘာည်းဇေဲန်းဟာ့်။

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဂေါ်ည်းလိူည်ဒါးပါ့်ဒိုင်း စီတိူဝ်ႈ ဟာဝ်းအေဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈဆီုင်ခည်လေႈ ညျီဒီး အန်းဟည်တောႇဟာဝ်းညျီ ဂီတောႇ လာ်တိူဝ်ႈအေ ဂေါ်ည်းဒါး ပါ့်ဒိုင်းဟာ့်။

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်း ဟော်ည်ႇအန်းတာ် အေဟည်လော်တ်ဖေး။ အန်းမာ် ဟည်ဘံက်ဆဲင်ကယ်အန်း ႎီးဟာဝ်းဟာ့်။ 

 အီးမိုႈညျီမာ် ဟည်တိုန်းဖာ်ႈအေ အန်းဟည်လည်လေႈႎီးဟာဝ်း ပေါႇဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းနာ်ႇမိုႈတာ် ဆာ်အန်းကျောႈမာ် နံင်ပေန်လိူည် ပံင်ချှူက်နောႈအေ။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဘူဒါ်ႈမဆိ တာ့်အညျီခံဝ်တည်း။ ဟည်တေဲႈ  ဇာန်ဘံဝ်းအန်း လေဲပ်ဟာဝ်းခေဲင်းဆဲင်ဒီးဟာ့်။ 

ဘ္လံက်၁၀

အီးဒေဲႈဟိုမ်း တံင်ခေဲင်းဆဲင်ဒီးမာ် ဂီုန်းပေါႇခည်းခည်းဟာ့်။ ပံင်အီုမ် ဘျာည်းပ္လေႈကဲတာ် တံင်ဆဲင်ဒီးမာ် မအေဲႈတိူဝ်ႈချှီႇပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်လေဲပ်အံက်လာ် ပါ့်ရီမ်းပ္လေႈအီးတာ် က္လိုက်ပိုႈဒီး၊ ကျောႈမာ် အန်းအာဝ်ကျောႈမ။

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈမာအမ်အန်းမာ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ်အေ စီဒေဲႈ လာ် ပါ့်ဂေါ်ည်းအန်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈမာအမ်အေကဲမာ် ဟည်နာ်ႇဒို့ဒို့ လော်င်အေပါ်ပည်မေဲႈ၊  ဂေါႇမိုႈ အနာည်ဟည်ကျောႈကလာင်း ဟော်ည်ႇဒို့ တာ့်မာအမ်အန်း။

အနာည်ဟည်မှာန်းဘိုး တာ့်မာအမ်အန်း နှာင်းအန်း ကံပ်ဘူ ကလာင်းမိုႈတာ် ဆဲင်နံင်ဟာဝ်းရေဲန်းအေ တာ်ဇီုင်းဒီးမာ် မိုႈလိူည် ပံင်ဟြာ်ည်ႇပ္လေႈအူန်းနာည်စာအန်း၊ အီးမိုႈဆဲင်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်းဒီး။

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဘူမှော်ႇမဆိ တာ့်အေ... ဟည်ယိုင်း ဖာ်ႈအေ လေဲပ်ခခေဲင်းဟော်င်အန်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ်ခေဲင်းဟော်င် အန်းဟည်ဒါ်ႈတာ့်အေ...

အေ...နှဲဝ်းဒါးနာ်ႏ..... မာအမ်အဲနံင်ရေဲန်းဆဲဇီုင်း။ မည်းနံင်ဟည် ကဘျာန်းပိုမ်း မာအမ်အဲ နံင်တေဲႈဒေဲႈ မည်းဟိုမ်းပိုမ်းနာ်ႏ။”

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကငီုက်ဖာ်ႈကေဲန်းအန်း တာ့်မာအမ်အန်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး မာအမ်အန်းမာ် ဟည်တေဲႈလေဲပ်အန်းဟိုမ်းပိုမ်း ခေဲင်းဟော်င် ဟာ့်။

 အီးမိုႈအေမာ် စာနံင်ဟိုမ်းပိုမ်းမာ် အန်းဘူမေဲႈမနောႈ ဂီပေန်လိူည် နောႈဇောႈ၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဟိုမ်းဖာ်ႈအီးချှီုက် ဟည်ပ္လေႈႎီုန် ဘိုးစောအန်း ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ လေႈအေဲမ်းငါည်း ကႎီင်ကဒုအန်း ဂီနှလှူႈႎီး ဘည်ဘာည်းအေဝ်းကညျာႈဒေဲႈ ကာည်းနာည်ဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈ မာအမ်အန်းမာ် အာဝ်ဒါ်ႈမဆိတာ့်အေ၊ ဂေါႇမိုႈအန်းနာ်ႇ မိုႈတာ်အေလိုဖျီမ်းနောႈအန်း။

 အန်းဟည်ဘိဖာ်ႈ မိုည်ႇပလိုႈ စီဟာဝ်းရေဲန်းဘိုး ပံင်လို အန်းတာ် ရေဲန်းဒီး။ 

နောႈအန်းဘည်ဘူပျော်မာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းနာ်ႇမိုႈတာ် နာည်ကမေဲႈ အေ၊ အန်းမာ် ခိုည်းအူထုင် အီုင်ဂီႈအူထုင်ဟာ့်။  

အီးမိုႈအနာည်မာ် ဟည်ဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ အံက်ငဲဝ်အူန်း ဒီအိအန်း။ ဘူနာ်ႇမဘာည်းနံင်ဘာည်း နံင်အီုင်ဂီႈမာ်အာဝ်မိုႈ နံင်ယာမ်းမာ်အာဝ်မိုႈ၊ နံင်ဘိူန်းနောႈမာ်အာဝ်မိုႈ ဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ အံက်ငဲဝ်အူန်းဟာ့်။

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ခည်ညျေးဇေဝ်း အီးမိုႈမာအမ်းအန်းမာ် ဟည်ယိုင်း ဟာဝ်းအေ စာနံင်လေဲပ်ဇီုင်း တံင်ဆဲင်ဒီးအူဆဲင်ဟာ့်။ 

အီးမိုႈကညျားဆဲင်ဒီးမာ် ဂေါႇမိုႈအန်းမိုႈ ဆဲင်ဘံဝ်ဖီုင်းအနာည် စံန်အေဒေဲႈမာ် အန်းဟည်အေဝ်းပေါႇ တာ့်အေ၊ ဟည်ရံပ်လာည်းပေါႇ အေစာနံင်ရေဲန်းဇီုင်ဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ နာည်ဟည်ဆဲက်ဟော်ည်ႇဖိုင်း တာ့်အန်း စာနံင် ရံပ်လာည်း အေရေဲန်းဇီုင်း တံင်ခေဲင်းဆဲင်ကဲဒီး။ 

ဆငည်းအန်းမာ် ဟည်လှာ်န်းဒေဲႈ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ရေဲန်းပေါႇ ခည်းခည်းဇီုင်းအန်း ဂေါႇမိုႈ အန်းမေဲႈ ပံင်အီုမ်ပါဝ်း ဒါ်ႈတာ် နံင်ႎီးရေဲန်း ခြိူဝ်းတအာင်းအန်း နှာင်းဟိုက်ဇားဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် ယာမ်းရေဲန်း အန်းတာ်ဇီုင်း မှာင်ဘော်က်မာ် အန်းနာ်ႇလိူည် နှလှောႈတာ့်အနာည်ဟာ့်။

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းနာ်ႇလိူည်တဂေန်းဒါ်ႈ...

စံင်နည်..... ဒီဒါင်းစာအံဝ်း မိုႈလိူည် အံဝ်းလိုရေဲန်း နှာင်းအံဝ်းဘိူန်း ရိူန်း။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်း ပါ့်စော်င်းအန်း။ အန်းမာ် ဟည်ရီန်းပေါႇခည်းခည်း ပံင်ပနံဝ်းဒဲႈ ဆြာကဲတာ့်အန်း ပါ်ပည်မေဲႈဟာ့်။ အန်းဘည်နှလှောႈစံမ့် တာ့်အေမာ် အန်းအာဝ်ကျောႈမဖိုင်း တာ့်အေ။ ဂေါႇမိုႈအန်းတဂေန်းဒါ်ႈ..... 

ဆာ်အန်းဟော်ည်ႇဒို့ပါ်ပည်မေဲႈ အန်းနံင်ရေဲန်းဒဲႈ ပံင်အီုမ်ပါဝ်းအန်း ကာည်းပံင်အီုမ်ပါဝ်းအေ နှာင်ပေန်ဒေဲႈဟာ့်။

အေမာ် ဆာ်အန်းဂလား အန်းနာ်ႇလိူည်ကျောႈဟာဝ်းဖိုင်း တာ့်အီ ဘာည်းဇေဲန်း။ အီမာ် နာ်ႇလိူည်မှော်ႇ ဘည်ဘာည်းကာည်းအနာည်။ အီးမိုႈညျီကာည်းအိမာ် ဂေါႇမိုႈ ကာည်းဂီလည်ယေဲဝ်း တော်န်းဆငည်း၊ ကာည်းဟည် လည်မှီုတ်ဒေဲႈ ဟည်ဘာည်းဘံဝ်ဖီုင်းဟာ့်။ 

ဆာ်ကာည်းတံန်းမာ် ကာည်းနာ်ႇလိူည် ကလာင်း လော်င်နာည် ကာည်း အေ၊ ကလာင်းဟော်ည်ႇဖာ်ႈ ကျာင်းဘိုးကညျာႈ ပံင်ဘာည်းဒေဲႈ ကာည်းကဲကဲဒီး။ 

အီးမိုႈအီမာ် မအေဲႈခိုည်းပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈအန်းမိုႈ အီးဘျား လာ်ကျိူက်ညျီ။

ဘည်ဘာည်းမာ် ညျီအာဝ်နာ်ႇမမိုႈတာ် အီဘျားလာ်ကျိူက်အန်း။ 

တံင်နောႈအန်းအခည်း...အန်းဂီတဂေန်းလိူည် ဘာည်းဘံဝ်ဖီုင်းဟာ့်။ စာအီအခည်း...  ညျီမိုႈပေါႇ ချှေႈပံင်ကျိူက်အန်း ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အီနာ်ႇလိူည်ကလာင်းလော်င်ကာည်းညျီ တာ့်အေ တညာဝ်းတော်န်းဆေဲမ်းဟာ့်။ 

အေမာ် ဂီနာ်ႇလိူည်ဒဲႈဘ္လော်မ်း၊ ဒဲႈဆတိတာ့်အီ....။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းဟည်နာ်ႇ ဆာ်အဲကမေဲႈအူချှေႈဒီး စာနံင်ကမေဲႈအဲ အန်းအီုင်ဟိူည်းပေါႇအခည်း... ဘည်ဘာည်းမာ် စာနံင်ဘီးအဲ အန်းဒည်း ပေါႇခည်းခည်းဟာ့်။   

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် အယ်အိုည်းပကျိူဝ်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တဂေန်း ဒါ်ႈနံင်ႎီးဆဲပါ့်မာအန်း အူဘော်က်ဟာ့်။

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ကလာင်း တာ့်ကညျားဆဲင်ဒီး ဘည် ဘာည်းတဂေန်းအန်း။ ကညျားဆဲင်မာ် ဟည်ဒဲႈအန်းႎီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်နာ်ႇပေါႇမိုႈတာ် အေနံင်ႎီး ပါ့်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။ ဂေါႇမိုႈ နာည်နာ်ႇလိူည်မှော်ႇ လော်င်အေ တာ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်း အီးမိုႈ ကညျားဆဲင်ဒီးဟာ့်။

အေမာ် ဟည်ဟာဝ်းကလာင်း တာ့်မာအမ်အန်း အီးမိုႈ လော်င်နံင် ႎီးအန်းတာ် ပါ့်ကီုင်းအီုန်ဘျာန်း။ မာအမ်အန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

အေ.....ဘူလိုယေဝ်းမာအမ်အဲတိုန်းဒဲႈ၊ မာအမ်အဲဟည်နောႈတေဲန်း နာ်ႏ။ ဂေါႇမိုႈ မည်းဟည်နာ်ႇ​ကျောႈခယ်ခည်ဂီုန်း။”

အေမာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ တာ့်မာအမ်အန်းဒါ်ႈ...

ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ မာအမ်၊ လီုင်မည်းကလာင်းဒဲႈ အံဝ်းရေဲန်းဇီုင်း တံင်ဆဲင်တော်ည်း။ ကဲမအေဲႈပေန် အခည်းတေဲင်းအံဝ်း။”

ႎါည်းဒီး မာအမ်အန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

“အေ... တညာဝ်းပံင်ဒါ်ႈမာအမ်အဲနာ်ႏ။”

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်းမာအမ်အန်းဒီး....။

 မာအမ်အန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈဘိုး....

အာဝ်မိုႈမ မာအမ်အဲဟြာ်ည်ႇဒဲႈ ဇီုင်းစာမည်း။ 

ဆာ်မာအမ်ကလာင်း ခူဆီင်ဇာဝ်းနာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်နှေးအီးအာမ် ပံင်ဒါ်ႈမာအမ်အန်း စီနှေးဘိုး အီးဆီင်နာ်ႇ ချှေႈအီးကလာင်းဒဲႈ စာအန်းနံင်ရေဲန်းဇီုင်းဒီးဟာ့်။ မာအမ် အန်းမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး...

ပါ်ပည်မေဲႈ မိုႈဒို့အနာည်အေ..... မာအမ်အဲအာဝ်တေဲမ်ယေဲဝ်းမ အီးမေဲႈနောႈချှီႇ ဘာည်းအနာည်။

 အာဝ်တေဲမ်ယေဲဝ်းမ အီးမေဲႈနောႈကမေဲႈဒါင်း ဘာည်းအနာည်။ ဆာ်ဘာည်းမာအမ်အဲတိူဝ်ႈအခည်း အန်းဟည်ပေန်အေ။

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ကဒိုန်းပံင်ဒါ်ႈမာအမ်အန်းဒီး၊ အန်းဘယ် ဘူနာ်ႇ ဘာည်းနံင်ဒါ်ႈ ခေဲင်းနောႈအန်း အခည်း နံင်ခိုည်းမာ်အာဝ်မိုႈ နံင်နောႈကီန်းမာ် အာဝ်မိုႈ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈဖာ်ႈ...

အံဝ်းမာ် ဘူနာ်ႇမမာအမ်၊ ဆာ်ကံပ်မိုႈလာ့်အံဝ်းအခည်း၊ ယာည်းနံင် ကညျားအူန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေန်း အံဝ်းမာ် ဘူဆီင်တဂေန်းမ။”

အေဘည်ဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းမာ် ဘည်ဘာည်းငါည်းအန်း နှေးပေါႇ အီးနှလှေႈ တာ့်အနာည်ဟာ့်။

ႎါည်းဒီး မာအမ်အန်းဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ စီႎီးဒါ်ႈဘိုး....

 “အိူဝ်း....အေ အီုန်ဒီႈနာည်ကဲနံင်ရေဲန်းပ္လေါ်ည်းလေႈစော်င်း ကော်။ ကဲတေဲႇဒေဲႈစံမ့်မာအမ်၊ 

မည်းလည်နံင်ဟာဝ်းလာ့်။”

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်မူႇလေႈဖာ်ႈကေဲန်းအန်းညျှာချှေဲမ်း၊ စီႎီး ဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းဘူဟာဝ်းမ၊ နာည်မာ်အာဝ်ဆီင်ဒဲႈစံမ့်အံဝ်းဟာဝ်း။ အန်းနံင် ကအီႈအခည်းအံဝ်း ဆုင်ခည်ဒေဲႈ အံဝ်းတာ်ပါ့်နီး  အန်းကံပ် ဘူကျောႈ ဒေဲႈဟံင်း တာ့်အံဝ်းခံဝ်အူဘော်က်..... အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ႎီး ယာန်၃အီုင်ဂည်း ကော်မာအမ်။”

မာအမ်အန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေဒါ်ႈ....

 “အေ.... မည်းခူပေန်နောႈကီန်းနာ်ႏ။ ရေဲန်းလိူည် ပံင်ဆီင်ပေန်မည်း ဒီး နံင်ပေန်နာ်ႏ။” 

အေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ တာ့်မာအမ်အန်းဒါ်ႈ.... 

မာအမ်... မိုႈမည်းလိုဟာဝ်း ပါ့်နာည်ကဲ ဟာဝ်းလာ့်နာ်ႏ။” 

မာအမ်အန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ စီလည်လေႈဟာဝ်းလာ် ပါ့်လို အန်းတာ်ဟာဝ်းဒီး။ အေမာ် ဟည်ဟာဝ်းတကျေဲတ်လာ်ဘိုး ဂျိုးအန်း ကဲကဲဒီး။ 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ဘံက်ဟာဝ်လာ်ကား ဟည်ဟာဝ်း စာ်မ်းလာ် ပါ့်ကပီုက်ကီုင်းခယ်ကာည်း ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းဒီးဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ဟာဝ်းတော်က်ဖာ်ႈစုမ်အန်းဒီး ဟည်လည်လေႈဟာဝ်း ဒကီုင်းခယ်ဟာ့်။ ခေဲင်းနောႈ အေအခည်း ဂီတဂေန်းဒါ်ႈ နာည်.... အာည်းနံင်ခညျာန်းဟာဝ်းလိူည် ဘာည်းညျေဲန်းဟီုဝ်။

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းပါ့်မေဲႈတာ်ကား နံင်လေႈပါ့်လှံင်း အေဲမ်းခြီးဒီးဟာ့်။ 

ကညျားကားမာ် ဟည်တေဲႈဖာ်ႈဂျိုးအေ စီဟပ်တံင်ကားအန်းဒီး။ အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

ထန်မှေဲငေါႈကားဒီး ပေဝ်။” 

 ​ကညျားကားဆံမ်ဒါ်ႈ.....

“ဟည်မေဲႈဟော်ည်ႇအီးဒဲႈစာမည်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကဒိုန်းပေါႇအခည်း စီဟည်ဒါ်ႈ....

ချှေႈမှေဲ.... ပေဲဝ်။’’ 

 နူးမာဝ်ချှီႇနူးဒီး။’’

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကႎီင်ႎီးတိူဝ်ႈ ဟည်မိုႈလာ် အီးဟေဲပ်အူန်း မှိုက်ႏႎံင်း ဂီဘိအူန်းငါည်းဒီးဟာ့်။

 

ဘ္လံက် ၁၁

ဘည်ဘာည်းမာ် အေဆံမ်အာဝ်နာ်ႇမမိုႈတာ် အီးချှေဲပ်မှိုက်ႏႎံင်းဒီးမိုႈ  အနာည်၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း  အန်းဟည်ဒါ်ႈလာ်....

 အံဝ်းကံပ်ဘူနာ်ႇဟံင်းမည်း။ ဆီမည်းဆံမ်လိုလာ် ဒဲႈငေါႈကား အံဝ်း.... ဟီုဝ့်...... လာည်းရိူန်းပံင်ဒဲႈမည်း..... အံဝ်းအာဝ်ဆီင်တံက်နှီ တာ့်ချှေႈမှေဲ့။’’ 

နာည်မာ် အာဝ်ကျောႈဒါ်ႈမဆိ ဟည်စူန်းႎီုန်လိူည် ရိူန်းဒဲႈအေဒီး တီက်တီက်ဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင် ဘာည်း  ဟည်လေဲပ်အံက်ဖာ်ႈ တံင်ကားဒီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဂီတိူဝ်ႈႎီးလာ်  အီးအံက်ရီန်းအန်းဒီး တဂေန်းဒါ်ႈ.....

အီးနူးဆံမ်တံန်နှေးလာ့် တာ့်အနာည်။ အာဝ်မိုႈယေဝ်း အန်းတောႇ ဒေဲႈအံဝ်း။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း.... နာည်ဟည်ရေဲန်းထင် ခလာည်းဒါးဟော်မ်းအန်းဒါ်ႈ တာ့်အေ....

 မည်းမိုႈအေမိုႈ။’’

 မည်းဆံမ်နာ်ႇစံမ့်အံဝ်း ဆီးမည်းမိုႈ။’’ 

နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 နာ်ႇအိူဝ်..... အံဝ်းကံပ်မိုႈလာ် အီးတောႇလဘာ်န်းမည်း... အံဝ်နာ်ႇဒို့ လော်င်မည်း။’’ 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေဟည်ဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် ချှေႈဒီးနံင်မိုႈ၊ဘူမိုႈနာည်၊ အန်း ဟည်ကဘျိူက်ပေါႇ နောႈအန်း မှော်ႇႎါည်ဒါ်ႈ.....

 ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မည်းစီကလာင်းဟံင်း ပါ့်မှေဲအဲစာ်မ်း စံင် နည်....”

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အေ....

 “ပါ့်နီးမိုႈ ပါ့်ဂေါ်ည်းအီးပဲန့် ပံင်ကမေဲႈအံဝ်း။’’ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီး အန်းဟည်ဒါ်ႈပေါႇ နံင်မိုႈနာည်ဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဒါ်ႈ......

 “မိုႈပဲလေႈစော်င်းအီုန်ဒီႈ.... ဆီအန်းဘာည်းဆံမ်စာ်မ်းစံမ့် ပါ့်နီး။’’

 ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ကဒိုန်းပံင်ဒါ်ႈအေဒီး စိပူည်ႇလေႈလာ် မှိုက်ႏအန်း။ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈလေႈရာ်ည်ႇကား ဟည်ဘူတိူဝ်ႈမ နာည်ခံဝ်ချှီုက်။ ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်အေဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းဒါ်ႈနံင်တောႇႎီးမည်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆီ။

ဂေါ်ည်းအူတည် အန်းဟည်တိုႈဖာ်ႈ ဖေဲမ်းဒါင်းအန်း စီႎီးဒါ်ႈ တာ့်အနာည်.....

 “အံဝ်းကာည်းမည်း အာဝ်လည်မှီုတ်မထန်ဇေဲန်း။”

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ႎီင်ႎီးညျှာအေ စီဒါ်ႈ....

“အေ... မည်းအာဝ်နာ်ႇဟီုဝ်နောႈအံဝ်း။” 

ခည်းခည်းအန်း နာည်ဒေဲႈကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းဒီး မိုႈစာနံင်ဒေဲႈဟြာ်ည်ႇ တိူဝ်ႈဘည်ဘာည်းဂေါ်ည်း ခြိူဝ်းရူမာည်း တံင်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းဟာ့်။

ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဆံမ်အာဝ်ကလာင်းမတာ့်အေ ပံင်နံင်ႎီးရေဲန်း အန်းဒီး။ ဂေါ်ည်းအူတည် အေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဖာ်ႈ....

“နာည်.... မည်းႎီးဟာဝ်း ပါ့်ကီုင်းခယ်ပဲ စံင်နည်..... ဆီမာ် မည်းအာဝ်ဒါ်ႈတာ့်အံဝ်း ဆံမ်ဆမားစံမ့် တောႇဒေဲႈအံဝ်း..... ထုင်းမှေဲမ်း ယေးတအာင်း အာဝ်မေဲႈမထုင်ယိုင်းႎီးကော်န်းအီးမာည်း ပါ့်ခလေဲပ်...။”

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်း နာည်တာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအေဒီး အန်းမာ် ဟည် အေဝ်းဖာ်ႈ စီတိူဝ်ႈငါည်းအေဒါ်ႈ....

 “အေ.... အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းဒါ်ႈနံင်တောႇႎီးမည်း၊ 

ဆာ်အံဝ်းဒါ်ႈဘာည်းညျှေဲန်းမာ်.... နှေးဘိုးအီးအာဝ်မိုႈ အံဝ်းဒေဲႈနီးဒီး အန်းတောႇအူန်းစံမ့် ဂေါႇမည်းဟာ့်။ 

အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဒေဲႈ ဂေါ်ည်းဘံင်အူပကျိူဝ်းဒီး...။”

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ႎီးဆာည်းဘိုး ပံင်ဒါ်ႈအန်း ငါည်းအန်း ကံပ်ရာ်န်းဘိုးဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည် ႎီးမှော်ႇဘိုးနာည်ဒါ်ႈ....

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... ပါ့်မှေဲမည်းနံင်ဂေါ်ည်း၊ မည်းကာနာ်ႇ ဘည်ဘာည်းနံင်လေဲပ်လေႈ ခေဲင်းကီုင်း အီုမ်ဘျာန်း။”

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဘိုးအေဒါ်ႈ....

“အံဝ်းအာဝ်ယံဝ်းဆိအေ၊ မည်းကံပ်ဂေါ်ည်းအူန်း အံဝ်းနာ်ႇအူန်း မည်းနံင်အာဝ်ပ္လေႈႎီုန်စံမ့်အံဝ်း အူချှေႈကီန်းဒည်းမိုႈ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ် တညာဝ်းကျောႈဒါ်ႈအနာည် အန်းဟည်ဘျား ႎီးဖာ်ႈ အေဲဝ်းဟာဝ်းညျှာဘာ်န်း စီဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “ဘည်ဘာည်းမာ်.... အာဝ်ဘိူန်းနာ်ႇ.... ဒေဲႈဂေါ်ည်းပါ့်ခလေဲပ်ယေး အီးနံင်ဒါ်ႈဒို့တာ့်အံဝ်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ်ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်းအေ စီအေဝ်းဒါးဒါ်ႈ....

 “ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းစီဒါ်ႈလာ် နံင်ခါတ်အံဝ်းဂေါ်ည်း ပါ့်ခလေဲပ်အူဒီ၊ ဆာ်အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း ပါ့်မှေဲ့ အံဝ်းစီနံင်တေဲႇမည်း ဒေဲႈပါ့်အံဝ်းဘိူန်းလာ့်။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဆကေႈဖာ်ႈနာည် စီဒါ်ႈ....

 “ဘည်ဘာည်းဒါ်ႈမည်း နှေးပေါႇအံဝ်းတံန်းဆေဆေ နှေးပေါႇ အံဝ်းဘူမေဲႈဇီုင်းဆိ။” 

 “အံဝ်းညျံက်လိူည်အေ....... မည်းဘူနှေးမ ဘာည်းအီးပျီမ်း၊ မည်း နှေးအခည်း တူအီးနောႈချံက်။” 

အေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.....

 “ဆီရေဲန်း နှာင်းအံဝ်းဘာည်းညျှေဲန်း အာဝ်မိုႈမည်း။” 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈလေႈ ရာ်ည်ႇမိုည်ႇပလိုႈကား စီယေဲဝ်း တင်းညျံဝ်းအီးညျိူဝ်းချှီႇအူန်း တံင်ခေဲင်းတိုင်နား၊ အီးမိုႈ အရော်င် ဆာင်ငည်းမာ် ဟည်ထော်င်ဒေဲႈ တံင်တင်းညျံဝ်းကဲကဲဒီး။ 

ဒတင်းညျံဝ်း ကဲကဲဒီးမာ် ဆံမ်မေဲႈဘိုး ဂေါင်းဇား အီးကပါ်အူန်း ဘာည်းဇေဲန်း။

 ခူအီးပူႇဒေဲႈ ပါ့်ကလားနာည်မာ် မိုႈပေါႇခူးကိုက်ယေန်းဆိချှီႇ၊ တောႇဒေဲႈဘိုး အူႈညျှူးတင်းညျံဝ်း ကဲကဲဒီးဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း နာည်မာ် စီတေဲႈတည်းအန်း ဆီုဝ်လေႈလာ် ရာ်ည်ႇကား ဂီရည်ႎီးရည်းဟာဝ်း တောႇခူးဘာည်းဇေဲန်း။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဘျားတိူဝ်ႈႎါည်ငါည်းနာည် စီအေဝ်းတောႇဘိုး နာည်ဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်လာည်းလေဲပ်ဘိုး တည်းအန်း စီကႎီင်တေဲႈ   စက်ပံင်ဒါးတာ် ငေါႈအရာင် အီးဂေါ်ည်းတံင်ဇာန်ဘံဝ်းအန်းဒီး။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကကဲန်းပေါႇလာ် ရေဲန်းထင် တူအီး အီးအိငါမ်းအူန်းဟာ့်။ 

 ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်နာ်ႇအူန်း မိုႈတာ် အေဂီရေဲန်းထင်အိဘီး။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည် ငေါႈႎါည်အရာင်အေလအာည်ႇ စီငေါႈ လေႈလာ်ဂေါင်း၊ တည်းညျံဝ်း၊ ပိုႈဘျည်းအီးဂေါ်ည်း ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်း ကဲကဲ ဒီးဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူတည် ကားဘံက်ကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်ခေဲင်းလှံင်းအေဲမ်းခြီးဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကပ္လါႈဒေဲႈဖာ်ႈ ငါည်းအန်း လေႈဒေဲႈလာ်ဒကား ဒီးဟာ့်။ 

နာည်မာ် ဟည်တေဲႈဖာ်ႈ ဇာန်ဘံဝ်းအန်း စီလေႈဒေဲႈလာ် ရာ်ည်ႇကား ဒီးဟာ့်။

 ပါ့်ဒီဇံင်းကားကာည်းဒီး ဆံမ်မိုႈလအာည်ႇ မိုည်ႇပလိုႈကလာႈ လှံင်းအေဲမ်းခြီး၊ ပါ့်ဒီးဆံမ်မေဲႈအီးယံင်း ပံင်ဟိုမ်းပံင်စိုင်း ဂီုန်းပေါႇ အခည်းဟာ့်။ 

ယာမ်းဇေဲန်း အေစီဒါ်ႈတာ့်နာည်...

