လီဘရာအောပ်ဖိတ် ၆.၀.၆ (PC)

Downloads: 
  • File icon လီဘရာအောပ်ဖိတ် ၆.၀.၆ (PC)
    Download4.93 မေကဘည့်

ငါ်ႈဘေဲႇ၊ ရေဲန်းပံပ်၊ တီုတ်အရာင်၊ ရေဲန်းစလာင်းကဲကဲနီး ဘိူန်းဒို့နာ်ႏ။

Libreoffice Image.png