ဆကျင်းရူမည်း

အီနီးမို့ဆကျင်းအဲရူမည်းဟာ့

 • ဆာင်ခါရတူအီးအူစာတ် ၉

 • ဆာင်ခါရတူအီးအူစာတ် ၈

 • ဆာင်ခါရတူအီးအူစာတ် ၄

 • တင်းဘျဲတ်ကော်န်းတအာင်း

 • ကေးစူးကူန်းမား

 • အာဝ်တံင်နှေး

 • မည်းနံင်ကႎါ်ည်းအူန်း

 • ဆာင်ခါရတူအီးအူစာတ် ၃

 • ဆာင်ခါရတူအီးအူစာတ် ၁၆

 • ကဆန်းခလံဝ်း

 • တည်းလည်ကႎေါ်က်

 • ကေးစူးဒါင်း

 • နှက်ဆဲ

 • ဂေါႇပံင်အာန်း

 • ခူယာမ်းနာ်ႈ

 • အီုင်ဒါ်န်းမာ် အူနာ်ႇ