 “စာည်းနာည်... ဟည်စာ်မ်း လှံင်းယေး..... မိုႈလိူည်..... ညျံမ်စာ်မ်းမ ပါ့်ခလေဲပ်၊ နံင်လိုဟာဝ်းဘိုး။ မည်းလည် ပါ့်မှေဲမည်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း။”

 အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈအေဒါ်ႈ....

 “အာဝ်ဘိူန်းဟီုဝ်... တောႇႎီးမည်း။” 

အေမာ် ဟည်ငေါႈႎါည်ဘိုး တည်းနာည်ဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းမှော်ႇချှီႇချှီႇ ဘာည်းမှေဲမည်းနံင်ဘာည်း။” 

နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈလာ်ဒါးဒါ်ႈ....

 “အေ... ခူနောႈညျာပ်စာအံဝ်း၊ အံဝ်းဟည်တင်ချင်အူန်းဟော်ည်ႇဒို့၊ ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်းဂေါ်ည်းအူန်း ခေဲင်းလှံင်နီး။ အန်းဒါ်ႈနံင်ဒေဲႈလာည်းအံဝ်း ပါ့်ဇံင်းကားနီး... 

အန်းမိုႈစံမ့်ဘံဝ်ဖီုင်း မိုႈစံမ့် ႎါးအံဝ်းဟာ့်။ မာအန်းကာည်း 

ကူန်အံဝ်းမိုႈ အီးယာ်ည်ႇဒေဲႈတံင် ဂါင်းအူဂါင်း တံင်ကီုင်အီုမ်ဘျာန်း  မိုႈဖာ်ႈကဲဟာ့် မိုႈခြိူဝ်းယေး.....

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မည်းခူနောႈညျာပ် စာအံဝ်း နာ်ႏ.... ယေးမိုႈ ကော်န်းကဲန်ကော်န်းပေဝ်ဒီး။

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈဟာဝ်းဖာ်ႈ ပါ့်ပါင်းအီုန်ဒါ်န်း စီဒါ်ႈ....

 “အေ...မည်းကဘျာန်းလာ်ပိုမ်း၊

 ပါ့်နီး အီးယံင်းဆဲင်ဂီုန်းအခည်း။ မည်းနံင်ဘူအောမ အံဝ်းဟိုမ်း ဟီုဝ်....

တူအီးနံင်ဒေဲႈလာည်းအံဝ်းမာ် ညျံမ်ဒေဲႈ တူအီးအီးနံင်ဒေဲႈလာည်း မည်းမာ် ညျံမ်စာ်မ်း.... အာည်းဟာဝ်း အံက်ဆဲ တံင်ဆဲင်အူဒီယေဝ်း။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ နာရီအန်းဒါ်ႈ.....

 “မိုႈအိူဝ်ဒီ... ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနံင်ယိုင်းမည်းဟိုမ်း ပါ့်ဆဲင် ကျိူက်အံဝ်း မည်းနံင်ဘူဘီးယံဝ်း ခံဝ်ဘော်က်။” 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈ အေဒါ်ႈ....

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း.... ဟာဝ်း၊ ဟား..... အေယိုင်ဆဲအံဝ်းဟာဝ်း ပါ့်ဆဲင်ဇိူဝ်ႈအီးတာ်တဲင်ခွါ ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။”

 တဲင်ခွါပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီးမိုႈ ဖိုင်းညျာကျောႈခယ်။ ႎါည်းဒီး အေဟည် တိုႈဖေဲမ်းဒါင်းဒါ်ႈ....

 “မည်းမိုႈပေါႇ အီးတူည်းခူအီး၊ ဟာႈ၊ တောႇဒေဲႈအံဝ်း။

 အီးမိုႈနာည်မာ် ဂေါႇမိုႈ အန်ဘူတေဲမ်စာ်မ်းကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း ဟည် လှာ်န်း၊ အန်းဟည်တိူဝ်ႈႎီး တိူဝ်ႈဟာဝ်း ဟည်တောႇဟာဝ်းလာ် လဘာ်န်း အေဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းဇံင်းလာ် တံင်ဆဲင်ဖိုင်း အီးဂေါ်ည်းရီမ်း ကလာႈဒီး။

 နာည်မာ် ဂီအေဝ်တောႇဟာဝ်းဖာ်ႈ လဘာ်န်းအေဟာ့်။ အန်းအာဝ် နာ်ႇမ ဘည်ဘာည်းနံင်ကျောႈ တာ့်အီး၊ ဂီတိူဝ်ႈငါ်ႇလာ် ကျောႈပံင် ဂီဒါ်ႈ အေကာည်းကညျားဆဲင်ဒီးဟာ့်။ 

ႎါည်းဟော်ည်ႇဇိူဝ်ႈကာည်းတာ် ကဲတ်ဖိုင်းဒီး အေမာ် ဟည်ယိုင်းဘိုး နာည် ဟာဝ်းအံက်တံင်ဆဲင်ပိုမ်း အီးဂေါ်ည်းရီမ်းဆဲင်ဖိုင်းဒီးဟာ့်။ 

ကာည်းနာည်မာ် ဟည်ဟာဝ်းအံက်လာ် ပါ့်ပဒေဲန့် အီးဂေါ်ည်း ပါ့်စောက်ဒီး။ 

အီးမိုႈ နာည်ဟည်အာန်းလာ် အံက်တံင်တနှာ်င် အီးဂေါ်ည်းရီန်း ပဒေဲန့်ဒီး၊  အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “အီုမ်ဖါဝ်းဆဲနာည်။” 

ဇိုဂီတိူဝ်ႈငါ်ႇ ပံင်ဒါ်ႈအေတာ်အန်းဒီး။ အေဟည်တေဲႈလာ်စေ စီခူတ် ဒဲႈလာ် တနှာ်င်အံက် နာည်၊ ႎါည်ခူတ်ဟော်ည်ႇအန်းဒီး စီဟဒါ်ႈ....

 “အံက်.... ဟည်ဘိူန်း၊ ပါ့်ယေးကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း အာဝ်ဘာည်း ကီုင်းပဲ၊ အန်းမေဲႈဂီုန်း အခည်းကဘူႈ အံဝ်းယံဝ်းမည်းပေန်ဆတူး။” 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈအေ စီဒါ်ႈ...

 “ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏအေ။” 

ႎါည်းဒီး အန်းဟည်တေဲႈဘိုးစေ စီခူတ်ဒဲႈဘိုး တနှာ်င်စာနံင်အံက် အေဟာ့်။ 

ကာည်းမာ် ဟည်တာ်မ်း ဖာ်ႈ ပံင်နံင်ဟိုမ်းကာည်း။ 

ဇိုဂီနှံက် ကာည်း တာ် ပံင်ဟိုမ်းကာည်းဒီး .....

အေစီ ဟည်တိူဝ်ႈဒါးငါည်းနာည်ဒါ်ႈ....

 “နာည်...။” 

 ဟား... အာဝ်မိုႈဆိ။” 

ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး....

 အေ... ဆီမည်းနံင်ဒါ်ႈ ကလာင်းဒေဲႈ အံဝ်းနှံက်အူန်း စာနံင်  တညာဝ်း၊ အံဝ်းဘယ်နှံက်မည်းဆေဆေ။ ဆီမည်းနံင်ဒါ်ႈ....

ကျောႈပံင်ဒါ်ႈမည်း ပါ်ပည်မေဲႈမာ် အံဝ်းကအာ်မ်းအူန်းဒို့နာ်ႏ၊ မည်းဂီကအီႈအူန်းအံဝ်းဟီုဝ်....

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ကော်န်းအီးမာည်းချှေႈနီး နံင်တညာဝ်းလာည်းဒို့ ပံင်ကလာင်းမည်း ပါ်ပည်မေဲႈ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ် တညာဝ်းကျောႈနာည်ဒီး အေမာ်ပါ်ခိုည်း ပါ်နောႈကီန်း ပါ်ဆီင်ယာမ်း တံင်ပိုင်း နောႈအန်းမာ် ဟည်နှေးအီး ပေန်နောႈကီန်းကံမ်းဒေဲႈဟာ့်။

 ဂေါႇမိုႈ အန်းဆီင်နာ်ႇ နာည်ဆံမ်အာဝ်ကျောႈဒေဲႈလာ် တာ့်အန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ...

 အံဝ်းဘူမှော်ႇယံဝ့်ဒါ်.... အံဝ်းကံပ်ဘိူန်းဟော်ည်ႇအံဝ်းဂေါ်ည်းရီမ်းအန်း။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေဲမ်းငါည်းအေမာ် ဟည်ဂါင့်ဒေဲႈပေါႇဟာ့်။ အန်းမာ် ဟည်တဖျဲပ်ဖာ်ႈငါည်းအန်း စီဒါ်ႈ....

“နာည်.... ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ။ အံဝ်းခိုည်းအခည်း အံဝ်းဘိူန်းလာ် ယေဲဝ်း တူအီးဘာည်းမည်း။ 

မည်းဂီဒါ်ႈ တာ့်အံဝ်း ပ္လိူတ်ဒဲႈ ပံင်က္လူည်ႇမည်းဒိူဝ်း... 

ခည်းခည်းအန်း အံဝ်းအာဝ်းမေဲႈမယာမ်းကအီႈမည်း ခံဝ်အီးချှီုက်၊ အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ရေဲန်းအံဝ်းဘီးမည်းမာ် အံဝ်းအာဝ်ဘိူန်းမဘီး ခံဝ်အူဘော်က်၊ ယီင်ရေဲၚ်းမှေဲ့ယီင်အာဝ် ဘိူန်းဘီးမည်း...

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းတဂေန်းပေါႇ ယာမ်းဘိူန်းဂေါ်ည်းအံဝ်းတာ် ရီမ်းမည်း အံဝ်းနံင်ကလာင်းပေါႇ အီးဂေါ်ည်းတံင်ခေဲင်းနောႈအံဝ်း။” 

ယာမ်းဒါ်ႈအေဒီး အီးမိုႈနာည်မာ် ခိုည်းယာဝ်း ကံပ်ပေန်အေဲမ်း ငါည်းဂါင့်ဟာ့်။

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇ အေတာ်ဘာည်းဇေဲန်း နာည်မာ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 “အေ... အံဝ်းမာ် တံန်နှေးလိူည်တာ့်မည်း ဘေဲႇပံင်ကိက်ဒဲႈမည်း တာ့်အံဝ်း ပါ့်လိုင်းပိုႈဒိူည်းမာ် အံဝ်းဟည်နာ်ႇဟော်ည်ႇ..... အံဝ်းဘီး ကလာင်းတာ့်မည်း…. 

ဘည်ဘာည်းမာ်..... အံဝ်းဆီင်ယေဲဝ်းလိူည် အံဝ်းတညာဝ်း မည်းဒါ်ႈ လည်လေႈ ဒါးမိုည်ႇမည်း ဘာည်းဇေဲန်း.....

ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ...အေ၊ အံဝ်းမာ် ခိုည်းအခည်း အံဝ်းဘိူန်းလာ် ယေဲဝ်းမည်း ဘိူန်းလာ် ကမေဲႈမည်း။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မည်းခူနောႈကီန်းနာ်ႏ။ အီးမိုႈ ပံင်အိအီုမ်ပါဝ်း မည်းမာ် အံဝ်းနံင်ရေဲန်းအန်းပေန်ဒေဲႈပေါႇနာ်ႏ။ 

ဂေါႇလီုင်အီးဒီး အံဝ်းစီလေဲပ်ဒေဲႈလာ် ခေဲင်းကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း စာနံင်  ဒေဲႈတိူဝ်ႈ ဘည်ဘာည်း နံင်ရေဲန်း နှာင်းအဲကံပ်ဟိုက်ဇိုက်ဇား မိုႈစံမ့် စာနံင်ဒေဲႈရေဲန်း ပံင်တဂေန်းမည်း ပေန်ဒေဲႈဟာ့်နာ်ႏ။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ခိုည်းယာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီး အေဲမ်းငါည်း ကံပ်ခလိုင်းဇောႈလေႈဒို့ တံင်ကလား အန်းဟာ့်။ နာည်မာ် ဟည်ခူတ် ဒဲႈဖာ်ႈ အေဲမ်းငါည်းအေစီဒါ်ႈ....

 “ခူယာမ်းယံဝ့် အီးနံင်ဒါ်ႈဘိုး အံဝ်းဘယ်ဟိုမ်းမည်း။”

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ ဟည်တေဲႈစေ အီးဂေါ်ည်း တံင်ပဒေဲန့် အံက်ကာည်းဒီး ခူတ်ႎီုန်အေဲမ်း ငါည်းအန်း။ 

ကာည်းနာည်မာ် ဟည်လည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်း စီကညျာႈဖာ်ႈ ဂီဟိုမ်း လာ်ပိုမ်းတဲဝ်း ပံင်တာ်မ်းအူန်း ကာည်းကဲကဲဒီး။

 ဂေါ်ည်းအူတည် ဖိုင်းနာည် ဟည်ဟာ်မ်း....

 “တီင်..တီင်....တီင်......။”

နာည်မာ် ဟည်ႎိူဝ်ႈတိူဝ်ႈဖာ်ႈဖိုင်းအန်း စီဒါ်ႈတာ့်အေ.....

 “အေ.... ႎါးအံဝ်း ဟည်ကျောႈဒေဲႈ ပါ့်မှေဲနံင်ဒါ်ႈတာ့်အန်း။” 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “ဒါ်ႈ.... ပါ့်ဆဲင်ဖိုင်း အေဲမ်းပါင်လာင်။” 

နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈဟာဝ်း တာ့်ႎါးအန်းဘာည်းဇေဲန်း။ ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈဖိုင်းအေမာ် ဟည်ဟာ်မ်းဒေဲႈ ဟာ့်။ 

ကာည်းနာည်မာ် ဟည်လည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈစီကညျာႈဘိုးအူဘော်က်ဟာ့်။ အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဘိုးဖိုင်းအန်းဒါ်ႈ.... 

တူအီးပါ့်ခလေဲပ်ဟည်ကျောႈဒေဲႈ စာည်းနာည်။ အံဝ်းမာ် ဟည်လို ႎီးဟာ့်။”

နာည်မာ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.... 

“အေ... ဒဲႈအူန်းတာ့်အံဝ်း ခံဝ်မာ်တဲင်ခွါမည်း၊”

 ပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီးမိုႈ ဖိုင်းနံမ်ပါတ်အေဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ဟပ်ဒဲႈဖာ်ႈ ဖိုင်းနံမ်ပါတ်အန်းတာ့်ခေဲင်းဖိုင်းနာည်၊ ႎါည်းဒီးနာည်ဟည်တေဲႈဖိုင်းအန်း ကိက်ဟပ်ညျှာခယ်ဒါ်ႈ…..

 “ပိုင်းနောႈအံဝ်း။” ညျာဘေဲႇခယ်ဟာ့်။

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈပံင်ကိက်နာည် အန်းစီဟည်ဒါ်ႈ....

ဆီမိုႈအီးဒီး။”

အံဝ်းအာဝ်ကလာင်း.... မည်းလိုရေဲန်းမည်းနာ်ႇဘာည်းအံဝ်းရေဲန်း စာနံင်နာ်ႇ ဘေဲႇပံင်ကိက်ဒေဲႈ မည်းတာ်စာအံဝ်း ပါ့်လိုင်းပိုႈဒိူည်း။”

ဘိူဝ်ဒါ်ႈဟော်ည်ႇနာည်တာ်ဘာည်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်း ဆံင်းဖာ်ႈ တာ့်နာည်စီဒါ်ႈ...

ဆာ်မည်းဘူဆီင်ကလာင်းမာ် အံဝ်းဘူမှော်ႇယံဝ့်။”

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈဟော်ည်ႇဖာ်ႈ ဘာည်းဇေဲန်း၊ စီကႎီင်ႎီုန်ပေါႇ ငါည်းအန်း ဒနာည်ဟာ့်။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ စီတိုႈဖေဲမ်းဒါင်းအန်းဒါ်ႈ....

မည်းဘယ်ခည်းအံဝ်းကော် ခည်မိုႈအံဝ်း အံဝ်းကံပ်ဘူယဒါ်ႈဆိ။”

ဘည်ဘာည်းမာ် အေအာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆိ။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း နာည်စီ ဟည်ပေန်ဖာ်ႈဒါ်ႈ....

အိူဝ်းဒါ်...... ချှေႈမှေဲဆာ်ကမေဲႈမှယ် ချှေႈဒီးမိုႈအီးဆိုမ်းဟာ့်..... အံဝ်းနံင်ကလာင်းဟာ့်။”

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း အန်းဟည်ကႎီင်ႎီးပေါႇညျှာနာည်ဒါ်ႈ...

မည်းခူဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်း စာည်းနာည် ဘည်ဒါ်ႈမည်း နှေးပေါႇ အံဝ်းမိုႈတူအီးနောႈဂီုန်း... ဆာ်အံဝ်းဘူကမေဲႈမည်း အံဝ်းနံင်ဒါ်ႈဟီုဝ်.....။ ဘည်ဒါ်ႈမည်း နှေးပေါႇအံဝ်းအာဝ်ကမေဲႈမည်း။”

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအေဒီး နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဒေဲႈပေါႇအူစာ်န်း အီးမိုႈအေအခည်း ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ ဆာည်းဘိုး လီုင်ကျောႈဒါ်ႈအန်းဒီးဟာ့်။

နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

အံဝ်းကိက်အူန်း ဒါ်ႈ ပိုင်းနောႈအံဝ်းနာ်ႇဟာ့်။”

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ...

ချှေႈမှေဲမှော်ႇမည်း။”

ႎါည်းဒီးကာည်းမာ် ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ​လည်တိူဝ်ႈကညျာႈဘိုးဟာ့်။ 

တင်းကမေဲႈအေကာည်းနာည်ဒီး မိုႈပေါႇ တင်းကမေဲႈ အီးမိုႈ အီးမှာန်အန်းဟာ့်။ 

ကာည်းဘည်ဂေါ်ည်းခညျှာန်းဒေဲႈမာ် ဂေါႇမိုႈတံင်ခေဲင်းနောႈကာည်း ပါ်ပါ့်အယ်ချှေႈ အာဝ်မေဲႈ ချှေႈဟည်း ကံပ်လှာန်းမာ် စာကာည်း နှေးပေါႇကာည်းလည်ယေဲဝ်းအူန်း တော်န်းဆငည်း ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ကာည်းလည်ယေဲဝ်းစံင်နည်မာ် ကာည်းအာဝ်ဘာည်းမ တူအီး ဘူလည် ယေဝ်းလှာ်န်း။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ တာ့်အနာည်ဒါ်ႈ.....

 “နာည်.... ဆာ်မည်းမေဲႈ ပံင်နံင်လိုကဇော်ည်ႇ ကလာင်းဒေဲႈ 

တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။ မည်းခူဒါ်ႈ နံင်ရေဲန်းမည်း အူချှေႈနာ်ႏ။” 

နာည်မာ် ဟည်နောႈကီန်းပေါႇဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ အန်းအာဝ်ဆီင် ခညျှာန်းဒအေ၊ အန်းဟည်ဒါ်ႈ..... 

“အေ...ဆာ်မည်းစာ်မ်းပါ့်ခလေဲပ် ကျောႈဒေဲႈတာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။ မည်းခူ အီုင်ဂီႈစာအံဝ်း၊ အံဝ်းနံင်ရီန်း အူဆငည်းဇေဝ်းဇေဝ်း နှာင်းအာည်း 

ဘိိူန်းဂေါ်ည်းအူဒီနာ်ႏ။”

 ႎါည်းဒီး အေမာ်ဟည်ဒါ်ႈ....

 “နာည်... အံဝ်းမာ်တဂေန်းလိူည်ဘာည်းမည်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဂါအံဝ်းအာဝ်ဘိူန်း ရေဲန်းနှာင်းခြိူဝ်း တအာင်း(ရူမာည်း)အဲဟိုက်ဇိုက်ဇား အံဝ်းညျံမ်တဂေန်းမလှေမှေဲ့။” 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈလာ်ငါည်းအေ စီအေဝ်းဒါးဒါ်ႈ....

 “အေ....မည်းနာ်ႇလာ့်၊ ဆီမ်ဘာည်းအံဝ်းဆံမ်ကျိူက်လာ်မည်း၊ 

မိုႈဂေါႇပိုင်းနောႈမည်း အီးဆမားကမေဲႈ ခြိူဝ်းအဲဒီးဟာ့်။ 

ချှေႈမှေဲ့ဂေါ်ည်းရီမ်းမည်းမာ် ကဲနံင်နောႈပျော် နောႈခိုည်းပေါႇဟာ့်.... ဘာည်းအံဝ်း အံဝ်းညျှေဲမ်ပေါႇ....

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ခူနောႈညျာပ်နာ်ႏ။ ဆာ်မည်းႎီးဟာဝ်းအူဆငည်း အံဝ်းနံင်ရီန်းအံဝ်းဒေဲႈစာ်မ်း ပါ့်ဂေါ်ည်းမည်းနာ်ႏ....” 

အေမာ် ဟည်ခိုည်းဖာ်ႈ ပံင်ဒါ်ႈနာည်တာ့်အန်း စီဒါ်ႈ.....

 “နာည်... တံန်နှေးလိူည်နာ်ႏ.... မိုႈဘိုး ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း၊ အီးမိုႈႎါးနာည်မာ် ဟည်ဒေဲႈဇံင်းကားအန်း တံင်ရီမ်း အေကာည်းနာည် ဟည်လေႈ ဒေဲႈလာ်ရာ်ည်ႇကားအန်းဒီး။ ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါးအန်း စီတေဲႇဒါ်ႈ...

 “လိုမ်ဘျည်း... စာည်အဲဂေါ်ည်းပါ့်နီး။” 

ႎါည်းဒီး အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “နာည်.... ဆာ်မည်းလိုကဇော်ည်မျိုးမှေဲ့ဘူဒါ်ႈ မည်းတေဲႇအံဝ်းနာ်ႏ၊ အံဝ်းနံင်ယိုင်းမည်းဟာဝ်း ပါ့်ဆီင်ဟာဝ်းမည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

“အေ....ပံင်ဒါ်ႈမည်းစံင်နည် တညာဝ်းချှီႇပေါႇအခည်း၊ အာည်းမာ် မေဲႈမဒါ်ႈတာ် နံင်ဘိူန်းဂေါ်ည်း အူဒီလှာ်န်းလှာ်န်းဒီး” 

အေမာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ....

 “နာည်.... မည်းခူဒါ်ႈယာဝ်းကျောႈဘာည်းကော်န်းဒဲ့၊ ဟည်ဘိူန်း ႎီးလာ်။” 

ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈ လိုမ်ဘျည်းမာ် ဟည်ဒေဲႈစာ်မ်းပါ့်ကာည်း ဟည်ဒေဲႈကမ်တည်းစာည်းအန်းဒါ်ႈ...

“စာည်... မည်းနှံက်လှာ်န်းဟာ့်အံဝ်း.....

 အံဝ်းနောႈမှည်အခည်း စာမည်း၊ အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဒေဲႈလာည်းမည်း ပါ့်မူစယ်မာ် မည်းဆံမ်ဒါ်ႈ၊ အာဝ် ဘာည်းဆိ.... မေဲႈအူန်းဘံဝ်ဖီုင်း၊

မာအံဝ်းကာည်းကူန်အံဝ်းမာ် ခည်စားဂီဇာဝ်း တာ့်အံဝ်...

 ကာည်းမာ် ဂီနောႈမှည်စာစာည်......”

လိုမ်မာ် ဟည်နှလှူႈတိူဝ်ႈႎါည်အေ၊ အန်းဟည်အေဝ်းဒါးဒါ်ႈ.....

 “ စာည်းနာည် အီးနူးဟီုဝ် ဘံဝ်ဖီုင်းပံင်ဒါ်ႈစာည်း။”

နာည်မာ်ဟည်တေဲႈဖာ်ႈတနှာ်င်ဒဲႈ တာ့်လိုမ်ဘျည်း စီဒါ်ႈ...

 “လိုမ်... ပီနူးဟာ့် မိုႈအီးနံင်ပေန်ဒေဲႈအည်းပဲ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း လိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်အေချှီႇချှီႇ စီဒါ်ႈ....

“စာည်း.... နှေးအူန်းဒါ်.... ဆာ်စာည်းကံပ်ကျိူဝ်အခည်း ယေးမာ် ဟည်ကျိူက်၊ အံဝ်းတိူဝ်ႈအန်း အာဝ်နှေးမ တူအီးကီုင်းခယ်ကော်စာည်။ မိုႈလာ့်။” 

နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီႎီးဒါ်ႈ...

 “အာဝ်မိုႈ.... မိုႈလိူည်တူအီးကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း။”

အီးမိုႈ အေမာ် ဂီရေဲန်းလိူည် ထင်ဘူယေဲဝ်း ပံင်ဂီဒါ်ႈကာည်းဒီး။

ဘိူန်ဇေဲန်းညျီမာ် ဟည်ဒါ်ႈႎါည်တာ့်အေ

 “ပီ.... ပါ့်မှေဲမည်းဂေါ်ည်း၊ လိုလာ့်ဟာဝ်းတိုန်းမည်း။”

 အေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “ပီဂေါ်ည်းပါ့် ကဇိုင်းနောႈညျှေဲမ်း၊ ဟား.... အာဝ်ဘာည်းဆိလိုမ်။ စာည်းပီကဲ ဟည်လေႈဒေဲႈ ဟော်ည်ႇ၊ အာဝ်လိုမလိုမ် ကေးစူးဒါင်း ခည်းနာ်ႏ။”

 ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “အေ..... ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနံင်ႎီးလအာည်ႇမည်းနာ်ႏ။ ဆာ်မည်းစာ်မ်း ပါ့်ခလေဲပ်ကျောႈဒေဲႈ တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ၊ ဟား....အာဝ်မိုႈ၊ အံဝ်းနံင်ကျောႈဒေဲႈ တာ့်မည်းလအာည်ႇနာ်ႏ။”

 လိုမ်မာ် ဟည်ဂီကညျာႈဖာ်ႈစာည်းအန်းဒါ်ႈ...

 “ စာည်း... ကဲန်ဒါ်ႈ စာည်းပဲ အာဝ်မေဲႈမတင်းကမေဲႈ၊ စံင်နည် အခည်း ဘူမိုႈမဒီး။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်းအေ၊ အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈ အေဝ်းဖာ်ႈနာည် စီဒါ်ႈ....

“အိူဝ်း.... အံဝ်းနံင်​ကျောႈဒေဲႈ တာ့်မည်း... ဆာ်မည်းလိုဆိမာ် ကျောႈဒေဲႈ တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ.....

 ခူဒဲႈအံဝ်းနာ်ႇ ဘိူန်လှာ်န်းအန်း၊ ဆာ်ဘာည်းဆိမာ် ကလာင်း တာ့်အံဝ်း ခူဒါ်ႈနာ်ႏ နံင်ခလံဝ်းဘိုးအံဝ်း။”

 နာည်မာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈဒါ်ႈ....

 “အံဝ်းနံင်ကလာင်းပေါႇ တာ့်မည်းတော်န်းမျိုး၊ မိုႈဟာ့်။”

 ႎါည်းဒီးလိုမ်မာ် ဟည်တေဲႈဟပ်ဖာ်ႈ ဂျိုးနာည် တံင်ကားအန်း စီဒါ်ႈ....

