ချှီႇတခိူည်း ရံပ်အီုင်ရိုႈအူန်း ပီႎါးတော်န်းချှေႈ

ရံပ်အီုင်ရိုႈအူန်းပီႎါးအဲ​တော်န်းချှေႈအော်။ 

ပီႎါးအဲတော်န်းချှေႈ ကဲအီးလေဲပ်တိူဝ်ႈ ခေဲင်းႎဲပ်ဆည်း ခြိူဝ်းတအာင်းနီးမာ် တေဲႈအူန်းကနေဲႈ ပီႎါးအဲတော်န်းချှေႈအော်။ ခေဲင်းႎဲပ်ဆည်းလှေနီး အန်းတောႇဒို့လာ်ပေါႇ ဆောပ်ႎဲအဲ ညျှာတအာင်း၊ ဆောပ်ႎဲဖိုင်း ကာည်း ကော်မ်ပျူတာ၊ တိုးမားဘေဲႇတအာင်း၊ ကီးဘော်တ်တအာင်း လော်က်တည်းတအာင်း၊ ဆကျင်းတအာင်း၊ ပံပ်ဘေဲႇအဲတအာင်း၊ အပိုမ်အဲတော်န်းမျိုးတော်န်းလှေဟာ့်။

rumai in China.jpg