ဘေဲႇကျာမ်းတအာင်း apk

ခေဲင်း apk လှေနီး ဆီင်တောႇလိူည် ကျာမ်းမာကု။ ကျာမ်းလှေနီး ဘိူန်း ဘ္လောမ်းႎိညေန်ချှီႇဆငါး တာ့်စံဝ်ဖြားဆေဆေဟာ့်။

Bible app barnar image.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.