“စာည်... ဟာဝ်းလာ့်၊ ဘိူန်းဟာ့်။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ကႎီင်ႎီးတိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ၊ တံင်နောႈအန်း အခည်း ကံပ်ဘူဆီင်ကက္လဲႈမာ် ဟည်လိုကကာ်ႈဟာဝ်းဒအေ၊ အန်းဘည် နောႈကီန်းစံမ့်မာ် ဟည်ကလိူန်ဖာ်ႈ ကညျာႈတာ့်အေ စီလေဲပ်ဟာဝ်း ခေဲင်း ကားဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်စာဖာ်ႈတည်းအန်း တာ့်နာည်၊ ခေဲင်းနောႈ အန်းမာ် ဘာည်းပေါႇလအာင်းနံင် တက္လာ်ႈဟာဝ်း ဟည်ပေန်လာ် နောႈငဲဝ် ဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ စာအေနံင် ႎီးဟာဝ်းဘိုး ကီုင်းခယ် အန်းနံင်လှာ်န်းပေါႇ အခည်းဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈအန်းဒါ်ႈ နံင်ဟာဝ်းဟိုက်စော်င်း အီးဆဲင်တာ် ညျာခည်ဂည်း၊ ညျာခည် ကိက်ဆကျင်း ကဲကဲ ဒီး။

အန်းဆံမ်ညျံမ်ဘိူန်းမဘိုးကလာင်း တာ့်အနာည် ပံင်တဂေန်းအန်း ကဲကဲဒီး၊ ႎါည်းဒီး စာည်းအေကဲမာ် ဟည်ဒေဲႈလာည်းအေ ကာည်းမာ် ဟည်ႎီးဟာဝ်းလာ့် ပါ့်ကဇိုင်းကဲဟာ့်။ 

အချှီုင်ဒီး ဟည်မိုႈလာ် အချှီုင် ဖိုန်းအီုင်ဂည်းဟာ့်။ အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎီးအီုန်ဒါ်န်းႎီး ပါ့်ကဇိုင်းကဲ၊ အန်းမအေဲႈပေန်ပေါႇ နောႈခိုည်း ဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းနံင်ဘိူန်းႎီးယေဲဝ်းမာအန်း။ 

ကာည်းစာည်းအန်းမာ် ဟည်ခလောႈႎီးတင်းဟာ်ည်ႇ တင်းဟြာင်း၊ ဟည်စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ခေဲင်းကဇိုင်းကဲ။ 

စာနံင်လေဲပ်တာ် ခေဲင်းကဇိုင်းကဲဒီး အန်းမေဲႈတင်းပဲက်တီႇအူန်းအီး ရီမ်းအီုန်ဒါ်န်း မအေဲႈ ညျှိူဝ်းချှီႇပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်းအန်းတာ် ပါ့်ခလေဲပ်ကဲ အေမာ် ဟည်လေႈဖာ်ႈ ဒဆဲင်ကယ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏစာည်။ မည်းဟိုမ်းဖာ်ႈပိုမ်း စီႎီးနာ်ႏ။”

“အေ... ဘိူန်ညျေးဘိုးဒါ် အည်းမည်းမာ် နံင်နှံက်အူန်းစာည်း။ အံဝ်း နံင်ႎီးဆဲဒါ်နာ်ႏ။”

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း မာအေကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ဟိုမ်းဖာ်ႈပိုမ်းနာည်... ကဲန်တင်းအူန်း ပိုမ်းတဲဝ်းဂီုန်းအခည်း။” 

 “အံဝ်းဘူဟိုမ်းမကဲန်... ဘိူန်ညျေးဒါ်ႈ ယာည်းအီနံင်ဒေဲႈဟိုမ်းနာ်ႏ။” 

 “ဆာ်မည်းဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းမာ်၊ ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏနာည် ဆာ်ဘူ မေဲႈမည်း ကဲန်အဲမာ် ဂီမီုင်းဖာ်ႈ တင်းပိုမ်း စာနံင်နှံက်အေဒေဲႈ။ ဘိူန်ညျှေး ဘိူန်းမဘူဒေဲႈ ကဲန်နံင်တင်းအူန်းဘိုး ပိုမ်းတဲဝ်းနာ်ႏ။”

 နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ...

 “အိူဝ်းကဲန်၊ အံဝ်းနံင်ႎီးဆဲနာ်ႏ။” 

နာည်မာ် ဟည်ဟိုက်ဖာ်ႈ တံင်ဆဲင်ကယ်အန်း ဟည်ႎီးဟာဝ်းပေါႇ ဟာ့်။ အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈမာအန်း ကာည်းမာအန်းမာ် ဟည်လည် ကညျာႈဖာ်ႈ၊ အန်းစီဒါ်ႈ...

 “မာ.....။” ကာည်းမာအန်းမာ် ဟည်ကဂျာ်ႇဖာ်ႈ စီလေဲပ်ဟာဝ်း ခခေဲင်းကဲဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ရိူဝ်ႈလည်လေႈ ပံင်ဇိူဝ်ႈဒေဲႈအန်းတာ် စာမာအန်းဒီး ဆေဲမ်းဒီး ကာည်းမာအန်းမာ် ဟည်ဟိုမ်းပိုမ်းအူဒီး ဟည်လည်ကလာင်း ကညျာႈလာ် တံင်ပဒေဲန့်ပိုမ်းဘာည်းဇေဲန်း။ 

ႎါည်းဟိုမ်းဟော်ည်ႇ ကာည်းတာ်ပိုမ်း.... အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ခိုည်ႇ အူန်းဖာ်ႈ တလုင်ကာည်းမာအန်း၊ ဟည်ႎါည်ဒေဲႈ ပါ့်မာအန်း အီးဂီ တာ်င်အူန်းယိူဝ်းဒီးဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းအန်းတာ် ပါ့်မာအန်း၊ အန်းစီ ဟည် ဒါ်ႈ....

“မာ....။” 

မာအန်းမာ် ဟည်မှော်ႇအေဒါ်ႈ...

 “အေ...မည်းမော်ည်လာ့်၊ မည်းဟာဝ်း ရေဲန်းဇီုင်းလည်း ဘာည်းမှေဲ၊ မာအဲအခည်း ညျှေဲမ်အူန်းပေါႇမိုႈတာ် ကော်န်းမာအဲ နံင်ဘယ်အူန်း ရေဲန်း....

 ဘည်ဘာည်းမာ်..... မာအဲဆီင်နာ်ႇဘိုး ဆီမည်းဘာည်းဒေဲႈ၊ ဆီ ကော်န်းမာအဲကတူႈဒေဲႈ ကလာင်း ဟံင်း တာ့်မာအဲနာ်ႏ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်း အေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါႈမာအန်းဒီး အန်းဟည်ယာမ်း ပေါႇ အူစာ်န်းဟာ့်။ 

 ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈမာအေကဲမာ် ဟည်ကဒိုန်းလာ်ဒါး စီလေႈ ဂျာ်ႇပေါႇအေအန်းဒါ်ႈ...

 “အေ.... မိုႈပေါႇ ဂေါႇမာအဲဟာ့်၊ မာအဲမိုႈ အီးဒဲႈမည်းဟာဝ်း ဆာ်မာအဲနာ်ႇ မိုႈတာ် မည်းကီန်းဒည်း မာအဲဘူဒဲႈစံမ့်မည်းဟာဝ်း။

ဆာ်ကီန်းယာဝ်းမာ် ဂေါ်ည်းတောႇလိူည်မာအဲ။ ရေဲန်းလိူည်အဲဟိုမ်း ခေဲင်းကီုင်းအဲနာ်ႏ။” 

အေမာ် ဟည်ခူတ်ဖာ်ႈ အေဲမ်းငါည်းအန်း စီဒါ်ႈ တာ့်မာအန်း

 “မာ.... အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းကတူႈကီန်းစီယာမ်း၊ မာခူထင်ကလေဲပ် နာ်ႏ... 

အံဝ်းအာဝ်ဘာည်းမဆိ၊ မိုႈလိူည်..... အဲရေဲန်းဇီုင်း ဟာဝ်းဂေါ်ည်း ပါ့်ခလေဲပ်အီးဒီး အန်းအာဝ်ပျော်မာ၊ အန်းအာဝ်ဘာည်းမ ဂေါ်ည်းတောႇ မာအဲ၊ ယာမ်းအံဝ်းနောႈကီန်း အံဝ်းဆီင်ယေဲဝ်းပေါႇ အံဝ်းတညာဝ်း ကျောႈဒါ်ႈမာတာ် ကလာင်းတာ့်မာအဲ။

 ဆာ်အံဝ်းကတူႈကီန်း အံဝ်းဆီင်ကလာင်းႎီးအခည်း တာ့်မာ၊ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းဆံမ်ယံဝ်းမာနောႈကီန်း စံင်နည်အခည်း၊ အံဝ်းဟည် ဘယ်ဒို့ကဲကဲဒီးမာ် အံဝ်းဘူ ယံဝ်းမဆိ။ 

ဆာ်ပေန်ဒေဲႈ ဘာည်းမှေဲ့မာ် အံဝ်းဟည်နာ်ႇ ဘည်ဘာည်း နံင်ရေဲန်း အန်း။”  

ဘိူန်ဇေဲန်း မာအန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈပေါႇ..

“အေ....ပံင်ဆီင်ဘိူန်းမာအဲမာ် မိုႈအီးဒီးဟာ့်။ မာအဲဆီင်ဒဲႈမည်းနာ်ႇ စာနံင်ပေန်တူအီးဒီးအူချှေႈ.... 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မည်းမေဲႈပံင်နောႈကီန်း လိုကလာင်းဒေဲႈ တာ့်မာအဲ။

 မည်းခူအူန်းခေဲင်းနောႈမည်း” 

အေမာ် ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်ဘိုးမာ အန်းဒါ်ႈ....

 “မာ..... အံဝ်းဘိူန်းဒေဲႈအူန်း ရိူန်းခယ်အိုည်းမုန်၊ အံဝ်းဒါ်ႈ နံင်ဟိုက် ဆဲဘိုးစော်င်းအူစော်င်းမာ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းမာအန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေဒါ်ႈ...

 “မာအဲအခည်း အာဝ်မေဲႈပါ်နံင်ဒါ်ႈဆိ၊ လိုလိူည်မိုႈနောႈမည်း၊ မာအဲနံင်ဂေါ်ည်းလာ်ဒါးညျှာဘာ်န်း ဒဲႈအူန်းဘ္လော်မ်းတာ့်မည်းနာ်ႏ။”

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “မာကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ....

 ဂေါႇမာ အံဝ်းစီစာ်မ်းဒေဲႈကဆီုဝ်နီး၊ ဂေါႇမာ အံဝ်းဟာဝ်း ပါ့်မှေဲ့မာ် အံဝ်းအာဝ်ငါည်းဒဲ့၊ အံဝ်းမေဲႈဘိုးဘ္လော်မ်း စာနံင်ခလောႈပါ်ပည်မေဲႈ။” 

အေကာည်းမာအန်းမာ် ဟည်ကဂျာ်ႇဘိုးဟာ့်။ 

ယာမ်းဇေဲန်း အေဟည်နှလှူႈဒေဲႈလာ် ပံင်ဒါ်ႈအနာည်။ အန်းဟည် ကကဲန်းဒါ်ႈ တာ့်မာအန်း

 “မာ.... အီုန်ဒီႈ အံဝ်းနှေးဟည်မော်ည်ႇ အံဝ်းနံင်လေဲပ်အိဆဲနာ်ႏ။”

  “အိူဝ်းဒါ်..... မာအဲမာ် ဟည််ဆီင်အိ၊ ဘည်ဘာည်မာ် မာအဲ နံင်ငါ်မ်းအူန်းဆဲလကာဝ်း စာနံင်တင်း ဘိူန်ညျှေး။” 

အေမာ် ဟည်အူႈႎါည်ဖာ်ႈ ကလားမာအန်း ဟည်ဟာဝ်းအိဟာ့်။ ဘိူဝ်လေဲပ်စာ်မ်း အန်းတာ် ပါ့်အိအန်း၊ ဟည်တေဲႈတိူဝ်ႈလာ် ဖိုင်းအန်း တံင်ခေဲင်းဖိုင်းအန်းဒီး နာည်ဟည်ကျောႈဒေဲႈ ကံပ်မိုႈလာ် အယ်ကိူဝ်း ဘော်က်ဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ယံဝ်းနာည် ဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အန်း၊ အန်းဟည်အံက်ဖာ်ႈ တံင်ကူအန်း ဟည်တဂေန်းဘိုး နံင်ကျောႈဘူကျောႈ တာ့်အနာည်၊ အန်း ဒါ်ႈနံင်ကျောႈမာ် အန်းဆံမ်ယံဝ်းဘိုး နာည်ဟည်အိ...

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ပ္လေႈႎီုန်ဘိုး ဖိုင်းအန်းဒီး။ 

ယာမ်းဇေဲန်းပေါႇ နာည်ဟည်ဆဲတ်ဒေဲႈဘိုး တာ့်အန်းဖိုင်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိုႈဖာ်ႈဖေဲမ်းဒါင်းအူဘော်က် စီကမ်ဖိုင်းအန်း ဒါ်ႈ...

 “ အော.....၊”

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဒေဲႈပေါႇ ဒဒီအိအန်းဒီး စီကမ်းဖိုင်းအန်းချှီႇချှီႇ ဒါ်ႈ....

“အေမည်းစာ်မ်းဟာ့် ပါ့်ခလေဲပ် ဆီအန်းဘာည်း မည်းဆံမ် ဘူကျောႈဒေဲႈ တာ့်အံဝ်း။” 

 “အံဝ်းဟည်ကလေဲပ်နာည်.... အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ကျောႈ၊ အံဝ်းကံပ်ဘီးစံမ့် အံဝ်းဂီကျောႈ တာ့်မာအံဝ်းဒီး။ ယာည်းဘူလည်ယေဲဝ်း ဟည်လှာန်း။

 အံဝ်းကောနှလှူႈလိူည် ခည်ဒိူဝ်း၊ မည်းခူဆီင်ဇာဝ်း တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။”

 နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ….

 “အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဇာဝ်းအေ....။ ကံပ်မိုႈလိူည် ဘာည်းညျှေဲန်း။ မည်းကံပ်စာ်မ်း ပါ့်ခလေဲပ်ချှီႇချှီႇမာ်  အံဝ်းဟည်ခိုည်း၊ 

မည်းလိုဂေါ်ည်းတောႇမာ ကျောႈတာ့်မာ နှာင်းဂီုန်းဂီုန်း။ ဂေါႇမိုႈ အန်းမာ် မေဲႈလိူည်မည်းအူချှေႈ၊ အာည်းလိုရေဲန်းဒဲႈမာ နံင်နောႈပျော်နာ်ႏ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ကျောႈပံင်ဒါ်ႈနာည် အန်းမအေဲႈ ခိုည်းပေါႇ အခည်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး အန်းစီဟည်ဒါ်ႈဘိုး....

 “နာည်.... ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ။ ဘာည်းမည်းဒါ်ႈတာ့်အံဝ်း၊ မည်း ဘိူန်းလာ်ကမေဲႈအံဝ်း မည်းခိုည်း၊ အံဝ်းမာ် ဂေါႇအံဝ်းဘိူန်းလာ်ကမေဲႈ တူအီးဘာည်းမည်း၊ အံဝ်းမာ် ခိုည်းခည်းနာ်ႏ။ 

မည်းနှံက်အူန်းအံဝ်းနာ်ႏ။” 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ စီအိလေႈဘိုး တံင်ဒီအိအန်းဒီး၊ ဂီကျောႈလာ်တာ့်အေ။ 

ကာည်းအေမာ် ကျောႈႎီး ကျောႈဟာဝ်း ကံပ်ဘယ်စာ်မ်းဘိုး အူကိူဝ်းလေႈအယ်အီုင်ဂည်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် အူကိူဝ်းလေႈ အယ်အီုင်ဂည်ဒီး နာည်မာ် ဟည် ဒါ်ႈ....

 “ အေ....၊ အေ....။” 

ခည်းခည်းအန်းအေဟည်အိဘီးဟာဝ်းဟော်ည်ႇဟာ့်။ 

နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဒါ်ႈ...

 good night နာ်ႏအေ။” 

ႎါည်းဒီး အန်းမာ် ဟည်ဘိဖာ်ႈငည်းအန်း ဟည်အိဟာဝ်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ခညျေးဇေဝ်းဇေဝ်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇ ဒေဲႈတင်းဖာ်ႈ ပိုမ်းတဲဝ်း ဂီနှံက်လာ် စာည်းအန်းကာည်း အည်းအန်း ဒေဲႈဟိုမ်း တောႇကာည်းမာအန်း။ 

ကဲမာ် ဟည်ကလာင်းကညျာႈဒါး ဟိုမ်းလာ်ပိုမ်း တံန်တောႇအူဒီ ဘာည်းဇေဲန်း။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဒေဲႈမာ်န်းဖာ်ႈအေဲမ်းအန်း၊ စီဟိုမ်းလာ် ပိုမ်းတောႇကဲန်အန်းကာည်းပေဝ် အန်း စံမ့်ႎါးအန်းလိုမ်းဘျည်းကဲဟာ့်။ ယာမ်းဂီဟိုမ်းကဲတာ် ပိုမ်းဒီး ပေဝ်အန်းမာ် ဟည်မှော်ႇဒါ်ႈ...

 “နာည်.... မည်းဘိူန်းလာ့်အိ၊ ပေဝ်ကာည်းကဲန် ဂီနောႈညျှာပ် စာမည်း။ ခည်မှေဲဝ်းမာ် ယာည်းအာဝ်ဘိူန်း နှံက်အူန်းမည်း၊ နူးဂေါႇမိုႈ ယာည်းကဲန်မည်း လိုဟာဝ်း ပါင်ကမိုန်လော်င်ဇီုင်းဒီး။ ဘိူဝ်ႎီးဒေဲႈယာည်း မည်းဆံမ်ဟည်အိ.... ယာည်းဒါ်ႈအူန်းနံင် ဟာဝ်းတိူဝ်ႈမည်း....

 မိုႈလိူည် ဆံမ်ယံဝ်းဘိုး မည်းအိဘီး၊ ယာည်းမာ် ဘူပေန်မ လေဲပ်တိူဝ်ႈ။”

 နာည်မာ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ.....

 “အံဝ်းဘိူန်းအိူဝ်အိပေဝ်၊ ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။ လိုမ်ကလာင်းအိူဝ်တာ့် အံဝ်းပေဝ်။ အာဝ်ဘာည်းဆိ” 

နာည်မာ် ဟည်ဟိုမ်းလေဲပ်ပိုမ်းအူမိုည်ႇ စီဒါ်ႈဘိုး...

“တဲဝ်းတင်းကဲန်အံဝ်းမအေဲႈဆငဲႈအခည်းပေဝ်။” 

ကဲန်အန်းမာ် ဟည်ကညျာႈဒါးဒါ်ႈ...

 “ဟိုမ်းနံင်ဂီုန်း၊ ကဲန်တိူဝ်ႈမည်းနှေးအခည်းအီးဂျော့ ဂီရေဲန်းယာဝ်း ဘေဲႇ။ ကဲန်အဲယေဲဝ်းအိူဝ် မာမည်း ကလာင်းဒါ်ႈ မည်းကော်လာ် ဟော်ည်ႇစော်င်း နံင်မိုႈမည်းဂီရေဲန်းယာဝ်းဘေဲႇ။”

 ႎါည်းဒီး ပေဝ်အန်းဆံမ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး....

 “အိူဝ်း... လိုမ်၊ အီုန်ဒီႈယိုင်းဟာဝ်းစာည်းနာည်မည်း ဟာဝ်းလှယ် ခေဲင်းလှံင်းအေဲမ်းခြီး နှာင်းစော်တ် နာ်ႏ။”

လိုမ်မာ် ဟည်ပ္လေႈဖာ်ႈ စောအန်းဒါ်ႈ...

 “အိူဝ်း... ဆာ်ကံပ်တောႇလိုမ်ဒေဲႈ စာည်နာည် ဘူလိုနောႈညျာပ်..။” 

ယာမ်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈကညျာႈႎါည် တာ့်လိုမ်ဘျည်း ဟာ့်။ အီးမိုႈကူန်အန်းကာည်း မာအန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈကညျာႈဒို့ လိုမ်၊ ခညျေးဒီး မိုႈပေါႇ အချှီင်အီးမှေဲမ်ခိုည်းခည်းခည်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းခေဲင်းဟော်င်အန်း စာနံင် ကဘ္လူတ်တဆီးအန်း။ ဘည်ဘာည်းမာ်  အန်းဟည်တေဲႈ တိူဝ်ႈဖာ်ႈဖိုင်း အန်း၊ စီကျောႈ ဟာဝ်း တာ့်အေဟာ့်။

 ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေ စီဂီဒါ်ႈနံင်တီႇတဲဝ်း ပါ့်လိုင်းကဲ။ 

ယာမ်းဇေဲန်း ဖိုင်းအေမာ် ဟည်ဟာ်မ်းဒေဲႈ

 “ ဒူတ်.....ဒူတ်.....။” 

အေမာ် ဟည်ကမ်ဖိုင်းအန်းဒီး စီဒါ်ႈ...

 “ဆီမိုႈ နာည်။” 

နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “အေ... အံဝ်းနှလှောႈ တာ့်မည်းဒီး၊ အာဝ်ဘိူန်းဟီုဝ်ကျောႈ။” 

အေမာ် ဟည်ပ္လေႈႎီုန်ဖာ်ႈ လခေါ်အန်းဒါ်ႈ.....

 “နာည်.... မည်းဟည်ဘိူန်၊ ကော်လာ်ယေဲဝ်းအီုန်မှေဲဝ်း နှေးပေါႇ ဘူလည်ယေဲဝ်းလှာ်န်း။” 

 “အေ... စာအံဝ်း ဘူယေဲဝ်းလိူည် အူတည်မာ် နှေးပေါႇ ပါ်ဆာင်နမ့်၊ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း နံင်မိုႈအံဝ်းကမေဲႈမှယ်ယေဲဝ်း” 

အေမာ် ဟည်အေဲဝ်းဒါး စီဒါ်ႈ...

 “မိုႈအိူဝ်.... မိုႈအိူဝ်.... မည်းမိုႈ အီးမေဲႈတင်းကမေဲႈဒါင်း၊ အံဝ်း အခည်းမိုႈပေါႇ အီးအာဝ်မေဲႈ တင်းကမေဲႈ။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တဂေန်းခေဲင်းနောႈအန်း

 ဟီုဝ်... ဆာ်အံဝ်းစီဒါ်ႈလာ့် တာ့်အနာည် အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းဟိုက်ဘိုး စော်င်ဖိုန်းဆာင်နမ့် ဘာည်းမှေဲ အန်းနံင်ဘာည်းဘိုး။’ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်းနာည်မာ် ဂီတေဲႇဒါ်ႈ...

 “အေ...အေ..... ဆီအန်းဘာည်း မည်းယေဲဝ်းလာ် ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်း။”

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်နှလှူႈဒေဲႈတိုးအန်း စီႎီးဒါ်ႈ....

 “နာည်.... ယေဲဝ်းလာ့်ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်း။” 

 “ယေဲဝ်းအိူဝ်အေ...။ မည်းတံန်းလာ့် အီုန်ဒီႈအေ၊”

 “တံန်အိူဝ် ဆီဘာည်း။” 

လိုမ်ဘျည်းဒါ်ႈနံင်အောအံဝ်းလှယ်ဒီး၊ အံဝ်းဒါ်ႈ ဆာ်မည်းတံန်း မည်းဘိူန်းလာ့် တောႇအံဝ်း၊ နှဲဟံင်းအံဝ်းတိူဝ်ႈ လှံင်းပါ့်ဂေါ်ည်း 

အဲတအာင်းဒီး ဘိူန်းလာ့်....။”

 “ဘိူန်းအိူဝ်စာည်နာည် ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း နှံက်ဆဲအံဝ်း အူတည် နာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

အေ...မည်းခူတေဲႇတာ့်အံဝ်း စာည်းနာည် တေဲႇဒါ်ႈလိူည်နာည် ဘည်ဒေဲႈမည်း။ ဆာ်မည်းတေဲႇစာည်း အံဝ်းနှေးနံင်ဘူယကျောႈတာ့်မည်း။ နှေးဂေါ်ည်းဒည်း။”

အေမာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈစီဒါ်ႈ...

ဘိူဝ်းအိူဝ်....။ အံဝ်းနံင်ကဘ္လူတ်ဆဲ တဆီးအံဝ်း မည်းနှံက်အူန်း အံဝ်းနာ်ႏ။....”

စံန်နာည်ယေဲဝ်းတညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအေမာ် အန်းဟည်ဇိုက်ပေါႇ တည်းအေဲႈအန်းဒါ်ႈ 

Yes!” 

ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ဒါ်ႈဘိုး... 

“ယာည်းနံင်နှံက်အူန်းမည်း ပါ့်ဆဲင်ဟိုမ်းအာည်းတာ်ပိုမ်းဒိူဝ်းနာ်ႏ။” 

အေမာ် ဟည်ပ္လေႈႎီုန်ဖာ်ႈဖိုင်းအန်း၊ စီကကဲန်းပါည်ႇဖာ်ႈ ဇာ်န်းတည်း အန်း စီတေဲႇမာအန်းဒါ်ႈ...

 “မာ.....မာ....။” 

အီးမိုႈမာအန်းမာ် ဂီဂေါ်ည်းအူန်း ခေဲင်းခလေဲပ်ကဲ ဇေဲန်းအူန်း တဆီးအန်း။

 အေမာ် ဟည်လေဲပ်ဒေဲႈပါ့်မာအန်းဒါ်ႈ....

 “မာ....အံဝ်းဒါ်ႈနံင်လေႈ ပါ့်တိုင်ဘိူန်းလာ့်။

 အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်း လှယ်တောႇ ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်းကဲမာ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း မာအန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေ စီတဂေန်းဒါ်ႈ...

 ကော်န်းအံဝ်းမာ် အဆာက်ဘူဒဲ့မ၊ အံဝ်းဘူလိုမအီုင်ဂီႈ အန်းနံင် ဘယ်အူန်းတိုးအန်း။’ 

ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “အိူဝ်း... ဟာဝ်းအေ၊ မိုႈလိူည် ခူႎီးအာ်ႇ ဆာ်အဲဘံက်ဆဲင်ကယ်မာ် ခူဘံက်ချှံန်း၊။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “အိူဝ်း... မာ။”

 မာအန်းမာ် ဟည်ဆီုပ်ဇေဲန်းဘိုး တဆီးအန်းဒီး။ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်းခေဲင်းဟော်င်အန်း ဂီလေဲပ်ဆော်က်တိူဝ်ႈလာ် တဆီး ပံင်နံင်ချှေဲပ်အန်းဟာ့်။ 

ဆငည်းဒီး စာအေကာည်းနာည် ဆံမ်မိုႈပေါႇ ဆငည်းလအာည်ႇ စာနံင်ဘိူန်းလှယ်တံန်တောႇ ႎါည်းပေန်ကာည်းတာ် တူအီးလည်ကမေဲႈ ဒီးဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်တေဲႈချှေဲပ်တဆီး အူမျိုးဟော်ည်ႇအူမျိုး ဂီဟာဝ်း ယိူဝ်းလာ်စံမ် ဘာည်းဇေဲန်း။

 အီးမိုႈ တဆီးအန်းကဲမာ် ကံပ်ဘယ်ကႎှည်းလေႈဒို့ ညျှာရာ်ည်ႇ ချှော်င်အန်းဒီး။ 

ဘိူဝ်တဟော်ည်ႇအန်း အန်းစီချှေဲပ်လာ်တဆီးဒီးအူစုင်ဟာ့်။ အီးမိုႈ နာည်ကာည်းလိုမ်ဘျည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းနှံက်အေ ပါ့်ဆဲင်ပိုမ်းဒီးဟာ့်။ ယာမ်းဇေဲန်း လိုမ်ဘျည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်စာည်းအန်း နှေးယာဝ်း အီးတချှား တံင်ငါည်းအန်း၊ အန်းဟည်ဒါ်ႈ.....

 “စာည်နာည် အီုန်ဒီႈမည်းနှေးအခည်း အီးအီုမ်ဘျည်း၊ အံဝ်းနာ်ႇ အူန်းနာ်ႏ.....” 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဘူလေႈမဒါ်ႈဆိ ဟည်ဂီကညျာႈလိူည်ဖာ်ႈ လိုမ်ကဲ ဟာ့်။  ႎါည်းဒီး အန်းဟည်နှလှူႈဒေဲႈအူမျိုး စီဒါ်ႈ တာ့်အလိုမ်

 “အိူဝ်း... လိုမ်၊ စာည်အဲညျံမ်ကျောႈႎီးဟံင် တဲင်ခွါပါ့်ခလေဲပ် စာည်အဲကျောႈမာ် အာဝ်ဘိူန်းမကျောႈႎီး။ စာည်ကျောႈႎီးအိူဝ် တံင် ႎီချှဲတ် (We Chat)မာ် မိုႈလိူည် အာဝ်နှေးမအီးစာ်မ်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း လိုမ်မာ် ဟည်ကညျာႈစာည်းအန်းဒါ်ႈ....

 “စာည်နာည်.....အံဝ်းဒါ်ႈမိုႈ မည်းဟည်ဘီးစံမ့် ပါ့်ခလေဲပ်၊ အံဝ်းယေဲဝ်းအိူဝ် မာအံဝ်းကျောႈခမှေဲဝ်း အန်းဒါးဖိုင်းခယ်ကျောႈဟာဝ်း၊ ကာည်းကဲန်ဂီလည်ကျောႈဒါ်ႈဆီမာ် အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇမ။” 

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း နောႈစာည်းဟည်ခိုည်းအီးချှီုက်။” 

ဘည်ဘာည်းမာ် ညျီဟည်နှေးလာ် အီးတိူဝ်ႈနောႈချူက် စာစာည်း အန်း၊ ဂေါႇမိုႈပံင်ယေဲဝ်းအန်တာ် တညာဝ်း ပံင်ဂီကျောႈ မာအန်းကာည်း ကဲန်အမ်အန်း ဒီးဟာ့်။ 

 

ဘ္လံက် ၁၁

လော်င်ပံင်ဂီ လည်ကျောႈကာည်းမိုႈ ကဲဒဲႈနာည်ႎီးဒေဲႈကီုင်း အီုမ်ဘျာန်းဒီးမိုႈ စာနံင်ဒေဲႈတိူဝ်ႈ စာနံင်လည်မှီုတ် တာ့်ကော်န်းကဲန်အန်း အီးမိုႈ ပီလိုမ်ဘျည်းကဲ အီးဇီုဝ်အေလီုည်ဒီးဟာ့်။ 

ကဲဂီလည်ဒါ်ႈ....

 “ဆာ်ကာည်းလည်မှီုတ် ဆာ်လည်ဆီင်ဘိူန်း ညျာကဲန်ကဲကီုင်းခယ် နံင်ဒေဲႈမှာန်းချှီႇပေါႇဟာ့်။” 

အညျီမာ် ဂီတဂေန်းဖာ်ႈ ပံင်ဂီဒါ်ႈမာအန်း ကာည်းကဲန်အန်း ဂီပေန်ဖာ်ႈတိူဝ်ႈကႎါ်ည်းစာည်းအန်း အီးအာဝ်နာ်ႇလော်င်ဆိဒီး။ 

အေလိုမ်ဘျည်းကဲဒီး ဆံမ်မိုႈ ယားဆြာဆားနှာမ်းဒါင်း။ 

ခည်ဒေဲႈ နာည်ဒီး ဆံမ်ညျားအန်းလည်လေႈ ဟာဝ်းအီုန်ဒါ်န်း။

ႎါည်းဒီး လိုမ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “စာည်... ဆီအာည်ႇဂီးနှံက်။”

 “လိုမ်... စာည်းဘီးကလာင်းတာ့်မည်း၊ စာည်းအဲဂီနှံက်ဆဲအည်းပဲ ပံင်ကလာင်းအံဝ်း တာ့်မည်း အီုမ်မှေဲဝ်းဒိူဝ်း။” 

အညျီမာ် ဟည်တဂေန်းဒည်းပေါႇအခည်းဟာ့်။ ဂေါႇလော်င် 

ပံင်ယေဲဝ်းတညာဝ်းအန်း ခဆေဲမ်းဒီး ကာည်းပံင်ဂီကလာင်း စာည်း အန်းဒီး၊ မိုႈဘိုး အန်းဆံမ်နာ်ႇဘိုး မိုႈတာ်အေကဲ အီးမိုႈဘိုး အီးဘျားလာ် ကျိူက် အနာည်ဆုင်ခည်ဒဲ့အန်းဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် လိုမ်စီရေဲန်းလိူည်ထင်ဘူနာ်ႇဆိ ဂီတိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈ ဟာဝ်း ပံင်ယံင်းအီးတာ် ပါ့်ကလာႈ ဘာည်းဇေဲန်း။ 

ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ကဘ္လူႈဒေဲႈလာ် ညျှာခည်အီုန်ဒါ်န်း ကလာႈဒီး စီတိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈ ဟာဝ်း၊ စီဒေဲႈဇူးလာ် နာည်ကာည်းလိုမ်ဟာ့်။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်အေ စီဒါ်ႈ...

 “အေ.... နီးပါ့်နီး။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကႎီင်းတိူဝ်ႈႎီးအနာည်၊ အန်းဟည် တိူဝ်ႈငါ်ႇလိူည်ဖာ်ႈအနာည် ဂေါႇမိုႈ ဆငည်းဒီး နာည်ဆံမ်ချှေဲပ်

 ကဘျိုက်လီုည် ကာည်း ဆလားဘုတ်ႎံင် ဟေပ်အူန်းဘိုး ကဲပ်တီန်းလီုည် အန်းမအေဲႈချှီႇပေါႇခည်း တံင်ငါည်းအေ။ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈငေါႇအူန်းဘိုးအေ ဂေါႇမိုႈ အေမာ်ချှီႇပေါႇ ခည်းခည်း စာနည်၊ ကဘျိုက် ဟေဲပ်အေမိုႈ ကဘျိုက်လီုည် ဆလားအန်း ဆံမ်မိုႈ ဆလားဇီန်းအယော်င်ကႎှာင်း ဆံမ်ချှေဲပ်အူန်းဘိုး ကဲပ်တီန်းချှို့၊ ဆံမ်ငေဲႇအူန်းဘိုး စာည်ဘဲတ်ဒဲ့ ပံင်ဟပ်အူန်းအန်းတာ်ဖိုင်းဒီး။ 

ဆငည်းဒီး တဆီးဟေဲပ်ကာည်း ဆံမ်ဒိူည်းဘိုးလာ် တံန်နှေး ခည်းခည်းဟာ့်။ ကာည်းဂီလည်တိူဝ်ႈယာဝ်း ကံပ်နှေးဖာ်ႈကာည်း 

အယ်ချှေႈဂေါ်ည်း ခေဲင်းကလာႈဒီး။

ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါးကာည်းဒါ်ႈ...

 “အဟီုမ်း.....အဟီုမ်း....။” 

ဟာဝ်းလာ့် နံင်အာ်ႇ ညျှာမှေဲအဲနံင်ဟာဝ်းလအာည်ႇ။” 

ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေကာည်းနာည်မာ် ဟည်ဆာည်းပံင်ဒါ်ႈ လိုမ်ကဲ။ အေဟည် ဒေဲႈဇံင်းဖာ်ႈ လအာည်ႇကာည်းဒါ်ႈ....

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အဲဟာဝ်းဆဲ ပါ့်မေဲႈတာ့်အေဲမ်းလအူန်းဒိူဝ်း ယေဲဝ်း၊ ႎါည်းဒီး အဲစီဟာဝ်းဘိုး ပါ့်ကပီုက်ဒါင်း။”

လိုမ်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “ဘိူန်းအိူဝ်.... မိုႈလိူည် ပီအေနံင်တောႇဟာဝ်းလိူည် 

ယာည်းယေဝ်း၊ အူန်းႎီုန်ဆဲင်ကယ်ပီအေ တံင်နီးမာ်ဘိူန်းအူန်း 

ဆာ်ဘူမိုႈမာ် နံင်ႎီးအူန်း ပါ့်ယေး။” 

ယာမ်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 “အာဝ်ဘာည်းဆိလိုမ်၊ စာည်းအဲမိုႈအီးနံင်ဘံက်။ ယာည်းအေနံင် ဘံက်ဟာဝ်းလိူည် ဆဲင်ကယ် မည်းစီဘံက်ဟာဝ်းမော်စော် မည်းအူချှေႈ နာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအနာည် စီကညျာႈဒါ်ႈ....

 “မိုႈအိူဝ်....။” 

လိုမ်မာ် ဟည်ဘူလေႈဒါ်ႈဆိ အန်းဟည်ဂီတိူဝ်ႈဖာ်ႈစာည်းအန်း ကာည်း တဂေန်းဒါ်ႈ..... 

ကာည်းနှေးအခည်း အီးလည်မီုတ်ဒေဲႈဟည်လှာ်န်း၊ ဆာ်အူချှေႈဒါ်ႈ နံင်ရေဲန်းမာ် အူချှေႈဟည်ရေဲန်း။

 ဆာ်မိုႈအေယေးနံင်အာဝ်ဘံက်စံမ့်၊ နံင်ဒါ်ႈဘိုး ယံဝ်းအဲကတူႈဖေး။

 ကာည်းအခည်း နှေးခည်းအီးကညျား။

 အန်းမာ် ပါ်တဂေန်း ပါ်ဂီဟိုဟာဝ်းလာ် ကားအန်းဒီး။ အီးမိုႈ အေကာည်းနာည်မာ် ဟည်ဘိူန်းလိုးလာ် ဟာဝ်းတံန်တောႇအူဒီး ကာည်း မအေဲႈကညျာႈဟာဝ်းအခည်း တံင်တေဲင်းဆီင်ကယ်ဒီး။

 ကံပ်ဘယ်နှေးဘိုး မိုႈလိူည်ကာည်း ဂေါ်ည်းတံင်အီုန်ဒါ်န်းဒါင်းဒီး။ 

အီးမိုႈ ခူးမာ် ဟည်ပူႇဆောႈဒေဲႈ တံင်ဟီုက်ကေဲန်းကာည်း၊ 

ဟီုက်ကေဲန်းအေ အီးဘာတ်အူန်းဒီးမာ် ဂေါႇလီုင်ခူး ဟည်ႎီုတ်ႎါင် ႎီးႎီုတ်ႎါင်ဟာဝ်း တံင်ကဒုအန်းဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်းကဲတာ် ပါ့်အေဲမ်းလအူန်းဒီး၊ လိုမ်ဟည်ဒါ်ႈ....

 “စာည်....ပါည်းစီလေဲပ်ဟာဝ်းလအာည်ႇ အံဝ်းနံင်လေဲပ်လိူည်လဒီး။” 

လိုမ်ဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်းမိုႈ အန်းယံဝ်း အန်းလေဲပ်ချှူက်စာည်းအန်း ကာည်းအေဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အေဆံမ်ႎီးဒါ်ႈ....

 “လိုမ်...အဲလေဲပ်တံန်တောႇအူဒီ။ ယာည်းမာ်အာဝ်မေဲႈဖီုင်း။ 

အဲလေဲပ်တံန်တောႇအူဒီးမှေဲ့ပျော်၊ အံဝ်းမာ် အာဝ်တေဲႇဒေဲႈမ 

ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်း၊ ဂေါႇမိုႈ အာဝ်မေဲႈအီးတံန်း။ အာဝ်ဘာည်းဆိလိုမ် ဟာဝ်း...။”  

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “လိုမ်.... ဆီမည်းဂီတဂေန်း ဆုင်ခည်ဒိူဝ်း အံဝ်းယေဲဝ်းမည်းဂီနှေး အီးတဂေန်း ချှူက်၊” 

 “ အာဝ်ဘာည်းဆိစာည်နာည်း၊ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်းမာ် ဟာႈ။”

 ကဲပါ်အိုည်းချှေႈမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း ခေဲင်းလိုင်း မေဲႈအေဲမ်း လအူန်းဒီးဟာ့်။ ကဲမာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း တောႇအိုန်ဒေဲင် ပံင်ရေဲန်း အူန်းအီး စာနံင်လေဲပ် ခေဲင်းလိုင်းဒီး။

 အေမာ် ဟည်နှဲဟာဝ်းနာည်တိူဝ်ႈ ပံင်ရေဲန်းအူန်းအီး အီးဂေါ်ည်း တံင်ခေဲင်းလိုင်းဒီး။ အေကာည်းနာည်မာ် ပေန်ပေါႇ နောႈတခိူည်းအခည်း ဟာ့်။ 

ဂေါႇမိုႈ စာကာည်းမိုႈပေါႇ ဘော်က်အူ ကာည်းဘိူန်းလာ် ဂေါ်ည်း တံန်တောႇအူဒီ၊ ဘိူန်းလာ်ကညျာႈ ခိုည်းတံန်တောႇအူဒီ ႎါည်းလည် ကကာ်ႈ ဟာဝ်းကာည်းဒီး။ စာ်မ်းဒေဲႈလာ် အချှီုင် ၁၂အီုင်ဂည်း လိုမ်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “စာည်းနာည်.... မည်းနံင်ဟည်ကဘျာန်းပိုမ်း၊ ဟာႈအဲဟာဝ်းဟိုမ်း

ဆဲ အူမျိုးအူလှေႈ ပါ့်ခေဲင်းဆဲင်တော်ည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါည်း အေဒါ်ႈ...

 “မည်းလည်အေ။” 

 “ဟာဝ်းမာ်ဘိူန်း။” 

ႎါည်းဒီး ကဲပါ်အိုည်းချှေႈမာ် ဟည်ဟာဝ်းအံက်လာ် တံင်ဆဲင် အီးဂေါ်ည်း ခေဲင်းဒီလှယ်ကဲဒီးအူဆဲင်၊ စံန်စာ်မ်း ပါ့်ဒီးမာ် နာည်ဟည် တေဲႈဒါးစေ ဟည်ခူတ်ဒဲႈလာ် ဒီနံင်အံက်အေဒီး။ ဘိူဝ်ယေဲဝ်းလိုမ်တာ် အေကာည်းနာည်ဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ...

စာည်းနာည်အံဝ်း ဟည်ကမေဲႈခည်းခည်း အီးပဲန့်ချှေႈနူး။ 

ကာည်းပါ်အယ်ချှေႈ ဟည်လည်ကမေဲႈ ခည်းခည်း၊ မှေဲအန်း နံင်ဘာည်း ကလာင်းလာ် တာ့်အေကဲ။

 အန်းမာ် ဟည်တဂေန်းဒည်းပေါႇခည်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဟိုမ်းဖည်းကဲဒီး အေစီဒါ်ႈ...

“ကညျားဆဲင်ကဲ.... ထန်မှေဲအန်းဒို့။” 

ကညျားဆဲင်မာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ ပါ့်ဂေါ်ည်းကဲ စီဒါ်ႈ...

အိုည်းမုန်....။”

အေကော်လာ်ဒါ်ႈနံင်ရိူဝ်ႈလေႈရိူန်းအန်း၊ အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ဒဲႈ ႎါည်ပေါႇ ငေါႈဟိုမ်းကဲဒီး။ 

စံန်ဘာည်းဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

“နာည်... အူန်းရိူန်းမည်း၊ မည်းလိုလာ် ဒါးဘိုးဒီဟည်း၊ အံဝ်းနံင်ဒဲႈ လိူည်း။ 

ပါ့်နီးဟည်မိုႈကီုင်းယေး ဆာ်မည်းဘူမေဲႈရိူန်း မည်းဟာ့် နံင်ကီန်း ခည်းခည်း၊ အူန်းရိူန်းမည်းဒီး။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းလိုမ်တာ်တညာဝ်း အန်းဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ငါည်း 

အေတဂေန်းဒါ်ႈ...

 ပီနူးမာ်မိုႈအူန်းအီးပဲန့်အီးပေန်အူချှေႈ အာဝ်မိုႈမတူအီးဆီင်ဘိူန်း လာ့်အီး။ ဘည်ဘာည်းမာ် နံင်လို တိူဝ်ႈဆဲဘိုး။

 လိုမ်မာ် ဟည်ဒဲႈႎါည်ရိူန်းအန်း တာ့်ကညျားဆဲင်ဒီးဟာ့်။

ကညျားဆဲင်ဒီးမာ် ဟည်ဘူနာ်ႇမ နံင်လာည်းတာ့်ချှေႈမှေဲ့ နာည်မာ် စီဟည်ဒါ်ႈ....

 “အေ..... ပါည်းလိုမ် အူန်းႎီုန်ရီူန်းပါည်း၊ အံဝ်းမိုႈအီးဒါင်းခူပါည်း။ အံဝ်းနံင်ဒဲႈလိူည်။ ဆာ်ပါည်းဒဲႈ ငေါႈဟိုမ်းအဲ စာည်းနောႈဘူပျော်ယံဝ့်၊ အံဝ်းဒိူဝ်းဒေဲႈအူန်း စာနံင်ဒါးအံဝ်း ခူနောႈညာပ်။”

ႎါည်းဒီး အန်းဆံမ်ႎီးတိူဝ်ႈဘိုးအေဒါ်ႈ....

 “အေ...ခူနောႈညျာပ် အံဝ်းဒိူဝ်းဒေဲႈစံမ့် စာနံင်မှာန်းချှီႇမည်း ကော်။” 

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဆာည်းဖာ်ႈလိုမ် ကာည်းကညျားဆဲင်ဒီး ဂေါႇမိုႈ ကညျားဆဲင်ဒီးမာ် ဆံမ်မိုႈယားရူမာည်း၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီဒါ်ႈ... 

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း မည်းစီဒဲႈဟာဝ်း၊ မည်းကလာင်းခီုတ်ကံပ် ဘာည်းဇေဲန်း။” 

အေကာည်းလိုမ်မာ် ဟည်ဟပ်ႎီုန်ရိူန်းကာည်း တံင်ဇာန်ဆိ ဇာန် အန်း။ 

အီးမိုႈကညျားဆဲင်ဒီးမာ်  စီလာည်းႎါည် ရိူန်းအီးဂေါ်ည်း 

တံင်တည်းနာည်ဟာ့်။ ႎါည်းဒီး ကဲဟည်ဟာဝ်းဘိုး ပါ့်ကပီုက်ဒါင်း အီးဂေါ်ည်းရီန်းလှံင်းအေဲမ်းခြီးဒီးဟာ့်။ ကပီုက်ဒီးမိုႈ အီးရေဲန်းပ္လေႈအူန်း စာနံင်ကလိုႈတာ် အေဲမ်းတေဲႈမာဝ်း အီးမိုႈအေဲမ်းခနားကီုင်းခယ်ကာည်း ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း ဟာ့်။ 

ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်းကဲတာ် ပါ့်ဒီး နာည်မာ် ဟည်ဇံင်းဖာ်ႈဆဲင်ကယ် ကာည်းအေ ဟည်လေႈဟာဝ်းညျှာက ပီုက်ဒီး စီတိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈဟာဝ်း ခူးမာ်ပူႇဒေဲႈ ပါ့်ဂေါ်ည်းကာည်းအေ၊ နာည်မာ် တိူဝ်ႈဖာ်ႈစီဒါ်ႈ...

“အေ.... ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းပဲ မအေဲႈမှေဲမ်ဂေါ်ည်းခည်းဒီး။ 

အံဝ်းဟည်နှေးအီးကျိူက်ကီုင်းနီး။ ခူးမာ် မိုႈဒို့အီးဆငါးချှီႇ၊ 

တိူဝ်ႈဟာဝ်းညျှာညျှူးညျှာညျှေဲန်းမာ် မိုႈဒို့ဂေါင်းညျိူဝ်း၊

 တင်းဟော်ည်ႇညျိူဝ်း၊ ဟာ်မ်းဆီမ်းမာ် ယေဲဝ်းအဲတညာဝ်း၊

ဆံမ်ဘိူန်းဘိုးယေဲဝ်းမည်း၊ အံဝ်းဘူနှေးမ အီဆီင်ႎီးအေ။”

အေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဖာ်ႈငါည်းနာည် စီဒါ်ႈ....

 “ခည်မှေဲ မည်းဆမားဒေဲႈကျောႈ ကံပ်ဘာည်းထန်ဇေဲန်း၊ မှေဲမည်း ဟာဝ်းပနံဝ်းဒေဲႈ။”

 “နံင်မိုႈ အံဝ်းကမေဲႈယာဝ်းမည်းယေဝ်း။ အေ.... ကျောႈဒါ်ႈ အံဝ်းကဲကဲနီး မိုႈဒို့အီးယာ်ည်ႇဒေဲႈ တံင်ခေဲင်း ပိုင်းနောႈအံဝ်းနာ်ႏ။”

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ခူဒဲႈလိူည်အန်းမိုႈစံင်နည် ဒဲႈအန်းမိုႈဟာဝ်း ပါ်ဇိုနာ်ႏ။”

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ် တညာဝ်းကျောႈဒါ်ႈအေဒီး 

အန်းဟည်ခိုည်းဖာ်ႈ ကော်လာ်ဒါ်ႈနံင် ရံပ်ႎါည် တည်းအေ၊ အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်ကဘ္လူႈဒေဲႈပေါႇ လဘာ်န်းကာည်းဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်လာည်းဒဲဝ်း တည်းအန်းဒီး။ ကာည်းအေ ဂီပေန်ဖာ်ႈ လည်တိူဝ်ႈဒါးကညျာႈဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး နာည်ဟည်မှော်ႇဘိုးလိုမ်ဒါ်ႈ...

“ပါ့်မှေဲမည်းဟာဝ်းခည်ဒိူဝ်းလိုမ်” 

“စာည်းနာည်... ပါ်ခလေဲပ်ကျောႈဒေဲႈဖိုင်း ဂီမှော်ႇဒါ်ႈ အာည်းဟိုမ်း ဟာ့်ပိုမ်းဒီး။”

ခည်းခည်းအန်း၊ မာလိုမ်ကဲဂီဆီင်နာ်ႇမိုႈတာ် နာည်တေဲႇယိုင်းဟာဝ်း ချှေႈမှေဲ၊ မိုႈလိူည်ကာည်းလိုမ် နံင်တောႇဘိုး ချှေႈမှေဲဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် လိုမ်အာဝ်ဒါ်ႈမဆိတာ့်နာည် စီကညျာႈလိူည်ဒါ်ႈ ဘိုး....

 “စာည်... ပါည်းႎါည်းလှယ်ပါည်းဒါးနာ်ႏ။ အံဝ်းနံင်နှံက်အူန်းတံန်နီး။ ဆာ်ပါည်းဒေဲႈစီတေဲႇအံဝ်းနာ်ႏ၊ အံဝ်းနှေးအီးဆီင်အိိ။ နံင်မိုႈ ပိုမ်းဟိုက် ပါ့်ကေဲန်းအံဝ်း။” 

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ယာည်းနံင်ႎါည်ဆဲ ပါ့်တော်ည်းနာ်ႏလိုမ်။”

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇ နာည်တာ်ဘာည်းဇေဲန်း၊ ကာည်းအေမာ် 

ဟည်ႎါည်းဟာဝ်းခေဲင်းကပီုက်ဒီးဟာ့်။

 နာည်မာ် ဟည်ရိူဝ်ႈလေႈဖိုင်းအန်း စီငေါႈဒဲႈအရာင်တာ့်အေ။ 

စီငေါႈဘိုးအရာင်ကာည်းအေအူဒီး ဘာည်းဇေဲန်း။ ႎါည်းဟော်ည်ႇ ငေါႈကာည်းတာ် အရာင် အေစီဒါ်ႈ....

“နာည်... ဟာဝ်း အံဝ်းနံင်ယိုင်းမည်းတိူဝ်ႈ ကပီုက်ပျီမ်း အီးဂေါ်ည်း ရီမ်းကပီုက်နီး။”

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈငါည်းအေ စီကမ်ႎါည်တည်းအေ။ 

ကာည်းမာ် ဟည်တံန်တောႇဟာဝ်းလာ် ပါ့်ကပီုက်ပျီမ်း အီးဂေါ်ည်း ရီမ်းကပီုက်တမာည်းဒီး။

 ဘိူဝ်စာ်မ်းကာည်းတာ် ရီမ်းကပီုက်ပျီမ်းဒီး အေစီဒါ်ႈ..... 

“နာည်..မည်တိူဝ်ႈကပီုက်နီး.... ခည်ကော်အန်းမှေဲမ်တိူဝ်ႈ၊ မှေဲမ်ႎံက်၊ ပေန်ဒါး၊ ပေန်ပေါႇပံင်ကမေဲႈအီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဘိူဝ်လှဲဝ်ဒေဲႈ ဘိူဝ်ပျီမ်းဒေဲႈအန်းအခည်း 

ချှေႈမှေဲ့မာ် ဘူယမခလောႈဟာဝ်း တေဲင်းအန်း၊ ချှေႈမှေဲ့မာ် ဘူဒါးမ 

အန်း၊ ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ ပံင်အူန်းႎီုန်အီးတာ် ဘာည်းညျှေဲန်းဟာ့်။”

 အီးမိုႈနာည်မာ် ဂီတိူဝ်ႈဒါး ကပီုက်ဒီး ဂီတညာဝ်းလာ်ကျောႈပံင်ဒါ်ႈ အေတာ့်အန်းဘာည်းဇေဲန်း။ အေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး....

“ဘာည်းလိူည်ဇေဲန်းနာည်... အဲတူအီးနီးမာ် ဇိုဂီတမာည်းအဲ၊ ဇိုဂီမေဲႈအဲတာ်ဘ္လော်မ်း၊ 

ဇိုဂီအဆာက်ဒဲ့ အဲလိုရေဲန်းဒဲႈခည်းအကျိုး စာခြိူဝ်းမျိုးအဲ။ 

ကပီုက်နီးမာ် အန်းဟည်ရေဲန်းဒဲႈအခည်း အကျိူးစာတူအီးဂီုန်းကဲ။

ကပီုက်နီး အန်းဟည်ကီုင်ဟော်ည်ႇ တင်းဇီုဝ်အန်းတာ် ကပီုက်၊ အန်းဟည်ရေဲန်းဒဲႈဟော်ည်ႇ တူအီး ဘိူန်းလာ်ခလောႈႎီး ခလောႈဟာဝ်း တေဲင်းအန်း....

 အာည်းမာ် လိုခည်းရေဲန်းဒဲႈအကျိူးစာခြိူဝ်းအဲ ဇိုအဆာက်အဲဆီုင် ဒဲ့၊ ဆာ်ဆာက်အဲဒါင်းဟာဝ်း ဆာ်အဲ ဂါ်ႇဟာဝ်းဘာည်းကပီုက်နီး နှာင်းအီးကံပ်မေဲႈဒါ်ႈ အန်းရေဲန်းဒေဲႈအခည်း စာခြိူဝ်းမျိုးအန်း အန်းမေဲႈ ခည်း အကျိုးစာခြိူဝ်းအန်းနာ်ႏ။”

 ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအေဒီး နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဒါးကပီုက်ပျီုမ်း ဒီးဒါ်ႈ.....

 “မိုႈအိူဝ်အေ.... စာနံင်ဟိုက်ဇားခြိူဝ်းအဲတအာင်းနီး အန်းဂေါ်ည်းဒို့ တံင်တည်း ကော်န်းတဘိုက် ဘာည်းအဲဟာ့်။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အဲလိုခည်းရီန်း နှာင်းအီးကံပ်ဘူထင်ဒဲ့ခြိူဝ်းအဲဒီး။ ဘာည်းမည်းဒါ်ႈ တာ့်အံဝ်း ဟာဝ်းကီုင်းအီးမာ် ခူဒဲႈအီးဘိူန်းလာ်ထင်ဒဲ့အဲ။ ခူဒဲႈအီးဘိူန်းလာ် လီလာဘာည်းတာ့်အဲ လိုရီန်းရေဲန်း နှာင်းအီးကံပ်ဘူယတိူဝ်ႈဒဲ့အဲဟာ့်။  

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဘိုးငါည်းအေဒါ်ႈ...

“ဘာည်းလိူည်ဇေဲန်းအေ........ တင်းကမေဲႈဒါ်ႈအီးမာ် 

ဆာ်အန်းလှာ်န်းဒေဲႈ အန်းမာ်နံင်ဆမားပျီမ်း ဘာည်းကပီုက်နီး၊ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အာည်းလိုခည်းရီန်းနှာင်တူအီးခရာ်ည်ႇဘူဒါ်ႈ 

မျိုးမှေဲ့ဘူဒါ်ႈ နှာင်းကံပ်ဘူဘိူန်းလာ်ဒဲႈ အာည်လည်နောႈကယာ်ႈ ဟာဝ်း အာည်းလိုရီန်းခည်းခည်း။” 

ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည်မူႇႎါည်ကေဲန်းအန်း 

ပါ့်ကေဲန်းနောႈနာည် အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တေဲႈတည်းအန်း 

ကမ်ႎါည်လာ်ယအေ စီဇံင်းတိူဝ်ႈလာ် ကပီုက်ပျီမ်းဒီးဘာည်းဇေဲန်း။

တံင်ခေဲင်းနောႈအေ ဂီပေန်လိူည် တဂေန်းဒည်း ဂေါႇမိုႈ အန်းလို ဟာဝ်း ပါ့်စော်င်း Music  အန်းဘူဆီင် ခညျာန်းဟာဝ်းမဒနာည်။

ဘည်ဘာည်မာ် အန်းဟည်ကဘျိူက်နောႈအန်း ဒါ်ႈနံင်ကလာင်း တာ့်နာည်၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ငေဲႈကေဲန်းအန်း စီဒါ်ႈ....

 “နာည်....။” 

နာည်မာ် ဟည်ႎီးတိူဝ်ႈလာ်အန်း။

 “အံဝ်းမေဲႈ ပံင်နံင်အလာင်း တာ့်မည်း၊ ဆာ်အံဝ်းဘူကလာင်း တာ့်မည်းမာ် အာဝ်ပေန်။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “ဆီမိုႈအေ။” 

အေမာ် ဟည်ႎီးမှော်ႇနာည်ဒါ်ႈ....

 “ဆာ်အံဝ်းကမာ်ႈႎီုန် အိုည်းဖိုန်းဆာင်နမ့် မှေဲမည်းနံင်ဘာည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ငေါ်ႇႎါည်ငါည်းအေဒါ်ႈ....

 “ဆီးမည်းဆီင်ဒါ်ႈအေ၊ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနံင်ဘူ ဆမားယံဝ့် ဂေါ်ည်း၊ 

မိုႈလိူည် ဆာ်မည်းကံပ် ကလာင်းတာ့်အံဝ်း ပါ့်မှေဲမည်းနံင်ဟာဝ်း အခည်း၊

 အံဝ်းနံင်တဂေန်းဒဲႈအိူဝ်။ ကလာင်းဟံင်း မှေဲမည်းနံင်ဟာဝ်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ကမ်ႎါည်ဖာ်ႈတည်းနာည် ဂေါ်ည်းအူဇို အန်းစီဒါ်ႈ....

 “နာည်။” 

“ယာမ်းအဆာက်အံဝ်းဆီင်ဒဲ့ 

အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်းဟိုက်ဘိုးစော်င်းနာည်...

အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်းဟိုက် အီးဆဲင်တာ်လော်င်ဂည်း၊ လော်င်ဒါ်ႈ လော်င်ကိက်ဆကျင်း၊ ဆာ်အံဝ်းဘိူန်းကဲကဲဒီး အံဝ်းစီနံင်ဘိူန်းလာ် ရေဲန်းပံင်ဆီင်ရေဲန်းအံဝ်း။

 ခည်ကော်အန်း အံဝ်းဂီဒါ်ႈလိူည် အန်းလိုရိူန်း ဘည်ဘာည်းမာ် အံဝ်းတဂေန်းတိူဝ်ႈ အာဝ်မိုႈမ လိူည်ရိူန်း လိုစံမ့်တင်းနာ်ႇတင်းဆမား။ ပေန်လာ့်ဒီးနာည်” 

ႎါည်းဒါ်ႈတော်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် တံင်နောႈအန်းအခည်း အန်းယေဲဝ်းခည်းနောႈကီန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းကမေဲႈအေ ခည်းခည်း၊ တင်းကမေဲႈအန်းမာ် မိုႈပေါႇအီးစဲတ်မှာန်အန်း၊

 အန်းစီ ဟည်ကမ်းတခီႇဘိုးတည်းအေဒါ်ႈ....

 “အေ... ပံင်တဂေန်းမည်းပါ်ပည်မေဲႈ အံဝ်းခိုည်းတောႇအူန်းဒို့။ 

အာဝ်ဘာည်းဆိ မည်းဟာဝ်းနာ်ႏ.... 

အံဝ်းမာ်နံင်ဂေါ်ည်းခည်ဘာ်န်း၊ ရီန်းရေဲန်းအူန်းပံင်လိုအံဝ်းတာ်ရေဲန်းဒီး နှံက်အူန်းမည်းနာ်ႏ.... 

မိုႈလိူည်... မည်းလိုကအာ်မ်း ပံင်ဒါ်ႈအဝ်းတာ် ခူဒဲႈအီးဘိူန်းလာ် လေဲပ် ခနားအာည်းဒိူဝ်းနာ်ႏ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈနာည်ကဲကဲဒီး အန်းမာ် ဟည်အေဝ်းဒါးဒါ်ႈ...

“ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏနာည်.... ဘိူန်ဒမာအံဝ်း၊ မည်းမိုႈပေါႇ ချှေႈပံင် ကမေဲႈအံဝ်း တံင်တေဲင်းကတည်းနီးနာ်ႏ။ အံဝ်းမှော်ႇဘာည်းညျေဲန်း တာ့်မည်း မည်းဆီင်ဇာဝ်းလာ့်။” 

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအီးဒီး အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 “အေ... တညာဝ်းနာ်ႏ၊ မည်းမှော်ႇအံဝ်းဘာည်းညျေဲန်းမိုႈ 

တံင်ဇိုမည်း အံဝ်းမိုႈဒီဒါင်းအန်း။ 

မည်းမှော်ႇအံဝ်းလိူည်မာ် အံဝ်းဟည်ခိုည်း၊ 

ပံင်နံင်ဟာဝ်းမည်းမာ် အာဝ်မိုႈလိူည်စာမည်း မိုႈစံမ့်စာခြိူဝ်းအဲ

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း.... အံဝ်းဆံမ်နှလှောႈစံမ့်မာ် 

 ဆီမ်ဘာည်း မည်းနာ်ႇလာ့်၊ 

ဆာ်မည်းနောႈပျော် ဆာ်မည်းကညျာႈ အံဝ်းမာ် နောႈပျော် 

အံဝ်းမာ်မိုႈအီးနံင်ကညျာႈတောႇမည်း၊ 

ဆာ်မည်းနောႈကီန်း အံဝ်းမာ်မိုႈ အီးနံင်နောႈကီန်းတောႇမည်း၊ မည်းနာ်ႇဟာ့်။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအနာည် အန်းမာ် ဟည်ခိုည်း ယာဝ်း ကံပ်လေႈဘိုးအေဲမ်းငါည်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ခူတ်ဒဲႈဖာ်ႈ အေဲမ်းငါည်းအေ စီအူႈႎါည်ဖာ်ႈ ကဒါ်ႈအေ ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်းဘိုး အေဟာ့်။ အေမာ် ဟည်ဂျာ်ႇႎါည်ဘိုးနာည်။ ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်အေဲဝ်းတံင် ယအနာည်ဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဇိုဂီအိဘီးလိုမ်ဒီး အီးမိုႈဖိုင်းအန်းမာ် ဟည်ဟာ်မ်းဒေဲႈလာ်ပေါႇဟာ့်။ အန်းမာ် ဟည်ကဆေဲႈဒေဲႈ ကမ်းဖိုင်းအန်းဒါ်ႈ....

“ အော.... အေ ဆီမ်ဘာည်း။” 

 “လိုမ်... မိုႈလာ့် နာည်ဒေဲႈပါ့်အဲ။” 

 “မိုႈအိူည် အံဝ်းဂီယိုင်းအန်းဟာဝ်းလှယ်ပါ့်ကပီုက်ဒါင်း စံင်နည်။”

 “ မိုႈလိူည်ပါည်ဟီုဝ်။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း လိုမ်မာ်ဘူနာ်ႇမဘာည်းနံင်ဒါ်ႈ ဟည်ႎီးဒါ်ႈဖာ်ႈ....

 “မိုႈ...မိုႈ....အိူဝ်.... မိုႈလိူည်ယာည်း။” 

“လိုမ်... ဆီမည်းဘာည်း၊ မည်းဆံမ်နှေးလာ် အီးယံဝ်းအံဝ်း။ အံဝ်းကျောႈတာ့်မာမာ် အာဝ်ဘိူန်းကျောႈ အံဝ်းဒါ်ႈနံင်ႎီးဒေဲႈအီုင်ဒီႈဒီး၊ အံဝ်းကံပ်ႎီးဒေဲႈစံင်နည် လိုမ်ယေဲဝ်းလာ့်။”

အီးမိုႈ လိုမ်မာ် ဟည်ကဒိုန်းပံင်ဒါ်ႈအေကဲ၊ အန်းဟည်ကကဲန်း 

ဂေါႇမိုႈ အန်းယံဝ်းအေကဲနာ်ႇမိုႈတာ် နာည်ကာည်းဒူန်းအန်း 

ဂီးဂေါ်ည်းအူန်းအူဒီဘာည်းဇေဲန်း။ ႎါည်းဒီးအန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “အိူဝ်းအိူဝ်း....အေ၊ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ယာည်းစာည်းနာည် နံင်ႎီး စံင်နည်၊ 

ဆာ်မည်းစာ်မ်းပါ့်အဲ စီကျောႈဒေဲႈ တာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ပ္လေႈႎီုန်ဖာ်ႈဖိုင်းအန်း စီတကေဲန်လာ်ဂျိုးဟပ် တံင်တိူက်ႏအန်းဟာ့်။ အေစီမိုႈ ယားဆြာႎုန်ဒါင်း ပါ့်လှံင်းလာဆေဝ်။ 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအန်းတာ်တညာဝ်းဒါ်ႈ နာည်ဒေဲႈ ပါ့်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း မိုႈစံမ့် လိုႎီးရေဲန်းဘိုး ဇီုင်းအန်း ပါ့်လှံင်းကဲဒီး အန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းထိုး ဖာ်ႈဆဲင်း စာနံင်ႎီးအန်းဒီး။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် အယ်အီုင်ဂည်ဇိုအာ်ႇ ကညျားကားမာ် ဟည်ဒေဲႈရံပ် လည်းလာ်အန်းဟာ့်။

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်ကကဲန်းလာ် ႎိူဝ်ႈမိုည်ႇပလိုႈကားအန်း၊ ဟည် တဘုႎါည်လာ် ပါ့်အေကာည်း နာည်း၊ ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေကာည်း နာည်မာ် ဂီလေဲပ်ကနိုက်အေဲမ်း ပါ့်ရီမ်းအေဲမ်းတေဲႈမာဝ်းဒီး။ အန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းတေဲႇဒါ်ႈ....

 “စာည်းနာည်... စာည်းနာည်.... ဘိူန်းဟာ့်ႎီး။”

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်လိုမ် စီဒါ်ႈ...

“ဆီမ်ဘာည်းလိုမ်။” 

 “စာည်းနာည်... အံဝ်းမာ် ဘူနာ်ႇဘာည်းနံင်ဘာည်း ဇီုင်းအံဝ်းဟည် ကဘ္လူႈဒေဲႈ၊ 

အဲဟာဝ်းလှယ် ဘိုးအီုင်ညျှေးနာ်ႏ။ အေဒါ်ႈနံင်ဒေဲႈဒီးစာည်နာည်။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်ကာည်းအေမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈဒအေဲမ်း စီႎါည်ဒေဲႈ ပါ့်လိုမ်။ နာည်မာ်ပါ်ႎါည် ပါ်တဂေန်း အေပံင်ဒါ်ႈလိုမ်ဒီး၊ ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ပါ့်လိုမ် အန်းဟည်ဒါ်ႈ....

 “အိူဝ်း.... လိုမ်အေပံင်ဒါ်ႈမည်းဒီးမိုႈအေပဲမိုႈလာ့်။”

“မိုႈအိူည်စာည် အန်းဟာည်းခည်းခည်းကော်၊ 

စံင်နည်မှေဲ့ အန်းဟည်မိုႈယားဆြာႎုန် အန်းမှေဲမ်ယံဝ်းပေါႇခည်း... 

အံဝ်းပေန်ပံင်လီလာဘယ်ဟိုမ်းအန်း။ 

အန်းဒါ်ႈ.... အံဝ်းအာဝ်လေႈလော်င်၊ စော်င်မာ်ဘူနာ်ႇလာ်ဟော်ည်ႇ 

ဆီမာ်အာဝ်ရေဲန်း။”

“မိုႈလာ့်၊​ အန်းဟည်မိုႈစံမ့် ဘာည်းဇေဲန်းဟီုဝ်၊ အန်းနှေးဒဲ့ခူအံဝ်း ပကျိူဝ်းအန်းကော်လိုမ်၊ ခည်ဒဲ့အဲ ယာည်ညျီ နာ်ႇလိူည်ညျံက်အန်း။ အံဝ်းဘူဒေဲႈ ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်း နံင်ဟည်လှာ်န်း ၁၅ ဆာင်နမ့်ဒီး...

မည်းဂီဒါ်ႈအန်းဟာည်း၊ မိုႈအိူဝ်.... မိုည်ႇအန်းဟာည်းခည်း။”

နာည်မာ်ပါ်ဒါ်ႈပါ်ကညျာႈ ပါ်အေဝ်းဂီကလာင်းလာ် တာ့်လိုမ် 

ဘာည်းဇေဲန်း။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈနာည် ဂီကညျာႈယာဝ်း အန်းစီဟည်ဒါ်ႈ....

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ဟာဝ်းအဲႎီး၊” 

ႎါည်းဒီးနာည်ကာည်း လိုမ်မာ် ဟည်တောႇႎါည်လာ်လဘာ်န်းအေ ဟာ့်။ ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ပါ့်ဆီင်ကယ်ကဲ၊​ အေဟည်ဒါ်ႈ...

 “နာည်... တောႇႎီးလိူည်လိုမ်၊ အံဝ်းနံင်ႎီးဟာဝ်းလိူည်တရာင်းအံဝ်း၊ အာဝ်ဘာည်းဆိ။ ယံဝ်း မည်းအာဝ်ကျဲပ် စာနံင်လာည်းပီအေ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်နာ်ႇမိုႈတာ် အေဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အန်း၊ အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “အေ..... ဘာည်းမှေဲအံဝ်းနံင်ဘာည်းဒဲႈမည်းႎီး မည်းအူချှေႈ၊ 

ဆာ်ပေန်ဘိူန်း အံဝ်းဆီင်ႎီးတိုန်းပေါႇ မည်းစာ်မ်းပါ့်ခလေဲပ် စံင်နည် 

အံဝ်းနံင်တာင်ႎီးမည်း..... ဟာဝ်း.....။”

 ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ငါည်းဆံင်းဖာ်ႈ တာ့်နာည် စီဟိုက်ဟာဝ်း ဘိုး၊ တေဲင်းဆဲင်ကယ်ဒီးဟာ့်

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်ဟိုက်ဖာ်ႈ တေဲင်းကားအန်း စီတဂေန်းဒါ်ႈ...

 ဟူး....အံဝ်းမော်ည်အခည်း စာစာည်းနာည် မှေဲအန်းနံင်ဘာည်း ဟည်မိုႈလာ် တင်ကမေဲႈခနားတူအီး အိုည်းချှေႈဒီး။ 

လိုမ်မာ် ဟည်တိုႈဖာ်ႈ ဖှေဲမ်းဒါင်းအန်း စီဟိုးႎီးလာ်ကားအန်းဒီး။ အေမာ် ဟည်ဘူကျောႈဒါ်ႈမဆိ တာ့်နာည်ခံဝ်အူတည်း။ 

ဂေါ်ည်းအူဇို နာည်စီဟည်ဒါ်ႈ....

“အေ.... အံဝ်းနာ်ႇအိူဝ် မည်းဆီင်ဇာဝ်းတာ့်အံဝ်း၊

 မိုႈလိူည်အံဝ်းခိုည်းခည်း ဂေါႇမိုႈ မည်းဆီင်ဇာဝ်း လီုင်အံဝ်း 

ကလာင်းလော်င်အေ။ 

အာဝ်မိုႈမဆိ ယေးမိုႈလိူည် အူပီႎါး၊ 

အံဝ်းအာဝ်မေဲႈမနောႈ တာ့်အန်းမှယ်တူအီးပီႎါး....

မည်းခူနောႈကီန်းနာ်ႏ....

ပိုင်းနောႈအံဝ်းနီး ဘူမေဲႈမဒီ စာနံင်ဒဲႈတာ့်တူအီးဟည်းကဲ။ 

မိုႈဒို့စာမည်းနာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ ....

“အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းဆီင်ဇာဝ်းနာည်... မိုႈလိူည်အံဝ်းတဂေန်း ဆာ်မိုႈ ပါည်း နံင်ကအပ်ချှီႇခည်း၊ အန်းမာ် မိုႈပေါႇ ယားဆြာႎုန်ဒါင်း မည်းမာ်မိုႈ တူအီးကံတ် တူအီးချှဲမ်းအူချှေႈ.... 

ဆာ်ဘာည်းကဆီုဝ်အံဝ်း အာဝ်နှေးမ အီးကအာပ် တာ့်မည်းခံဝ် အီချှီုက်...။” 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်တေဲႈတည်းအေ ဒဲႈအန်းဂေါ်ည်း 

တံင်ညျော်ည်းအန်း စီဒါ်ႈ....

 “အေ...တူအီးဘာည်းအံဝ်း အာဝ်မိုႈမအီးတိူဝ်ႈရိူန်းခြီး၊

 အီးတိူဝ်ႈတင်းကံတ်တင်းဆမား၊ တိူဝ်ႈအီးချှီႇ။

စာအံဝ်းအခည်း မည်းမိုႈပေါႇ အီးနိုက်ကိုမ်ဒို့ ပါ်ပည်မေဲႈ၊ 

ဘည်ဘာည်းဆီင်ဘိူန်းအံဝ်း ပါ့်ဒို့ဒို့ အန်းဂေါ်ည်းဒို့တံင်မည်း။ 

ဆုင်ခည်ယေဲဝ်းအံဝ်းတာ်မည်း အံဝ်းနာ်ႇပေါႇမိုႈတာ် မည်းမိုႈတူအီး ပံင်ဟြာ်ည်ႇအံဝ်း၊

ဆုင်ခည်ယေဲဝ်းအံဝ်းတာ်မည်း၊ မည်းဟည်မိုႈပေါႇ အီးချှီႇခူအီး၊ 

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း မည်းညျေဲမ်အူန်းလိူည်၊ ကော်န်းအီးမာည်း ချှေႈနီး အာဝ်မိုႈမ အီးနံင်ကအီႈမည်း၊ အာဝ်မိုႈမ အီးနံင်ႎီုန်မည်းနာ်ႏ။”

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တေဲႈဘိုး တည်းအန်းအူကဒ ဂျာ်ႇႎါည်ဘိုး နာည်ဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်အေဝ်းဒေဲႈ စီတေဲႈဘိုး တည်က အန်း ကမ်ဘိုးတည်းအေဟာ့်။ ႎါည်းဒီး ကာည်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်း တင်းတရုင်း ကလာႈဇိုဆေဲမ်းဒီး။ 

ကာည်းမာ် ဟည်လေႈဖာ်ႈ ဒဆဲင်ကယ် နာည်ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်အေ...

 “အေ..... ဆာ်မည်းစာ်မ်းပါ့်ခလေဲပ် ကျောႈဒေဲႈတာ့်အံဝ်းနာ်ႏ။ ႎီးဟာဝ်းလော်ည်းလော်ည်းနာ်ႏ။ ဘိူန်ညျေး၊ အီုင်ကေဝ်း အံဝ်းနံင်ဒေဲႈ လှယ် ပါ့်မည်းနာ်ႏ။” 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “အိူဝ်..တင်နှေးလိူည်း။” 

နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “အေ...ႎီးလာ့် အံဝ်းနံင်တိူဝ်ႈဟာဝ်းမည်းအူထုင်။” 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

 “မည်းဟာ့်၊ ႎီးလအာည်ႇ လိုမ်ဘူဘယ်နှံက်မည်း။ အံဝ်းနံင်တိူဝ်ႈ ဟာဝ်းမည်း၊” 

ကာည်းဂီလည်ဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ တံင်ဒကားအန်းဒါ်ႈ...

 ပီအေ... မည်းႎီးဟာဝ်းလအာည်ႇ အံဝ်းနာ်ႇအူန်းစာည်းအံဝ်း အန်းဆာ်ဒါ်ႈဘာည်းမှေဲ့ မိုႈလိူည် ဘာည်းဇေဲန်း။”

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ႎီးဟာဝ်းလာ် လအာည်ႇကာည်းဟာ့်။ 

နာည်ကာည်းလိုမ်မာ် ဟည်ဟိုက်ဖာ်ႈတံင်ကား လိုမ်စီကျောႈဒါ်ႈ....

 စာည်းနာည် မိုႈလာ့် ပံင်ကိက်ပီနူး ပံင်တိုန်းႎီးမည်းတာ်အံဝ်း စာနံင်ကလာင်းဒဲႈ ပံင်ဆီင်ဒါ်ႈဘေဲႇ ပံင်ကိက်အန်းဒိူဝ်း။”

 “မိုႈအိူဝ်လိုမ်၊ စာည်မာ် အာဝ်နာ်ႇမ ဆီမ်ဘာည်းဆာ်စာည်ဂေါ်ည်း ရီမ်းအန်း ပံင်မှေဲမ်ကအီႈမာ် ပေန်ဒို့ လော်င်မှေဲမ်ခိုည်း၊ ပံင်မှေဲမ်းနောႈ ကီန်းမာ် ပေန်ဒို့လော်င်နောႈပျော်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း စာည်ဟည်ရောႈဟော်ည်ႇအန်း စာနံင်ပေန် အီးဂေါ်ည်းရီမ်းစာည်ပါ်ဇို။

စံင်နည်မှေဲ့ စာည်အဲဟည်ကမေဲႈဒါင်းခည်းအန်း၊ ဆာ်ဘူမိုႈအန်း စာည်အဲနံင်ဘူမေဲႈမချှေႈမှေဲ့ နံင်ဘူဒဲႈမချှေႈမှေဲ့ဂေါ်ည်းခေဲင်းပိုင်းနောႈ စာည်အဲ။

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအန်းတာ်ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈလိုမ်မာ် 

ဟည်နောႈကီန်းနောႈချှူက်ပေါႇအခည်း စာအေကဲ အန်းဟည်ႎီး မှော်ႇဒါ်ႈဘိုး...

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း၊ စာည်.... ဆာ်မိုႈကဲန်ကာည်းပေဝ်ဒါ်ႈ 

လိုလာည်းအီးပဲန့်အူချှေႈ ဘူလာည်းအာဝ် ဘိူန်းလည်။”

“လိုမ်.... မာစာည်ကာည်း ကူန်စာည်ကဲ အာဝ်မိုႈမတူအီး 

ဘာည်းဇေဲန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မိုႈဒေဲႈ ဘာည်းဒါ်ႈလိုမ်း အခည်း၊ စာည်အဲနံင်ယေဲဝ်းအိူဝ် ကီန်းဒည်း ဂေါႇမိုႈကူန်မာစာည်မာ် စာည်ကမေဲႈ၊ စာည်အာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ ကာည်းနောႈကီန်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မိုႈလိုလာည်း ပံင်ဘူကမေဲႈအဲအခည်း၊ စာအဲ နံင်ယအူန်းကလာင်း နှာင်းကူန်မာ စာည်ကဲကံပ်နာ်ႇ စာည်နံင်ရေဲန်းနှဲ ပေါႇမိုႈတာ် ပံင်ကမေဲႈစာည်မိုႈချှေႈမှေဲ၊ ဆာ်စာည်အာဝ်ကျိူက်၊ 

အံဝ်ကမေဲႈ စာည်အာဝ်ဆမားမလာည်း။ ဂေါႇမိုႈ ဇိုနီးမိုႈဇိုစာည်။ စာနံင်ဂေါ်ည်းတံန်တောႇ တာ့်တူအီး ပံင်ဘူကမေဲႈအဲအခည်း အန်းဒည် လိုမ်။”

 ဘိူဝ်ယေဲဝ်းလိုမ်တာ် တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈနာည်ဒီး အန်းဟည်နောႈ ချှူက်ဒေဲႈဘိုး စာပီအန်းဟာ့်။ ဘိူဝ်စာ်မ်းကာည်းတာ် ပါ့်ခလေဲပ် အီးမိုႈ နာည်မာ် ဟည်လေဲပ်ဟာဝ်း ခေဲင်းဟော်င်အန်း စီဟည်တေဲႈဖိုင်း ကျောႈဟာဝ်းတာ့်အေဒါ်ႈ...

 “အေ...မည်းစာ်မ်းဟာ့်။”

 “ဟည်မိုႈစာ်မ်း ဆာ်အံဝ်းစာ်မ်း ပါ့်ခလေဲပ် အံဝ်းနံင်ကျောႈဘိုး တာ့်မည်းနာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်အိလေႈဖာ်ႈ တံင်ကုအိအန်းဒီး ကံပ်အိဘီး ဟာဝ်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈကူန်ကာည်းမာလိုမ်ကဲမာ် ဂီဂေါ်ည်းအူန်းရီမ်းမိုည်ႇပလိုႈကဲ ဂီနှံက်လာ် ကော်န်းကဲအီးမိုႈအေ။ စာ်မ်းလာ်အချှီုင်၆အီုင်ဂည် အီးမိုႈ အေကဲမာ် ဟည်ကျောႈဒေဲႈလာ့်ဖိုင်းတာ့်လိုမ်ကဲ စာနံင်ဟာဝ်းလာည်းအန်း  ဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီးလိုမ်မာ် ဟည်ဟာဝ်းလာည်းလာ်အေကဲဟာ့်။ 

ကာည်းအေကဲမာ် ဟည်ႎီးဒေဲႈစာ်မ်းလာ် ပါ့်ခလေဲပ်ကဲ ခည်ဆေဲမ်း ၆အီုင်ဂည်းကဒည်ဟာ့်။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်မော်ည်းဟော်ည်ႇဖာ်ႈ အေဲမ်းအန်း စီလေႈဒေဲႈ ခချှေဲပ်၊ စာနံင်လေႈကဇော်ည်ကဲန်အန်း။

 ကာည်းကဲန်အန်းမာ် ဟည်ရဲန်းပ္လေႈဖာ်ႈ ပါ်ပည်မေဲႈ။

 ကဲမာ် ဟည်အံက်နှံက်လာ် ယေဒေဲႈဟာ့်။ 

ဇိုဂီဘံက်ဒေဲႈလိုမ်ကာည်းအေတာ်ကား လိုမ်ဟည်မှော်ႇအေကဲဒါ်ႈ....

 “အေ...အံဝ်းဆီင်မှော်ႇတာ့်မည်းအူမျိုး။” 

 “ဆီမည်းနံင်မှော်အံဝ်း၊ တားဘူနာ်ႇဆိ။”

 “.မည်းမာ်ဟည်မိုႈတူအီးနာ်ႇအူချှေႈနာ်ႏ... ယေ၊ ပံင်နံင်ကလာင်း အံဝ်း စံင်နည်မာ် မည်းနံင်နာ်ႇအူန်း ဆီအံဝ်းဆီင်ဒါ်ႈ။”

 ဘိူန်ဇေဲန်းယေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ႎါးအန်းဒါ်ႈ....

မည်းဟည်နာ်ႇ ဘျဲတ်ဒေဲႈအခည်းဒီႎါးအံဝ်း ကလာင်းဆီမည်းနံင် ကလာင်း။”

“မည်းနာ်ႇလာ့်မိုႈတာ် ကူန်ကာည်းမာကာည်း ကူန်မာစာည်းနာည်ကဲ ဆီင်ဒဲႈပါည်းစာည်းနာည် လည်လာည်း။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းယေတာ်တညာဝ်းအီးဒီး ယေမာ် ဟည်အေဝ်းဒါးဒါ်ႈ....

 “နာ်ႇအိူဝ်...လိုမ်... ဂေါႇအံဝ်းနာ်ႇဟာ့်။ အံဝ်းစီႎီးဒေဲႈ၊ အံဝ်းဒါ်ႈနံင် ဒေဲႈတိူဝ်ႈ အီးမာည်းပံင်နံင်လာည်း အံဝ်းဒီး အန်းခလာည်းဟာဝ်းမျိုးမှေဲ...

အံဝ်းအခည်း အာဝ်မေဲႈမဒီနံင်ဒါ်ႈတာ် အာဝ်ဆီင်ရံပ်လာည်း ပံင်ဒါ်ႈ ကူန်ကာည်းမာ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းလိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ဖေဲမ်းဒါင်းအန်း စီဒါ်ႈတာ့်ယေ ကဲ...

 “အီးမာည်းပံင်နံင်လာည်းမည်း ဟည်ခလာည်းဟာဝ်းဒို့တော်န်းမျိုး အန်းဘူဘာည်းမ အီးပျီမ်း၊ ထန်ခလာည်းအန်း၊ အန်းနံင်ဆမားစံမ့် ဘူရံပ်လာည်း ပံင်ဒါ်ႈကူန်အန်းကာည်း မာအန်း။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းယေတာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈလိုမ် အန်းမာ် ဟည်လေႈပေါႇ တောဆား၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်က္လီုန်ဖာ်ႈနောႈအန်း စီမှော်ႇဘိုး ဒါ်ႈ...

 “ချှေႈဒီးမိုႈချှေႈမှေဲ၊ မိုႈအီးတောႇပါည်းအီုင်ဒီႈဟီုဝ်။”

 လိုမ်မာ် ဟည်ကဒိုန်းပေါႇ ပံင်ကလာင်းအေကဲ။ အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ ဘိုး...

 “ခည်မှေဲမည်းယေဲဝ်း၊”

 “ဘံဝ်ဖီုင်းအံဝ်းဒီးယေဲဝ်းမည်း၊ အန်းစီမှော်ႇအံဝ်းဒါ်ႈ ႎါးမည်းဟည် မေဲႈဒူန်းဟီုဝ်၊ မေဲႈအီးပဲန့်တောႇအန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းစီဆဲတ် ဖိုင်းတာ့်မည်းကဒည်ဆငည်းမိုႈစံမ့်အီးဒီးဟာ့်။ 

မိုႈလာ့်အီးပဲန့် အီးတောႇပါည်းအီုန်ဒီႈ မိုႈလာ့်မည်းဒါ်ႈ။” 

ႎါည်းဒီးလိုမ်မာ် ဘူနာ်ႇဘာည်းနံင်ကလာင်း အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈဖာ်ႈ...

 “အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇ ဆာ်မည်းဆီင်နာ်ႇ မှော်ႇစာည်းနာည်။” 

ဂေါႇပံင်ဒါ်ႈအန်းဒီး ယေဟည်နာ်ႇပေါႇမိုႈတာ် ချှေႈအီးတောႇအီုန်ဒီႈ မိုႈ ဒူန်းနာည်ဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “လိုမ်... စာအံဝ်းအခည်း ကံမ်နာည်ဘာည်းမေဲႈဒူန်း ကံပ်ဘူမိုႈလာ် နံင်လည်လာည်း။ အံဝ်းဘိူန်းအူန်း ခွါင်းဒဲႈဒို့။”

လိုမ်မာ် ဟည်တိုႈဖာ်ႈဖှေဲမ်းဒါင်းဒါ်ႈ...

 “ဒဲႈလိူည် အန်းမိုႈ ဘည်ဘာည်းဒါ်ႈမည်းယေ၊​ အံဝ်းအခည်း 

ဆုင်အီုင်ဒီႈ အံဝ်းဟည်နောႈကီန်းခည်း စာမည်း။” 

ဘည်ဘာည်းမာ် ယေအာဝ်ဒါ်ႈမဘိုးဆိ တာ့်လိုမ်ကဲ။ ခည်ခည်း အန်း ခေဲင်းနောႈယေ ဟည်ကီန်းပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဆံမ်အာဝ်ဒဲႈမ အန်းလီုဝ်ႈလေႈခရာ်ည်ႇ။ 

အန်းဂီတိူဝ်ႈလေႈပါ့်ခရာ်ည်ႇ မိုည်ႇပလိုႈကား ဂီနောႈချှူက် 

ဂီပေန်လာ် ဆီင်ယာမ်းႎီး တံင်တေဲင်းကား ဘာည်းဇေဲန်း။

ဘိူဝ်စာ်မ်းကာည်းတာ် ပါ့်ခလေဲပ် အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ဒေဲႈ 

ဇော်ည်ႇလိုမ်တေဲႈလေဲပ်ဂျိုးယေ ခေဲင်းခလေဲပ်ကဲ။ အီးမိုႈယေမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈဖာ်ႈ ဒကား စီႎါည်ဂျာ်ႇကူန်အန်းကာည်းမာအန်း။ အီးမိုႈမာ အန်းမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ယေ... နူးမိုႈနာည် မည်းကအာ်မ်းဘိုးအန်း။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ယေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်နာည် ဂေါႇမိုႈတိုးနာည် ဆံမ်မိုႈအီးဇား၊ ယာင်းအန်းမာ် ဆံမ်လီုည် အန်းတိူဝ်ႈချှီႇပေါႇ ခည်းခည်း ဟာ့်။ ႎါည်းဒီးအန်းဟည်ဒါ်ႈဘိုး...

 “ကအာ်မ်းအိူဝ်မာ... မေဲႈလာ့်ဘူကအာ်မ်း စာည်းနာည်ကီုင်းခယ်။”

 နာည်မာ် ဟည်ႎါည်ဒေဲႈပါ့်ယေဒါ်ႈ...

 “မည်းဟည်မော်ည်ခည်း ယေဲဝ်းယေ။” 

အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ကီုင်ပေါႇ တင်ဇီုဝ်အန်းတာ် ယေလီုည် တိုးအန်း မာ်ဇား၊ ယင်းအန်းမာ် ဆံမ်လီုည် ကီုင်းပေါႇဘိုးပေန် ယားဆြာႎုန်ဒါင်း ဟာ့်။ 

ဘ္လံက် ၁၀ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ခေဲင်းနောႈနာည်အခည်း အန်းတိူဝ်ႈယေမာ် ဘာည်းလိူည် တိူဝ်ႈႎါးအန်းအူချှေႈဟာ့်။ ႎါည်းဒီး ကူန်ယေကဲမာ် ဟည် ဒါ်ႈ...

 “ဟာႈ... အဲဟိုမ်းလာ့်ပိုမ်း၊ ယေ....မည်းနံင်မာ်န်းဆဲအေဲမ်း.....။ ဆာ်မည်းဒါ်ႈ နံင်မာ်န်းအေဲမ်း  ကူန်ကဲနံင်နှံက်အူန်းဘိုးမည်းဒီး.... 

ကူန်ဆီင်ကလာင်း တာ့်ပဲအူမျိုး။”

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်အေကဲ၊ အီးမိုႈအေကဲမာ် ဟည်

လလေႈဆတာႇအန်း တာ့်လိုမ်ကဲ။ ဂေါႇမိုႈ လိုမ်ဂီနောႈညျာပ် စာစာည်းနာည်အန်းဟာ့်။

 ႎါည်းဒီးကဲမာ် ဟည်အံက်ဟိုမ်းလာ်ပိုမ်း တံင်ပဒေဲန့်အူဒီဟာ့်။ ႎါည်းဟော်ည်ႇဟိုမ်းကဲဒီး။ အီးမိုႈကူန်ကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “နာည်....ပေဝ်ဆီင်ကလာင်းတာ့်မည်းအူမျိုး၊ စံင်နည် ကူန်ကာည်း မာမည်း ဆံမ်ဘူဂေါ်ည်းစံမ့် တံင်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းမာ် ပေဝ်ကာည်းကဲန် ဟည်ကအုပ်ဟော်ည်ႇ တာ့်ကာည်း၊ ကာည်းမာ် ဒါ်ႈလိူည် ပေန်အိူဝ်။”  

နာည်မာ် ဟည်ပ္လေႈဒါးလစောအန်း စီတညာဝ်းဘိုး ပံင်နံင်ကလာင်း ပေဝ်အန်းဒီး။

“ယေးဒါ်ႈ အဆာက်မည်းမာ်ဘူဒဲ့မ မည်းဟည်ဘိူန်းလာ် ၂၆၊ အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဘူဒဲ့၊ အန်းမာ် ဟည်ဘိူန်းလာ်၂၆..... မည်းမာ်ဟည် ဟော်ည်ႇစာ်င်းမည်း၊ ယေမာ်ဟည်မေဲႈဟော်ည်ႇဇီုင်း.... ယေးကလာင်းဒါ်ႈ ဒဲႈအဲလည်ပေန်အူခလေဲပ်ဒီး။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ် တညာဝ်းကျောႈဒီး အန်းဟည် တိူဝ်ႈႎါည် ပေါႇလိုမ်၊ အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်ဘူယမ ငေဲႈကေဲန်းအန်း ဟည်ဂီနှံက်လာ် တညာဝ်း ပံင်နံင်ဒါ်ႈနာည်ဟာ့်။ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်နောႈကဘည်း အခည်း စာနံင်တညာဝ်း ပံင်နံင်ဒါ်ႈနာည်၊​ အန်းဘယ်ပ္လေႈႎီုန်လစော အန်းဒီး။ ဂေါ်ည်းအူတည် နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ.....

 “ပေဝ်...အံဝ်းကမေဲႈပေဝ်ကာည်းကဲန်ခည်းခည်း၊ တံင်ခြိူဝ်းမာအံဝ်း ခေဲင်းကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းနီးမာ် ကံပ်မေဲႈလိူည်ဖာ်ႈပေဝ် ကာည်းကဲန်။ အီးမိုႈကော်န်းပေဝ်ကာည်းကဲန်မာ် အံဝ်းကမေဲႈဒို့။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်ဒါ်ႈနံင်ဟာဝ်းပါ်ဇိုဒီး၊ အံဝ်းအာဝ်နှေးမနံင်ပေန် ဘိူန်း။

 ဂေါႇမိုႈ အံဝ်းကမေဲႈလိူည် ယေလီုည်ဘာည်းႎါးအံဝ်းအူချှေႈ။

စံင်နည်..... အံဝ်းဟည်မေဲႈဟော်ည်ႇဘိုး ပံင်ကမေဲႈအံဝ်း နံင်ဘူပေန် ဘိူန်းမပေဝ်။

အံဝ်းနောႈဆဲဝ်းအိူဝ်၊ အံဝ်းဒါ်ႈလေႈကျောႈနီးတာ့်ပေဝ်း။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈယေမာ် ဟည်လေႈတောဆား ဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင်ဘာည်း ဟည်က္လိူန်လိူည် အေဝ်းအူန်းဟာ့်။ ပေဝ်အန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ငါည်းယေအန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ လိူည်....

 “နာည်.... ပေဝ်အခည်း ကျိုက်လိူည်တူအီးဒါ်ႈဆီုဝ်၊ ဆာ်မည်းဒါ်ႈ ဘာည်းဇေဲန်းမာ် ပေဝ်အာဝ်ဒါ်ႈဆိ။ အာဝ်ဘာည်းဆိ....

မိုႈလိူည်....တဂေန်းဆဲဘိုးဒီးနာ်ႏ။ 

ဆာ်မည်းကဘ္လည်နောႈမာ် ကလာင်းဘိုး တာ့်ပေဝ်ကာည်းကဲန်။ 

ယာည်းအခည်း ရံပ်လာည်းအူန်း မည်းဆေဆေနာ်ႏ။”

အီးမိုႈ မားယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ယေအန်း။ နောႈအန်းမာ် ဟည်ချှူက်ပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး အန်းစီဒါ်ႈဘိုး...

နာည်... တဂေန်းချှီႇချှီႇဒီးနာ်ႏ။ ယာည်းပေဝ်ပဲမာ် မေဲႈလိူည်ကော်န်း အယ်ချှေႈ..... 

နာည်ကာည်းညျီမာ် ဟည်ယာ်မ်း၊ ကံပ်မေဲႈလိူည်ဖာ်ႈ အေကာည် လိုမ်..... 

ယာည်းပေဝ်မည်းမာ် ကမေဲႈအခည်းကာည်း.....

ယာည်းပေဝ် မည်းဒါ်ႈတာ့်မည်းဘာည်းဇေဲန်းမာ် မိုႈယာည်းဟည်ညျှေဲမ်မည်း ဒီး...... ပါ်အယ်ချှေႈ စီတဂေန်းဒါးကရီးကတီး ဆာ်မိုႈနောႈပါည်းအခည်း၊ ကဲန်ကဲအာဝ်နာ်ႇဒါ်ႈ ဆိ။” 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း ကူန်ယေမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

ယေ..... မည်းလည် ဘာည်းမှေဲ မည်းနံင်ဒါ်ႈ။”

 “ကူန် အံဝ်းအခည်း ပဲဒါ်ႈဘာည်းမှေဲ့မိုႈဘာည်းဇေဲန်း။” 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်နောႈကီန်း ဟည်ဂေါ်ည်းဒည်းဒေဲႈ အန်းစီ ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ပေဝ်ပါည်းကဲန် အံဝ်းနံင်ယာ်ည်ႇလအာည်ႇနာ်ႏ။ 

အီုင်ဒီႈအံဝ်းနှေးအီးမော်ည်။” 

ပေဝ်အန်းမာ် ဟည်နောႈကီန်းဒါးဒါ်ႈ....

 “ဘိူန်းအိူဝ်နာည်... ဟာဝ်းအီုင်လှဲဝ်းမည်းဒါး။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း ယေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ ...

အံဝ်းမာ် နံင်အီုင်လှဲဝ်းဆဲကူန်ပါည်းမာ။” 

အီးမိုႈလိုမ်ကာည်းကူန်အန်းကာည်းမာအန်း ကဲအိုည်းချှေႈမာ် 

ဂီအံက်ငါ်ႇဖာ်ႈ တံင်ပေဒေဲန့်ပိုမ်းဒီးဟာ့်။ ကဲဘူနာ်ႇမချှေႈနံင်ဟာဝ်း ဒဲႈဘ္လော်မ်း ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ အံက်ငါ်ႇအူန်းဘာည်းဇေဲန်း။ 

အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဟည်ဟာဝ်းယာမ်းဖာ်ႈ ပါ့်ဒီအိအန်း။ 

ဂီနှလှူႈႎီးဘိုး ခည်ဒဲ့ကဲ၊ ခည်ကနိုက်ဒေဲႈကဲ အူဒီဘာည်းဇေဲန်း။

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်တေဲႈဟပ်ဖာ်ႈ ဖိုင်းကဲတ်ကီုင်းခယ် ခေဲင်းဖိုင်း အန်း၊ စီကျောႈဟာဝ်းပေါႇဖိုင်း တာ့် ကူန်အန်းကာည်းမာအန်း.....

 “ကလီင်...ကလီင်....။”

ယာမ်းဇေဲန်း မာအန်းကော်လာ်ဟော်ည်ႇမာ်န်းအေဲမ်း ဖိုင်းစီဂီဟာ်မ်း အူန်း တံင်ပဒေဲန်းဟော်င်အိ ကာည်းကူန်းနာည်ကဲ။ 

ဘိူဝ်ယေဝ်းအန်းတာ်ဖိုင်းဒေဲႈ အန်းမာ် ပါ်နောႈကီန်း ပါ်ခိုည်း စီဒါ်ႈ.....

 “ဆီမိုႈနာည်။”

ဂေါႇမိုႈအန်းဟည်နာ်ႇမိုႈတာ် နာည်အန်းနံင်မှော်ႇႎီး ပံင်လည် 

ကလာင်းကဲမားယေလီုည်ဒီးဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ရေဲန်းထင်ဘူနာ်ႇ ဟည်ႎီးဒါ်ႈလိူည်....

မည်းဂေါ်ည်းချှီႇလာ့်..... မာအဲကျောႈတာ့်မည်းမာ်အာဝ်ဘိူန်း၊ 

မာအဲနှလှောႈအခည်း တာ့်မည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈနာည်မာ် ဘူနာ်ႇမဘာည်းနံင်ကလာင်း တာ့်မာ အန်းဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ.....

“မာ...ကလာင်းဒဲႈဟံင်းအံဝ်းနာ်ႇ ဆီအန်းဘာည်း၊ အံဝ်းဆီင် 

တညာဝ်းလိူည် ပံင်ကလာင်းမာ ကာည်းကူန် ကလာင်းဒဲႈဟံင်း အံဝ်းနာ်ႇ။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈကူန်နာည်ကဲမာ် ဟည်ဟိုက်ဒေဲႈကတေဲင်းကဲ စီ ဒါ်ႈ....

 “နာည်ဟီုဝ်….. မာနာည်။”

ဘ္လံက် ၁၁

“မိုႈအိူဝ်... ကူန်နာည်။ အာည်းဘူလိုမဘိတာ့်အနာည် ဟည်လို ကလာင်းဒဲႈအန်းနာ်ႇ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း ကူန်နာည်ကဲမာ် ဟည်လာည်းလာ်ဖိုင်းတံင်တည်းမားကဲ စီႎိူဝ်ႈလာ်ဟာ်မ်းအန်းနှာင်းဒါင်း စီဒါ်ႈ....

 “နာည်....။”

“ကူန်၊ ကလာင်းတာ့်အံဝ်း ပံင်မိုႈအန်း။ အံဝ်းနာ်ႇအူန်းမိုႈတာ် 

ကူန်ကာည်းမာ အာဝ်မိုႈမတူအီး အာဝ်တဂေန်းနောႈအီး။ ကလာင်း ဟံင်းနာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇနာည်ဒီး ကူန်အန်းမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

“နာည်...မည်းကအာ်မ်းဘိုး ခည်ဒေဲႈအဲတာ်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းဒိူဝ်း၊ 

ခည်ဒီးမိုႈ ယာမ်းကူန်အဲကာည်းမာ  လိုအခည်းရိူန်း၊ ဂေါႇမိုႈ 

ဆဲင်အဲစံင်နည်နီးမာ် ညျံမ်ဘိူန်းမရိူန်း။”

နာ်ႇအိူဝ်....။”

အိူဝ်း.... ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ကူန်ကာည်းမာစီ ဟာဝ်းမှာန်းလာ် ကႎါည်း တာ့်ကဲန်မည်း ကာည်း ပေဝ်မည်း၊ ကဲမာ် အာဝ်ဒါ်ႈမျိုးမှေဲ့ ဟည်ဒဲႈပေါႇ အဲဒါးရိူန်းကဲ....

 မာမည်းဟည်ဒါ်ႈဟော်ည်ႇ စာနံင်ဒဲႈရိူန်းကဲ၊ ခည်စာ်မ်းမည်းတာ် ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းဒိူဝ်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ်.... ကဲန်မည်းဆံမ်ဒါ်ႈ ဘူလာည်းမ ကဲဆီင်ရေဲန်း တာ့်အဲ အူခလေဲပ်၊

 မာမည်းမာ် ဘူနာ်ႇဘာည်းနံင်ဒါ်ႈ အန်းစီဒါ်ႈလိူည်ဖာ်ႈ ဒါးနောႈ နာည်၊ ဆာ်နာည်ဒါ်ႈဘာည်းမှေဲ့မာ် နံင်မိုႈဘာည်းဇေဲန်း။

ဘည်ဘာည်းမာ်.... ညျာကဲအခည်းကဲအာဝ်မေဲႈမဒါ်ႈဆိ။ နာည် မည်းယေဲဝ်းလာ့် ပံင်ဒါ်ႈ ကူန်အဲ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်တဂေန်းဒည်း စီကမ်းဖာ်ႈကဒါ်ႈအန်း အီးမိုႈပိုင်းငါည်းအန်းမာ် ဟည်ရာ်န်းဒို့ဟာ့်။ ႎါည်းဒီးအူဇို အန်းစီႎီးဒါ်ႈ....

 “ကူန်... ဆီမ်ဘာည်းပါည်းမာအံဝ်း ဆံမ်ဘူကလာင်းလာ် 

တာ့်အံဝ်း....

 အံဝ်းကော်လာ်နာ်ႇစံင်နည် မှေဲအံဝ်းနံင်ဘာည်းလာ့်ကူန်.....

 ဆာ်အံဝ်းဒါ်ႈ အံဝ်းဘူရံပ်လာည်းမာ် နံင်ပေန်ဘိုး အဲအာဝ်တိူဝ်ႈ ငါည်းကဲ။ ဆာ်ရံပ်လာည်းမာ် အံဝ်းနံင်အာဝ်ပျော်စံမ့် ပါ်ဇိုကူန်။” 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်ဘူလေႈမဒါ်ႈဆိ ဟည်ကမ်ဖာ်ႈကဒါ်ႈ အန်းယာမ်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈမာအန်းမာ် ဟည်ယာမ်းဖာ်ႈ စီဒါ်ႈတာ့်ကူန်းကဲ

 “ကူန်နာည်.... အံဝ်းကႎါ်ည်းနာည်.. မည်းခူစူည်အန်းနာ်ႏ။ ဒဲႈလိူည် အန်းဒါးနောႈအန်းရေဲန်း ဆာ်အန်းဘူပျော်မာ် အံဝ်းမာ်အာဝ်ပျော် အံဝ်းမာ် အာဝ်ဆီင်တိူဝ်ႈ ကော်န်းအံဝ်းပေန်အေဲမ်းငါည်း ပါ်ဇို။” 

အီးမိုႈ ကူန်နာည်ကဲမာ် ဟည်ဘူနာ်ႇမဘာည်းနံင်ဒါ်ႈ ဟည်ပေန် တဂေန်းဒည်းခည်းခည်းဟာ့်။

ႎါည်းဒီး အီးမိုႈမာနာည်ကဲမာ် ဟည်တေဲႈကမ်ပေါႇဖိုင်း စီကျောႈ ဒါ်ႈ...

 “နာည်... ကော်န်းကမေဲႈမာအဲ မည်းခူအူန်းနောႈကီန်းနာ်ႏ။ မာအဲ ဂေါ်ည်းအူန်းရီမ်းမည်း၊ ဆာ်မည်း ဘူပျော်ကီုင်းအီုမ်ဘျာန်းမာ် ႎီးဒေဲႈ ပါ့်အဲနာ်ႏ....

 ဆာ်မည်းဘူဆီင်ရေဲန်းမာ် ခူရေဲန်းနာ်ႏ....

 ရေဲန်းလိူည် ပံင်နောႈပျော် မည်း.....

 ရိူန်းလာည်းယာည်းကူန်မည်းဒီး ခူဒဲႈအန်းပေန်ငည်းစာမည်းနာ်ႏ....

 ယေဲဝ်းလာ့်။” 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ခူတ်ဖာ်ႈ အေဲမ်းငါည်းအန်း စီႎီးကျောႈဒါ်ႈ...

 “မာပါည်းကူ ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ။ အံဝ်းဘိူန်းလာ်ပေန်ကော်န်း ကူန် ကာည်းမာ အံဝ်းခိုည်းပေါႇအခည်း။ အံဝ်းနံင်ရေဲန်းနှာင်းမာကာည်းကူန် ကံပ်ဘူငါည်းဒဲ့ ကံပ်ဘူငါည်းတာႇ ဂေါႇအံဝ်းနာ်ႏ။

နာည်မာ် ယံဝ်းယာဝ်းမာအန်းနောႈကီန်း ဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး...

မာ... ဟေဲႇလာ့်ညျီအဲ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း မာအန်းမာ် ဟည်ခူတ်ဖာ်ႈအေဲမ်းငါည်းအန်း စီဒါ်ႈ....

 “ညျီပဲဟီုဝ် အန်းဟည်အိ။” 

ယာမ်းဒါ်ႈမာအန်းဒီး အီးမိုႈညျီကဲမာ် ဟည်လေဲပ်ဒေဲႈ ကခေဲင်း ဟော်င်ကူန်အန်းကာည်းမာအန်းဒါ်ႈ...

“နာည်...” 

မာအန်းမာ် ဟည်ကႎီင်တိူဝ်ႈဒါ်ႈ....

 “နာည်.. နူးညျီပဲ။” 

ႎါည်းဒီး ညျီကဲမာ် ဟည်ကမ်ဖိုင်းကျောႈဒါ်ႈ 

“စာည်.... ႎီးဒေဲႈလာ့်၊ အံဝ်းဘူမေဲႈဘံဝ်ဖီုင်းနံင်ကဇာဝ်။။”

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည်မာ် ဟည်နောႈခိုည်း အေဲမ်းငါည်းအန်းမာ် 

ဟည်ခလိုင်းလေႈ တံင်ငါည်းအန်း ဂေါ်ည်းအူဇို စီႎီးဒါ်ႈ..

“ညျီ..... တိူဝ်ႈဒဲႈကူန်ကာည်းမာနာ်ႏ။ စာည်အဲနံင်လှာ်န်းအူန်းဘိုး ပါ့်နီး.... 

မည်းမာ်၊ တိူဝ်ႈစံမ့်လော်င်ဂေါ်ည်းချှီႇမည်းနာ်ႏ။ စာည်အဲကမေဲႈပဲ နာ်ႏ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း ညျီမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 “စာည်..... အံဝ်းဘူယေဲဝ်းမည်း ကော်လာ်မိုႈလိူည် နှာင်ဆငည်း စာည်ဟည်နှေးအခည်း အီးခလာည်းဒေဲႈ။

 မည်းကအာ်မ်းဘိုး ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်းတာ် ဆာ်စာည်အဲတဂေန်း ဘာည်း မှေဲ့မာ် အံဝ်းမိုႈလိူည် အီးနံင်ရေဲန်းတောႇ အီးနံင်ဒဲႈဘ္လော်မ်း လိုလိူည် အန်းမိုႈ အီးပေန်ပဲန်းအန်း ပံင်နောႈပျော် စာည်အခည်း။”

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ..

 “ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏညျီ မည်းမိုႈႎါးအူချှေႈစာည်အဲ၊ မိုႈပေါႇ 

ပံင်ကမေဲႈစာည်အဲခူအီးနာ်ႏ။ ကလာင်းစံမ့် တာ်ကူန်ကာည်းမာ 

စာည်အဲနှလှောႈနာ်ႏ။ စာည်အဲနံင်ပ္လေႈတဲန်ခွါနာ်ႏ။” 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ပ္လေႈဖာ်ႈဖိုင်းအန်းဒီးဟာ့်။ အီးမိုႈ ညျီကာည်း ကူန်မာအန်းကဲမာ် ဟည်ပေန်ခည်း နောႈညျာပ်စာနာည်ကဲ။ ကူန်ကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ...

မားနာည်ပါည်းညျီ အိလာ့်၊ ခူနောႈညျာပ်ယာဝ်းစာနည်။ စံင်နည် ဟည်စာ်မ်းအချှီုင်နံင်လိုအန်းတာ် တဂေန်းတရာင်းအန်း။”

မာနာည်ကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

မိုႈအိူဝ်မာ် အံဝ်းကႎါ်ည်းအန်း။ လိုဆဲအန်းဂေါ်ည်းအန်းအူချှေႈ၊ ဆံမ်လိုဘိုးတဂေန်း အီးကီန်း အီးဒည်းခေဲင်းနောႈအန်း။”

စံန်အန်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇဖာ်ႈဘာည်းဇေဲန်းမာ် အန်းဟည်ယာမ်းဘိုး အူ ဘော်က်ဟာ့်။ အီးမိုႈညျီကာည်း ကူန်အန်းမာ် ဟည်ႎါည်ဒေဲႈ ပါ့်မာကဲ စီဂျာ်ႇဒဲႈမားနာည် စီဖူႈဒဲႈကဒူ့အန်း ဟည်ဒဲႈလာ်ဘ္လော်မ်း တာ့်အန်းဟာ့်။  

အီးမိုႈနာည်မာ် ဘိူဝ်ကျောႈဟော်ည်ႇအန်းတာ် တာ့်ကူန်အန်းကာည်း မာအန်း၊ အန်းဟည်ႎိူဝ်ႈတိူဝ်ႈလာ် ဖိုင်းအန်း အီးမိုႈအေမာ် ဟည် ကျောႈဒေဲႈတာ့်အန်း ကံပ်မိုႈလာ် ဖိုန်းဖာ်န်းဘော်က်ဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဘူနာ်ႇမဘာည်းနံင်ကျောႈ တာ့်အေ၊ 

ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ နောႈကီန်း ဘူနာ်ႇဘာည်းနံင်ဘာည်းဟာ့်။ 

အီးမိုႈ အေမာ် ဂေါႇမိုႈနာည်အာဝ်ကမ်ဖိုင်းအန်း၊ အန်းမာ် ဟည်ဘူ ဘိူန်းမအိ ဂီဂေါ်ည်းဂေါ်ည်း တိူဝ်ႈဖာ်ႈဖိုင်းအန်း၊ ဂီဆဒီုင်းတညာဝ်းဖာ်ႈ ဟာ်မ်းဖိုင်းအန်းဘာည်းဇေဲန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဘူဘိူန်း မအိ၊ အီးမိုႈ  နာည်မာ် ဂေါႇလော်င်ကဲကဲဒီး၊ 

အန်းဟည်ဘူဘိူန်းမအိ ဂီပေန်ဖာ်ႈ အိကပ္လါ့ႎီးကပ္လါ့ဟာဝ်းဟာ့်။

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ခညျေးဇေဝ်းဇေဝ်း အီးမိုႈဆငည်းမာ် ဟည်ထော်င် ဒေဲႈ၊ ဟာ်မ်းဆီမ်း ဟာ်မ်းအျိူဝ်းကဒိုး၊ ဟည်လိူဝ်ႈဒေဲႈလာ် ခေဲင်းချှိုက် အေဟာ့်။ အေမာ် ဟည်ကဆေဲႈဒေဲႈဖာ်ႈ စီတေဲႈတိူဝ်ႈဘိုးဖိုင်းအန်းဟာ့်။ ဘိူဝ်ႎိူဝ်ႈတိူဝ်ႈ အန်းတာ်ဖိုင်းဒီး အန်းဟည်ယေဲဝ်းလာ် နာည်ကိက်ဒေဲႈ ဘေဲႇဒါ်ႈ...

Good Morning” 

အေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ စီကိက်ဟာဝ်းဘိုး Morning၊ ခည်ခည်း အန်း အေဆီင်မှော်ႇအခည်း လော်င်နာည်အာဝ်ရံပ်ဖိုင်းအန်းဒီးမာ် ဂေါႇမိုႈ အန်းတဂေန်းဒါ်ႈ ဆာ်နာည်ကံပ်ဘူဘီးဖာ်ႈအန်းဟည်ဘိူန်း။ 

ဆာ်မေဲႈပံင်နံင်ကလာင်းမာ် ဒဲႈအန်းကလာင်းဒေဲႈ တရာင်းအန်း ဘာည်းဇေဲန်း။ 

နာည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ပံင်တိုန်းဒေဲႈ အေတာ့်အန်းဒီး၊ အန်းဟည် နှေးပေါႇအီးမေဲႈဘ္လော်မ်း စာနံင်ကချဲင်တာ့်ဆငည်းဒီးဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်ယာ််ည်ႇလေႈဒေဲႈခရာ်ည်ႇ အီးမိုႈကာည်း ပါ်အယ်ချှေႈမာ် ဟည်ပါည်းဖာ်ႈ ငါည်းကာည်း၊ အီးမိုႈအေစီဟည်ဟာဝ်း ပတ်တဲဝ်း တံင်ခေဲင်းလိုင်းကဲ။ နာည်အခည်း ဟည်ကဘ္လူတ်ဖာ်ႈ ကဘျိုက်အန်း စီဟည်လေႈဟာဝ်းခချှေဲမ်း စံန့်အန်းစာ်မ်းခချှေဲမ်းမာ် အန်းဟည်ယေဲဝ်း လိုမ်ဂီဟေပ်ဂျိုးအန်း တံင်ကားအန်း၊ နှေးနံင်ဟာဝ်း ပါ့်အူဒီဒီဟာ့်။ 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်ဟည်ဒါ်ႈ...

“လိုမ်... ပါ့်မှေဲမည်းနံင်ဟာဝ်း” 

လိုမ်မာ် ဟည်ဆီင်ဂေဲႈတိူဝ်ႈဖာ်ႈ စာည်နာည်အန်း ဟည်ဒါ်ႈ....

 “စာည်နာည် ညျံမ်နာ်ႇမဒီး၊ အီုင်ဒီႈယေအဲ ညျားဟိုက်လှူ ဆနမ့် ပါ့်ကဇိုင်း၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီဒါ်ႈ တာ့်အာည်း တောႇဟိုက်အန်း၊ မည်းနံင်တောႇလာ် စာည်းနာည်။” 

 “ကဇိုင်းမှေဲလိုမ်။” 

 “ စာည်ခူကဒိုန်းနာ်ႏ။ မိုႈပေါႇ ပါ့်ကဇိုင်းဂေါ်ည်း ပီအေဟာ့်။” 

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း စာည်အဲမာ်နံင်တောႇနာ်ႏ။”

“စာည်...မည်းတဂေန်းဘာည်းမှေဲ့မာ် အံဝ်းခိုည်းတောႇအူန်းနာ်ႏ။ 

အာဝ်လိုမ တညာဝ်းကျောႈအီး ဘာည်းဒါ်ႈစာည်ဒီး အာဝ်မိုႈမ   ကဲနံင်ဂေါ်ည်း အဲမိုႈအီးနံင်ဂေါ်ည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ကညျာႈဖာ်ႈ ပံင်ဒါ်ႈလိုမ် ကာည်းမာ် ဟည်ႎါည်ဟာဝ်း စာနံင်ဟိုမ်းတာ် ပိုမ်းညျေးဟာ့်။ 

အီးမိုႈမာယေကဲမာ် ဟည်အီုမ်ဘျာည်းပ္လေႈဖာ်ႈ ခဆော်ည်းစာကဲ၊ ကာည်းကူန်းကဲမာ် ဂေါႇကဲမိုႈ တူအီး ဆမားတဂေန်း ကာည်းဒါ်ႈလိူည် လိုလိူည်ကော်န်းအဲ နောႈပျော်ဟာ့်။ 

ကဲအာဝ်ဆီင်ဇာဝ်း၊ အာဝ်ဒါ်ႈမ ကော်န်းကဲရေဲန်းကလေဲပ်၊ ကဲဒဲႈ လိူည်ဘ္လော်မ်း တာ့်ကော်န်းကဲ။ ဘည်ဘာည်မာ် မာယေလီုည်အခည်း အန်းဆင်ဒဲႈခည်း နာည်ကာည်းအေအန်းလည်လာည်း။ အီးမိုႈယေမာ် တံင်ခေဲင်းနောႈအန်း ဆံမ်ကီန်းစံမ့် ဘာည်းမှေဲ့မာ် ဂေါႇဂီကလိူန်လိူည် ဂေါ်ည်းနှေးအီးဘူဘာည်းဆီဟာ့်။ 

 ႎါည်းဟိုမ်းဟော်ည်ႇ ကဲတာ်ပိုမ်း ကဲအိုည်းချှေႈမာ် ဟည်ဘံက် ကားလည်လေႈဟာဝ်းဟာ့်။ အီးမိုႈမာ၊ ဆာ်ကဲဒါ်ႈ ဘူလည်ကျိူက်မာ် မှေဲအဲနံင်ဘယ်ဘာည်း။”

ဘိူဝ်ဒါ်ႈကူန်းကဲတာ် ဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈ မားယေလီုည်မာ် ဟည်ပေန်နောႈကီန်းဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် ကူန်းကဲဆံမ်ႎီးဒါ်ႈ....

“မားယေ... အာဝ်မိုႈလာ် နံင်ဘူမေဲႈ စာအေအဲ။

 ဆာ်မိုႈ အီးကီုင်တာ့်အန်း၊ စာအူဆငည်းနံင်ဒေဲႈ ခူနောႈကီန်း။ ။”

ကာည်းအူတားအူယားမာ် ဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ တဂေန်းချှူက်စာယေ ကာည်းဟာ့်။  အေလီုည်ကဲမာ် ဟည်ဒါ်ႈတာ့်ကူန်းကဲ...

ကူန်းယေ၊ မည်းဒါ်ႈလာ် နာည်နံင်နောႈတံက် တာ့်အေအဲ။ လီုင်အဲ ဒဲႈကဲ ဟာဝ်းတံန်တောႇအူဒီ ဘာည်းညျှေဲန်း။”

“မားယေ၊ အဲအာဝ်ဘိူန်းမ စူည်နောႈတူအီး။” 

ဘိူန်ဇေဲန်း မာယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ကူန်းကဲ ကာည်းဟည် ပေန်လာ် နောႈကီန်းစာအေကာည်း ဘာည်းဇေဲန်း။

နာည်စီဒဲႈ အေကာည်းလိုမ် အံက်ဟာဝ်းးလအာည်ႇ အန်းစီအံက် ဟာဝ်းလိူည် လဘာ်န်းဟာ့်။ ဂေါ်ည်းအူတည် နာည်မာ် ဟည်တေဲႈဖိုင်း အန်းကျောႈဟာဝ်း တာ့်အေဟာ့်။ အီးမိုႈယေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎီးလာ် နာည် တံင်စံမ်းညျှာဘာ်န်းကားဒီး ဂီယေဲဝ်းနာည် ကျောႈဖိုင်း တာ့်အူချှေႈ အူချှေႈဟာ့်။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် အေဆံမ်အာဝ်ကမ်မဘိုးဖိုင်းနာည်၊ ဂေါႇမိုႈအေ ကာည်းဘံဝ်ဖီုင်းအန်း ဂီဟာဝ်းဆား ဒီနံင်ဒေဲႈဒဲႈ ယားဆြာဆားႎီုန်ဒါင်း ဒီးတာ်ဆနမ့်ဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူတည် ယေလီုည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်လိုမ်ကဲ...

 “လိုမ်.... မည်းတေဲႈဟပ်ဟာ့် ဆနမ့်ပံင်ဒါ်ႈအံဝ်းဒို့ဒို့။”

“ဟည်ဟပ်ဟော်ည်ႇ။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းနာည် မာ်ဟည်နှလှူႈဒေဲႈတိုး စီတဂေန်းဒါ်ႈ 

ဆာ်အေစီယေဲဝ်းလာ် အံဝ်းတောႇဒေဲႈယေလီုည် ဘာည်းမှေဲအေနံင် ဘာည်းဘိုး နံင်နောႈဒဲ့ဘိုးယေဲဝ်း။

ဘိူဝ်ဟာဝ်းစာ်မ်းကဲတာ် ပါ်ကဇိုင်းဒီး၊ အီးမိုႈအေကာည်းဘံဝ်ဖီုင်း အန်းမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈရာ်ည်ႇစော်င်း ပနံဝ်းဘေဲႇဒီး။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ်ခရာ်ည်ႇ အီးမိုႈအေမာ် ဟည်တေဲႈတိူဝ်ႈလာ်ဖိုင်းအန်း ဟည်ယေဲဝ်းအနာည် ဆဲတ်ဒေဲႈဖိုင်း တာ့်အန်းဟာ့်၊ 

ႎါည်းဒီး အန်းကော်ဒါ်ႈနံင်ႎီးဆဲတ်တာ့်အနာည် အီးမိုႈကားဘံက် ဒေဲႈအနာည် ကဲမာ် ဆံမ်ဟည်ဒေဲႈစာ်မ်းပေါႇ လအာည်ႇစော်င်းပနံဝ်းဘေဲႇ ကဲဒီးဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဒါ်ႈ တာ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအန်း...

 “အည်... အပ်လာ်မိုႈ ကားယားဆြာႎုန် ပံင်ဒါ်ႈတားဂါ်ႇဒိူဝ်း ယေဲဝ်း။” 

ဇိုဂီဒါ်ႈ ကာည်း တာ်ဘာည်းဇေဲန်း နာည်ကဲမာ် ဟည်လေႈဒေဲႈ တံင်ကား၊ ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေတာ်နာည် အန်းဟည်ကဒိုန်းဒါး ဟည်ကႎီင် ႎီးငါည်းအန်းညျာဘာ်န်း။ ဘိူဝ်ယေဲဝ်းဘံဝ်ဖိုင်းအန်းတာ် အေကႎီင်ႎီး ငါည်း ဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ဒါ်ႈ...

 “အေ.. ဆီမည်းဘာည်း ဟာဝ်းအဲႎါည်ကျောႈ တာ့်ကဲ။” 

“ယားဆြာႎုန်ကဲဟာ့်ဒီး၊ ႎါည်ဒေဲႈ ညျာညျေဲန်း။ အံက်နှဲဝ်ဆဲနာ်ႏ။ ပဲနံင်ဟည်မော်ည်ဒို့ယေဝ်း။”

ဇိုဂီကျောႈ ဘံဝ်ဖီုင်းအေဒီး အီးမိုႈနာည်မာ် ဂီတိူဝ်ႈႎီးတိူဝ်ႈဟာဝ်း ဘည်ဘာည်းစာ်င်းဒီး။ ဘိူဝ်တိူဝ်ႈဟာဝ်းအန်းဒီး အန်းဟည်တိူဝ်ႈယေဲဝ်း လာ်အေ စီဒါ်ႈ...

 “အေ...အံဝ်းကျောႈ တာ့်မည်းခဒိူည်း၊ မည်းဆံမ်ဘူကမ်လာ့်။” 

စံန်နာည်ဒါ်ႈဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ပေါႇ အေဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ကအာ်ႇဖာ်ႈငါည်းအန်း စီကႎီင်ဒေဲႈဒါ်ႈ....

 နာည်...ဆီမ်ဘာည်းဆံမ်မိုႈလာ့်မည်း။ မည်းဆံမ်ဘူကလာင်းလာ် တာ့်အံဝ်းဒါ်ႈမည်းနံင်ဒေဲႈ ဆီမည်း ဟည်ဟိုမ်းဒေဲႈ၊ မည်းယေဲဝ်းလာ် ဂေါ်ည်းဒည်း။ မည်းနံင်ဆမားလာ်ဂေါ်ည်း။” 

နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 “အေ... အံဝ်းဘူမိုႈလာ့်ကော်န်းဒဲ့ အံဝ်းဆမားဒို့ဂေါ်ည်းတော်န်းဒီ။

ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏ၊ မည်းနောႈညျာပ်ဒဲႈစာအံဝ်း။ မည်းလည်ဆီဆံမ်မိုႈ လာ်မည်း။” 

အီးမိုႈဘံဝ်ဖီုင်း အေမာ်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

 “အေ... မည်းဘူကလာင်းဟီုဝ်အံဝ်းနာ်ႏ။ ပါည်းလည်နာ်ႇစံမ့်ဟီုဝ်။” 

“အော်... အည်၊ အန်းဇီုဝ် နာည်ဟေင်းဇား၊ အီးတော်ည်စီမိုႈလိုမ် ဆငါး။” 

ႎါည်းဒီး လိုမ်မာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ တာ့်ဘံဝ်ဖီုင်းအေဒီး စီဒါ်ႈဘိုး....

 “အီးနီးမိုႈ ယားဆြာႎုန်ယေလီုည် အီးနံင်ဒေဲႈဒဲႈဆနမ့်အီုန်ဒီႈဟာ့်။” 

စံန်အန်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇဘာည်းဇေဲန်းမာ် အီးမိုႈယေလီုည် ဟည်ဆီုဝ် ႎါည်ပေါႇတည်းအန်း ပါ့်အေဒါ်ႈ 

“မည်းဟီုဝ်..... ဇီုဝ်အေ” 

ဘည်ဘာည်းကျောႈအန်း တာ့်အေဒီး နှေးပေါႇ အီးထင်ဒဲ့အေဟာ့်။ ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈအေ စီအာဝ်ႎီးဒါ်ႈမဆိ။ အန်းႎီးဒါ်ႈလိူည်....

 “အံဝ်းယေဲဝ်းတညာဝ်းအီးဒါ်ႈ၊ ယားဆြာယေလီုည်နီး နောႈပေန် အခည်း.... ကေးစူး ဒါင်းခည်းနာ်ႏ။

 ဂေါႇမည်းဒေဲႈ ပါ့်ကဇိုင်ယေး၊ နံင်ဒေဲႈဒဲႈဘိုး ဆနမ့်ပါ့်ကဇိုင်းယေး။

ယာည်းဖီုင်းအံဝ်းမိုႈ စာနံင်ကဇော်ည် ယားဆြာႎုန်ဟာ့်။ ဆာ်လို မျိုးမှေဲ့မာ် ဘိူန်းအူန်းဆူည်ႇယာည်း။”

“ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ပါည်းနံင်ဆမားလာ်ရေဲန်း ပံင်ဆူည်ႇအံဝ်း။ ပါည်းနံင်ဆမားလာ်ဒီႈဘေဲႇဆနမ့် ပံင်နံင်ဒဲႈအံဝ်းတာ် တူအီးကဇိုင်းကဲ။” 

အီးမိုႈဘံဝ်ဖီုင်းအေ အည်မာ် ဟည်လေႈတောဆား စီအာန်းလာ် ကျောႈလေႈ၊ အီးမိုႈအမာ် ဟည်ကမ်ဖာ်ႈတည်းဖီုင်းအန်း စီအာန်းလာ် ကလာင်းလေႈကျောႈ အီးမိုႈနာည်ကာည်းလိုမ်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ...

 “ပါ့်မှေဲအဲနံင်ဟာဝ်းလအာည်ႇဒီး။ အေနှဲဒဲႈဟံင်း ပါ့်နံင်ဟာဝ်းအဲ။” 

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈအေဝ်းဖာ်ႈ တာ့်နာည် စီဒါ်ႈ...

 “တောႇဒေဲႈလဘာ်န်းယာည်း။” 

ႎါည်းဒီးကဲမာ် ဟည်တောႇဟာဝ်းလာ် လဘာ်န်းအေကာည်းအည် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်ဒီ နံင်အံက်ကဲကာည်း ပါ့်ဒီနံင်ဒေဲႈအံက် တူအီး ကဇိုင်းကဲ ပါ့်ဒီနံင်ဒေဲႈလာည်းကဲတာ် ဆနမ့်ဟာ့်။

ကဲမာ် ဟည်တေဲႈပ္လေႈလာ်ဂျိုး ပံင်တေဲႈဒေဲႈကဲ ကဲကဲဒီး။ ဂေါ်ည်း အူတည်း အီးမိုႈတူအီးကဇိုင်းကဲမာ် ဟည်ဒေဲႈလာ် ပါ့်ဂေါ်ည်းကဲဒီး ဂီုန်းပေါႇအခည်းဟာ့်။

 အေမာ် ဂေါႇအန်းမိုႈ တူအီးကမေဲႈခြိူဝ်းမျိုး ယင်းနှာမ်းအန်း၊ အန်းဟည်ရေဲန်းဒဲႈပေါႇ ကရီးကတီးဟာ့်။ အီးမိုႈနာည်မာ် ဆာ်အေဟာဝ်း ပါ့်မှေဲ့ အန်းမာ် ဟည်ဟာဝ်းတောႇအေ။ 

ဟည်ကဇော်ည်ႇလာ်အေရေဲန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈယေလီုည် မာ်ပါ်စာမ်းဒဲႈ တူအီးဆဲဝ်ကဲ ပါ်ဂီဆလဲန်းတိူဝ်ႈႎါည်း နာည်ကာည်းအေ ဘာည်းဇေဲန်း။

 အီးမိုႈလိုမ်ကာည်း ဘံဝ်ဖီုင်းအေမာ် ဟည်ဂီရေဲန်းတံန်တောႇအူဒီး ကာည်းကံပ်လည်မီုတ်ဟာဝ်း ဘိုးဟာ့်။ ကဲမာ် ဟည်လည်ကဇော်ည်ရေဲန်း ဘာည်းဇေဲန်း ကံပ်စာ်မ်းဒေဲႈလာ် ၁၂အီုင်ဂည်းဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း အီးမိုႈ မာအေကဲမာ် ဟည်ဒေဲႈတေဲႇလာ်ကဲ စာနံင်ဟိုမ်းပိုမ်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်ဒေဲႈတေဲႇမာအန်းဒီး အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်နာည်...

 “အီးနူးမိုႈမာအံဝ်းနာည်။” 

စံန်နာည်ယေဲဝ်းတညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအေမာ် အန်းဟည်ႎါည်ဟာဝ်း ရီမ်းမာအေကဲဒါ်ႈ.... 

“အာဝ်ဘာည်းဆိဒီကဲန်။”

“အာဝ်ဘာည်းဆိ” 

“ကေးစူးဒါင်းခည်းနာ်ႏ။ ယားဆြာ၊ တားဆြာကဲ ဒေဲႈရေဲန်းဒဲႈ တံင် ကဇိုင်းယေး ဘာည်းညျေဲန်း။”

နာည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ 

“အံဝ်းအာဝ်မိုႈမ တားဆြာကဲန်၊ အံဝ်းမိုႈလိူည် အီးကဇောည်အန်း ကဲန်။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ့်မာအန်း...

 “မာ မိုႈမည်းဒေဲႈတေဲႇ စာနံင်ဟိုမ်းပိုမ်း၊ နှံက်ဆဲအူတည် အံဝ်းနံင် ဟာဝ်းတေဲႇဆဲ ယားဆြာႎုန်နာ်ႏ။”

 အေမာ် ဟည်ဟာဝ်းတေဲႇလာ် ယေလီုည်ကာည်းလိုမ်ဟာ့်။

ကဲပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်ဟာဝ်းစာ်မ်းလာ် ပါ့်ခလေဲပ်အေကဲဟာ့်။ အီးမိုႈခလေဲပ်အေကဲဒီး၊ ဆံမ်ဘူမိုႈ ခလေဲပ်ရေဲင်းမာ် အန်းနှေးအခည်း အီးမှေဲမ်းဂေါ်ည်း နှေးအခည်းနံင်ပေန်နောႈလအူန်း၊ 

အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ကဇော်ည် ရေဲန်းဒဲႈပေါႇ တော်န်းမျိုးတော်န်း လှေ.... ပံင်လိုမာအေကာည်းအေ ဒါ်ႈနံင်ရေဲန်းကဲကဲဒီး။ အီးမိုႈယေလီုည် ကာည်းလိုမ်ကဲ စံမ်အည် ကဲအိုည်းချှေႈဒီး ဂီဟာဝ်းတိူဝ်ႈလာ် တင်းပိုႈ ခေဲင်းလိုင်းအေကဲဒီး။

ႎါည်းအီုမ်ဘျာည်းဟော်ည်ႇကဲတာ်ပိုမ်း နာည်မာ် ဟည်ဟာဝ်းတေဲႇ ကဲအိုည်းချှေႈ စာနံင်ဟိုမ်းပိုမ်းဟာ့်။ အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈ ယေဲဝ်းဒါ်ႈတာ် နာည်ကမေဲႈအခည်းအေ၊ အန်းမာ် ဟည်မေဲႈဒေဲႈနောႈ ဆီင်ခံမ်ဆိုမ်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီးကဲမာ် ဟည်ဟိုမ်းဖာ်ႈပိုမ်း စီအီုန်လှဲဝ်းဘိုးအူတည်။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အေကာည်းဘံဝ်ဖီုင်းအန်းမာ် ဟည်ယိုင်းကဲ ဟာဝ်းလှယ် ပါ့်အေဲမ်းတာတ်ႏ  အီးဂေါ်ည်းပါ့်ကဇိုင်းကဲဒီးဟာ့်။ 

အေဲမ်းတာတ်ႏဒီး အန်းဇားပေါႇခည်းခည်းဟာ့်။ အေဲမ်းအီး လှာည် လေႈ တံင်အန်းမာ် လီုည်ဆငါးချှီႇ ပေါႇခည်းခည်း။ 

ခူးမာ်ဆံမ်ပူႇ ဆောႈဒေဲႈတင်းပိုႈ အီးဂေါ်ည်းရီမ်းအေဲမ်းဒီး အန်းမှေဲမ် တိူဝ်ႈပေါႇ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ဘိူဝ်စာ်မ်းတာ် ပါ့်အေဲမ်းဒီး အီးမိုႈကဲပါ်ပည်မေဲႈမာ် ဟည်ဟာဝ်းဒို့ ပါ့်ဒီဆီင်ဟာဝ်းဆိ ဆီင်ဟာဝ်းအန်း။ အီးမိုႈအေ စီဟာဝ်းအံက်လာ် တံင်မာဝ်အီးဂေါ်ည်းရီမ်းအေဲမ်းဒီး။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အီးမိုႈနာည် စီဟာဝ်းငေါႈအူန်းပုင် စာနံင်ဟပ် အန်းတာ် တံင်ဆကျင်းအန်း။ 

ခည်ယာမ်းဇေဲန်း အေလီုည်မာ် ဟည်ဒေဲႈ ပါ့်အေဒါ်ႈ...

“အေ.... အံဝ်းမေဲႈ ပံင်နံင်မှော်ႇ တာ့်မည်း၊ မည်းစီကလာင်းဒဲႈချှီႇ ချှီႇနာ်ႏ။”

 

ဘ္လံက် ၁၂

ႎါည်းဒီး အေမာ်ဟည်အေဝ်းဒါး တိူဝ်းငါည်းအေပိုႈ၊ အေပိုႈမာ် ဟည် ဒါ်ႈ....

 “မည်းနာ်ႇလာ့်၊​ ယာည်းနာည်မိုႈ ကူန်ကာည်းမာ ပါ်အယ်ကဒ ဟည်ကရော်မ်းအူန်းဟော်ည်ႇနောႈ ဒါ်ႈတာ်နံင်လည်ပေန်တူအီး အူခ လေဲပ်။”

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းအေ တာ်တညာဝ်းကျောႈဒါ်ႈ ယေလီုည်ဒီး အန်းဟည် ပေန်ပေါႇ နောႈဇောႈခည်းခည်း။

ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 ယားဆြာ၊ မည်းခူနောႈညျာပ်နာ်ႏ။ 

ဆာ်မိုႈဘာည်းဇေဲန်း အံဝ်းနံင် ႎီးဒဲႈညျှာဘာ်န်း၊ နံင်အာဝ်ဒဲႈမ အီုင်ဟိုမ်းပံင်နံင်ရေဲန်းပ္လေႈကူန်မာ ယားဆြာကဲ ဆိုမ်းႎီုန်ဂေါႇအံဝ်း။ 

အံဝ်းနာ်ႇအိူဝ် တူအီးဘာည်းအံဝ်းမိုႈ နံင်လိုလိူည်လာည်းတူအီ ဘာည်းအံဝ်း၊ အံဝ်းနာ်ႇအိူဝ်။”

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ တာ်ယေလီုည်.....

 “ယားဆြာ... အံဝ်းနံင်ဟာဝ်းလေႈဆဲခရာ်ည်ႇအူတည်နာ်ႏ။”

 ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ဟာဝ်းယာမ်းလာ် ပါ့်ဒီမေဲႈတာ် တင်းပိုမ်း အီးဂေါ်ည်းရီမ်းအေဲမ်းတာတ်ႏဒီး။ အီးမိုႈနာည်မာ် ဂီငေါႈႎီးငေါႈဟာဝ်း အရာင် ဟည်ယေဲဝ်းႎါည်လာ်အေ။ စံန်အန်းယေဲဝ်းမာ် အန်းဟည် ႎါည် ဟာဝ်းပေါႇ ပါ့်အေဟာ့်။

အန်းဟည်အံက်လေႈလာ် ရီမ်းအေဒါ်ႈ....

 “ဆီမည်းဘာည်းအေ။” 

ဘိူဝ်အေယေဲဝ်းတညာဝ်း ကျောႈနာည် အေဲမ်းငါည်အန်းမာ် ဟည် ခလိုင်းဇောႈလေႈ တံင်ကလားအန်း စီဟည်ႎီးဒါ်ႈ​...

 “အာဝ်ဘာည်းဆိနာည်။ မည်းငေါႈအရာင်ဘိူန်းလာ့်။”

 နာည်မာ် ဟည်ပ္လေႈဖာ်ႈ စက်ငေါႈအရာင်အန်းဒီး စီဒါ်ႈ....

 အေ... ဆီယေလီုည်ဟည်ဒါ်ႈတာ့်မည်း။”​

“အန်းအာဝ်ဒါ်ႈမဆိ” 

ဘိူန်ဇေဲန်း နာည်မာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

“အံဝ်းနံင်ကလာင်းတာ့်မည်းနာ်ႏ။ မည်းကအာ်မ်းလာ့် ဆငည်း လှယ်အဲဒိူဝ်း၊ ဆေဲမ်းဒိူဝ်း အံဝ်းအာဝ်ရံပ်မတဲင်ခွါမည်း ဂေါႇမိုႈလှေဒီးဟာ့်။ 

အံဝ်းအာဝ်နာ်ႇဘည်ဘာည်းနံင်ကလာင်းတာ့်မည်း။”

 ဘိူန်ဇေဲန်း မှေဲ့အေဟည်နောႈကီန်းပေါႇ အခည်းဟာ့်။

ဘည်ဘာည်းမာ် နာည်ဟည်ႎီးဒါ်ႈ....

 “ကူန်မာအံဝ်းမာ် အာဝ်မိုႈမကဲဒါ်ႈပေါႇ လိုလာည်း ကဲဒါ်ႈဒါးလိူည် နောႈအံဝ်း။” 

ႎါည်းဒီးနာည်မာ် ဟည်ကလာင်းဒို့ ပံင်ဂီလည်ကျောႈဒါ်ႈ ကူန်အန်း ကာည်းမာအန်း ပါ်ပည်မေဲႈ တာ့်အေ။ 

ဘိူဝ်ဟော်ည်ႇကလာင်းနာည် အေမာ်ဟည်ဒါ်ႈ….

“နာည်... အံဝ်းတဂေန်းတိူဝ်ႈ၊ မိုႈမာ်မိုႈအူန်း၊ ဆာ်အာည်းရေဲန်း ဟာဝ်းဘာည်းကျိူက်အာည်း ကဲန်ကာည်းပေဝ်ဘူဒါ်ႈ ကူန်မာပီယေကဲ ဘူဒါ်ႈ နံင်ဘူယလည်တိူဝ်ႈငါည်းဂေါႇအာည်း.....

 ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အာည်းလိုအခည်း တဂေန်းလော်င်ကဲကဲနီး နာည်….။”

ႎါည်းဒီး အေမာ် ဟည်ယာ်ည်ႇဇံင်းဖာ်ႈ စီဒါ်ႈဘိုးတာ့်နာည်...

 “နာည်… အာည်းနံင်လိုဆဲဘိုးလည်ခညျှာန်း ဖိုင်းဆာင်နမ့် ခေဲင်း အီးဒီး ဆာ်မည်းဘူဘယ် နှံက်အံဝ်းမာ် မည်းဆံမ်ရေဲန်းတောႇဟာဝ်း ဘည်ဘာည်းဒါ်ႈ ကဲန်ကာည်းပေဝ်မာ် အာဝ်ဘာည်းဆိနာ်ႏ။ အံဝ်းအာဝ် ဒါ်ႈမဆိ။” 

ဘိူဝ်ယေဲဝ်းနာည်တာ်တညာဝ်း ပံင်ဒါ်ႈအေဒီး အန်းဟည်ယာ်ည်ႇ ဇံင်းဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ…

 “အေ…. မည်းဒါ်ႈမိုႈ ပိုင်းနောႈအံဝ်းမိုႈဘာည်းမှေဲ့ မည်းဒါ်ႈမိုႈ တေဲႈဟပ်ချှေႈမှေဲ့မာ်ဘိူန်းဟီုဝ်။ 

ဆာ်မည်းဒါ်ႈ မည်းအာဝ်ဆီင်ဘိူန်းအံဝ်းမာ် မည်းဘိူန်းအူန်းဒါ်ႈနာ်ႏ။

 အံဝ်းဒါ်ႈမဆိ၊ ဆာ်မည်း ဘူဆီင်ကီန်းဒည်းတောႇအံဝ်းမာ် အံဝ်း အာဝ်ဒါ်ႈဆိ။ ခည်ယေဲဝ်းအံဝ်းတာ် တညာဝ်းဒါ်ႈတာ် နံင်ဒေဲႈပါ့်ကဇိုင်းပဲ၊ အံဝ်းခိုည်းပေါႇအခည်း မည်းနာ်ႇလာ်။ 

ဂေါႇမိုႈ အံဝ်းနောႈကီန်းယာဝ်း လော်င်ကဲကဲနီး၊ အံဝ်းစီဆီင်ဒဲႈ မည်းဒဲႈဘ္လော်မ်းတာ့်အံဝ်း ဆီင်ဒဲႈ မည်းဂေါ်ည်းရီမ်းအံဝ်း။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ပံင်တဂေန်းအံဝ်း ပါ်ပည်မေဲႈ ဟည်လှဲဝ်ဒို့။ 

အံဝ်းလိုနာ်ႇအူန်း ဆုင်ခည်မှေဲ ဂီမိုႈလိူည်အံဝ်း အီးတောႇလာ် ဆီင် ဘိူန်းမည်း။ 

မည်းအခည်း နံင်မိုႈလိူည်မည်းကႎါ်ည်းအံဝ်း။ အံဝ်းမာ် ဘူဆီင် ဘိူန်းမ မည်းကႎါ်ည်းအံဝ်၊ ဆာ်မိုႈလိူည်ကႎါ်ည်းအံဝ်း စီကလီုန် လည်ပေန်အူဒူန်း တာ့်အံဝ်းအခည်း ဘူပေန်မာ်အာဝ်ဘာည်းဆိနာ်ႏ။ 

ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အာည်းရေဲန်းလိူည်ဖာ်ႈ ဘူဘာည်းဒေဲႈဆိ။

 မိုႈလိူည် မည်းနာ်ႇအူန်း အံဝ်းအခည်း မိုႈမအံဝ်းကႎါ်ည်းမည်း စီကမေဲႈ မိုႈပေါႇဂေါႇအန်းမိုႈမည်း အံဝ်းစီကမေဲႈ မည်းနာ်ႇအူန်း အီးနီး နာ်ႏ။” 

ႎါည်းနာည်ဒါ်ႈဟော်ည်ႇဘာည်းဇေဲန်း အီးမိုႈအေမာ် ဘူႎီးကာ်ႈ မကျောႈ ပံင်ဒါ်ႈနာည် ခေဲင်းပိုင်း ငါည်းအန်းမာ် ဟည်နိုက်ဒို့အေဲမ်းငါည်း ဟည်ဆီင်ယာမ်းဒါးဒါ်ႈ….

 “ဘိူန်းအိူဝ်…. အာဝ်ဘာည်းဆိ။” 

စံန်အေဒါ်ႈ ဟော်ည်ႇဘာည်းဇေဲန်းမာ် နာည်ဟည်ဘူကျောႈဒါ်ႈမဆိ အန်းဟည်ခလောႈဟာဝ်းပေါႇ ဒအေ စီႎါည်ဟာဝ်းပါ့်လိုမ်ဒါ်ႈ…

 “လိုမ်…” 

“စာည်နာည်ဆီမည်းဘာည်း ငါည်းမည်းနှေးလာ်ရာ်န်း 

“စာည်အဲနှေးအီးနံင်ပေန်ဆဖေဲဝ်း၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ဘိူန်းလာ့် ႎီးတိုန်းစာည်အဲလအာည်ႇ။”

“ဘိူန်းအိူဝ်စာည် ဘည်ဘာည်းမာ် လာည်းဆဲမည်းဟိုမ်းဆနမ့် တာ့်အေဒီး။” 

“ဟာ့်ဟည်ဘိူန်း လိုမ်၊ အာဝ်ဘာည်းဆိ။ စာည်ဆီင်ႎီးအီုင်လှဲဝ်း လိူည် ပါ့်ခလေဲပ်။”

 ႎါည်းဒီး လိုမ်မာ် ဟည်ဟာဝ်တေဲႈကားအန်း စီဟာဝ်းကလာင်းဘိုး တာ့်အေကဲဟာ့်။

 ႎါည်းဒီး ကာည်းနာည်မာ် ဟည်ႎီးဟာဝ်းပေါႇဟာ့်။

အီးမိုႈအေမာ် ပေန်ဖာ်ႈအံက်ယာမ်းအူန်း တံင်မာဝ်ဒါင်းဒီးဟာ့်။ အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဟည်ပေန်ပေါႇ နောႈကီန်းဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းတဂေန်း ပံင်ဒါ်ႈဟာဝ်းအန်းဒီး ဟည်ရေဲန်းဒဲႈ အေနောႈကီန်းဘာည်းဇေဲန်း။

အီးမိုႈ နာည်မာ် ဘူလေႈမဒါ်ႈဆိ ဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ ဆီင်ဇာဝ်းဟာ့်။ ဂေါႇမိုႈ အန်းနာ်ႇမိုႈတာ် အေမာ် အာဝ်မိုႈမအာဝ်ကျိူက်အန်း၊ မိုႈမ အာဝ်ကမေဲႈအန်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းမေဲႈယာဝ်းနောႈယံဝ်းအီး တဂေန်းယာဝ်း စာအီး မှယ်တိုးအန်းဒီး။ 

အန်းဆီင်ဒဲႈအေ ယကလာင်း ယကျောႈ ယဒါ်ႈလည်လေႈ ကျောႈ အီးဂေါ်ည်း ခေဲင်းနောႈအန်း။ ဆာ်ဒါ်ႈလာ် အာဝ်ကျိူက်မာ် ဒါ်ႈလေႈပေါႇ ဒါ်ႈအာဝ်ကျိူက်၊ ဆာ်ဆဲဝ်းခေဲင်းနောႈမာ် ဒါ်ႈလည်လေႈပေါႇ နှာင်းအီးနာ်ႇ အာဝ်လိုတိူဝ်ႈငါည်း ချှေႈနူးချှေႈနီးဘာည်းဇေဲန်း။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းစီဟည်တဂေန်းႎီး တံင်ခေဲင်းနောႈအန်း ဒါ်ႈ…

 ဘာည်းမှေဲအန်းနံင်ရေဲန်းနှာင်းအေ ကံပ်လော်တ်ဘိူန်ဒ အီးကီန်း ဒည်းဒီး။

နာည်မာ် ဟည်ပေန်ဖာ်ႈ တဂေန်းဒည်းႎီး တေဲင်းကားဘာည်းဇေဲန်း။ 

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဘည်ကႎါ်ည််းစံမ့် စာည်းအန်းမာ် အန်းဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင်ဒါ်ႈ၊ နံင်ဆီင်ဇာဝ်း တာ့်အေကဲမာ် အာဝ်မိုႈ နံင်ဒဲႈဘ္လော်မ်း တာ့်နာည်မာ် အာဝ်မိုႈ၊ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဂီပေန်လိူည်ဖာ်ႈ ဘူလေႈ ကျောႈဆိ ဂီတိူဝ်ႈႎီးလိူည်အီုန်ဒါ်န်း နံင်ႎီးကာည်း ဒီးဟာ့်။

အီးမိုႈအေကဲမာ် ဟည်ဟာဝ်းကဆာင်းဘိုဆနမ့် စာတူအီးကဇိုင်းကဲ ဘာည်းဇေဲန်း။

ဘည်ဘာည်းမာ် အီးမိုႈအေ စီဟည်ဘူနောႈတံက်မ တံင်ပံင်ရေဲန်း ကဲကဲဒီး၊ ဂီနောႈကီန်းနောႈချှူက် လီုင်ပံင်ဒါ်ႈဟာဝ်းအန်းတာ့်အနာည်။ အန်းဟည်ဘူနာ်ႇမ ဘာည်းနံင်ဘာည်းဟာ့်။

 ဇိုဂီမာည်အန်းတာ် ဇီုဝ်တူအီးဆဲဝ်းကဲဒီး အန်းဟည်တဂေန်းႎီးဘိုး ပံင်ဒါ်ႈအနာည်…

‘မည်းကႎါ်ည်းလိူည်အံဝ်း၊​ အာဝ်မိုႈမ မည်းကမေဲႈအံဝ်း။ အံဝ်းဒါ်ႈ မိုႈမည်းဒဲႈ တာ့်အံဝ်းဘ္လော်မ်း မည်းဆံမ်ဒါ်ႈဘိုး တာ့်အံဝ်းဘာည်းဇေဲန်း။ ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း အာည်းလိုလိူည် ရေဲန်းထန်ဘူနာ်ႇ အူချှေႈတာ့် အူချှေႈ။

အေမာ် ဟည်ဂီတဂေန်းဖာ်ႈကဲကဲဒီး အေဲမ်းငါည်းအန်းမာ် ဟည်ဂါင့် ဒေဲႈ၊ ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ပ္လေႈႎီုန်ဖာ်ႈ ကံမ်တီင်အန်းတဂေန်းဒါ်ႈ...

 ‘အံဝ်းလိုရေဲန်း နှာင်းနာည်နာ်ႇ အံဝ်းမိုႈ အီးကမေဲႈအန်းခည်းခည်း။ အံဝ်းဆံမ်ဘူမိုႈစံမ့် အီးမေဲႈ

ရီူန်းခြီး၊ ဆံမ်ဘူမိုႈစံမ့် အီးမေဲႈပီင်ညာဒါင်းမာ် အံဝ်းနံင်ရေဲန်း အန်း နောႈပျော်၊ ဂေါႇမိုႈ တင်းနောႈပျော် အံဝ်းမိုႈအန်း။’ 

စာ်မ်းဒေဲႈလာ် အချီုင်အိုည်းအီုင်ဂည်း၊ ကဲမာ် ဟည်ဟော်ည်ႇဒို့ ရေဲန်းပါ်ပည်မေဲႈ ဟည်တကျေဲတ်ဒို့  ပါ်ပည်မေဲႈ စီဇံင်းနှဲဝ်အူန်း ဘာည်းဇေဲန်း။ ယာမ်းဇေဲန်း အေမာ်ဟည်ႎါည်ဟာဝ်း ပါ့်ယေလီုည်ဒါ်ႈ…

“ပီအေ…… အံဝ်းမေဲႈပံင်နံင်ကလာင်းတာ့်မည်း ဘိူန်းလာ့်ဒဲႈအချီုင် တာ့်အံဝ်းအီးချှီုက်။”

ႎါည်းဒီးယေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ နာရီအန်း ဟည်ႎီးဒါ်ႈ….

 “ဘိူန်းအိူဝ်အေ…… မိုႈလိူည် ဆာ်လိုမ်ဒေဲႈ အံဝ်းဟည်လိုႎီး။ အံဝ်းမေဲႈအူန်းအချှီုင် ၁၅မိနိတ်။” 

ႎါည်းဒီး ကာည်းမာ် ဟည်ႎါည်ဟာဝ်း ပါ့်ချှေဲမ်တင်းဟော်ည်ႇဒီး ကာည်းအယ်ချှေႈဟာ့်။ စံန်စာ်မ်း ပါ့်ဒီးမာ် အေဟည်ဒါ်ႈ…

 “ပီအေ စံန်နည်အံဝ်းနံင်ကျောႈတာ့်မည်း ဘာည်းအီးပဲန့်အယ်ချှေႈ လည်ကလာင်းခည်လေႈကျောႈ အီးဂေါ်ည်းခေဲင်းနောႈနာ်ႏ။ 

အံဝ်းဘူ တဂေန်းမ ဒါ်ႈတာ်အံဝ်းကျောႈ တာ့်ယားဆြာႎီုန်နာ်ႏ။”

ယေမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈ ငါည်းအေဒါ်ႈ .....

“ဘိူန်းအိူဝ်... ကလာင်းဒေဲႈအေ ဆီမည်းနံင်ကလာင်း။”

“ပံင်ဒါ်ႈမည်းတာ် ပါည်းစာည်းနာည်မိုႈ ကူန်မာမေဲႈနောႈဆီင်ဒဲႈ ပါည်းလည်လာည်းဒိူဝ်း။ အံဝ်းဒါ်ႈ ကျောႈနီးမာ် အာဝ်မိုႈမ အံဝ်းဆီင်ဖာႇ လာည်းစာည်းနာည်။ 

မိုႈလိူည်အံဝ်းဆီင်ဒဲႈ ပီယေနာ်ႇ အံဝ်းဆံမ် ဘူမေဲႈစံမ့်ရိူန်း၊ ဆံမ် ဘူမေဲႈစံမ့်ပီင်ညာဒါင်း ထန်ပီမာ် ဂေါႇအံဝ်းကမေဲႈနာည် အံဝ်းနံင်ရေဲန်းဒဲႈ နှာင်းနာည် ကံပ်ပျော်ဟာဝ်း ပါ်ဇိုအန်း။ 

အံဝ်းဆီင်ဒဲႈလိူည် ချှေႈပံင်ကမေဲႈအံဝ်းပျော်။ အံဝ်းအာဝ်ဆီင်ဒဲႈမ နောႈအန်းကီန်း၊ ဆာ်အန်းဂေါ်ည်း တောႇပီယေ၊ ဆာ်ဒါ်ႈ အန်းမေဲႈနောႈ ပျော်တခိူည်းအခည်း....”

အေမာ် ဟည်ဂီကလီုန်အခည်း အေဲမ်းငါည်းအန်းဟာ့်။ ႎါည်းဒီး အန်းဟည်ႎီးဒါ်ႈဘိုး....

“အံဝ်းဆံမ်နောႈကီန်းမာ် အံဝ်းဘူဒါ်ႈမဆိ။ 

အံဝ်းနံင်ခိုည်းတောႇဘိုး၊ ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်အန်းဂေါ်ည်းတောႇ ပီယေ ဘူမေဲႈနောပျော်နောႈခိုည်း အခည်း အံဝ်းမာ် နံင်ဘယ်ရေဲန်း တော်န်းမျိုး စာအန်းနံင်နောႈပျော်။”

အေမာ် စံန်အန်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအီးဒီး အန်း ဟည်ကႎီင်ႎီးညျှာဘာ်န်း ဟည်ဘျားလာ် ခူတ်အေဲမ်းငါည်းအန်းဟာ့်။

အီးမိုႈယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါ်ႇအူန်း ပံင်ဒါ်ႈအေကဲကဲဒီး ဂေါႇမိုႈ အန်းဟည်နာ်ႇပေါႇ မိုႈတာ် တင်ကမေဲႈအေ တေဲင်းနာည်မိုႈ တင်းကမေဲႈ ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ဂေါ်ည်းအူဇို အန်းမာ် ဟည်ႎီးဒါ်ႈ….

 “ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း စီမည်းအာန်းလာ်ဘာည်း၊ အံဝ်းမာ် အာဝ်မိုႈမ အီးနောႈမိူက်ႏ။ ဆာ်အူချှေႈ ကံပ်ဒါ်ႈလာ် ဘူကမေဲႈအံဝ်း၊ အံဝ်းနံင်တောႇ အံဝ်းကမေဲႈဒီး အာဝ်ပေန်ဘိူန်းအေ။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် ဆာ်မိုႈဘာည်းဒါ်ႈမည်းအခည်း အံဝ်းမာ် နံင်ရေဲန်း ထန်အီးဘယ်အံဝ်း တာ်လာ်ရေဲန်း အံဝ်းရေဲန်းဘာည်းမှေဲ့မာ် ဆာ်အန်းကံပ် ဘူကမေဲႈဒေဲႈအံဝ်း၊ ဆာ်ဂီကမေဲႈလိူည်မည်းအခည်း အံဝ်းနံင်ခံမ်ဆိုမ်း၊ အံဝ်းနံင်ပ္လေႈႎီုန်အန်းဟာ့်။”

 ယေလီုည်မာ် ဂေါႇမိုႈအန်းမိုႈ တူအီးနာ်ႇအူချှေႈ အန်းမာ် အာဝ်မိုႈမ တူအီးဆီင် ကဖာႇအီးမာည်း ဘည်ဘာည်းမာ် ဂေါႇမိုႈနာည်ဆံမ်မိုႈ ပံင်ကျိူက်ဒေဲႈအန်း ဆီုင်ခည်ဒဲ့ဒီး စာအန်းနံင်ပ္လေႈႎီုန် နာည်ဒီး အန်းဒည်း ခည်းခည်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇအန်းမာ် တံင်ခေဲင်းနောႈအန်း ဟည်မေဲႈနောႈ ယံဝ်း၊ ဂေါႇမိုႈ အန်းယံဝ်း အန်းကတူႈ ပ္လေႈႎီုန်နာည်ဟာ့်။ 

အေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ…

 “ပံင်ဆီင်ဒါ်ႈအံဝ့်တာ့်ပီမာ် မိုႈအီးဒီးဟာ့်။

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ခူကလာင်းတာ့်အန်း မိုႈတာ် အံဝ်းဒါ်ႈကျောႈ ကဲကဲနီး။ အံဝ်းမာ် နံင်လိုဟာဝ်းဟိုက်ဆဲစော်င်းအံဝ်း၊​ အံဝ်းဟည်မိုႈဟာဝ်း ဟာ့်။ မည်းတိူဝ်ႈဒဲႈ အန်းချှီႇချှီႇနာ်ႏ။”

ယာမ်းဇေဲန်း လိုမ်မာ် ဟည်ဒေဲႈစာ်မ်းလာ် ပါ့်ကာည်းဟာ့်။ 

ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း ယေလီုည်မာ် ဟည်ဒါ်ႈ….

 “အေ….. ဆာ်ဘာည်းဇေဲန်း ပီနံင်ႎီးဆဲ။ အာည်းဟည်လည် ဟော်ည်ႇနာ်ႏ။” 

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈငါ်ႇပံင်ဒါ်ႈကာည်းဒီးယာမ်းဇေဲန်း.... အေ ဟည်ႎီးဒါ်ႈ...

“မိုႈအိူဝ်ပီအေ၊ ဟာဝ်းလော်ည်လော်ည်းနာ်ႏ။” 

အီးမိုႈလိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈကာည်း စီကႎီင်ႎါည်ညျှာအေစီဒါ်ႈ..

 “ကေးစူးဒါင်းနာ်ႏပီအေ ပိုမ်းတဲဝ်းအီုင်ဒီႈဆငဲႈအခည်း ကော်။ 

အိူဝ်း.... အံဝ်းနံင်ႎီးဆဲနာ်ႏ။” 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်အေဝ်းဖာ်ႈ တာ့်လိုမ်၊ လိုမ်ကာည်းအေပိုႈမာ် ဟည်ႎီးဟာဝ်းပေါႇဟာ့်။

     ဘိူဝ်စာ်မ်းကာည်းတာ်တေဲင်းကား လိုမ်မာ်ဟည်မှော်ႇယေကဲဒါ်ႈ….

 ယေ.... ဆီပဲဘာည်းအီုန်ဒီႈ စာည်းနာည်မာ် အာဝ်ကျောႈခံဝ်တည်း၊ 

စံန်စာ်မ်းပါ့်ခလေဲပ်မာ် ဟည်ဒါ်ႈပေါႇ နံင်ဟာဝ်းအိအူစာ်န်း။

 အန်းဒါ်ႈကေဲန်းအန်းဆဲဝ်းဒီး၊

အံဝ်းဒါ်ႈမိုႈအန်းအိ ဆံမ်အာဝ်မိုႈ

 စီဂီပေဲႈအူန်းဘိုးတီင် နှေးပေါႇဘိုးတူအီးနောႈခေဲမ်း။

အံဝ်းတိူဝ်ႈပါည်းပီအေမာ် ဆီပါည်းဂီလည်ဒါ်ႈ အံဝ်းဘယ်ဘူနာ်ႇ ဆီအန်း ဘာည်း။” 

အီးမိုႈအမာ် ငါည်းအာဝ်ချှီႇမခံဝ်ချှီုက်၊ နောႈအန်းနှေးပေါႇ ဘူတံက်တောႇ တံင်တိုးအန်း။ ဂေါ်ည်းအူတည် အန်းစီကျောႈ တာ့်လိုမ်ကဲဒါ်ႈ...

“လိုမ်…. ခူမှော်ႇအံဝ်း ဟာဝ်းမှော်ႇကာည်း၊​ အံဝ်းမာ်မော်ည် ခူဂီမှော်ႇ အံဝ်းစံင်နည်။” 

ႎါည်းဒါ်ႈဟော်ည်ႇ ဘာည်းဇေဲန်း ယေလီုည်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈလေႈဖာ်ႈ ခရာ်ည်ႇမိုည်ႇပလိုႈကား ဂီတဂေန်းချှူက်ခည်းဟာ့်။ ဘိူန်ဇေဲန်း လိုမ်မာ် ဟည်တိူဝ်ႈႎါည်ဖာ်ႈအေကဲ စီကငီုက်ဖာ်ႈကေဲန်းအန်းဘာည်းဇေဲန်း။

     အီးမိုႈနာည်မာ် ဟည်ငဲဝ်ဖာ်ႈအန်းအူချှေႈ ဂီတဂေန်းႎီးလာ် ပံင်ဒါ်ႈ အန်းတာ့်အေ၊ ယာမ်းလေႈအန်းတာ် တောဆားဒီး။ 

အန်းမာ် ဟည်တဂေန်းဒါ်ႈ....

 ဆာ်အံဝ်းစီဘူဒါ်ႈလာ်တာ့်အေ ဘာည်းဒါ်ႈအံဝ်းခဒိူဝ်း၊ ဆာ်စီဒါ်ႈလာ် အူမျိုး အေမာ် နံင်အာဝ်နောႈကီန်းစံမ့် စံန်နည်အေမာ် နံင်ဟည်နောႈကီန်း လီုင်ကျောႈဒါ်ႈအံဝ်းမာ် အာဝ်နာ်ႇ။

 နာည်မာ် ဒါ်ႈစံမ့်နံင်ကျောႈဖိုင်းတာ့်အေ ယမာ်ဘူယကျောႈ ဂီပေန်ဖာ်ႈ နောႈကီန်း ဟည်တေဲႈဘိုးတီင် အန်းဒီးဟာ့်။

ႎါည်းဒီး နာည်မာ် ဟည်တေဲႈလဲတ်တောပ်အန်း၊ ဂီကိက်လာ် ဆကျာင်း အီးလေႈဒေဲႈ တံင်ပိုင်းနောႈ အန်းဒီး။ 

အီးမိုႈအေမာ် ဟည်ႎီးစာ်မ်းဖာ်ႈ ပါ့်ခလေဲပ်ကဲ အန်းဟည်ဟာဝ်း ဟြာ်ည်ႇမာအန်း။

 ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းအာဝ်ယေဲဝ်းမမာအန်း။ ဂေါႇဘာည်းဇေဲန်း အန်းဟည်ကဘ္လူတ်ဖာ်ႈ တဆီးအန်း စီတင်းပိုမ်းတဲဝ်းအန်း ယာမ်းတင်း အန်းဒီးမာ် တံင်ခေဲင်းနောႈအန်း ဘာည်းပေါႇငါည်းက္လိုႇအူန်းဟာ့်။ 

ႎါည်းဒီး မာအန်းစီဟည်ဒေဲႈ ပါ့်အန်းဒါ်ႈ....

“အေ.... ဆီမ်ဘာည်းငါည်းမည်းဆံမ်ဘူချှီႇလာ် ဆီမည်းဘာည်း။” 

ဘိူန်ဇေဲန်းအေမာ် ဟည်ဒါ်ႈ....

မာ.... မှေဲမည်းဟာဝ်းခဒိူဝ်း။”

မာအန်းမာ် ဟည်တိူဝ်ႈဖာ်ႈအေ အန်းဟည်နာ်ႇပေါႇမိုႈတာ် အေအန်း ပေန်နောႈကီန်း၊ ဘည်ဘာည်းမာ် အန်းဟည်ဘူဆီုပ်မှော်ႇမဆိ တာ့်အေ အန်း၊ အန်းဟည်ဒါ်ႈဖာ်ႈ....

မာအဲ ႎါည်ပါ့်ယာမည်းကဲ။ ယာမည်းဒါ်ႈ ဒေဲႈလှယ်ပါ့အန်း။ 

မည်းကံပ်နံင်ဟာဝ်းဘိုးမာ် မည်းဘူဒေဲႈ ပါ့်အန်း၊ အန်းဂီနှလှောႈ တာ့်မည်း။”

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်အေဝ်းဒေဲႈဖာ်ႈ စီဒါ်ႈ..

“မိုႈအိူဝ်ဒီးမာ အံဝ်းဘူစာ်မ်း ပါ့်ယာဟည်လှာ်န်း၊ ဆီအံဝ်းရေဲန်း တော်န်းဆငည်းမာ် အာဝ်နာ်ႇ။

ႎါည်းဒီးအေမာ် ဟည်ကႎါန်ဘိုး တဲဝ်းတင်းအန်းဒီး။ 

ဘည်ဘာည်းမာ် မာအန်းဟည်ဒါ်ႈ...

အေ...... မှာင်မျိုးကဲဒိူဝ်းမိုႈ အာဝ်မိုႈမ အဲဘိူန်းရေဲန်း ဘိူန်းလာည်း ဘည်ဘာည်းတဂေန်းအဲ။ ဆာ်အဲဆိုမ်းႎီုန် ပံင်ကမေဲႈအဲဒီးမာ် အဲအာဝ် လိုမ ဒဲႈနောႈအဲလှူတ်၊ 

ဘာည်းလိူည်မာအဲ ကူန်မည်းဆံမ်ယာမ်းစံမ်မာ် မာအဲအာဝ်အူန်းမ နောႈကီန်း၊ ဆာ်မာဂီနောႈကီန်း လီုင်ကူန်မည်းဘာည်းဇေဲန်း၊ မာအဲ ဘူပေန်ယံဝ့်ရေဲန်းဆိ အီးမိုႈမည်းမာ် နံင်ဘူဘိူန်းစံမ့်ဟိုက်စော်င်းယေဝ်း။